Actueel

HomeActueelBij de start van 2015

Bij de start van 2015

Dit keer was vooraf al bedacht dat de nieuwjaarstoespraak van de fractievoorzitter van CDA Westland een bescheiden karakter zou hebben. We zouden immers samen met de provinciale CDA-afdelingen op zaterdag 10 januari stilstaan bij de start van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. En dan is het podium natuurlijk aan onze provinciale lijsttrekker Adri Bom.

De gebeurtenissen van de afgelopen week dwingen ons nog veel meer tot bescheidenheid. De aanslag op het vrije woord in Parijs roept veel emotie op. Het bepaalt ons bij de meest fundamentele vraagstukken van vrijheid, veiligheid en verbondenheid. En dat maakt dat de geijkte onderwerpen in een nieuwjaarsboodschap van een gemeenteraadsfractie welhaast in het niet vallen. Hoe kun je woorden vinden om de diepte van dit drama te peilen? Welke betekenis heeft deze aanslag voor ons eigen land? Met een één-dimensionale conclusie “Het is oorlog” komen we er niet. Gemakkelijke oplossingen zijn er niet. Beheerst en tegelijkertijd duidelijk optreden zijn geboden. Burgemeester Achmed Aboutaleb ging ons daarin voor! De stilte in onze raadszaal na de indringende woorden van onze eigen burgemeester tijdens de commissievergadering van 8 december was veelzeggend. Ook tijdens onze provinciale CDA-nieuwjaarsreceptie hielden we een minuut stilte. Adri Bom citeerde vervolgens respectvol en treffend de woorden van Henk van Randwijk, oud-redacteur van Trouw, een verzetskrant uit de Tweede Wereldoorlog: “Een volk dat voor tirannen zwicht, verliest meer dan haard en goed. Dan dooft het licht.” Vanuit de kernwaarden van het CDA schetste zij waarom een goede verkiezingsuitslag op 18 maart 2015 goed is voor de provincie, waterschap en de Eerste Kamer.

Vanuit diezelfde kernwaarden heeft onze CDA-fractie in de Westlandse gemeenteraad in 2014 gewerkt. Centraal stond in dat jaar onze voortgezette deelname aan het college. Het CDA wil graag verantwoordelijkheid dragen voor het bestuur van deze gemeente. Daarom is coöperatief met GBW, VVD en PW gewerkt aan een bestuursakkoord en een gedegen collegewerkprogramma. In dit programma stond het begrip ‘continuïteit’ centraal. Koersvast de goede dingen blijven doen voor de gemeente op basis van een zo groot mogelijk draagvlak binnen de raad. CDA heeft ingestemd met de vorming van de Metropoolregio. Het sluitstuk van een lange discussie, waarbij gekozen is voor het ‘aan tafel zitten’ en Westlandse invloed uitoefenen in plaats van aan de kant gaan staan mopperen.

Onze fractie heeft door indiening van een motie het college opgeroepen om in Europees verband de belangen van de tuinbouw te bevorderen. We zijn ons er namelijk van bewust dat deze sector enorm onder druk staat. We prijzen ons dan ook gelukkig met onze wethouder die met grote kennis van zaken en met veel energie zich voortdurend inzet om de positie van de tuinbouw te verbeteren. Gezamenlijk met onze burgemeester, nationaal en internationaal!

Breed gedragen in de raad was de wens om na 1 januari 2015 een ‘zachte landing’ in de zorg toe te passen. De opgebouwde WMO-reserve is hiervoor bestemd vanuit het besef dat kwetsbare burgers waar mogelijk moeten worden geholpen. De overheveling van de uitvoering van de zorg naar de gemeente heeft zeer veel energie gevergd van onze ambtenaren, raadsleden en wethouder. CDA Westland herhaalt hier dat we vertrouwen hebben in de ingeslagen koers. Deze zal ongetwijfeld gepaard gaan met de nodige uitvoeringsvragen, maar de basis is goed.

Dat onze fractie samen met onze coalitiepartners dit college steunt, wordt niet door iedereen begrepen. Zo noemde een raadslid als belangrijke overweging voor haar besluit om te stoppen dat de coalitie alles dichttimmert en niet wil luisteren naar goede ideeën van de oppositie. Ook bij een andere oppositiepartij schijnt de gedachte te leven dat wij per definitie niet open staan voor hun ideeën. Laat duidelijk zijn dat onze fractie altijd opbouwende ideeën – ook van de oppositie – zal willen steunen. Heel duidelijk is dat ook gebeurd bij de begrotingsbehandeling. We hebben echter de indruk dat niet elke partij kiest voor opbouwende standpunten, maar veelal voor kritiek, kritiek om de kritiek. Niet gestoeld op vertrouwen, maar bij voorbaat op wantrouwen. Die stijl is niet de onze. En zal dat ook nooit worden. Je vraagt je af of een dergelijke partij ooit wel echte bestuursverantwoordelijkheid wil dragen.

Respectvolle omgang onderling in de raad. Onze fractie hecht daaraan. Dat een collega-partij om publicitaire redenen onze wethouders en burgemeester in het windmolendebat dan vergelijkt met een stelletje op geld beluste “lichtekooien”, staat in schril contract met deze respectvolle omgang. Jammer, heel jammer! Onnodig en onheus. Dat is ook de recente reactie op het vertrek van onze collega Dick Klinkspoor. Dick heeft een baan als sociaal makelaar aanvaard bij Vitis Welzijn en legt daarom zijn raadslidmaatschap neer. Volstrekt begrijpelijk. Hoe zuur is dan de reactie dat de “voorspelde banenmachine van CDA Westland aan het warmdraaien is bij Vitis” en dat deze vacature niet gepubliceerd zou zijn. Onzinnig. Het zou de LPF gesierd hebben als afstand was genomen van dit standpunt van haar oud-fractiegenoot. Wij zullen ons blijven inzetten voor respectvolle omgang binnen de raad.

Wat staat ons in de gemeentepolitiek in 2015 te wachten? Ik pak er slechts een paar onderwerpen uit. Er zal veel gesproken gaan worden over woningbouw, huisvesting en nieuwe bestemmingsplannen. Op korte termijn spreken we over het Waelpark en de Rentmeester in Naaldwijk. Pittige dossiers waarbij verkeersafwikkeling en woongenot centraal staan. Gaan we wel of niet medewerking verlenen aan windmolens in Westland? Ons standpunt daarin is consistent. Wij sluiten geen enkele energiebron uit, tenzij de ruimtelijke inpassing onverantwoord is. Het simpele ‘not in my backyard’ is echter voor ons geen goed argument. Wij voelen ons samen verantwoordelijk voor het opwekken van duurzame energie. Misschien moeten we wel veel meer doen op het terrein van duurzame energie om de positie van duurzaamste glastuinbouwgemeente van Nederland te veroveren. Denk daarbij aan zonnepanelen, aard- en restwarmte. Het proces rond het beschikbaar stellen van het krediet voor de bouw van de huisvesting voor onze ambtenaren aan de Tiendweg en de publiekslocatie aan de Verdilaan zullen wij, net als eerder in 2012, met aandacht volgen.

Veel blijvende aandacht zal uitgaan naar de organisatie van de zorg (jeugdzorg, participatiewet, WMO). De komende maanden zal duidelijk worden of de gemeente alles op orde heeft. Mogelijk wordt ons dan gevraagd om ook voor 2016 een vorm van zachte landing te organiseren.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat in 2015 de schuldpositie van Westland zal oplopen. Ingezette investeringen in wegen, bruggen, scholenbouw en de ontwikkeling van terreinen blijven kosten met zich meebrengen. Een gestage afbouw van de gemeentelijke grondpositie is daarbij van belang. De markt en de gemaakte afspraken met Bouwfonds zijn hierin leidend. Financiële behoedzaamheid blijft geboden, ook als de seinen iets meer op groen komen te staan.

Wij kijken belangstellend uit naar de afronding van het accommodatiebeleid. Verenigingen moeten nu (eindelijk) weten waar zij aan toe zijn bij het huren van maatschappelijk vastgoed. Het afstoten van gemeentelijk vastgoed is een goede zaak. Laat echter duidelijk zijn dat gemeentelijke pareltjes zoals de Hofboerderij in Wateringen nooit in de uitverkoop mogen!

De vastgestelde prioriteiten in het veiligheidsbeleid voor de komende periode kan op onze instemming rekenen. Inzetten op geweld (m.n. op huiselijk geweld en kindermishandeling), woninginbraken, ondermijning en overlast van jeugdgroepen staan hoog op de agenda. Dat radicalisering daarin ook een plek heeft gekregen is (helaas) pijnlijk noodzakelijk.

CDA Westland is blij met de bijna raadsbrede constatering dat er geen behoefte bestaat aan een coffeeshop in Westland. Ter afronding van deze discussie zal hierover een motie worden ingediend bij de komende raadsvergadering.

Afrondend. Wij zien uit naar een politiek jaar waarin we op positieve wijze in gezamenlijkheid blijven bouwen aan onze mooie gemeente Westland. In het besef dat er om ons heen veel aan de hand is waar je somber van zou kunnen worden. Maar dat laatste gaan we niet doen! Ik wens jullie allen een goed jaar toe.

Piet Vreugdenhil
fractievoorzitter CDA Westland

Comments

comments