Actueel

HomeActueelBeduidend minder eenzaamheid in Westland dan gemiddeld

Beduidend minder eenzaamheid in Westland dan gemiddeld

Het college heeft de vragen van CDA Westland omtrent eenzaamheid uitgebreid beantwoord. Hieruit blijkt dat het gemiddelde beduidend lager ligt dan elders in Nederland. Op zich is dat verheugend maar het betekent niet dat er nu geen werk aan de winkel is.

CDA Westland is dan ook verheugd over het grote aanbod dat in Westland geboden wordt om eenzaamheid verder terug te dringen. We noemen bijvoorbeeld ‘De Vereeniging’, een vorm van dagbesteding en de verschillende kook- en eetclubs. Een volledig overzicht van het aanbod is te zien op de website van Vitis. Het is en blijft een uitdaging voor ons allen om iemand die eenzaam is te laten aansluiten bij een van de beschikbare activiteiten. CDA Westland zal zich hier blijvend voor inzetten.
Hieronder kunt u de uitgebreide reactie van het college lezen:

Vraag 1

Is het college bereid met voorrang kennis te nemen van het ‘Actieplan tegen eenzaamheid’?

Antwoord 1

Het actieplan heeft een looptijd van twee jaar en behelst de inventarisatie van bestaande initiatieven tegen eenzaamheid en het goed toegankelijk maken voor gemeenten van de kennis over dit thema.

Het college wacht de informatie over de uitvoering en de resultaten van het actieplan met belangstelling af.

Vraag 2

Heeft het college inzicht in de gegevens voor Westland ten aanzien van de genoemde percentages in het artikel? Zo nee, is er reden om aan te nemen dat deze cijfers voor Westland anders zouden zijn?

Antwoord 2

Uit het ‘Gezondheidsonderzoek 2012’ van GGD Zuid-Holland West bleek 33%[1] van de Westlanders (19+) matig (28%1) tot zeer ernstig (6%1) eenzaam te zijn.

Dit is minder dan gemiddeld in Nederland en minder dan gemiddeld in de regio Zuid-Holland West.

Matige eenzaamheid komt vaker voor op hogere leeftijd, maar ernstige eenzaamheid is op alle leeftijden vrijwel gelijk.

Vraag 3

Is het college bereid zelf initiatieven te ontwikkelen en/of in samenwerking met bestaande partners mede te ontwikkelen om vereenzaming binnen het Westland tegen te gaan? Zo ja, kunt u ons op de hoogte stellen van deze initiatieven?

Antwoord 3

Wij vinden het bestrijden van eenzaamheid zeer belangrijk en zetten ons in om te komen tot een aanpak van eenzaamheid , waarbinnen zorgaanbieders, Vitis Welzijn, vrijwilligersorganisaties en de gemeente samenwerken. Enkele voorbeelden van de initiatieven die op dit gebied zijn ontwikkeld zijn:

·       Eenzaamheid is een onderwerp bij het keukentafelgesprek dat wordt gehouden als een ondersteuningsvraag wordt gesteld. Tijdens dit persoonlijke gesprek tussen gemeente en cliënt wordt hieraan aandacht besteed door onder meer goed oog te hebben voor de (onderliggende) hulpvraag, onvervulde behoeften en het netwerk van betrokkene. Als de mantelzorger aanwezig is bij het gesprek, biedt dit de mogelijkheid om tijdig eenzaamheid bij de mantelzorger te signaleren.

·       Bij de Pilot kernnetwerken wordt door de inzet van de sociaal makelaars en Vitis Welzijn de signaleringsfunctie binnen de kernen versterkt.

·       De sociaal makelaars ondersteunen sociale activiteiten in de buurt, zoals burendag.

·       De Vereeniging. Dit project van Vitis Welzijn, Careyn en Pieter van Foreest op vier locaties biedt dagbesteding aan kwetsbare senioren, die thuis of in een woonzorgcentrum wonen. Doel is o.a. om hun sociaal isolement en eenzaamheid te verminderden. Door een beroep te doen op talenten en eigen mogelijkheden, komen mensen in actie en kunnen weer zin geven aan hun dagelijks leven.

·       Hulpinjebuurt.nl maakt om hulp vragen of hulp aanbieden op lokaal niveau mogelijk. Het geeft je de mogelijkheid om zelf digitaal een passende match te maken.

·       Informatief huisbezoek. Alle inwoners van Westland ontvangen hierover op 80-, 85-, 90- en 95-jarige leeftijd een brief van de gemeente. Daarna nemen vrijwilligers van Vitis Welzijn contact met hen op voor zo’n huisbezoek. Tijdens het bezoek vragen ze uitgebreid naar de woon- en leefsituatie en vertellen zij waar ouderen voor welke voorzieningen terecht kunnen.

·       Welzijnsadviseurs van Vitis hebben vaak individueel contact met mensen. Zij maken eenzaamheid dan onderwerp van gesprek.

·       Welzijn op recept is een methode om mensen met psychosociale klachten vanuit de huisartspraktijk door te verwijzen naar welzijnsactiviteiten zoals bewegen, vrijwilligerswerk, creatieve activiteiten, samen koken en eten. Het doel is dat mensen door deze activiteiten zelf actief hun gezondheid en welzijn verhogen. Er vindt een pilot in twee huisartsenprak-tijken plaats.

·       Activiteiten in wijkcentra; hier vinden recreatieve, educatieve en bewegingsactiviteiten plaats, zoals bridgeclub, zomerschool, zumba, yoga en zondagmiddagbreek.

·       De plusbus, rolbus (vrijwilligersvervoer) en de regiotaxi (professioneel vervoer) zorgen ervoor dat ouderen en mensen met een beperking zich vrij kunnen bewegen binnen de gemeente.

·       De vacaturebank van Vitis Welzijn Vrijwillige Inzet biedt een scala aan mogelijkheden voor vrijwilligers die een ‘klus’ zoeken en voor vrijwilligersorganisaties die een ‘klus’ aanbieden. Dit kan variëren van boodschappen doen tot een bestuursfunctie met specifieke eisen. Het doen van vrijwilligerswerk helpt bij het leren kennen van nieuwe mensen en het structuur bieden en zin geven aan het dagelijks leven.

·       Diverse organisaties in Westland ontwikkelen gezamenlijk een maatjesproject.

 


[1] NB: Bij de optelling is sprake van een afrondingsverschil.

Comments

comments