Actueel

HomeActueelVersterk en verbeter de ontwikkelingen in de glastuinbouwsector

Versterk en verbeter de ontwikkelingen in de glastuinbouwsector

Onlangs is naar aanleiding van het traject McKinsey de Federatie VruchtgroenteOrganisatie in het leven geroepen. Vijf grote telersverenigingen, overheden en de Rabobank vormen deze coalitie die zich gaat inzetten voor risicoverkleining, bundeling, kwaliteitsverhoging, versterking van afzetmarkten en ontwikkelingen van strategieën. Cees Veerman, als aanjager van dit Herstelplan voor de Glastuinbouwsector, heeft al een aantal conclusies gedeeld.

Dit brengt CDA Westland tot de volgende vragen:

1. Zowel de bundeling glasgroenteteelt als de financiering/sanering van de glastuinbouw door de Rabobank gaat de gehele Nederlandse glastuinbouw aan. Welke rol speelt het College van Westland bij de plannen die nu besproken worden?

2. De reconstructie en modernisering van het teeltareaal is belangrijk voor Westland om naar de toekomst een sterk en duurzaam glastuinbouwgebied te blijven. Tevens zien wij ontwikkelingen bij agro-gerelateerde bedrijven die ook essentieel zijn voor ons glastuinbouwcluster zoals zaad-, veredelings-, toeleverings- en logistieke bedrijven. Op welke wijze gaat het College er voor zorgen dat deze ontwikkeling meegenomen gaat worden in het plan-Veerman?

3. Uit het rapport-Hordijk blijkt de aanwezigheid van veel in de weg liggende agrarische en burgerwoningen een groot knelpunt om te komen tot een goede toekomstgerichte verkaveling en schaalgrootte. Op welke wijze gaat het College dit oplossen?

4. Wat er tot nu toe van het plan-Veerman naar buiten gekomen is, betreft vooral het versterken van de samenwerking en daarmee de concurrentiepositie van de glasgroenteteelt. Ongeveer de helft van het glastuinbouwoppervlak in Westland is sierteelt. Op welke wijze wordt de sierteelt bij het plan-Veerman en in het bijzonder de herstructurering betrokken?

5. In uw beantwoording van onze vragen van 2 februari jl. schrijft u dat het niet mogelijk is om een compensatiefonds op te zetten voor “saneringsgebieden”, maar u geeft wel aan dat compensatie in ruimte mogelijk is. CDA Westland hecht hier sterk aan omdat er bij de eerder genoemde agro-gerelateerde bedrijven een behoefte aan is. Hoe gaat het College hieraan invulling geven?

6. Deze week hebben we kennis kunnen nemen van de verkenningen rond de warmterotonde om met restwarmte uit de Rotterdamse haven kassen en woningen van warmte te voorzien. Op welke wijze wordt de warmterotonde betrokken bij de herstructurering van het Westland, maar ook in relatie tot de aardwarmteprojecten in Westland? Wat is de visie hierop van het College?

7. De glastuinbouw wil meer onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. De gewenste energietransitie gaat echter naar onze mening te langzaam. Welke inspanningen verricht het College in samenwerking met de commissie-Veerman om deze energietransitie daadwerkelijk te versnellen?

8. Essentieel bij een lager verbruik van fossiele brandstoffen is de beschikbaarheid van voldoende CO2. Wat doet het College om dat te bereiken?

9. Tijdens de Raadsinformatieavond van 30 september jl. hebben wij kennis genomen van de ontwikkeling van Bio Base Westland. Hoe denkt het College deze ontwikkeling te betrekken en te versnellen bij de invulling van het Herstelplan?

10. Ook de Rabobank is betrokken als partner bij het Herstelplan. Vanuit de media hebben we vernomen dat de bedrijven die niet mee kunnen of willen investeren in de toekomst geen steun meer zouden krijgen van de bank. Is deze informatie juist? Zo ja, is het College hiervan op de hoogte en wat is de visie van het College hierop?

11. Behoort het tot de mogelijkheden dat de Rabobank zich een rol toebedeelt als gebiedsmakelaar en dat er een functie als grondbank georganiseerd gaat worden? Welke mogelijkheden ziet het College hiervoor?

12. Vindt het College het gewenst om vanuit dit Herstelplan te kijken naar een vorm van een op te zetten Ontwikkelbedrijf?

13. Op welke wijze wordt de gemeenteraad van Westland bij deze ontwikkelingen betrokken?

Namens CDA Westland, Karin Zwinkels Cor van der Mark

Comments

comments