Actueel

HomeActueelBegroting 2017-2020: CDA Westland Werkt!

Begroting 2017-2020: CDA Westland Werkt!

Afgelopen dinsdag is de begroting van de Gemeente Westland van de komende jaren aangenomen. Wat heeft het CDA hier aan bijgedragen? Lees hier de bijdrage van de fractie:

Toen deze coalitie en dit college in 2014 aantraden, konden we niet vermoeden dat de financiële positie van Westland zich zó positief zou ontwikkelen. Er ligt nu een positief sluitende meerjarenbegroting waarin én geïnvesteerd wordt, én de financiële soliditeit toeneemt, én de algemene reserve toeneemt, én de woonlasten voor de burger niet verder stijgen. In 2014 werden nog schampere opmerkingen gemaakt over het huishoudboekje van deze gemeente. Voor mijn fractie was die kritiek toen al buiten proportie. En dat wordt in deze begroting nu nog eens stevig bevestigd. Er ligt een degelijke financiële basis. En dat is een compliment voor dit college en voor wethouder Ouwendijk in het bijzonder.

In deze begroting wordt een bestemming gegeven aan een deel van de reserve sociaal domein. Eerder hebben wij aandacht gevraagd om die besteding goed uit te leggen, omdat er veel vragen over leven. De redenering is dat deze investeringen in de toekomst lagere kosten zullen opleveren. De kost gaat dan voor de baat uit. Hierover heeft mijn fractie nagedacht. De vraag was aan de orde welke reserve minimaal moet worden aangehouden. Nodeloos reserves aanhouden kan niet de bedoeling zijn, maar de reserve in een te hoog tempo verminderen evenmin. Wij zijn dus op zoek naar de balans tussen nú investeren in het sociaal domein én voldoende op de plank houden om straks te kunnen investeren. Het college is van mening dat de gemaakte keuze om nu 8 miljoen voor vier jaar uit te nemen verantwoord is. De CDA-fractie zou hier toch echter iets meer houvast wensen. Is er een norm te bedenken, noem het de “De Goeij-norm”, waarover we als raad beredeneerd een discussie kunnen voeren om vervolgens hierop in de komende jaren te kunnen sturen? Het benutten van die reserve van zo’n 15 miljoen om toekomstige fluctuaties in de uitgaven te kunnen opvangen, zoals het college zegt, is natuurlijk logisch, maar als daar niet een ondergrens vooraf wordt benoemd, is de kans groot dat we elk jaar opnieuw een discussie krijgen. Wat te denken van het beheerst sturen op een minimale reserve in het sociaal domein van 5 % van de jaarlijkse begroting (251*5%=10,75 miljoen)? Wij horen graag van het college in hoeverre het bereid is hierover bij de komende voorjaarsnota met een voorstel te komen. (We hebben eventueel een motie voor de tweede termijn).

Intussen klonk er in een advertorial kritiek op deze uitname uit de reserve sociaal domein. Alsof dat geld naar lantaarnpalen gaat of onttrokken is aan de zorg. Wij zien dat anders. Er is in Westland ingezet op continuïteit van zorg. We zijn behoedzaam geweest als het gaat om vernieuwingen. Deze moeten zich eerst maar eens bewijzen. Westland  richt zich vooral op betere samenwerking tussen welzijn en zorg. Het zorgaanbod wordt beheerst uitgebreid. Denk aan de spreekuren van GGZ, nieuwe inloopfuncties, meer Beschermd wonen, het Respijthuis en Welzijn op recept dat onze huisartsen steunt. Of het burgerinitiatief in Ter Heijde. Gekozen is om werkende weg te leren. Dat levert niet onmiddellijk een lagere zorgconsumptie op, maar wel een betere aansluiting op de vraag. Met deze begroting wordt deze lijn beheerst voortgezet.

Kort geleden hebben wij een art. 42 vraag gesteld over het armoedebeleid van de gemeente en de rol die kerken op dit terrein spelen. In het nieuws was de grote bijdrage die kerken leveren aan de voedselbank en schuldhulpverlening. Een bijdrage in geld, maar ook in menselijke begeleiding en aandacht. Die diaconale taak wordt uiteraard veelal in stilte en achter de schermen uitgevoerd. Maar het maakt een substantieel onderdeel uit van het totale armoedebeleid in Westland. Mijn fractie juicht die kerkelijke inzet en bijdrage toe als uiting van zorg en aandacht voor de medemens. Het is echter goed om als overheid oog te hebben voor dit werk.

Een essentieel punt voor Westland de komende jaren is wonen en huisvesting. Er ligt een ambitieuze woonvisie en inmiddels zijn er prestatieafspraken getekend met Arcade en Wonen Wateringen, en zien we nieuwe huizen als paddenstoelen uit de grond schieten.

Ten aanzien van ouderenhuisvesting zien we in de begroting een aanknopingspunt om bij nieuwbouwprojecten extra voorzieningen op te nemen in het plan van eisen, maar ook om extra financiële mogelijkheden beschikbaar te stellen op het gebied van domotica, oplaadpunten voor scootmobiels, automatische deuropeners e.d. Door vooraf dergelijke voorzieningen aan te brengen, wordt voorkomen dat achteraf tegen veel hogere kosten investeringen moeten worden gedaan. In een Motie zullen wij dit onderstrepen.

Mijn fractie is blij om te zien dat er begin 2017 een voorstel gaat komen voor de blijverslening. Bij de voorjaarsnota vroegen wij in aansluiting hierop aandacht voor de doorstroming van ouderen uit een sociale eengezinswoning naar een appartement of een particuliere huurwoning. Het college heeft toegezegd het gesprek aan te gaan met de corporaties. Wat ons betreft mag daar spoed achter gezet worden. Het eerste kwartaal 2017 moet toch haalbaar zijn? We kunnen dan bij de voorjaarsnota de financiële consequenties beschouwen. Is het college bereid dit toe te zeggen?

De afgelopen tijd is gebleken dat op het gebied van sociale huisvesting de nodige uitdagingen zijn ontstaan. Vestia, goed voor een kwart van de sociale voorraad in Westland, zal niet meer investeren in Westland en prestatieafspraken met de gemeente zijn er niet gekomen. Vorig jaar tijdens de behandeling diende GBW een motie in om te onderzoeken of de voorraad tijdelijk overgenomen kan worden door de gemeente. Nu is helaas gebleken dat Vestia de voorraad niet kan en niet zal verkopen op de korte termijn. Dit kan op de middellange termijn de nodige complicaties opleveren, of zoals de nieuwe directeur-bestuurder van Wonen Wateringen het noemde: “een volkshuisvestelijke crisis”. De gemeente móet hier nu actie op ondernemen. Is het college dat met ons eens en wat doet de wethouder hiermee?

De toekomst van Westland Theater De Naald vraagt onze aandacht. Van de stichting wordt uiterlijk in 2020 een visie gevraagd op het gebouw. Mijn fractie hecht eraan dat deze toekomstvisie wordt opgesteld in nauwe samenwerking met het culturele veld. Het lijkt erop dat de spanningen in dat culturele veld na de komst van Westland Cultuurweb tot bedaren zijn gekomen. De tijd is daarom rijp om culturele en muziekverenigingen te betrekken bij de vragen rond De Naald. Welke wensen leven daar? Welk centraal cultureel voorzieningenniveau willen we in Westland? Durven we te verkennen of iets als de Westlandse Doelen haalbaar is? Hoe betrekken we de burgers hierbij? Daarnaast zien wij de toekomst van De Naald zo integraal mogelijk uitgewerkt in relatie tot de herontwikkeling van de Verdilaan. Het college zegt te mikken op vierde kwartaal 2016 om met een visie te komen, maar dat lijkt ons onmogelijk. U kunt in ieder geval nu nog wat met onze wensen doen.

Deelt het college onze visie? Graag zien wij een plan van aanpak met tijdpad en een financiële verkenning tegemoet in het voorjaar van 2017. Ook hiertoe strekt een Motie van ons.

Vanaf het begin van deze coalitieperiode vraagt mijn fractie steeds aandacht voor de leefbaarheid van Heenweg en andere kleine kernen. Een essentieel onderdeel daarvan is het bouwen van nieuwe woningen. Het college reageerde daar bij de vorige begrotingsbehandeling op vragen van de CDA-fractie afwijzend of terughoudend op met de stelling dat elders in Westland nog voldoende grond voor woningbouw is. Het lijkt er nu op dat het college welwillender aankijkt tegen de wens om extra te bouwen in en rond kleine kernen als ik ook kijk naar beantwoording van vragen van GBW. De breed gevoerde discussie over de herstructurering van het glastuinbouwareaal heeft hier ongetwijfeld een bijdrage aan geleverd. Daarom begrijpen wij dat het college tot nu toe wat terughoudend is geweest om de koers te verleggen. Maar nu verwachten wij, net als onze coalitiepartner GBW, wel een concretere uitspraak.

Niet alleen voor Heenweg, maar er zijn ongetwijfeld meer kansrijke locaties zoals Kwintsheul. Tijdens de behandeling van de Woonvisie heeft het college toegezegd om te onderzoeken of er uitleglocaties in de kern van Kwintsheul mogelijk zijn. Hoe staat het met deze verkenning? De locatie ‘de Gouw’ ligt dicht bij Den Haag en daarom bestaat de angst dat deze huizen vooral bezet zullen worden door onze buren. Mijn fractie diende tijdens de behandeling van de woonvisie een motie in om slaagkansen bij nieuwbouw koopwoningen voor jonge Westlanders te vergroten. Wat is de status van de uitwerking hiervan? Voor de kern Kwintsheul is dit een essentieel punt.

In aansluiting hierop is mijn fractie zeer benieuwd naar het raadsvoorstel inzake de herstructurering glastuinbouw en het handhavingsbeleid. Op 10 oktober hebben we kennis kunnen nemen van het Werkboek Westland en de stand van zaken rond Coalitie HOT. Dat Werkboek ziet er veel belovend uit. Wanneer kunnen we dat raadsvoorstel tegemoet zien? Pas dan kunnen we de zojuist genoemde vraag naar extra woningbouw in de kleine kernen in het juiste perspectief zien.

Hier past overigens een compliment voor de wijze waarop vanuit het college in nauwe samenspraak met de raadswerkgroep diepgaand is onderzocht hoe het handhavingsbeleid vernieuwd vorm kan krijgen. Dat samen optrekken is ons goed bevallen!

Ongetwijfeld zijn er meer restsnippers die niet nodig zijn voor duurzaam glas. Mijn fractie ziet deze graag gevuld met volkstuintjes, een lang gekoesterde wens van ons. Ook denken wij hierbij aan stukjes land waar burgers zelf kunnen oogsten, frambozen en bramen plukken, aardappels rooien, kool hakken en bloemen snijden. Desnoods wordt er een workshop in de schuur verzorgd. Er zijn ongetwijfeld ondernemers met fantasie die hierop in willen spelen. Gaat het college mee in deze gedachte?

Bij de voorjaarsnota vroegen wij een terugkoppeling over de houding van het college ten opzichte van het vraagstuk van CO2 en de tuinbouw. In toenemende mate groeit binnen de CDA-fractie de overtuiging dat een keuze gemaakt moet worden voor een versnelling in de energietransitie zodat ook CO2 reductie binnen de tuinbouw ontstaat. Hoewel wij graag uitgaan van een evenwichtige benadering van vraagstukken, constateren wij nu de noodzaak om steviger uitspraken te doen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Enerzijds om ecologische reden, anderzijds omdat de markt erom vraagt. Schone producten, fossielvrij geteeld, een kwestie van “profit én planet”, passend bij de duurzaamheidsambities van onze Westlandse Greenport gemeente.

In hoeverre de wens van Rotterdam om de restwarmte uit de haven te laten landen in de tuinbouw hiermee spoort, is voor ons ook toenemend de vraag. Graag horen wij of het college de gedachte om de energietransitie te versnellen deelt.

Tijdens deze coalitieperiode is over het zwembad De Hoge Bomen een nieuwe visie ontwikkeld. Besloten is dat bad niet te sluiten en per 1 januari 2017 met een visie op het voortbestaan te komen. In de begroting zijn hiervoor middelen opgenomen (1.1 M in 2017 en 358 K in de jaren daarna, pag. 63). In een memo schetst de wethouder een mogelijk traject. Mijn fractie zou graag de toekomst van het zwembad niet los willen knippen van een totale visie op het sportcomplex De Hoge Bomen waartoe ook in december 2014 werd opgeroepen (motie 327). Wetend dat de hockeyvereniging zeer populair is, dat de gesprekken tussen de beide Naaldwijkse voetbalverenigingen nog tot weinig geleid hebben en dat de aanbesteding van de zwembaden in 2017 aan de orde is, zou een totale gebiedsvisie kunnen leiden tot betere oplossingen. Wij zijn bereid om net als GBW de verplaatsing van de gemeentewerf en wat ons betreft ook een nieuw bad te overwegen. College, wat mogen wij van u verwachten op dit punt?

Over het voorstel om onderzoek uit te voeren naar een nieuwe toekomst voor de Waterman zijn wij kort: doen! Voor onze fractie is het ideaalbeeld dat het openluchtzwembad met groene lig- en speelweide behouden blijft. Woningbouw verdraagt zich daar moeilijk mee.

Westland heeft ingezet op het verdichten van de kernen qua woningbouw. Leidend hierbij was de min of meer de onaantastbare positie van de glastuinbouw. Begrijpelijk, maar de tijd is rijp om hier meer genuanceerd naar te gaan kijken. Eigenlijk gunnen wij elke kern een Hofpark zoals in Wateringen of op zijn minst iets wat in de buurt komt. Dus meer groen met kwaliteit en meer bomen in of nabij de dorpskernen. En niet elke laatste snipper vol bouwen met woningen. Het accent verschuiven van ‘profit’ naar ‘people en planet’. Een kwestie van lange adem misschien, maar zeker de moeite waard om er creatief naar te kijken. Denk bijvoorbeeld aan Molensloot in De Lier. Indertijd is hier een centraal park bedacht binnen de vier kwadranten. Het plan ligt op de plank. Is hier een combinatie te maken met de ecologische zone bij de Oostelijke Randweg met bij voorkeur behoud van het oorspronkelijk aantal hectares groen? Graag een reactie van het college hierop.

Kort geleden was mijn fractie te gast in Ter Heijde voor een algemene ledenvergadering. Als thema hebben wij toen gesproken over de kustrecreatie. Dat onderwerp leeft enorm. Er is een Kustpact gesloten en de Provincie gaat regels stellen en plekken aanwijzen waar wel of geen ontwikkelingen mogen plaatsvinden. Ons is niet duidelijk wat er precies aan mogelijkheden of beperkingen voor onze kust gaan gelden. De wethouder is druk doende om plannen te maken. In Ter Heijde werd onze aandacht gevraagd voor o.a. het parkeervraagstuk. Mijn fractie heeft hier al verschillende keren de vinger bij gelegd en opgeroepen tot een integrale benadering. Uitbreiding van woningbouw aan de landzijde van de duinen, de mogelijke komst van recreatiewoningen aan de Haagweg: hoe gaan de verkeersstromen zich ontwikkelen? Als we steeds een klein stukje beetpakken, dan is het gevaar levensgroot dat we de uiteindelijke effecten onvoldoende tijdig in beeld hebben. Wij zullen de plannen rond de kust daarom met gepaste belangstelling volgen.

Zoals bekend kijkt mijn fractie reikhalzend uit naar de komst van de Verlengde Veilingroute. Deze route zou verlichting gaan geven op o.a. de Kruisbroekweg in Naaldwijk. Wij zijn blij dat het college extra aandacht heeft gegeven aan de verkeersdruk op deze weg. Wel merken wij op dat de suggestie dat de Piet Struijkweg een oplossing gaat bieden, maar ten dele juist is, nl. voor personenvervoer. Vrachtverkeer vanaf  Flora Holland richting Hoek van Holland zou echter moeten worden geleid via de turborotonde Westerlee over de drie-in-één ontsluitingsweg naar Hoek van Holland en vice versa. Dat voorkomt de druk van vrachtverkeer over de Galgeweg, Naaldwijkseweg en Wouterseweg. Hoe denkt de wethouder dit alvast te regelen, nog voor de Verlengde Veilingroute er is?

Wij maken ons zorgen over de ontsluiting van Hoogeland. De wijk en het gemeentekantoor worden nu in hoog tempo afgebouwd. Er zijn twee ontsluitingswegen, Zuidweg en De Laan van de Glazen Stad, die beide uitkomen op de rotondes van de Middelbroekweg. Bij ons leeft in toenemende mate zorg dat dit gaat leiden tot lange wachttijden op piekmomenten. Een directe verbinding met de rotonde Galgeweg op de hoek van het sportpark zou een oplossing bieden. Wij dringen aan op een hernieuwde doordenking.

Neem dan tegelijkertijd een in- en uitrit aan de Galgeweg-Corbulolaan voor calamiteiten mee. Op zo’n manier is er bijna een directe verbinding met de politie- en ambulancepost aan de overkant. En bedenk dan ook bij de inrichting hoe fietsende scholieren niet langer een olifantenpaadje kunnen creëren op weg naar school. De oversteek daar is echt te gevaarlijk. Is het college hiertoe bereid?

Op het gebied van de gebiedsontsluiting van het Westland is veel gebeurd. Op de tekentafel worden de vervolgstappen al zichtbaar. Denk hierbij aan de A4-verdubbeling Veilingroute-A20 corridor. Dit gevoegd bij alle overige gebiedsontwikkelingen op het gebied van logistiek, energie, water, leefbaarheid, kennis en innovatie. Uit de strategie rond Greenport 3.0 spreekt een tomeloze ambitie. Mijn fractie wordt graag betrokken bij de verdere planvorming.

Westland heeft altijd goed gebruik gemaakt van voorzieningen om verkeerslawaai tegen te gaan binnen de huizen. Wethouder Meijer heeft vaak extra gelden weten binnen te halen om bijvoorbeeld geluidarm asfalt aan te kunnen leggen. Ook het slopen van huizen die te dicht op de N223 kwamen te staan na een reconstructie van die weg, verdient een compliment. Langzamerhand beseft men echter steeds meer dat verkeerslawaai ook heel storend kan zijn in de eigen tuin of als met open ramen geslapen wordt langs drukke provinciale wegen. Terecht dat men vanaf 2019 hieraan wettelijke eisen gaat stellen door instelling van een geluidplafond. Mijn fractie is blij dat vooruitlopend hierop ook al geluidschermen geplaatst gaan worden bij o.a. ’t Perron in De Lier.

Varen door het Westland. Van verschillende kanten, onlangs weer door LPF,  is regelmatig aandacht voor de beperkte diepte van het vaarwater gevraagd. Waarom komt dit niet van de grond? Zo moeilijk is het uitbaggeren toch niet? Ligt Delfland dwars? Hoe zijn onze contacten met Den Haag en Midden-Delfland als het gaat over de onderlinge bereikbaarheid? Wij zijn van mening dat woningbouw en visies op vaarroutes en te weinig op elkaar worden afgestemd. Zie wat er is gebeurd bij De Gouw en de Gantel. Wanneer komt het college in samenspraak met Den Haag tot goede vaarroutes?

Mijn fractie werd kort geleden aangenaam verrast door de voortvarende aanpak van Bezoek Westland. Een belangrijk speerpunt van deze coalitie krijgt zo een sterk gezicht. Westland wordt op het punt van recreatie en toerisme steeds beter op de kaart gezet en op moderne en digitale wijze bereikbaar gemaakt. De enthousiaste marketing coördinator noemde heel openhartig – zelf wonend in Delft – dat Westland voor hem bij zijn eerste kennismaking toch nog een goed bewaard geheim was. Daar ligt dus een uitdaging. Mijn fractie zou wensen dat er toeristische bebording komt langs de snelwegen. In de nota Beleef Westland van vier jaar geleden is hier al sprake van. Is het college bereid om snel met een initiatief te komen?

Een ander compliment geven wij graag voor het begin van verbetering van het omgevingsmanagement rond grotere projecten. We denken aan de interactieve werkwijze bij de marktpleinen, de verschillende klankbordgroepen bij de verkoop gemeentekantoren en bijeenkomsten rond woningbouwplannen. Het bewustzijn om dit aspect prominent een plek te geven in trajecten lijkt steeds meer aanwezig. Ga hier vooral mee door!

Voorzitter, tenslotte.

Deze begroting richt zich op het laatste, hele kalenderjaar van dit college. Mijn fractie is begonnen om na te denken over de inhoud van het nieuwe verkiezingsprogramma. Wat ons betreft zal veel van het huidige beleid terugkeren in dat programma, met uiteraard enkele nieuwe accenten. De accenten die wij nu bij deze begroting plaatsten, zijn daarom ook bedoeld om voor te sorteren op het nieuwe coalitieakkoord in 2018 waaraan mijn fractie graag weer een bijdrage levert.

Voor ons ligt een mooie begroting. Een begroting die een goede basis vormt om de goede dingen te blijven doen voor Westland en haar inwoners.

Comments

comments