Actueel

HomeActueelMaak Solleveld toegankelijk voor het publiek

Maak Solleveld toegankelijk voor het publiek

De fractie van CDA Westland heeft al eerder met tevredenheid kennisgenomen dat ook de Westlandse duinen zijn opgenomen als onderdeel van het nationale park “De Hollandse Duinen”. En daarna is op 31 oktober ook bekend geworden dat “onze duinen” volgens het publiek behoren tot een van de drie mooist te beleven natuurgebieden van Nederland. Wie had dat tot voor kort kunnen bedenken, omdat juist in Westland het mooiste deel van de duinen (Solleveld) grotendeels voor het publiek verboden terrein is en dus niet echt beleefd kan worden…… Al eerder heeft CDA Westland via vragen aan het college geprobeerd om aan dat verbod een einde te maken, maar tot op heden is dat mislukt. Allerlei redenen liggen daaraan ten grondslag, maar de belangrijkste redenen zouden zijn de kwetsbaarheid van de natuur aldaar, en dat het gebied een grondwaterwinningsgebied is.

Maar er gloort licht aan de horizon nu ook Solleveld deel is gaan uitmaken van het nieuwe nationale park “de Hollandse Duinen”. Doelstelling van het nationaal park is immers om de toegankelijkheid te vergroten voor een breed publiek zodat onze leefomgeving voor zowel eigen inwoners als meer bezoekers van de kust een kwaliteitsslag kan maken in beleving van natuur. Ook het geldbedrag dat ontvangen wordt n.a.v. de titel “mooiste natuurgebied van Nederland” zal mede moeten worden besteed aan het verbeteren van de toegankelijkheid van het gebied. Het lijkt niet meer dan logisch dat Solleveld, zowel qua grootte van het gebied als de huidige beperktheid van de toegankelijkheid, een speerpunt zou moeten zijn om die doelstellingen te bereiken.

Wat dit betreft dient de kwaliteitsverbetering en het verbeteren van de algemene toegankelijkheid van “buur en nationaal parkgenoot” Westduinpark als voorbeeld voor wat ook mogelijk zou moeten zijn in Solleveld. Ook gronden in Westduinpark waren namelijk tot een jaar of vijf geleden voor publiek verboden te betreden vanwege toen nog gedefinieerde natuurwaarden. Veel van deze gronden zijn echter afgegraven en “een nu ineens teveel aan” natuur is verwijderd, terwijl de algehele toegankelijkheid veel is verhoogd met meer natuurpaden en vrije wandelgebieden. Tevens is veel prikkeldraad verwijderd.

In de lunchlezing van de PAL (Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid Holland) van vrijdag 28 oktober 2016 met het onderwerp “Tijd voor waterkwaliteit” is bevestigd op vragen van ondergetekende, dat een algemene toegankelijkheid van publiek op waterwinningsgebieden geen invloed heeft op de kwaliteit van het te winnen grondwater. Ofwel dat waterwinning uit de ondergrond van een gebied geen reden kan zijn om een gebied ontoegankelijk te houden voor een breed publiek.

Al met al ziet onze fractie nu mogelijkheden meer open toegankelijkheid te scheppen in Solleveld. Dat zou echter ook consequenties moeten hebben voor andere gerelateerde zaken waar onze fractie ook al geruime tijd aandacht voor vraagt.

Zo kan genoemd worden dat er dan ook meer, en in ieder geval verbeterde, parkeergelegenheden moet komen in of aan het nationaal park (kust). Onze fractie blijft voorstander van gratis parkeren op de huidige grote parkeerplaatsen aan de kust, al zou anders betalen ook al een grote verbetering kunnen zijn. Dat zou de gewenste vergroting van de toegankelijkheid al een heel stuk verbeteren. Ook meer parkeergelegenheid en een veiliger wandelgebied aan de Haagweg bij de, al dan niet nieuwe, ingangen van de duinen is dringend noodzakelijk.

Wij hebben het al eerder aangegeven, maar een totale bezinning op de afwikkeling van alle nieuw te verwachten verkeerstromen rond de kust en Westlandse Zoom gronden is meer dan noodzakelijk. Wat dit betreft sluiten wij ook aan op de recente vragen van Gemeentebelang Westland en Westland Verstandig over de verkeersafwikkeling op de Haagweg. Als het aan de fractie van CDA Westland ligt, zou nog steeds deze procedure gevolgd kunnen worden via een herziening van het WWVP (Westlands Verkeers- en Vervoersplan) voor Monster omdat integraliteit juist nu zeer dringend gewenst en nodig is.

Wij hebben deze vraag ook gesteld in de commissievergadering van 27-9-2016 m.b.t. bestemmingsplan De Duinen 6B (“In hoeverre wordt er al rekening mee gehouden dat Westland meer kustrecreatie in haar plannen heeft opgenomen dat dus verkeer aantrekkend zal werken”), maar het antwoord stelde ons teleur (“Elk bestemmingsplan moet een goede ruimtelijke onderbouwing leveren op het moment dat deze in procedure gaat. Als er in later instantie plannen in procedure gaan die uitgaan van meer kustrecreatie, moet op dat moment worden aangetoond dat dit haalbaar is. Onderhavig bestemmingsplan heeft echter al een langere geschiedenis en is al enige tijd onderdeel van De Westlandse Zoom.”). Van een integrale benadering van alle plannen is hier geen sprake!

Wij hebben daarom de volgende vragen gesteld aan het college:

 

1. Bent u het met ons eens dat Solleveld meer voor al het publiek toegankelijk moet zijn en dat er nu een echte kans ligt om dit te bewerkstelligen?

2. Is het al een beschreven doel in de opzet van het nationaal park “de Hollandse duinen” om de algemene toegankelijkheid en beleving van Solleveld te vergroten?

3. Kunt u aangeven in haar algemeenheid wat er voor doelstellingen voor het Westlandse deel van het nationaal park behorende natuur gedefinieerd is of zal worden?

4. Hoe denkt u verkeerstechnisch alle plannen op elkaar af te kunnen stemmen en welke procedure gaat u hiervoor voeren?

 

Namens de fractie van CDA Westland,

Jan van Rossum

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Duurzaamheid

Er ligt een enorme opgave om deze wereld duurzaam te maken. Westlandse producten moeten aan de hoogste eisen van duurzaamheid voldoen. Fossiele energie moet daarom uit ons woordenboek worden geschrapt. Dan kan als we innovatieve middelen inzetten. Daarom willen wij: Lobby voortzetten om slimme geïntegreerde systemen van warmte, elektriciteit, gas en CO2 mogelijk te maken […]

Kern

Speerpunten Monster

Voor Monster. Voor elkaar: Parkeerproblemen in het centrum oplossen Noviteit aan centrum verbinden door route en voorzien van groen, spelen, parkeren Park en bouw luxe appartementen op locatie gemeentehuis met ondergronds parkeren Betaalbare koopwoningen voor jonge gezinnen Nieuwbouw Monster Noord betrekken op visies voor (uitbreiding) sportpark Polanen en scholen Locatie Aloysiusschool herbestemmen naar wonen gecombineerd […]