Actueel

HomeStandpuntenWonen en Huisvesting

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij:

 • De blijverslening voor ouderen en de starterslening voor jongeren voortzetten en onder de aandacht brengen
 • De duurzaamheidslening wordt ingevoerd, waarmee tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan de woning gefinancierd kunnen worden
 • Arbeidsmigranten tijdelijk huisvesten in reeds voor wonen bestemde gebieden die nog niet bebouwd worden in samenhang met herstructurering
 • Bemiddelaar/makelaar huisvesting ouderen van woning naar appartement
 • Ruim baan voor innovatieve woon-zorgconcepten (o.a. door domotica, alarmering, gespikkeld wonen, kangoeroewoningen)
 • Het concept van ‘Tiny Houses’ verder uitwerken in beleid naast andere kleinschalige huisvesting
 • Onze jongeren van 18 jaar blijven informeren over wonen in Westland, o.a. via persoonlijke brief en social media
 • Kwetsbare wijken ontzien qua sociale woningbouw en huisvesting nieuwkomers; betere spreiding
 • Huisvesting voor jongeren, starters, gescheiden mensen, statushouders; innovatieve concepten, magic mix; pauzewoningen introduceren en hoogbouwlimieten, waar het kan, verhogen
 • Meer middeldure huurwoningen, vrije sector huurwoningen; meer inzet op kleinere sociale huurwoningen onder de lage aftoppingsgrens en meer sociale koopwoningen om onze jonge mensen een kans te bieden
 • Binnen de regels stimuleren dat Westlanders voorrang krijgen bij toewijzing
 • Pijletuinenhof bestemmen voor gemengd wonen (verschillende generaties, met zorg voor elkaar)
 • Betere ontsluiting nieuwbouwwijken; bij planvorming zwaar laten wegen
 • Strenger optreden tegen overlastgevende buren; strenger richting corporaties; desnoods asowoningen starten
 • Diversiteit in woningaanbod in nieuwbouwplannen
 • Financiële startbijdrage aan statushouders gecontroleerd laten besteden in nauw overleg met Vluchtelingenwerk
 • Verkoop Vestia woningbezit stimuleren; andere corporaties kopen dit bezit met voorrang op waarbij het belang van huurders voorop staat; geen gemeentelijk woningbedrijf op dit moment
 • Onze landelijke verantwoordelijkheid voor huisvesting statushouders nemen wij onverminderd op ons
 • Zorgplicht voor onderhoud door eigenaren van herontwikkelingsbouwkavels
 • Beleid ontwikkelen om ‘rotte kiezen’ uit straatbeeld te doen verwijderen

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Tweede Secretaris

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]

Recente artikelen

Begrotingsraad 2019

Vandaag heeft de begrotingsraad voor 2019 plaatsgevonden. Fractievoorzitter Jenny heeft haar input gegeven namens het CDA Westland.  De vraag waar binnen de fractie van het CDA Westland vooral over is gediscussieerd luidt: Welk Westland willen we doorgeven aan de volgende generaties? Getuigt het van goed rentmeesterschap als we de financiële lasten van onze gemeente verder […]

Verbazing over beantwoording voetbalveldje Wateringen

Op 18 februari heeft de fractie van CDA Westland vragen gesteld onder het documentnummer “593) CDA inzake omzetting van basketbalveld naar voetbalveldje in Vliettuinen (G18-000377)”. Op 8 maart zijn deze vragen beantwoord. Om er niet omheen te draaien: het antwoord stelt zwaar teleur, ook al omdat feiten ontkend worden, en daarmee de gevolgen voor het ontbreken […]

Verwarring nieuwbouw Hoogeland

In nieuwbouwwijk Hoogeland in Naaldwijk heeft jarenlang een bord met de tekst “Vrij wonen bij het parkje” gestaan op een grasveldje aan de Strigastraat. De indruk bij veel mensen werd daarbij gewekt dat op die locatie ook “het parkje” zou komen, en dat dit “vrij wonen” de nieuwe woningen betroffen die naast dit grasveldje liggen. […]

Wateringen: Maak voetbalveld van basketbalkooi

Op 29 september 2009 heeft de gemeenteraad een breed gedragen motie aangenomen om binnen 2 jaar een Cruyff court achtige oplossing in het woningbouwprogramma Juliahof voor alle jeugdgroepen en t.b.v. de gehele wijk Vliettuinen aan te leggen. Twee hoofdmotieven lagen hieraan ten grondslag, te weten het totale gebrek aan voetbalmogelijkheden voor de jeugd in de […]

Kangoeroewoningen in Westland

Onze fractie is benaderd over een probleem inzake de plaatsing van een kangoeroewoning bij een woonhuis. Volgens de plaatselijke wetgeving mag deze alleen in een achtertuin worden geplaatst. Maar in dit geval is de woning zodanig in gebruik dat de achter de woning gelegen tuin als voortuin wordt gebruikt. Het plan is afgewezen op grond […]

Maak nieuwbouwwijk Park Sonnehoeck onderdeel van Kwintsheul

Met de vaststelling van het globale bestemmingsplan voor de Gouw fasen 2 en 3a in Kwintsheul (aan de Poeldijkseweg) heeft de gemeenteraad, in ieder geval de fractie van CDA Westland, nadrukkelijk bepleit dat deze wijk aan moet sluiten bij Kwintsheul. Ook vanuit Kwintsheul zelf via inspreken van de Heulse Aanpak is nadrukkelijk dezelfde wens geuit […]

Woonontwikkelingen in Westland

Dat het beter gaat met de economie is ook te merken aan het aantal initiatieven van projectontwikkelaars om woningbouwprojecten te kunnen uitvoeren. Nu is daar op zichzelf gezien niets op tegen of is dit zelfs te bevorderen. In het geval echter dat er al plannen worden gepresenteerd over locaties waarop nog geen woonbestemming ligt, dan […]

Compact groen in Molensloot/Liermolen

In De Lier wordt de nieuwe woonwijk Molensloot gebouwd. In het oorspronkelijke plan was centraal in het plan robuust groen met water gepland. Wegens de economische crisis moest er wat aan de plannen gewijzigd worden, waarbij men eerst voor de huizen ging en dit robuuste groen later en elders wilde gaan inplannen. Dat leverde terecht […]

Waar blijven die huizen?

Als ik boodschappen doe, over straat loop, of met vrienden een biertje aan het doen ben in de Scrumpy in Wateringen, krijg ik regelmatig de vraag: “Dennis, die wachttijden voor woningen blijven oplopen: waar blijven die huizen”? Een heel terechte vraag. Ook al worden er op diverse locaties woningen gebouwd, het gevoel blijft aanwezig dat […]

Overlast van ratten wordt aangepakt

Tijdens de commissievergadering Ruimte op 26 September 2017 antwoordde wethouder Meijer op vragen van CDA en LPF over de rattenoverlast in en rondom de Esdoornstraat te ’s Gravenzande. Hij is bekend met de problematiek en heeft toegezegd dat hij een en ander met verhoogde aandacht beet zal gaan pakken. De wethouder is het eens dat […]