Actueel

HomeActueelMaidenspeech Marcel Zuidgeest

Maidenspeech Marcel Zuidgeest

Tijdens de raadsvergadering van mei 2015 hield fractielid Marcel Zuidgeest zijn maidenspeech over windturbines op zee. Lees hier zijn inbreng tijdens deze discussie. De motie bij deze discussie is uiteindelijk overgenomen door het college.

Voorzitter,

Zoals bekend sluit CDA Westland bij voorbaat geen enkele duurzame energiebron uit. Dit is ook zo verwoord in het gesloten coalitieakkoord.

De geplande uitbreiding van de windenergiegebieden die voorgesteld wordt door de ministers van Infrastructuur en Milieu en Economische zaken behelst een uitbreiding in noordelijke en zuidelijke richting langs de kust. De uitbreiding ligt tegen het gebied aan dat al is aangewezen door het kabinet als locatie voor windturbines op zee. Bij de presentatie door de Stuurgroep Maritieme Windmolenparken in Katwijk is er een uitleg gegeven over de gevolgen hiervan.

In de animatie die getoond werd, waren de windmolens bij helder weer te zien vanaf het strand. Mijn fractie is over het nadelige effect hiervan nog niet echt overtuigd. Zouden werkelijk zonaanbidders wegblijven met als gevolg inkomstenderving voor horeca en overige toeristenindustrie? Ik heb het idee dat de meeste badgasten meer met de ogen dicht in de zon liggen, dan dat zij voortdurend de horizon afspieden.

Wie nu bij Hoek van Holland op het strand ligt ziet ook op de Maasvlakte windmolens of grote containerschepen wachtend om naar de haven te gaan. Is er iemand die zich hieraan stoort en om die reden niet meer naar het strand gaat?

De reden om de windturbines niet verder uit de kust op zee te plaatsen zijn de veel hogere kosten die geraamd werden op 600 tot 900 miljoen euro meer wegens de veel langere energie kabels. Dat is inderdaad een hoop geld.

Een overweging om niet tegen de uitbreiding van het windmolenpark op zee te zijn, zou kunnen zijn dat er dan op land minder hoeven te worden geplaatst. Een interessante gedachte voor mijn fractie waar we graag een reactie van de wethouder op krijgen.

Er wordt in de ingediende motie voorgesteld om een zienswijze op te stellen en deel te nemen aan de gesprekken in de Stuurgroep Maritieme Windmolenparken.

Het CDA Westland is benieuwd hoe het college hierover denkt.

Is de wethouder bereid om deel te nemen aan dit overleg en welke invloed denkt de wethouder hierin uit te kunnen oefenen? Heeft het college al een standpunt inzake de plannen van de genoemde Stuurgroep?

Wij wachten eerst even de beantwoording van de wethouder af en zullen daarna ons standpunt over deze motie bepalen.

Comments

comments