Actueel

HomeActueelCDA Westland pleit voor tijdelijke aantakking verlengde veilingroute

CDA Westland pleit voor tijdelijke aantakking verlengde veilingroute

De fractie van CDA-Westland is diep onder de indruk hoe het verkeer, ondanks alle werkzaamheden rond het 3-in-1 project, en dan met name bij Westerlee, door kon blijven rijden. Telkens kan en kon door een tijdelijke bypass het verkeer de weg langs Westerlee blijven vinden. Opvallend daarbij is dat die tijdelijke bypass zowel snel aangelegd als weer weggehaald kon worden en het verkeer toch steeds over een goed berijdbare weg bleef rijden.

Het oorspronkelijke 3-in-1 project is nu bijna geheel gereed, inclusief de aanleg van de Verlengde Veilingroute. De laatste loodjes nog bij Westerlee, en verder moet nog de aantakking van de Verlengde Veilingroute op de Veilingroute nabij de Wollebrand worden aangelegd. De reden daarvoor is dat er wijzigingen en aanvullingen op het oorspronkelijk plan gemaakt en goedgekeurd zijn. De verbindingsweg vanaf de te maken aantakking naar Flora Holland zal nog worden uitgebreid naar twee maal twee rijbanen, inclusief de aanpassing van rotonde naar turborotonde op die route. Hierdoor moeten er ook wijzigingen komen in de te maken aantakking waarbij er meer grondgebied nodig is dan in het vastgestelde bestemmingsplan is gereserveerd. Die wijzigingen vergen tijd en zijn nog niet afgerond. Daarnaast heeft de aannemer, die het gehele 3-in-1 project uitvoert, aangegeven dat die graag zowel vanwege de kosten en het planning technisch gedeelte, als vanwege het willen voorkomen van verkeershinder, deze nieuwe werkzaamheden tegelijk wilt uitvoeren. Al met al betekent dit dat de aantakking van de Veilingroute op de Verlengde Veilingroute nog tot medio 2018 zou moeten wachten. Voor de verkeersafwikkeling binnen Westland is dit wachten “heel jammer”.

Beide zaken combinerend en meedenkend in oplossingen om toch eerder van de al aangelegde Verlengde Veilingroute gebruik te kunnen maken, vraagt de fractie van CDA-Westland zich af of het volgende uitvoerbaar is. Er zou toch een tijdelijke aantakking gemaakt kunnen worden via twee korte tijdelijke op- en afritten vanuit de Verlengde Veilingroute naar de Veilingroute, welke passend zouden zijn binnen het plangebied van het fungerende bestemmingsplan, zonder op de aantakking zelf een verkeersregelinstallatie (VRI) te hoeven aanleggen, en zonder dat er kruisend verkeer ontstaat op de Veilingroute zelf. Dit lijkt een mooie kans om als tussenoplossing nu al een grote verbetering van de verkeersafwikkeling binnen Westland te realiseren en de VV niet ongebruikt te laten liggen tot 2018.

Zelf zien wij op moment als enig knelpunt (mits het huidige bestemmingsplan deze oplossing toestaat) dat de Verlengde Veilingroute ook nog de Lange Broekweg kruist. Met name voor fietsverkeer zou dan op hetkruispunt VV – Lange Broekweg wel een VRI noodzakelijk zijn. Voor alleen het autoverkeer zou dat overigens niet hoeven gelden als wij de huidige aansluiting van de Lange Broekweg op de Veilingroute nabij Flora Holland als uitgangspunt en voorbeeld nemen.

Wij kunnen ons ook voorstellen dat het voor de aannemer met deze tijdelijke oplossing makkelijker wordt gemaakt om genoemde werkzaamheden op het weggedeelte vanaf aantakking naar Flora Holland uit te voeren. Er bestaat dan tenslotte toch een extra omleidingsroute waardoor veel verkeer niet langs de werkzaamheden hoeft te rijden. Ook in de aangekondigde afsluiting van de Middelbroekweg nabij Pijletuinenweg/Tiendweg tussen 13 juli en 14 augustus zou deze tussenoplossing al verlichting hebben kunnen brengen in de verkeersstroom vanaf de A4, daar dan de rechtstreekse route naar de Galgeweg beschikbaar  zal komen en de Middelbroekweg dus al helemaal niet meer aangedaan hoeft te worden.

Via bijgaande situatieschets vanuit Google Earth (2013) willen wij onze gedachtegang duidelijk maken:

• Leg ook het laatste stukje weg aan vanaf Verlengde Veilingroute (VV) naar Veilingroute (V) binnen de grondgebieden van het fungerend bestemmingsplan van 3-in-1.
• Sta vanaf VV alleen rechtsaf verkeer toe op V(richting Wateringen/A4), welke met een tijdelijk aan te leggen  invoegstrook op V bereikt kan worden. Hierdoor wordt voorkomen dat verkeer richting Flora Holland de huidige Veilingroute moet kruisen (zie dikke rode streep op kaartje)
• Leg vanuit richting Flora Holland op V een tijdelijke afrit aan richting VV (zie dikke blauwe streep op kaartje)
• Verkeer vanaf V uit de richting Wateringen / A4kan NIET rechtstreeks afslaan naar VV om kruisend verkeer (en daarmee een VRI) te voorkomen, maar heeft wel een versnelde keuze om richting Westerlee te gaan via omkeren op rotonde bij Flora Holland. Daarnaast nog steeds via de bestaande route over Middelbroekweg. Zie de blauwe route op het plaatje.
• Verkeer vanaf Flora Holland hoofdvestiging zelf krijgt nu twee mogelijkheden om Westerlee te bereiken, zowel via deze tijdelijke aansluiting als via de bestaande route.
• Verkeer vanaf A20/Westerlee zal met bestemming Flora Holland de huidige route moeten blijven volgen
• De huidige rotonde bij Flora Holland zal wel met langer op de rotonde verblijvend verkeer te maken krijgen (het deel waarop teruggereden wordt van A4 over rotonde naar afslag VV), maar zal ook ontlast worden omdat dezelfde auto’s op de terugreis/heenreis vanaf Westerlee naar Wateringen/A4 nu deze rotonde niet meer nodig zal hebben. Optellend zal de capaciteit op deze rotonde ongeveer hetzelfde blijven en dus kunnen blijven voldoen.

Resumerend: door het aanleggen van het laatste stukje weg op de Verlengde Veilingroute en twee tijdelijke aan te leggen weggedeelten voor de op- en afrit verkrijgt men op vele routes een duidelijke versnelde afwikkeling van het verkeer. De tijdelijke bypasses die aangelegd zijn bij de werkzaamheden bij Westerlee geven aan dat deze aanpassingen snel gerealiseerd en weer verwijderd kunnen worden, en zonder dat hoge kosten gemaakt hoeven te worden! Wij gaan er zelfs vanuit dat met deze tussenoplossing zowel voor de aannemer in het kader van een beschikbaar gekomen extra omleidingsmogelijkheid tijdens het uitvoeren van de geplande werkzaamheden, als voor verkeersdeelnemers in het algemeen geld gaat opleveren! Knelpunt is in onze beschouwing de te maken kruising met de Lange Broekweg.

Met V bedoelen wij de bestaande Veilingroute

Met VV de geplande Verlengde Veilingroute.

De fractie van CDA Westland stelt het college daarom de volgende vragen:

1. Zijn alle gronden binnen het fungerend bestemmingplan van het 3-in-1 project al in eigendom verworven om ook het laatste ontbrekend gedeelte van de Verlengde Veilingroute inclusief een op en afrit naar de Veilingroute aan te kunnen leggen?
2. Zo nee, binnen welk tijdbestek zou dit wel kunnen?
3. Is de kruising Verlengde Veilingroute met de Lange Broekweg, al dan niet wel met VRI, op te lossen bij de voorgestelde tijdelijke aansluitingsmogelijkheid?
4. Wilt en kunt u deze oplossing verder uitwerken en vervolgens, als eea mogelijk is, snel realiseren?

Comments

comments