Actueel

HomeActueelDe feiten over de gemeentelijke financiën

De feiten over de gemeentelijke financiën

Er is de afgelopen tijd veel gezegd en geschreven over de financiën van de gemeente Westland. We kunnen ons voorstellen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom hieronder de feiten op een rij. De genoemde cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2014-2017.

Wist u dat…

 • Er bij de gemeente Westland jaarlijks een bedrag van ca. € 234 miljoen omgaat.
 • Westland voor bijna € 700 miljoen aan bezittingen op de balans heeft staan.
 • U bij deze bezittingen kunt denken aan gebouwen, voertuigen en gronden.
 • De gemeente een schuld heeft ter hoogte van € 313 miljoen.
 • De bezittingen dus voor een groot deel uit eigen middelen zijn betaald.
 • Als we dit vergelijken met de aankoop van een huis, de gemeente dus een gedeeltelijke hypotheek heeft hoeven afsluiten.
 • Het eigen vermogen van de gemeente op de balans zichtbaar wordt in de reserves en voorzieningen.
 • Deze reserves en voorzieningen in totaal ruim € 252 miljoen bedragen.
 • Het bij de schulden niet zozeer gaat om de hoogte van de schuld maar vooral om de rentekosten die moeten worden betaald.
 • De gemeente Westland die rente goed kan betalen.
 • De gemeente voldoende vet op de botten heeft om aanzienlijke tegenvallers op te vangen.
 • Westland veel gronden in bezit heeft.
 • De schuldpositie van de gemeente voor een groot deel hierdoor wordt bepaald.
 • Het bezitten van veel grond in deze tijden van crisis niet zonder risico’s is.
 • Deze risico’s worden gedeeld met marktpartijen, zoals Bouwfonds en BNG Gebiedsontwikkeling.
 • Wij rekening houden met de risico’s door geld opzij te zetten.
 • De gemeente betere afspraken heeft gemaakt over De Westlandse Zoom, waardoor het mogelijk wordt meer grond te verkopen en meer betaalbare woningen te bouwen.
 • De gemeente voor haar inkomsten voor een belangrijk deel afhankelijk is van het Rijk.
 • De economische crisis heeft geleid tot bezuinigingen bij het Rijk, waardoor gemeenten in de afgelopen jaar minder geld hebben ontvangen.
 • Het gevolg hiervan was dat de gemeente Westland ook moest bezuinigen en mede hierdoor in vier jaar tijd een bedrag van € 35 miljoen heeft omgebogen (€ 28 miljoen aan bezuinigingen en € 7 miljoen aan maatregelen om de inkomsten van de gemeente te verhogen).
 • Een belangrijk deel van deze bezuinigingen wordt gevonden door besparingen door te voeren op de ambtelijke organisatie.
 • Het door eigentijds werken en digitalisering mogelijk wordt om 110 fulltime arbeidsplaatsen te schrappen.
 • Uit onderzoeken is gebleken dat de jaarlijkse kosten bij de noodzakelijke renovatie van de huidige gemeentekantoren een miljoen per jaar hoger zijn (4.7 miljoen) dan bij nieuwe huisvesting (3,7 miljoen).
 • Nieuwe huisvesting dus een besparing oplevert en daarnaast zorgt voor efficiencywinst door onder andere minder reistijd van medewerkers, meer samenwerking en daardoor betere dienstverlening.
 • Herontwikkeling van de oude gemeentehuizen leidt tot nieuwe kansen voor versterking van de dorpskernen.
 • Ondanks de slechte economische situatie en de impact daarvan op de gemeente de woonlasten (onroerende-zaakbelasting (ozb), rioolheffing en afvalstoffenheffing) in Westland in de afgelopen vier jaar gemiddeld genomen in totaal met iets meer dan 6% zijn gestegen, terwijl de inflatie in dezelfde periode 7,25% was.
 • Het college in deze periode alle accommodaties in stand heeft gehouden.
 • Uw belastinggeld bijvoorbeeld wordt uitgegeven aan riolering, scholen en wegen.
 • De gemeente Westland – net als alle andere gemeenten – elk jaar haar begroting voorlegt aan de provincie.
 • De provincie maatregelen treft als een gemeente haar begroting niet op orde heeft.
 • Dat bij de gemeente Westland nog nooit is gebeurd.
 • De accountant jaarlijks de jaarrekening van de gemeente controleert en daarbij tot op heden ook altijd goedkeurende verklaringen heeft afgegeven.
 • De gemeente haar financiën ondanks de ongunstige economische situatie dus goed op orde heeft.

Bovenstaande informatie is als ‘Wist u dat‘ (bijlage) bij de gemeentelijke informatiepagina’s in Groot Westland gepubliceerd.

Comments

comments