Actueel

HomeStandpuntenInfrastructuur en Verkeer

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij:

 • Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur
 • Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute)
 • Veilige fietsverbinding tussen De Gouw en centrum Kwintsheul, school en Quintus
 • Voldoende ontsluiting (nieuwe) woonwijken
 • Vrachtverkeer weren uit dorpskernen
 • Hoogwaardig openbaar vervoer langs vitale routes; lightrail langs Nieuweweg N211/213 voorbereiden met gepaste aandacht voor ongewenste verstedelijking
 • Alternatief vervoer zoals Plusbus, Regiotaxi waar OV niet meer rendabel is, m.n. Maasdijk
 • Alert zijn op overlast geluid van wegen en tijdig geluidwerende maatregelen nemen
 • Busverbinding naar TU Delft verbeteren o.a. Den Haag-zuid door Wateringen
 • Blankenburgtunnel: ja!
 • Stimuleren ontwikkeling Zevenmanshaven Vlaardingen i.v.m. kortere aanvoerroute versproducten naar en uit Westland
 • Groene stroken nabij wegen en rotondes volplanten met groen, onderhoudsarm
 • Fietsverkeer stimuleren door betere en veiliger fietspaden; fietsenstallingen bij bushaltes; fietssnelwegen, oplaadplekken elektrische fietsen
 • Integraal plan Wateringen ontwikkelen (parkeren, winkelgebied, doorstroming verkeer, herontwikkeling Dorpskade)
 • Goede ontsluiting en uitbreiding ABC-terrein
 • Verbetering doorstroming van en naar A4 zoals bij het Harnasch-knooppunt; A4-A20 Corridor voorbereiden
 • Bereikbaarheid Greenport Horti Campus en WHC verbeteren, inclusief frequenter openbaar vervoer

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Raadslid

Bestuurslid

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]

Ondernemen

De economische crisis is gelukkig voorbij. Ondernemen loont steeds meer en dat is goed voor onze werkgelegenheid en welvaart. CDA Westland blijft het ondernemerschap stimuleren en faciliteren. Wij willen daarom: Verduurzamen bedrijventerreinen in nauw overleg met ondernemers Geen detailhandel op bedrijfsterreinen, maar in winkelcentra Verbetering ontsluiting bedrijfsterreinen Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg De Lier stimuleren Bedrijventerrein Zanddijk-Kreeklaan […]

Kwaliteit buitenruimte en water

Het oog wil ook wat. Mensen houden van een prettig aanzien van hun omgeving. Er is veel groen in de kas, maar groen in de buitenruimte verdient meer aandacht. Door veranderingen in het klimaat wordt de opvang van regenwater een steeds grotere opgave. Schoon water is van groot belang voor tuinbouw en het leven in […]

Recente artikelen

Direct rotonde voor kruising Poeldijkseweg – Erasmusweg – Artikel 42 vragen door Jan van Rossum

De gemeente Den Haag wil vanaf 27 augustus beginnen met werkzaamheden om de gevaarlijke kruising Poeldijkseweg – Erasmusweg, op de grens van Wateringen met Den Haag, minder gevaarlijk te maken. CDA Westland vraagt zich ,af waarom er niet gelijk een permanente en toekomstgerichte oplossing aangelegd kan worden door middel van een rotonde. Die oplossing komt er namelijk zo […]

Tijdelijke fietsenstalling De Lier

De eerst komende maanden is de Sportlaan in De Lier afgesloten. Dit betekent dat er voorlopig ook twee bushaltes buiten gebruik zijn. Twee drukke bushaltes. De vervangende bushalte staat bij de ‘Priva’ rotonde. Voor voetgangers is er wel een soort van trottoirtje maar voor de fietsen is geen plek. Die staan en liggen nu, noodgedwongen, […]

Beperk snelheid marktplein ‘s-Gravenzande

Tijdens gesprekken over de nieuwe inrichting van het Marktplein in ’s-Gravenzande is meerdere malen gesproken over het nemen van snelheid beperkende maatregelen aan het begin en het einde van de rijbaan langs het Marktplein, zodat het verkeer daar alleen stapvoets kan rijden. Twee weken geleden zagen wij echter dat er een zeer flauwe drempel is […]

Verlichting fietspad tussen De Lier en Naaldwijk

Vanuit de Lierse gemeenschap en dan in het bijzonder het fietsende deel worden we, en ik denk ook andere fracties, deze dagen bestookt met vragen over de fietsverbinding tussen De Lier en Naaldwijk. Het tijdelijke fietspad, bij de Wollebrand, is deze week opgeheven in verband met gevaar voor ongelukken. De omweg aan de andere zijde […]

Verbazing over beantwoording voetbalveldje Wateringen

Op 18 februari heeft de fractie van CDA Westland vragen gesteld onder het documentnummer “593) CDA inzake omzetting van basketbalveld naar voetbalveldje in Vliettuinen (G18-000377)”. Op 8 maart zijn deze vragen beantwoord. Om er niet omheen te draaien: het antwoord stelt zwaar teleur, ook al omdat feiten ontkend worden, en daarmee de gevolgen voor het ontbreken […]

Verwarring nieuwbouw Hoogeland

In nieuwbouwwijk Hoogeland in Naaldwijk heeft jarenlang een bord met de tekst “Vrij wonen bij het parkje” gestaan op een grasveldje aan de Strigastraat. De indruk bij veel mensen werd daarbij gewekt dat op die locatie ook “het parkje” zou komen, en dat dit “vrij wonen” de nieuwe woningen betroffen die naast dit grasveldje liggen. […]

Stremming Lange Broekweg voor Fietsers

Per 9 maart is het niet meer mogelijk om als fietser ongehinderd via de Lange Broekweg in Naaldwijk naar De Lier (vice versa) te gaan. In verband met de wegwerkzaamheden is er dan een omleidingsroute door de provincie bedacht waarbij fietsers extra oversteekbewegingen moeten maken, in een omgeving die zeer druk is. De aanleg van […]

Burgerdijkseweg De Lier

Onze fractie is door enkele bewoners van de Burgerdijkseweg in De Lier benaderd om te bezien of er oplossingen te bedenken zijn om een veiliger verkeerssituatie te verkrijgen. De aan de weg gelegen tuinbouwbedrijven worden natuurlijk aangedaan door groter vrachtverkeer. Het verbieden van dit verkeer is niet gewenst en zelfs onmogelijk. Maar enkele plekken creëren […]

Wateringen: Maak voetbalveld van basketbalkooi

Op 29 september 2009 heeft de gemeenteraad een breed gedragen motie aangenomen om binnen 2 jaar een Cruyff court achtige oplossing in het woningbouwprogramma Juliahof voor alle jeugdgroepen en t.b.v. de gehele wijk Vliettuinen aan te leggen. Twee hoofdmotieven lagen hieraan ten grondslag, te weten het totale gebrek aan voetbalmogelijkheden voor de jeugd in de […]

Communicatie omtrent Korte Kruisweg

Op 11 december 2017 heeft de initiatiefnemer van de herontwikkeling Korte Kruisweg 48 in samenwerking met de gemeente Westland een inloopavond georganiseerd. Tijdens de raadscommissie Ruimte van 9 januari en de raadsvergadering van 23 januari is wel duidelijk geworden dat de communicatie over dit plan van de oude Rabobank in Maasdijk niet eenduidig is geweest. […]