Actueel

HomeActueelCDA stelt vragen over verkeer en ruimte

CDA stelt vragen over verkeer en ruimte

Met het reces in aantocht is vandaag de start van de laatste commissieweek van dit politieke seizoen. Op ruimtelijk vlak heeft de fractie van het CDA nog enkele vragen die morgen tijdens de commissievergadering ruimte gesteld zullen worden; deze zouden anders pas na het zomerreces gesteld kunnen worden.

Vraag 1: Kerklaan 5 te Wateringen 

In de “periodieke e-mailservice berichten over uw buurt” van 5-6-2015 wordt de aanvraag bekend gemaakt van een omgevingsvergunning voor het vervangen van een bestaande gevel van Kerklaan 5 te Wateringen. De fractie van CDA Westland vraagt zich af of dit betekent dat het genomen besluit uit 2003 van de gemeente Wateringen tot een uitvoering gaat komen. De fractie heeft al regelmatig op uitvoering van dit besluit aangedrongen om daarmee de aansluiting van de Van Egmondlaan op de Kerklaan te verbeteren om daarmee tevens een verbeterde en veiliger ontsluiting van het winkelcentrum te creëren.

  • Klopt het dat nu dit totale besluit uit 2003 wordt uitgevoerd?
  • Zo ja, had dan de melding niet vollediger moeten zijn, omdat het zelfs om verplaatsing van de gevel gaat (gebouw wordt verkleind om meer ruimte te maken voor de ontsluiting)?

Vraag 2: Aansluiting Bovendijk – nieuwe ontsluitingsweg Kwintsheul voor fietsers

Regelmatige fietsers vanuit het dorp Kwintsheul naar de Bovendijk maken zich zorgen als straks het (vracht)verkeer vanaf de Veilingroute naar Kwintsheul opengesteld gaat worden. Dit zit hem in de onoverzichtelijkheid in de bocht, alhoewel hier al veel aandacht aan besteed is, maar geparkeerde vrachtwagens nabij de bocht maken het voor fietsers onoverzichtelijk. Dit komt mede omdat de oversteek iets te ver van de bocht vandaan is waardoor het verkeer vanuit Kwintsheul schuin van linksachter komt.

  • Is het mogelijk de oversteek voor fietsers iets te verbreden ongeveer zoals is aangeven? Ook om het olifantenpaadje vanuit Wateringen te voorkomen voor de kortste route naar Kwintsheul en om te vermijden dat fietsers op de weg blijven rijden i.p.v. het fietspad.

Vraag 3: Onveilige situatie voor fietsers op tijdelijke oversteek bij de Oranjesluis

Er is een, naar het zich laat aanzien tijdelijke, zeer onveilige situatie rond het oversteken bij de Oranjesluis voor fietsverkeer. Voor het autoverkeer (ook vrachtwagens) is het een woud aan borden en een rommelige situatie. De oversteekplaats voor fietsers wordt wel aangegeven, maar dit is voor autoverkeer erg slecht zichtbaar, de weg loopt op dat punt naar beneden af en maakt een bocht naar links. Recht vooruit is veel ander verkeer te zien, waardoor de fietsers, welke van links door de betonblokken en hekken door komen, vaak veel te laat gezien kunnen worden.De doorgang voor fietsers is ook zeer benauwd en om de verkeerssituatie goed te kunnen overzien sta je al snel met je voorste wiel op de doorgaande weg.

  • Kan er naar de tijdelijke situatie gekeken worden op de diverse oversteekpunten rond de Oranjesluis, zodat de veiligheid van de fietsers ook nu gewaarborgd is?

Vraag 4: Dijkweg / N213

De fractie is benieuwd of de Raadsinformatieavond (RIA) over de aansluiting Dijkweg op de N213, en daarna het bewonersoverleg met de Provincie (PZH) nog veranderingen in de plannen hebben opgeleverd. Deze vraag stellen wij mede namens de fractie van LPF die evenals onze fractie om de RIA verzocht heeft. De provincie maakte bij de RIA ook kenbaar dat zij de gehele kade gaat renoveren langs de Nieuweweg (N213). Nu zijn er vele plannen voor deze weg, zoals hoogwaardig openbaar vervoer of zelfs een lightrail en verbreding van de weg naar twee maal twee banen.

  • Zijn deze toekomstvisies nog afgestemd met genoemde werkzaamheden? Het zou namelijk zonde zijn van genoemde werkzaamheden aan de kade en het bijbehorende geld als later blijkt dat het noodzakelijk is om de watergang langs de Nieuweweg bijvoorbeeld iets te versmallen om die plannen ook te kunnen verwezenlijken.

Onlangs was bijgaand artikel te lezen op de website van stedenbouwarchitectuur, waarbij een alternatief werd geboden voor geluidschermen langs dorpskernen. Wij vragen ons af of deze oplossing ook een mogelijkheid is voor de renovatie van de N213 (en andere provinciale wegen in Westland) en dan met name de nu aan te pakken wegonderdelen waarover PZH een uitleg gegeven heeft. En daarbij mede oplossing zou kunnen zijn voor de bewoners aan de Dijkweg.

Vraag 5: Fietssuggestiestroken

In Nederland is er sprake van een enorme wildgroei aan fietsstroken, suggestiestroken en kant- of uitwijkstroken van verschillende breedtes. De CROW-richtlijnen geven aan dat de absolute minimumbreedte van fiets- en kantstroken 1.50 meter moet zijn. Er is echter nooit wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten; belangrijker is nog dat er niet is onderzocht hoe dit zich verhoudt tot de rijbaan. Wegbeheerders delen de bestaande weg vaak op, zonder dat duidelijk is of dat inderdaad ook de beste oplossing is. Op 17 juni op het Nationaal Fietscongres worden de voorlopige resultaten gepresenteerd van een onderzoek hierover. De belangrijkste aanbeveling zal zijn om de minimum breedte te verhogen naar 1.70 meter, zijnde de breedte dat fietsers comfortabel naast elkaar kunnen fietsen.

  • Met welke minimum breedte worden de fietssuggestiestroken in Westland nu aangelegd?
  • Bent u bereid ook die nieuwe norm van 1.70 meter te hanteren daar inderdaad de indruk bestaat dat op veel fietssuggestiestroken in Westland men niet comfortabel, en daarmee niet veilig, naast elkaar kan fietsen?

Vraag 6: Verplaatsing van een incourant en overlast gevend speeltuintje voor jongste jeugd

Onze fractie is onlangs op bezoek geweest bij bewoners van het Azaleapark (appartementen complex binnen Wijkpark) te Wateringen. Dit om eens mee te kijken en te denken over het speeltuintje tegen genoemd appartement aan. Dit speeltuintje is mede een onderdeel van de uitwerking van de “annexatie”-afspraken tussen de gemeente Wateringen met Den Haag om een reële invulling te geven aan het tekort aan speelruimte in omliggende wijken en dan met name Essellanden.

Dit tekort werd verder opgevoerd door het verwijderen van speelplek rond de Kwaklaan vanwege nieuwbouw op diverse locaties. Dat betrof o.a. een voetbalveldje op verharde ondergrond op de voormalige parkeerplaats van de kerk Sint Jan de Doper. Om aan afstandsmaten conform onze regelgeving te voldoen is toen een speelveldje voor de kleinste jeugd aangelegd op genoemde locatie. Tegen een appartement dus dat voornamelijk wordt bewoond met ouderen (dus geen doelgroep voor een speelveld voor de jongste jeugd), grotendeels van de dag in de schaduw van het complex ligt, en meestal ook op de wind. Gevolg is dat er maar heel weinig gebruik wordt gemaakt van deze speellocatie door de doelgroep, maar wel in de avond door oudere jeugd waarvan de gesprekken letterlijk te verstaan zijn in de woningen.

De speelplek wordt dus niet als nuttig ervaren, maar wel bijna alleen als overlast gevend. Op vragen van WV in de vorige commissievergadering Ruimte is een reconstructie besproken van de naastliggende Kwaklaan. Zowel onze fractie als de bewoners vragen zich af of bij de realisatie daarvan ook meegenomen kan worden of de incourante speelplek verplaatst kan worden naar een groene locatie iets dichter bij de Kwaklaan. De voordelen hiervan zijn dat de speeltuin dichter bij de Kwaklaan (vooral daar ligt de doelgroep), meer in de zon en minder op de wind, geen rechtstreekse overlast meer voor het appartement, en mogelijk een betere aansluiting op de Kwaklaan voor het fietsverkeer. De huidige speelplek zou dan opgevuld kunnen worden met beplanting, al dan niet via burgerparticipatie uit te voeren.

  • kunt u dit mogelijk maken?

Comments

comments