Actueel

HomeActueelNieuwjaarsboodschap CDA Westland

Nieuwjaarsboodschap CDA Westland

Het jaar 2017 wordt het laatste hele jaar van deze goed samenwerkende coalitie en zal vooral in het teken staan van het afronden van de plannen uit het collegewerkprogramma. Tegelijkertijd zullen de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2018 leiden tot het benoemen van nieuwe accenten en thema’s die gaan landen in de verkiezingsprogramma’s.

Terugkijken

De raad heeft met volle steun van de CDA-fractie in meerderheid beslist om een spreektijdenregeling in te voeren. Hiermee kwam een einde aan het ongebreideld lang vergaderen tot zelfs meer avonden per vergadering. Jammer dat deze regeling nodig was, maar in het huidige gepolariseerde klimaat een absolute voorwaarde voor normaal vergaderen.

De herbenoeming van de burgmeester betekende de erkenning van zijn kwaliteiten in het belang van Westland. Daarbij heeft de raad ook gekozen voor bestuurlijke continuïteit, zodat over een lastig dossier als het onderzoek naar de asbestbrand in Wateringen op correcte wijze verantwoording kon worden afgelegd.

Treurig genoeg moest de raad afscheid nemen van de griffier. Onafwendbaar was dat. De kwestie heeft zeer scherp bloot gelegd hoe onzuiver er gehandeld is, óók door enkele raadsleden.

Spannend was de discussie over de komst van asielzoekers naar Wateringen. De verdeeldheid binnen de raad kon niet groter zijn. Eén stem maakte het verschil. Dit duidt op een realiteit waaruit blijkt dat de verschillen in onze samenleving – net als landelijk – groot zijn als het gaat om de komst van vreemdelingen. CDA Westland heeft zich op het standpunt gesteld dat ook onze gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen als die vraag ons gesteld wordt. Die vraag is nu overigens van tafel door de gewijzigde omstandigheden.

Diezelfde verdeeldheid was er bij het voorstel om een islamitische basisschool mogelijk te maken in Westland. De CDA-fractie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vrijheid om een school te stichten een basisrecht voor ouders is en dat uiteindelijk de minister en niet de raad beslist, een genuanceerd standpunt dus. Heel recent werd duidelijk dat de minister de argumentatie bij de aanvraag niet geheel kon onderschrijven, waarmee dit plan nu van de baan is.

Er was in de voorbereidende raadswerkgroep handhaving grote eensgezindheid rond de ideeën omtrent herstructurering van de glastuinbouw. Voor onze fractie een zwaarwegend punt, waarover we positief met het college blijven meedenken.

Zo kenmerkte het afgelopen jaar zich voor de CDA-fractie door niet weg te lopen voor moeilijke beslissingen en door bestuurlijke verantwoordelijkheid te blijven dragen.

Vooruitzien

Financieel ziet het komend jaar er evenwichtig uit. De begroting is goed op orde. De nieuwe gemeentekantoren zullen worden betrokken, de Greenport Horticampus WOW opent haar deuren, enkele grote infrastructurele werken komen in voorbereiding en uitvoering, woningbouwlocaties worden stapsgewijs bebouwd en marktpleinen worden heringericht. Verder gaat er intensief gedacht worden over langere termijnplannen rond De Naald en het culturele centrum van Poeldijk.

De CDA-fractie gaat met extra aandacht kijken naar de vele ontwikkelingen in Wateringen die op stapel staan, zoals Hofboerderij, gemeentekantoorlocatie, Waterman, plannen supermarkt, verkeer en Rabobanklocatie. Die extra aandacht gaat ook uit naar de ontwikkelingen van woningbouw, recreatie, parkeren en verkeersafwikkeling in Monster-Noord. Een integrale aanpak staat daarbij voor ons voorop.

In 2017 komt er een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Hierin zullen nieuwe GGD-eisen op het gebied van de ‘frisse scholen-norm’ en onderwijskundige vernieuwingen leiden tot nieuwe investeringen. Dit geldt ook voor de wensen rond passend onderwijs die steeds duidelijker worden. “Geen kind het Westland uit” is daarbij het motto. De adequate huisvesting van het speciaal (basis)onderwijs in Westland wordt een belangrijk thema.

De zorg in Westland is goed georganiseerd. We zien echter dat de grenzen van het landelijk beleid bereikt zijn en hier en daar om verbeteringen vragen. De diepe wens van ouderen om zo thuis nabij mogelijk te mogen revalideren, vraagt om een antwoord. Dat zou weleens gevonden kunnen worden in meer particuliere initiatieven in de vorm van zorghotels. Er moeten toch Westlandse initiatiefnemers en financiers gevonden kunnen worden om hierin mede te gaan voorzien?

Westland staat voor nóg een enorme uitdaging. Wij hebben de wereld ongelooflijk veel te bieden op het gebied van voeding, in de vorm van producten én van innovatieve kennis. Dat vraagt een stevige thuisbasis in de vorm van een sterke tuinbouwsector. Gelukkig duiden de voortekenen op een herstel in de sector. Ondernemerszin en daadkracht van alle betrokken partijen blijven onverminderd noodzakelijk: een stevige samenwerking tussen gemeentebestuur, sectororganisaties, banken en bedrijfsleven blijft een absolute voorwaarde.

Wonen blijft onveranderd een belangrijk thema, m.n. het bieden van nieuwe woon- en financieringsvormen voor ouderenhuisvesting. Daarnaast verdient het innovatieve concept van ‘tiny houses’ voor starters en sologangers onze aandacht.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 heeft Westland de kans om een sterk Westlands geluid in Den Haag te laten klinken. Karin Zwinkels heeft zich kandidaat gesteld. Zij kan met voorkeurstemmen een zetel krijgen. Warm aanbevolen! Den Haag kan namelijk wel meer Westland gebruiken.

Wat CDA Westland betreft zal 2017 in het teken staan van eensgezind verder bouwen aan een mooi Westland waar het in alle opzichten goed toeven is. Met oprechte aandacht voor elkaar, met een grote betrokkenheid van vrijwilligers, verenigingen, kerken en goede doelenorganisaties. Met stabiele, bestuurlijke daadkracht om zo greep te houden op alle uitdagingen waar we in Westland voor staan.

Wij wensen u allen een voorspoedig en gezond nieuw jaar toe!

Namens de fractie van CDA Westland,

Piet Vreugdenhil

Comments

comments


Contactpersonen

Wethouder