Actueel

HomeActueelOntwikkelingen Solleveld & Kapittelduinen

Ontwikkelingen Solleveld & Kapittelduinen

In het AD van maandag 28 november 2016 staat een kennisgeving inspraakperiode ontwerpwijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen afgedrukt. Hierin wordt nu o.a. geregeld dat de voorlopige aanwijzing van Spanjaards Duin (ca. 40 ha) als afzonderlijk Natura 2000-gebied komt te vervallen en dat dit gebied nu binnen natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen zal worden opgenomen.

Bovendien zal nu ook de kustverbreding van ca 57 ha met Embryonale en Witte duinen juridisch gaan vallen binnen de begrenzing van het natura 2000-gebied door de zeewaartse grens gelijk te trekken met de duinvoet volgens de legger Zeewering 2014.

Met betrekking tot de voorliggende wijziging probeert onze fractie na te gaan in hoeverre dit toekomstwensen met betrekking tot recreatie in het kustgebied van Solleveld in de weg zal staan. Wij denken dan bijvoorbeeld om t.b.v. de verkeersveiligheid een apart wandelpad aan te kunnen leggen naast het bestaande duinfietspad. En wat betekenen de wijzigingen in het geheel van de oprichting van het nationaal park de Hollandse duinen, waarin ook als doelstelling is opgenomen om het natuurgebied toegankelijker voor publiek te maken?

Omdat de eindresultaten van de PAS (Project Aanpak Stikstof) gebaseerd zijn op de grensgegevens van het natuurgebied van voor de kustuitbreiding, zouden herberekeningen ervan ook noodzakelijk en/of wenselijk voor Westland kunnen zijn.

Daarom onze vragen aan het college:

1. Gaat de gemeente Westland nog een zienswijze indienen en zo ja, waarover en komt deze dan nog langs de Raad?

2. Kunt u al aangeven wat de consequenties kunnen zijn van deze herdefinitie en dan met name m.b.t. in de inleiding genoemde punten?

Namens fractie van CDA Westland

Jan van Rossum

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]