Actueel

HomeActueelHuisvesting van asielzoekers

Huisvesting van asielzoekers

“Voor ons staat solidariteit met wie kwetsbaar is nu voorop. Helpen wie geen helper heeft. Opvangen wie dreigt te vallen. Of zoals een pastoor laatst zei: “Niet alleen opvangen, maar ontvangen, als een goede gastheer”. Zo eindigde fractievoorzitter Piet Vreugdenhil zijn bijdrage afgelopen dinsdag bij de bespreking over de huisvesting van asielzoekers in Wateringen. Een moeilijke en beladen afweging:

Lees hier de volledige inspreektekst tijdens de vergadering van afgelopen dinsdag:

Vanavond staan wij als raad voor een niet eenvoudige keuze. Andere gemeentes gingen ons voor. En niet in elke gemeente ging dat zonder de nodige discussie, in de media, via facebook en ook buiten op straat. De komst van asielzoekers houdt de gemoederen bezig. Voor- en tegenstanders ventileren hun mening, waarbij de tegenstanders de publiciteit lijken te domineren.

Mijn fractie spreekt haar waardering uit voor de insprekers die vanavond op hun eigen wijze hun opvattingen hebben verwoord. We hebben zorgen, boosheid, bezwaren en aarzelingen gehoord. Ook klonken woorden van welkom, bereidheid om te helpen, gevoelens van compassie. Welk standpunt ook is verwoord, als raad zullen we deze dienen te betrekken in onze afweging.

Er is sprake van een immens moeilijk vraagstuk. De tegenstellingen binnen de samenleving zijn scherp en ook deze raad is ernstig verdeeld. Wij krijgen een vraagstuk op te lossen waar Europa niet uitkomt en waar onze regering ook de indruk wekt het over de gemeentelijke schutting te kieperen.

Mijn fractie is zich van de tegenstelling in de samenleving zeer bewust. Waar de ene partij vluchtelingen en asielzoekers voornamelijk beschouwt als profiteurs die het liefst in een luxe hangmat willen liggen, benadrukken anderen vooral de ellendige situatie waarin vluchtelingen verkeren. De één wijst vooral op het potentiële gevaar van terroristen, de ander noemt vooral de begrijpelijke wens om in veiligheid te leven met vrouw en kinderen.

Zo’n immens vraagstuk vraagt om internationale daadkracht en saamhorigheid. Europa is echter zeer verdeeld en lijkt nog steeds geen antwoord gevonden te hebben op een verantwoorde aanpak. En intussen gaat de onbarmhartige strijd in Syrië en andere oorlogsgebieden genadeloos door. Ook de grootmachten in deze wereld zijn vooralsnog niet in staat een vreedzame situatie tot stand te brengen. En helaas ontlopen sommige buurlanden rond de conflicthaarden hun verantwoordelijkheid door de grenzen te sluiten. En dreigen tegelijkertijd andere buurlanden te bezwijken onder de last van zoveel vluchtelingen. In alle gevallen zijn de vluchtelingen het slachtoffer van deze conflicten, van oorlogsgeweld, honger en moedeloos makende uitzichtloosheid. Dat deze slachtoffers massaal het initiatief nemen om uit die ellende te vertrekken, is volkomen te begrijpen. Wie van ons zou niet hetzelfde doen?

 

Vanavond lossen wij hier in deze raadszaal de internationale problemen niet op. Van ons wordt gevraagd om medewerking om mensen die op zoek zijn naar veiligheid te huisvesten. Misschien voor korte duur, misschien wel voor langer en misschien zelfs voor altijd. Ons wordt gevraagd om een druppel op een gloeiende plaat te bieden, opvang en onderdak te bieden, aan voor dit moment, maximaal 275 mensen. Mannen, vrouwen, kinderen, gezinnen. En dat niet in een tentenkamp, stacaravans of een leeg kantoorpand. Nee, gewoon in een ordentelijk gebouw, een eenvoudig hotel met de juiste voorzieningen. En een aantal van maximaal 275 mensen waar andere gemeentes zich vanaf vragen of dát nu voor een 100.000+ gemeente zoveel discussie zou moeten opleveren.

Dat betekent echter niet dat we in deze zaal geen aandacht zouden moeten hebben voor genoemde bezwaren en zorgen. Ja zeker, wij verwachten dat het college zijn toezeggingen rond veiligheid waarmaakt. Niet vanuit stigmatiserend denken, maar gewoon een extra oogje in het zeil, wetend dat er mensen zijn die zich zorgen maken. Maar ook de toezeggingen rond dagbesteding, onderwijs, vrijwilligerswerk, participatie en integratie. Ledigheid is des duivels oorkussen. Verveling leidt makkelijk tot vervelend gedrag. Daarom moeten de kinderen gewoon naar school of naar een schakelklas, moeten er taalcursussen voor de volwassenen komen, verkeerslessen en inburgeringsactiviteiten. Uitleggen hoe het hier werkt in Nederland. En daar mag wat ons betreft best wat drang op worden uitgeoefend. Wie hier in veiligheid wil leven, moet beseffen dat daar wat tegenover moet staan.

PietV

Kansen krijgen, maar ook kansen grijpen. Niet passief achterover leunen, maar actief een rol oppakken om zo snel mogelijk te integreren en zich te ontwikkelen. Of als er na juridische toetsing geen asiel verleend wordt, mee te werken aan terugkeer naar een dan veiliger vaderland. Mijn fractie dringt aan op het mogelijk maken van werk voor deze asielzoekers, als vrijwilliger, als stagiair, gewoon regulier. De landelijke overheid zou hierop stevig moeten worden aangesproken. Regelgeving moet echt aangepast worden wat ons betreft. Asielzoekers moeten zich snel nuttig kunnen maken. Elders in het land zijn initiatieven vanuit het bedrijfsleven om hierin een rol te spelen. Dat zou in Westland ook een ruime kans moeten krijgen.

Het college kondigt op korte termijn een integratienota aan. Wij zien daar zeer naar uit en leveren daar graag onze bijdrage aan.

Welke vragen of bedenkingen hebben wij nog meer? Ik noem:

1. Maximaal 275 asielzoekers? Kunnen het er ook minder worden of is dit echt het aantal dat geplaatst gaat worden?

2. College noemt drie sporen. Short stay hotel is eerste spoor. Wanneer komt het tweede spoor (mogelijkheden extra woningen in sociale huursector)?

3. Een veelgehoorde vraag is hoe het nu komt dat dit hotel leeg staat?

Waar zijn de Polen nu?

4. Bestaat er een kans dat de nu geplande samenstelling gaat wijzigen?

Heeft de gemeente daar dan vooraf zeggenschap in?

5. Wie houdt toezicht op de afspraken die gemaakt worden met

COA/beheerder? Heeft de gemeente bevoegdheden om in te grijpen?

6. Heeft de gemeente de mogelijkheid om te bevorderen dat juist gezinnen geplaatst worden?

7. De voorwaarde wordt aan COA gesteld dat geen nieuwe commerciële initiatieven worden genomen zonder instemming van de gemeente (5). Maar u sluit niet uit dat dit in de toekomst toch anders kan zijn. Wat is die voorwaarde dan waard?

8. Kan de ontheffing ook eerder dan twee jaar worden ingetrokken?

9. Het gerucht gaat dat er sprake is van 2 + 2 + 2 jaar (totaal 6) terwijl het besluit spreekt over 2 + 2 jaar. Wat is daarvan juist?

10. Deelt het college onze verwachting dat deze opvang vooral zal worden ingezet als doorgangshuis naar een echte woning of naar een uitzetcentrum?

11. U vraagt om wensen en bedenkingen. Er ligt een motie van LPF. Stel dat die motie het niet haalt en u hoort toch veel steekhoudende bezwaren, is dit dan voor het college een reden om alsnog géén medewerking te verlenen?

12. Staat het huidige bestemmingsplan toe dat een hotel voor tijdelijke arbeidsmigranten ook gebruikt kan worden als hotel voor asielzoekers? Is dat juridisch gecheckt? Inspreker Geelhoed is een andere mening toegedaan. Is de kruimelgevallenregeling mogelijk ook specifiek bedoeld voor huisvesting van asielzoekers? Los van de vraag of we het willen op die plek, weten we nu echt zeker dat het daar ook mag volgens het bestemmingsplan? Of gaan we een lange weg tegemoet van bezwaar bij de rechtbank en hoger beroep?

Voorzitter,

In de afgelopen maanden heeft het CDA Westland een welwillend standpunt ingenomen ten aanzien van de vraagstukken rond statushouders en vluchtelingen.

In eerder ingediende moties van LPF (321, 6 november 2014) en van GBW, LPF en WV (336, 20 januari 2015) werd gevraagd geen medewerking te verlenen aan de extra taakstelling voor huisvesting van statushouders. Deze moties konden niet op onze steun rekenen. In een eigen ingediende motie vroeg mijn fractie om een rond-de-tafel-conferentie om realiseerbare initiatieven rond statushouders te bespreken. Deze conferentie is er gekomen. Ook steunden wij een motie van PW waarin werd opgeroepen het gesprek met het COA te openen om opvang van vluchtelingen mede te faciliteren.

Op 15 december vorig jaar hebben wij onze steun uitgesproken aan het landelijke Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom. Mijn fractie stelt zich op het standpunt dat wegkijken van het probleem géén optie is. Ook Westland is aan zet! En die mogelijkheid doet zich nu voor.

Voor ons staat solidariteit met wie kwetsbaar is nu voorop. Helpen wie geen helper heeft. Opvangen wie dreigt te vallen. Of zoals een pastoor laatst zei: “Niet alleen opvangen, maar ontvangen, als een goede gastheer.”

Comments

comments


Contactpersonen

Wethouder

Gerelateerd standpunt

Veiligheid

Gevaarlijke situaties, overlast en criminaliteit moeten streng aangepakt worden, omdat iedereen recht heeft op een prettige en veilige woonomgeving. Zo blijft Westland aantrekkelijk om te wonen. Daarom willen wij: Een goed functionerend politiebureau in Westland is noodzakelijk Geen coffeeshop in Westland Vuurwerkvrije zones nabij zorginstellingen, winkelcentra en kinderboerderijen; zeer streng optreden tegen illegaal vuurwerk Vergroting […]

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]