Actueel

HomeActueelBestuursakkoord en wethouderskandidaten gepresenteerd

Bestuursakkoord en wethouderskandidaten gepresenteerd

De fracties van CDA Westland, GemeenteBelang Westland, VVD Westland en Progressief Westland hebben elkaar gevonden in de ambitie om verder te bouwen aan een duurzame toekomst van Westland. Een toekomst waarin met realisme wordt omgegaan met de nieuwe werkelijkheid die bepalend is voor de rol van de gemeente en de beschikbare (financiële) middelen. De coalitiepartners willen bijdragen aan een uitnodigend vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven, versterking van de Westlandse samenleving en een aantrekkelijke leefomgeving. Dit staat in het Bestuursakkoord 2014-2018 dat de formateurs Martin Buitelaar en Karin Zwinkels op 1 mei 2014 hebben gepresenteerd.
Onder het motto ‘Nieuwe realiteit-nieuwe uitdagingen. Samen bouwen aan een sterk Westland’ wordt gezien de nieuwe samenstelling van de coalitie een akkoord gepresenteerd waarin naast bestuurlijke continuïteit is ingezet op bestuurlijke vernieuwing. Hiertoe worden extra aandachtspunten en nieuwe accenten gelegd. Leidend in het handelen van de gemeente Westland zijn de thema’s Sterke economie, Sociale kracht, Aantrekkelijk Westland, Eigentijdse dienstverlening en Financiën. Zo wordt binnen het thema economie een investeringsagenda opgesteld die is gericht op MKB-bedrijven die niet-greenport-gerelateerde activiteiten ondernemen, vergelijkbaar met de Westland Agenda. Ook wil de gemeente zich samen met het bedrijfsleven richten op het binnenhalen van nieuwe bedrijven om nieuwe werkgelegenheid te creëren. Onverkort wordt ingezet op het versterken van de economische positie van het Westlandse glastuinbouwcluster. Op sociaal vlak wordt een goede invulling van de drie decentralisaties (Jeugdzorg, Participatiewet en Zorg/Wmo) als belangrijkste uitdaging gezien. Daarbij wordt onder meer ingezet op een ruimhartiger minimabeleid en continuïteit van zorg.

Met als doel Westland aantrekkelijker te maken wordt er meer geïnvesteerd in groen en onderhoud door een gedeelte van de bezuinigingen op de buitenruimte terug te draaien. Ook gaat de gemeente een Westlands woonprogramma opstellen teneinde voldoende betaalbare woningen voor jongeren, gezinnen en ouderen te realiseren. Eigentijdse dienstverlening van hoog niveau blijft een belangrijk speerpunt, met zoveel mogelijk digitale producten en diensten en een slagvaardige, efficiënte en meedenkende organisatie. Ten slotte gaat de gemeente haar schuldpositie verbeteren en worden de woonlasten niet meer verhoogd dan met het inflatiepercentage en indien mogelijk zelfs minder.

Wethouderskandidaten en portefeuilleverdeling

Naast het Bestuursakkoord zijn de wethouderskandidaten en hun portefeuille gepresenteerd. Verzwaring van taken en toenemende inzet op de externe positionering van Westland heeft geleid tot een college met zes wethouders. Het gaat om de volgende personen:

T.A.M. (Theo) Duijvestijn (CDA Westland)

Economische Zaken en Greenport
Planontwikkeling en grondzaken
Duurzaamheid (economisch)
Herontwikkeling bestaande gemeentehuizen
Kennis & innovatie
Loco-burgemeester

M.A.A. (Marga) de Goeij-van der Klugt (CDA Westland)

Zorg (jeugdzorg en Wmo) en welzijn
Gezondheidszorg
Onderwijs
Cultuur en erfgoed

A. (Arne) Weverling (GemeenteBelang Westland)

Ruimtelijke ordening
Bouwen en wonen
Volkshuisvesting
Arbeidsmigratie
Externe positionering (= gebiedsmarketing, internationalisering, public affairs, acquisitie nieuwe bedrijven)
Tweede loco-burgemeester

A.W. (Bram) Meijer (GemeenteBelang Westland)

Verkeer en vervoer
Inrichting en beheer openbare ruimte
Water en groen
Nieuwbouw gemeentehuis

P. (Peter) Ouwendijk (VVD Westland)

Financiën en belastingen
Vastgoed (inclusief accommodatiebeleid)
Handhaving
Kust
Toerisme en recreatie
ICT & facilitaire zaken
Derde loco-burgemeester

M. (Mohamed) el Mokaddem (Progressief Westland)

Sociale zaken (werk, inkomen, participatie)
Sport
Dienstverlening
Personeel en organisatie
Communicatie
Duurzaamheid (sociaal)
Vierde loco-burgemeester

Vervolg

Op dinsdag 13 mei 2014 om 19.00 uur wordt het Bestuursakkoord officieel overhandigd aan de gemeenteraad en vergadert de gemeenteraad over de benoeming van de wethouders. Locatie is het gemeentekantoor in ’s-Gravenzande (Van Geeststraat 1).

Comments

comments