Actueel

HomeActueelMeer aandacht voor middeldure particuliere huur

Meer aandacht voor middeldure particuliere huur

De fractie van CDA Westland is blij om te zien dat met alle corporaties inclusief Staedion afspraken zijn gemaakt omtrent de bouw en onderhoud van sociale woningen. We zien een groei in het aantal huizen wat wordt gebouwd en zijn blij met de harde plannen die de komende jaren op de planning staan. Naast sociale huur is er in Westland stevige behoefte aan woningen in de ‘middeldure particuliere huur’. Ook de woonvisie stelt dat deze woningen nodig zullen zijn om tot een volledige uitvoering van de woonvisie te kunnen komen.

Vooral lage middeninkomens vallen tussen wal een schip. Ze verdienen door de invoering van passend toewijzen te veel voor sociale huur, en vaak te weinig om in Westland aan een koopwoning te kunnen komen. Door de scheiding DAEB en niet-DAEB en de situatie van Vestia in Westland is de kans dat corporaties in particuliere huur investeren een stuk lager. Voor de doorstromingsplannen in de Westlandse Woonvisie kan dit wel eens een lastig punt gaan worden.

Aan de andere kant zien we wel de volgende kansen:

  • Minister Blok maakt op dit moment werk van een wijziging van het besluit ruimtelijke ordening wat gemeentes de mogelijkheid geeft een aparte bestemmingsplancategorie op te nemen voor particuliere huur. De Gemeente Westland kan op deze manier veel meer sturen op een groter aanbod aan middeldure, particulier huur ook wanneer de Gemeente geen grondeigenaar is.
  • Daarnaast starten in 2017 de samenwerkingstafels middeldure woningen. Rob van Gijzel is aangewezen als voorzitter om in gemeentes tot afspraken te komen voor meer aanbod voor starters met een laag middelinkomen en doorstromers.
  • Tot slot leidt de aantrekkende woningmarkt er toe dat particuliere huurwoningen een belangrijk vastgoedproduct voor beleggers blijft, maar dat zij meer in contact willen komen met gemeentes.

In diverse gemeentes (Utrecht, Den Bosch, Veenendaal) is met bovenstaande in gedachte bezig om een aparte strategie te ontwikkelen omtrent middeldure/particuliere huur. Binnen Westland zou dit wat CDA Westland betreft geen overbodige luxe zijn.

Wij hebben hierover dan ook de volgende vragen gesteld:

  1. Is het college bekend met bovengenoemde plannen omtrent de wijziging van het besluit ruimtelijke ordening, als ook de start van de samenwerkingstafels?
  2. Welke kansen ziet het college voor particuliere huur in Westland wanneer bovengenoemde plannen geïmplementeerd zouden worden in de gemeente?
  3. Is het college van mening dat de toename van het aanbod van particuliere huurwoningen in Westland essentieel is voor de doelen in de Woonvisie omtrent doorstroming en het behoud van starters in Westland?
  4. Is het college bereid om met de woonvisie en het uitvoeringsprogramma als basis een aparte langetermijnstrategie te ontwikkelen op het gebied van particuliere huur?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,
Dennis Chafiâ

Comments

comments


Contactpersonen

Gerelateerd standpunt

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]