Actueel

HomeActueelCommunicatie met bewoners rond de Wippolderlaan

Communicatie met bewoners rond de Wippolderlaan

Op 23 december heeft de Raad vanuit het college een brief ontvangen dat het bestemmingsplan reconstructie N211 Wippolderlaan van 16 december 2016 t/m 26 januari 2017 ter inzage gelegd zal worden. Inloopavonden zullen georganiseerd worden op 16 en 19 januari voor omliggende bewoners. Van deze periode van ter inzagelegging was helaas geen melding gemaakt in de Lange Termijn Planning van de commissie Ruimte anders had de fractie van CDA Westland dit bestemmingsplan al voor deze vergadering geagendeerd. Dit kan nu pas formeel voor de vergadering van 7 februari.

Jammer omdat er bij omwoners veel onrust is ontstaan over het niet terug kunnen vinden van hun bijdrage in de plannen die zij bij de participatie hebben geleverd. Hun bijdragen betroffen vooral het tegengaan van verkeersgeluid en lichtoverlast. Een behandeling in de commissie had, voorafgaande aan de uiterste datum om een zienswijze in te kunnen leveren, verhelderend kunnen werken met collegeantwoorden waardoor zienswijzen niet, minder of minder zwaar, al dan niet via advocaten, ingediend hoeven te worden.

Daarom een paar vragen die misschien toch al wat meer duidelijkheid kunnen geven:

1. Waar nu een heel goed functionerende geluidwal met geluidscherm van in totaal 4-5 meter aanwezig is, zal deze worden vervangen door een geluidscherm die minder hoog is. Dit komt vooral doordat een fly-over met op- en afrit op de locatie van de bestaande geluidwal aangelegd zal worden vanuit/naar Wateringse veld met een lager geluidscherm, een situatie die overigens voorkomen had kunnen worden bij een door de bewoners gewenste tunneloplossing. Ook aan de noordkant van de weg wordt nu een geluidscherm aangelegd waardoor sprake kan zijn van terugkaatsing van geluid. Zie figuur 3-4. Hebben wij echt goed gelezen en geïnterpreteerd dat hiermee meer geluidoverlast mag gaan plaatsvinden aan de Zwethzone kant?

2. CDA Westland heeft het vaker over een geluidplafond gehad die gaat gelden vanaf 2018. PZH heeft hier nu ook op haar website een mededeling over gedaan. Zie schermafdruk “Provincie monitort wegen voor nieuwe aanpak geluidoverlast”. Waarom wordt hier nog totaal geen rekening mee gehouden in het gehele bestemmingsplan, waarvan de realisatie ook in 2018 zal plaats vinden, en waardoor niet alleen criteria zou moeten gelden voor “geluidmaatregelen op de gevel” maar ook voor geluidbelasting in de openbare ruimte, en dus ook in de Zwethzone zelf?

3. Is het mogelijk, ook al vanwege de kerstvakantie waarin mensen de aankondiging voor de periode van het ter inzage zeggen hebben kunnen missen, om de einddatum 26 januari 2017 hiervan met twee weken te verlengen?

Namens fractie van CDA Westland

Jan van Rossum

Comments

comments