Actueel

HomeActueelBij de start van 2016

Bij de start van 2016

In het leven gebeuren dingen waarvan je soms het idee hebt dat je daar wel grip op hebt. Je maakt plannen en je voert deze zo goed mogelijk uit. Soms gebeuren er echter ook dingen waardoor je zomaar overvallen wordt. Dichtbij huis met directe gevolgen, soms op grotere afstand, maar toch ook met gevolgen dichtbij huis.

Vanuit deze invalshoek wil ik namens de fractie van CDA Westland terugkijken op de politiek en Westland in het afgelopen jaar en alvast vooruitkijken naar 2016.

Volgens plan is er veel beleid tot stand gekomen. Beslissingen zijn genomen over bestemmingsplannen, de aanleg van wegen en woonwijken, de ontwikkeling van de Greenport Horticampus, de nieuwbouw van scholen, het alsnog open houden van een zwembad, het faciliteren van een aardwarmteboring, de definitieve besluitvorming over het nieuwe gemeentehuis (op twee locaties), de bouw van een nieuwe brandweerkazerne … En niet te vergeten is de zorg voor ouderen en kwetsbare jongeren op zorgvuldige wijze door de gemeente uitgevoerd. Allemaal positieve zaken, goed voorbereid en met een doordachte financiële dekking.

Maar… ineens was daar in januari die grote brand in Wateringen met de dramatische verspreiding van asbest over een woonwijk. Onzekerheid troef bij de bewoners. Naar beste weten handelend optreden door de gemeente aan de hand van draaiboeken waarbij echter steeds keuzes gemaakt moesten worden. Wie is waar verantwoordelijk voor? Hoe zwaar wegen bepaalde feiten en tegengestelde belangen? Zijn de richtlijnen niet overdreven streng? Zijn de juiste beslissingen genomen? Had het anders gemoeten? Een asbestbrand kun je als overheid tevoren niet echt oefenen. Wel kunnen er lessen getrokken worden in de hoop overigens dat deze niet in de praktijk hoeven te worden gebracht.

En nog een keer gooide asbest roet in het eten. De Leuningjes in Poeldijk moest in oktober op stel en sprong gesloten worden omdat asbest was aangetroffen. Dat betekende een klap voor de gebruikers van deze culturele locatie. En ook hier onzekerheid over de toekomst van het gebouw en bij de verenigingen. De discussie over de toekomst van de maatschappelijke voorzieningen in deze kern kwam zo direct in een stroomversnelling. Rustig de tijd om alles eens weloverwogen te bespreken lijkt niet aanwezig. Toch is dat gesprek met alle betrokkenen van belang om zo de juiste, breed gedragen beslissing te nemen, waarbij geld niet het enige motief mag zijn.

Van het gemeentebestuur werd en wordt in beide gevallen gevraagd om daadkracht en een zorgvuldige afweging van belangen om zo toch weer greep te krijgen op de situatie.

Dat geldt ook in zekere zin voor wat van buitenaf op ons afkomt door de gevolgen van de brandhaard in en rond Syrië. Op de vlucht voor doodsbedreiging, onvrijheid en uitzichtloosheid kloppen talloze vluchtelingen aan onze deuren. Europa leek onvoorbereid hierdoor overvallen te worden. Draaiboeken werden uit de kast getrokken, maar van een gezamenlijke regie leek lange tijd geen sprake. In eigen land ontlokte de komst van asielzoekers op sommige plekken een fel debat, waarbij de afwijzende standpunten de meeste aandacht kregen. Dit vraagstuk drukte de gemeentepolitiek weer met de neus op de feiten. Pakt het Westland zijn verantwoordelijkheid om het ons toegewezen aandeel van statushouders te huisvesten? CDA Westland is positief over het feit dat onze gemeente die verantwoordelijkheid tot nu toe heeft opgepakt. Wij willen dit onverkort blijven doen. Kunnen en willen we meer dan dat doen? Veel is hierbij afhankelijk van de landelijke vraag die ons gesteld zal worden. Onze gemeenteraad is op dit punt uiterst verdeeld. Bestuurlijke wijsheid en politieke verantwoordelijkheid zullen in 2016 nodig zijn om de juiste antwoorden te geven. Landelijk én regionaal. Daarnaast is vanuit de samenleving steun nodig om bij te dragen aan de integratie van deze nieuwe Westlanders. CDA Westland vertrouwt nadrukkelijk op de inzet van vrijwilligers en instellingen. Van de overheid kan niet alles verwacht worden.

De komst van vluchtelingen wordt door velen in verband gebracht met wat er in Parijs tot twee maal toe is gebeurd. Aanslagen op onschuldigen door extremisten die zogenaamd uit naam van hun geloof verschrikkelijke terreur uitoefenen – en daarmee hun oprechte geloofsgenoten in een kwaad daglicht stellen. Hoe je hier ook over denkt, duidelijk is dat menig burger zich hierdoor onzeker voelt. Misschien wel bang. En zo zien wij mensen die naar ons toekomen omdat zij bang zijn. En zij zien mensen die op hun beurt voor hen bang zijn. En voordat je het weet regeert de angst. In dit verband sprak onze koning Willem-Alexander in zijn kersttoespraak wijze woorden: ‘Wees niet bang’.

Parijs bracht ons dit jaar nog iets wat bestuurlijke wijsheid van ons vraagt: een breed gedragen klimaatakkoord met een keiharde doelstelling om de CO2 uitstoot te beperken. Het Westland ziet grote windturbines niet zitten. Dat schept dan wel verplichtingen om met verhoogde inzet te werken aan andere energiewinning met als streven om Westland ‘fossielvrij’ te maken. Belangrijke stappen zijn reeds gezet, maar de komende jaren zullen echter meer fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan schoolgebouwen die nu gebouwd gaan worden en zeker 50 jaar mee moeten en dus nu al zouden moeten voldoen aan de ‘fossielvrije’ eisen. Wachten we op landelijke eisen of zetten we nu al samen met de schoolbesturen als duurzaamste glastuinbouwgemeente zelf die stappen?

Westland staat voor nog een enorme uitdaging. Wij hebben de wereld ongelooflijk veel te bieden op het gebied van voeding, in de vorm van producten én van innovatieve kennis. Dat vraagt een stevige thuisbasis in de vorm van een sterke tuinbouwsector. Plannen voor herstructurering van de glastuinbouw zijn in ontwikkeling en zullen in 2016 steeds duidelijker worden. Hierbij zal onze ondernemerszin ongetwijfeld leiden tot het grijpen van nieuwe kansen. Stilzitten en afwachten passen daarbij niet! Daadkracht van het gemeentebestuur, sectororganisaties, banken en bedrijfsleven is een dringende voorwaarde.

Het eerste jaar van de decentralisatie van de zorg is achter de rug. We mogen best trots zijn op hoe die eerste fase is verlopen. Dit laat onverlet dat 2016 een belangrijk jaar zal zijn in het consolideren van de zorg. Signalen uit de landelijke politiek duiden op de mogelijke noodzaak tot aanpassingen van het systeem. Gelukkig is er binnen de gemeenteraad overwegend eensgezindheid op dit terrein.

CDA Westland vertrouwt ook op een breed draagvlak binnen de gemeenteraad om de interne procedures te evalueren en aan te passen naar een effectiever verloop van de raadsvergaderingen. Het jaar 2015 was wat dat betreft zeker geen succes. Het werken aan een spreektijdenregeling is dringend gewenst. Gelukkig is dit besef nu bij bijna alle fracties aanwezig. Ongetwijfeld zal dit leiden tot een betere sfeer in de raadszaal.

In het jaar 2016 gaat de eerste paal in de grond voor een nieuwe raadszaal met publieksruimte, historisch archief en de huisvesting voor onze ambtenaren. CDA Westland is hier blij mee. Een jarenlange, soms onplezierige discussie is hiermee definitief ten einde.

Er gaan meer palen de grond in. De bouw van nieuwe woningen zal in 2016 voortvarend worden voortgezet. Belangrijk voor onze woningcorporaties en starters op de huur- en koopmarkt. Daarnaast zijn plannen in ontwikkeling om langs de kust recreatievoorzieningen te creëren. Onze inzet zal zijn dat dit op een ecologisch verantwoorde wijze gebeurt met respect voor deze unieke omgeving. Geen Belgisch toestanden dus met torenflats in de duinen!

Eenzaamheid is in toenemende mate een probleem in ons land. Deelname aan verenigingen en kerken is niet voor iedereen meer vanzelfsprekend. De sociale cohesie staat onder druk. De vraag dringt zich op in hoeverre de overheid hierin een sturende rol heeft. In Westland kent men elkaar. Buren doen er toe en er is een breed netwerk met vrijwilligersinitiatieven, verenigingen, mantelzorgers en instellingen met oog voor eenzaamheid en kwetsbare burgers. Het stimuleren hiervan zal in de komende tijd extra aandacht gaan vragen.

Wat CDA Westland betreft zal 2016 in het teken staan van eensgezind verder bouwen aan een mooi Westland waar het in alle opzichten goed toeven is. Met oprechte aandacht voor elkaar, of je hier nu al lang of nog maar net woont. Met stabiele, bestuurlijke daadkracht om zo greep te houden op alle uitdagingen waar we in Westland voor komen te staan.

Wij wensen u allen een voorspoedig en veilig nieuw jaar toe!

Namens de fractie van CDA Westland,
Piet Vreugdenhil, fractievoorzitter

Comments

comments


Contactpersonen

Wethouder