Actueel

HomeActueelBijdraqe CDA Westland tijdens de begrotingsraad

Bijdraqe CDA Westland tijdens de begrotingsraad

Tijdens de begrotingsraad van 6 november jongstlede trapte de fractie van CDA Westland bij monde van Piet Vreugdenhil de vergadering af. Onderstaande tekst is die middag voorgedragen:

Hoog op de bestsellerslijst staat het boek: ‘Gouden jaren. Hoe ons dagelijks leven in een halve eeuw onvoorstelbaar is veranderd’.[1] Ik heb het met veel plezier gelezen. Een feest van herkenning voor mijn generatie en ook interessant voor jongeren. Weet u het nog? Voor het eerst een automatische wasmachine en een koelkast in huis. Niet langer bij de buren tv kijken of bellen, maar voortaan zelf thuis. Weliswaar de telefoon in de gang, want stel je eens voor dat je hem zou gebruiken voor nutteloos gebabbel in een luie stoel. En ’s winters bloemen op de ramen en kranten voor de planten op de vensterbank tegen de kou.

Al lezend besef je dat de ontwikkelingen razendsnel zijn gegaan: de welvaart is zeer toegenomen, het leven is een stuk gemakkelijker geworden: vakanties, veelzijdiger maaltijden, talloze studiemogelijkheden voor iedereen, betere woningen, snel internet, mobiliteit, economische groei, ga zo maar door.

“Gouden jaren”. Zeker!

Maar… helaas, niet alles glimt op dit moment. We zijn met onze neus op onaangename feiten gedrukt. Een zeer diepe economische crisis, werkloosheid, boycot, serieuze oorlogsdreiging, MH17, ebola, een vernietigende broedertwist vanuit religieus fanatisme. Internationale ontwikkelingen die niet bij onze grens ophouden. Denk aan vluchtelingen die bij ons op de stoep staan, om onderdak vragen, én om een passende plek in een klaslokaal.

Daarnaast kennen we onze vragen in eigen land: een verzorgingsstaat die onder zijn eigen gewicht dreigt ten onder te gaan en daarom drastisch moet worden hervormd. De dringende noodzaak om energie te verduurzamen. Jongeren opleiden voor beroepen die er nu nog niet eens zijn. Hoe doe je dat?

En in ons eigen Westland: een tuinbouwsector die voor fundamentele vragen staat. Een MKB dat de bakens moet verzetten; jongeren die naar elders vertrekken, krimp in het onderwijs, zorg bieden aan kwetsbaren.

Het heeft er alle schijn van dat we getuigen zijn van een grondige transitie.[2] Oude zekerheden moeten we achter ons laten, zonder precies te weten waar we naar toe op weg zijn. Ik ben het eens met Willem Vermeend die in een interview met Trouw zei: “Mijn stelling is dat de economie en de samenleving de komende twintig jaar meer gaan veranderen dan de afgelopen vijftig jaar.”[3]

Begroting 2015

Tussen de afgelopen 50 en de komende 20 jaar staan wij nu stil bij de begroting 2015.

Ik begin met wat kritische kanttekeningen.

Op 15 juli typeerde mijn fractie het CWP als “scherp aan de wind varend.” In deze begroting zien we dat beeld versterkt worden. De reservepositie krimpt iets, leningen nemen toe, waarmee de afhankelijkheid van een gunstige rentestand groter wordt. Enkele bezuinigingsmaatregelen zullen op termijn uitgewerkt zijn. Het korten op de formatie heeft een keer een eind. Het per jaar strakker plannen van noodzakelijke investeringen is natuurlijk prima, maar zal over enige jaren steeds minder besparen. De grote vastgoedpositie maakt ons afhankelijk van externe omstandigheden waarop het lastig sturen is.

Het college hoeft geen nieuwe bezuinigingen uit te voeren. Dat is mooi, maar tegelijkertijd hebben we natuurlijk al een aantal forse bezuinigingen achter de rug waarvan de gevolgen jaarlijks merkbaar zullen blijven. Denk hierbij aan het stopzetten van de subsidies aan verenigingen.

Mijn fractie ziet de komende periode nog geen snelle terugkeer naar de “gouden jaren”. Behoedzaamheid blijft dan ook geboden!

En die behoedzaamheid zien we terug in deze begroting.

Voor mijn fractie blijft het beeld van een solide en evenwichtige begroting overeind staan. Het niveau van de voorzieningen en de reserves zijn dermate dat we een voldoende weerstandscapaciteit hebben (weerstandsratio: 1,03). De risico’s zijn volgens de geldende spelregels heel transparant in beeld gebracht. Het is waar wat ik op p. 6 lees: “De schuldpositie is niet los te zien van de ambities op de verschillende thema’s.” Eén en ander blijft in evenwicht, maar mijn fractie hoopt dat er snel een tijd komt dat we de touwtjes iets kunnen laten vieren.

Voorzitter, ik ga wat dieper in op enkele onderwerpen.

Decentralisaties

Op 1 januari 2015 is de grootste decentralisatie in de geschiedenis van ons land een feit. De begroting laat dat zien in een stijging van de algemene uitkering met zo’n 22 miljoen. Die decentralisatie gaat gepaard met allerlei vragen rond de uitvoering, de opgelegde korting. Velen maken zich “zorgen om de zorg”. Een tegengeluid hierbij is echter op zijn plaats. Westland heeft raadsbreed heel coöperatief opgetrokken met de ambtelijke organisatie. Er is en wordt keihard gewerkt. De contracten zijn op tijd getekend. De sociale reserve wordt benut waarvoor deze bedoeld was. Een zachte landing wordt geboden. Kortom: Westland maakt er op nuchtere wijze het beste van. Namens mijn fractie mijn complimenten voor de enorme inzet van allen en de overwegende eensgezindheid binnen deze raad. Wij spreken ons vertrouwen uit in gekozen richting. Elders in Nederland lijkt het er minder gunstig uit te zien, wat zich vertaalt in soms wantrouwende, bijna cynische geluiden. Ik roep op om daaraan hier niet mee te doen en vooral aandacht te schenken aan het positieve van de manier waarop wij het gaan regelen. “Vertrouwen in de zorg” dus. En komen we dan problemen tegen, dan lossen wie die op – binnen ons vermogen uiteraard.

Economie

We beleven spannende tijden op economisch vlak. De crisis duurt in menig opzicht te lang en is te diep. Het college is zich dit zeer bewust en dat vertaalt zich in de ambities rond de duurzame en innovatieve Greenport. Voor economische stimulering trekt het college in 2015 € 2,2 miljoen uit. Meerjarig zie ik dat bedrag echter teruglopen van € 2,7 miljoen in 2014 naar € 1,3 miljoen in 2018 (pag. 41, programma A10). En dat is inclusief de middelen voor externe positionering. De CDA fractie wijst in dit verband naar de ontvangen reactie van VNO-NCW, LTO Glaskracht en MKB Westland, waarin een pleidooi gehouden wordt voor het op peil houden van deze investeringen. Wij ondersteunen de oproep alles in het werk te stellen om die neergaande lijn om te buigen. De slogans “Westland als de groene apotheek of Green Valley” moeten blijven klinken! Onze vraag is in hoeverre het college kansen ziet om het budget voor externe positionering meerjarig in stand te houden.

De positie van de glastuinbouwsector vraagt om extra aandacht. De sector ervaart grote tegenslag en wordt geconfronteerd met Europese regels die niet goed uitpakken. Regels rond de GMO subsidies worden niet gelijkelijk in Europa toegepast. Nederland is daar de dupe van. En dat raakt de concurrentiepositie van onze tuinders. Het is van groot belang dat dit met kracht onder de aandacht wordt gebracht van onze vertegenwoordigers in Brussel. Hierover zal CDA Westland een motie indienen. (motie 1)

Straks start de Metropoolregio. Wij vertrouwen op een krachtige lobby voor de belangen van onze tuinbouwsector.

Het college geeft terecht hoog op van het belang van de internationale lobby. We hebben de indruk dat tijdens het laatste staatsbezoek naar Japan de Westlandse kansen goed gegrepen zijn. We zijn uiteraard nieuwsgierig naar concrete resultaten. Zijn er al Europese subsidies binnengehaald of binnenkort te verwachten?

Het college noemt in het kader van de internationalisering de ambitie om tweetalig onderwijs in Westland tot stand te brengen. Om deze wens te vervullen zal dit thema worden opgenomen in de Lokale Educatieve Agenda (LEA).

Tijdens de behandeling van het College Werkprogramma op 15 juli jl. heeft de fractie van CDA Westland gevraagd welke financiële middelen het college voor dit doel beschikbaar wenst te stellen. In deze begroting wordt hierop echter geen enkel concreet antwoord gegeven. Daarom zullen wij straks een motie over tweetalig onderwijs indienen. (motie 2)

Kernenbeleid

Bij de bespreking van het CWP heeft mijn fractie het college gevraagd of er voldoende zicht bestaat op de kansen en bedreigingen voor de leefbaarheid van de kern Heenweg. In de brede buurtschool gebeuren door Vitis en Fun en Fit heel mooie dingen voor jong en oud, waarvoor onze complimenten!

Maar de kern kent vooral ‘oud’ en weinig ‘jong’. De kinderopvang en de school merken dat aan den lijve. De wethouder is goed op de hoogte van deze situatie en spant zich ook in bij Arcade om de woningtoewijzing vooral te richten op jonge gezinnen. De vraag is echter of dit voldoende zal zijn. En wat als? Zal er een gunstig effect ontstaan door de woningbouw in Waelpark? Wordt dat de kurk waarom kinderopvang en school blijven drijven? Wordt Heenweg straks de eerste kern in Westland waar de kinderopvang en de laatste school moeten sluiten? Is het college bereid extra maatregelen te nemen? Mijn fractie verwacht hierover een concreet antwoord.

Aantrekkelijke dorpskernen

De CDA fractie is verheugd met de ontwikkelingen in het centrum van ’s-Gravenzande. Na jarenlange voorbereidingen is de sloop begonnen en gaat straks een hernieuwd winkelcentrum met een woonfunctie gerealiseerd worden. Heel plezierig hierbij is dat over de bezwaren constructief overleg gevoerd is met omwonenden, wat heeft geleid tot intrekking van het bezwaar.

Wij vragen aandacht voor het Wilhelminaplein in Naaldwijk. Dit plein is bij uitstek een plek waar de levendigheid van de terrassen een positief effect heeft op de aantrekkelijkheid. De wekelijkse markt op woensdag vergroot die levendigheid, maar maakt tegelijkertijd bepaalde, gewenste ontwikkelingen voor horecaondernemers lastig. Het verplaatsen van de markt zou hier een oplossing voor kunnen zijn. Hierover dienen wij straks een motie in. (motie 3)

Voor de kern Honselersdijk (p. 31) lijkt de ambitie van een vlekkenplan in 2015 wat teruggeschroefd ten opzichte van de begroting 2014 toen nog sprake was van start voorbereiding uitvoering vastgesteld plan (p. 28). Wat maakt dat het hier niet echt wil vlotten?

Kwaliteit toerisme en recreatie

Uniek aan Westland is – naast heel veel andere dingen – ons strand. We worden ons er steeds meer van bewust dat dit meer benut mag gaan worden voor toerisme. Hoe krijgen we mensen van buiten naar onze kust? Het bieden van alleen zand, zon en zeewater is dan niet voldoende. Wij kijken dan ook belangstellend uit naar de mogelijke uitvoering van de plannen rond strandhuisjes, maar stellen daar naast de algemene voorwaarden uit de regelgeving wel aanvullende eisen aan: natuurlijke inpassing in de omgeving met respect voor ecologie en met een minimale overlast. Mijn fractie wil graag horen wanneer het college met een voorstel aan de raad komt.

Zoals bekend is mijn fractie een warm voorstander van de mogelijkheid van langere overnachtingen bij de kust. De onlangs gepresenteerde berekeningen van het college over een permanente kampeerplek stellen ons teleur. Wij hebben de indruk dat hierbij nog niet tot het uiterste is gerekend. En dat het einde van het convenant Westlandse Zoom nieuwe perspectieven biedt om te doen wat er in de  Structuurvisie 2025 -2040 is opgenomen . Tijdens de commissie EFO heb ik dit onderwerp reeds aangekondigd. De reactie van de wethouder was toen dat dit onderwerp daar niet op zijn plek was. Om nu wel een antwoord te krijgen dienen wij op dit punt een motie in. (motie 4)

Zwembad De Hoge Bomen

Van zout naar zoet, gechloreerd water. Het college heeft een prijsvraag uitgeschreven voor een herbestemming van het zwembad De Hoge Bomen. En daarbij het aanbod om de grond voor € 0 over te nemen. Mijn fractie hoopt op een wonder, maar is anderzijds heel nuchter. Een succesvol burgerinitiatief prima! Maar alleen als het echt kansrijk is.

We hebben begrepen dat er nog geen reacties hierop ontvangen zijn. Daarover wat doordenkend: het besluit is in deze raad genomen om per 1 januari 2016 over te gaan tot sluiting. Zo’n sluiting vraagt om een voorbereidingstijd. Met andere woorden: wat is de laatste datum om te komen met concrete aanbiedingen tot overname? En wat gebeurt er na 1 januari 2016? Een verpauperend complex ziet mijn fractie niet zitten. Refererend aan wat ik in Hoek van Holland zie gebeuren, denk ik dat het goed is dat het college daarin een actieve rol pakt door informatie te verspreiden, een informatiememorandum aan de burgers. Zodat ook bekend is aan welke voorwaarden e.e.a. moet voldoen.

70 jaar bevrijding

In mei 2015 staat Nederland stil bij de herdenking van de bevrijding die 70 jaar geleden plaats vond. Eerder is in de raad op voorspraak van GBW gesproken over een particulier initiatief om samen met leerlingen uit het basisonderwijs een herdenkingsbundel samen te stellen. Het gemeentearchief heeft uitgesproken ruimte te zien om diverse educatieve en culturele activiteiten te ondersteunen en waar mogelijk ook te initiëren. Hiertoe zijn reeds verschillende gesprekken door betrokkenen gevoerd. Op vragen van de fractie van CDA Westland tijdens de laatste commissievergadering EFO liet het college weten geen financiële middelen beschikbaar te stellen om bovengenoemde initiatieven te faciliteren. Hierover is de fractie van CDA Westland teleurgesteld. Daarom zullen wij een motie hierover indienen. (motie 5)

Voorzitter, ter afronding.

Ik mocht laatst iets over politiek vertellen aan leerlingen in groep 6. “Hebben jullie een idee wat iemand uit de politiek doet?”, vroeg ik. “Nou gewoon, problemen oplossen”, was het even simpele als rake antwoord van een alleraardigst meisje.

Daar staan wij voor. In een open dialoog met de burgers en hier met elkaar in deze zaal. Ik hoop dat wij dat meisje over enige jaren recht in haar ogen kunnen aankijken.

Misschien dan niet “helemaal goud!” maar hopelijk toch een kleur die daar dichtbij in de buurt komt.[1] Annegreet van Bergen, Atlas Contact, 4e druk

[2] Zie: Adjied Bakas, Trends 2015, https://www.youtube.com/watch?v=4pLfyDz41jE

[3] Trouw, Letter&Geest, 1 november 2014, 13

Comments

comments