Actueel

HomeActueelTe weinig woningen voor Westlandse gezinnen

Te weinig woningen voor Westlandse gezinnen

Arcade heeft vorige maand nieuwe woningen opgeleverd in de Oosterbuurt in ’s-Gravenzande. De CDA fractie Westland heeft vragen gesteld aan de wethouder El Mokaddem over de toewijzing van deze woningen. De inleiding op deze vragen bevatte onder meer de volgende tekst: De CDA-fractie had signalen ontvangen dat veel van deze huurwoningen zijn toegewezen aan niet-Westlanders. De CDA fractie vindt dat in eerste instantie sociale huurwoningen van de woningcorporatie bestemd zouden moeten zijn voor Westlanders. Er zijn genoeg Westlandse woningzoekenden die graag in hun eigen kern willen blijven wonen.

Vorige week heeft de wethouder de vragen beantwoord. “Arcade heeft eensgezinswoningen en appartementen opgeleverd. De toewijzing van de 40 sociale huur eengezinswoningen heeft plaatsgevonden aan 16 (40%) Westlanders en 24 (60%) aan niet Westlanders. De sociale huur appartementen zijn toegewezen aan 23 (82%) Westlanders en 5 (18%) niet westlanders. Door Arcade is niet aangegeven of onder de niet Westlanders personen zijn die maatschappelijk of economisch gebonden zijn aan het Westland”.

“Een corporatie dient een sociale huurwoning passend qua inkomen toe te wijzen. Arcade heeft deze woningen overeenkomstig de Europa richtlijn, gelabeld voor personen met een inkomen tussen de € 16.000,- en € 34.228,-. Arcade constateert dat het gemiddeld inkomen van een Westlanders vaak hoger ligt dan de grens van € 34.228,-. Het gevolg hiervan is dat Arcade de woning niet kan toewijzen aan een Westlanders. Arcade heeft aangegeven dat de inkomensproblematiek zich vooral voordoet bij meerpersoonshuishoudens (gezinnen) en dit laat ook de toewijzingsanalyse zien. Bij de appartementen is er vaak sprake van een 1 persoonshuishouden en deze vallen binnen de Europarichtlijn. In deze categorie zie je ook een hoger percentage Westlanders”.

De CDA fractie vindt het jammer dat Westlandse gezinnen zo weinig aan bod komen bij eensgezinswoningen. Aan de Europa richtlijn valt niet te ontkomen. Het is fijn dat over het algemeen de inkomens hoger liggen in Westland, maar we horen ook vaak dat dit te weinig is voor een hypotheek bij de bank. Daarom steunen wij ook de initiatieven voor een starterslening. Maar wat ons betreft moet de gemeente ook harde eisen stellen aan projectontwikkelaars en de vrije huursector in Westland stimuleren en promoten.

Deze maand is de structuurvisie aangenomen in de gemeenteraad. In de structuurvisie staat dat we wij alleen bouwen voor Westlanders en economische gebonden mensen/gezinnen, dus werkend in Westland en specifieker voor de Greenport. De praktijk leert dat het met koopwoningen al bijna niet te realiseren, maar als dat ook al niet gedaan kan worden met nieuwbouw van eensgezinswoningen in de sociale huur dan kunnen de woningcorporaties beter vooral sociale huurappartementen bouwen.

Comments

comments