AuteurDennis Chafia

HomeArtikelen geplaatst door Dennis Chafia

Po-LIER-tiek mei 2018

In het land der blinden is éénoog koning. Een heel oud en diepzinnig gezegde. Hieraan moest ik direct denken toen in de laatste Lierenaar een advertentie van een lokale partij zag staan. Er staat boven: “De Lier beter maken door o.a. een betere leefomgeving, betere verkeerscirculatie door het centrum en meer maatregelen verzakkingen en wateroverlast”.

Waarom doet mij dit dan denken aan het bovenstaande éénoog gezegde. Hier roept kapitein éénoog dat het in De Lier niet goed is. Er gebeurt niets aan de leefomgeving en andere zaken. Zouden de Lierse mensen in deze groepering ‘blind’ zijn? Want kapitein éénoog krijgt niet te horen wat er werkelijk aan de hand is in ons mooie dorp en wat er allemaal in de planning staat voor De Lier en wat er allemaal wel gebeurt. Of mogen de ’blinden’ niets zeggen soms? Want éénoog schrijft, praat en roept. En hij alleen. Ik hou er van de zaken te benoemen zoals ze zijn, maar als we het niet noemen zoals het is, schieten we er niets mee op. Zelfs nu wordt er geroepen om een plan rondom het sportpark. Even niet gekeken toen andere partijen daar al eerder aandacht voor vroegen?

Gelukkig zijn er andere politieke Lierenaars die A. wel mogen praten en B. ook mogen optreden. Mensen die niet alleen maar kakelen om te kakelen maar gewoon wel naar burgers luisteren. Het is zo jammer dat er door deze groepering alleen maar sacherijnig geroeptoeterd wordt. En dan is dat niet alleen over De Lier maar Westland breed. Er zijn vier Lierse raadsleden die wel mogen praten over ons dorp. Anja van der Eijk-Groeneveld, Peter Voskamp, Pieter Hoogerbrugge en ondergetekende. Jullie zullen ze nooit horen roeptoeteren maar wel zien werken.

We hebben ook geen burgerkantoor nodig, dat geld besteden wij liever aan de contacten met onze burgers. We komen wel naar ze toe, ze hoeven niet naar ons te komen.

De straat, de rij bij de kassa, de bar van het café, langs de lijn, dat zijn onze burgerkantoren. En daar zien en horen we wat er echt aan de hand is. En luisteren we ook nog.

Cor van der Mark

Raadslid gemeente Westland voor het CDA

Westlands Akkoord 2018-2022 en wethouderskandidaten gepresenteerd

Drie weken na het verschijnen van het eindverslag van de verkenners hebben de fracties CDA Westland, LPF Westland, VVD Westland en Christenunie-SGP Westland het Westlands Akkoord voor de bestuursperiode 2018-2022 gepresenteerd. In dit akkoord op hoofdlijnen is opgenomen welke ambities de partijen hebben voor de komende vier jaar. Omdat zij open willen besturen, met ruimte voor inbreng van anderen, zijn in het akkoord ook punten van de andere raadsfracties, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties opgenomen. Zes nieuwe wethouders en de burgemeester gaan het akkoord uitvoeren.

“Onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen rekenen op een daadkrachtig, open en betrouwbaar gemeentebestuur”, zo laten de vier fractievoorzitters weten. “Een gemeentebestuur dat onkreukbaar en kostenbewust is.” De fractievoorzitters benadrukken dat de politieke partijen in de gemeenteraad weliswaar verschillende referentiekaders en overtuigingen hebben, maar dat de trots op Westland, haar historie en haar cultuur hen bindt. “Wij vinden elkaar in de ambitie om Westland met innovatieve oplossingen mooier en toekomstbestendig te maken en gaan graag de samenwerking aan met een ieder die deze trots en ambitie deelt.”

Prioriteiten
In het Westlands Akkoord krijgen de volgende opgaven prioriteit:
• Meer betaalbare woningen: ruimte voor bijzondere woonvormen en slimmer omgaan met de beschikbare ruimte
• Aantrekkelijke dorpen: groenere woonwijken, gezellige feestweken, levendige dorpscentra
• Veilig samen: inzet van particuliere beveiligingsbedrijven, optimaliseren van de inzet van boa’s, gebruik van particuliere beveiligingscamera’s voor opsporing
• Ruimte voor ondernemen: versnellen van de herstructurering van de glastuinbouw en de energietransitie en versterking van de winkelgebieden
• Behoud van de menselijke maat in de participatiesamenleving: bestrijden eenzaamheid en hulp aan vrijwilligers
• Zorgvoorzieningen dichtbij: innovatieve vormen van wonen en zorg en meer verpleeghuis- en revalidatieplekken

Wethouderskandidaten en portefeuilleverdeling
Naast het Westlands Akkoord zijn de wethouderskandidaten en hun aandachtsgebieden gepresenteerd. Het gaat om de volgende personen:

Piet Vreugdenhil (CDA Westland)
Zorg & welzijn
Sociale zaken
Jeugdzorg
Gezondheidszorg
Cultuur, erfgoed & culturele accommodaties

Karin Zwinkels-de Jong (CDA Westland)
Economische zaken & Greenport
Externe positionering
Kennis & innovatie
Duurzaamheid
Kust, toerisme & recreatie
Arbeidsmigratie

Coby Gardien-Reinders (LPF Westland)
Ruimtelijke ordening
Omgevingswet
Planontwikkeling
Grondzaken

Ben van der Stee (LPF Westland)
Volkshuisvesting
Financiën & belastingen
Onderwijs (primair en voortgezet)
Personeel & organisatie
Communicatie
Bestuurscultuur

Pieter Varekamp (VVD Westland)
Verkeer & vervoer
Energietransitie
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Vestigingsklimaat
Sport
ICT & facilitaire zaken
Dienstverlening
Agrologistiek

Leen Snijders (ChristenUnie-SGP Westland)
Beheer openbare ruimte
Handhaving
Bouwen & wonen
Water & groen
Milieubeleid
Vastgoed

Vervolg
Het Westlands Akkoord wordt de komende periode financieel en beleidsmatig uitgewerkt tot een collegewerkprogramma. Verwachting is dat het college van burgemeester en wethouders dit werkprogramma begin september zal presenteren. Om geen tijd te verliezen, gaat het nieuwe college vanaf dag één na de installatie aan de slag met een werkagenda. Deze actiegerichte agenda heeft als doel om concrete acties die in het Westlands Akkoord staan direct op te pakken.

Het Westlands Akkoord 2018-2022 is terug te vinden op www.gemeentewestland.nl

Tijdelijke fietsenstalling De Lier

De eerst komende maanden is de Sportlaan in De Lier afgesloten. Dit betekent dat er voorlopig ook twee bushaltes buiten gebruik zijn. Twee drukke bushaltes. De vervangende bushalte staat bij de ‘Priva’ rotonde. Voor voetgangers is er wel een soort van trottoirtje maar voor de fietsen is geen plek. Die staan en liggen nu, noodgedwongen, links en rechts in de graskant.

Onze vraag aan het college is:

Kunt U voor de tijd dat de haltes aan de Sportlaan niet gebruikt kunnen worden zorgen voor een tijdelijke fietsenstalling of iets wat daar voor door kan gaan?

Nieuwe CDA-Fractie!

Op 23 maart is de officiële uitslag vastgesteld. Ten opzichte van de voorlopige uitslag is die ongewijzigd gebleven. Dat betekent dat CDA Westland met tien raadsleden in de raad is vertegenwoordigd in de komende vier jaar. De nieuwe fractie bestaat uit vertrouwde en enkele nieuwe gezichten. Jaco Eeltink, Petra Scheffers, Pieter Immerzeel en Anja van der Eijk zijn de nieuwelingen binnen de fractie. Op donderdag 28 maart zijn de raadsleden geïnstalleerd.

Judith van den Bos zal op dit moment de raadszetel niet aanvaarden. Haar gezondheid en gezin vragen op dit moment veel aandacht waardoor zij zich niet voor 100 % voor de raad kan inzetten.

Bekijk hier onze 10 fractieleden!

Vervolgvragen feestweek Naaldwijk

Wij mochten gisteren antwoord op onze vraag over de feestweek in Naaldwijk ontvangen van het college. Wij danken het college voor die snelle beantwoording.

Dit antwoord heeft ons en verschillende anderen echter verbaasd. Met name het standpunt van het college dat BIZ Naaldwijk dé organisator van de Naaldwijkse feestweek zou zijn en de ondernemers en het Oranjecomité vertegenwoordigt, bevreemdt ons. Wij horen uit het veld heel andere geluiden.

Daarom hebben wij hierover de volgende vragen aan het college:

  1. Heeft het college zich voldoende vergewist of de BIZ Naaldwijk daadwerkelijk met instemming van alle ondernemers en het Oranjecomité optreedt als aanvrager van de benodigde vergunning?
  2. Is het college bereid hierover op zeer korte termijn een open gesprek aan te gaan met de organisatoren en het Oranjecomité Naaldwijk?

 

Twee verkenners aan het werk

Op initiatief van CDA Westland gaan twee verkenners onderzoeken welke ideeën en suggesties de negen Westlandse fracties hebben over de vorming van een nieuwe coalitie.

Koos Karssen en Matthé Elema zijn hiertoe bereid gevonden. De heer Karssen is voormalig burgemeester (CDA) van de buurgemeente Maassluis. De heer Elema was indertijd raadslid van VVD Westland. Beiden zijn nu niet meer actief in de dagelijkse politiek.

Zij hopen hun verkenning deze week te kunnen afronden. Van het resultaat en het daarop gebaseerde advies zal vervolgens een openbaar verslag gemaakt worden.

Beperk snelheid marktplein ‘s-Gravenzande

Tijdens gesprekken over de nieuwe inrichting van het Marktplein in ’s-Gravenzande is meerdere malen gesproken over het nemen van snelheid beperkende maatregelen aan het begin en het einde van de rijbaan langs het Marktplein, zodat het verkeer daar alleen stapvoets kan rijden.

Twee weken geleden zagen wij echter dat er een zeer flauwe drempel is aangelegd waardoor er geen sprake is van enige vorm van snelheid beperking.

Onze fractie heeft toen direct contact opgenomen met de projectleider en het college om te vragen of een en ander direct kon worden aangepast, helaas hebben wij nog geen reactie vernomen.

Wij hebben hierover de volgende vraag aan het college gesteld:

  1. Kan het college opdracht geven om met spoed snelheid beperkende maatregelen te nemen, zodat er op genoemde rijbaan alleen stapvoets gereden kan worden?

Feestweek Naaldwijk: geen vergaande maatregelen

In het AD lazen wij een artikel met de kop ‘Feestweek in Naaldwijk gaat flink op de schop’ waarin geschetst wordt dat Gemeente Westland het feest veel te groot vindt worden en de festiviteiten wil beperken tot drie locaties: het Wilhelminaplein, het Havenplein en aan de Dijkweg bij De 3 Winckels.

Eén en ander komt voor de fractie van CDA Westland als een verrassing, mede gezien de positieve uitkomsten van de onlangs door de gemeente afgenomen enquête en de evaluatie die daarop volgde tijdens een informatieavond op maandag 12 maart jongstleden.

Het lijkt ons niet passend om enkele maanden voor de feestweek zulke vergaande maatregelen door te voeren, zeker nu ondernemers en organisatoren al verregaande afspraken hebben gemaakt.

Daarom hebben wij hierover de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Kent het college het bewuste artikel uit AD?
  2. In hoeverre stemt de inhoud van het artikel overeen met de plannen van de gemeente?
  3. Zijn alle ondernemers op een correcte wijze betrokken geweest bij deze koerswijziging?
  4. Is het college het met ons eens dat ordentelijk gesproken moet worden met alle betrokken partijen, voordat een dergelijke vergaande maatregel wordt doorgevoerd?
  5. Heeft het college nu een definitief standpunt ingenomen ten aanzien van de vergunningverlening of is hierover nog ruimte voor discussie mogelijk?

Namens de fractie van CDA Westland,
Jenny Vermeer

Kiezers, bedankt!

Tot onze vreugde heeft een groot deel van de Westlandse bevolking een stem uitgebracht op CDA Westland. We kregen er zelfs één zetel bij waardoor we van 9 naar 10 zetels groeiden. Wij zijn voor deze steun zeer dankbaar.

Er ligt nu een verantwoordelijke taak om een coalitie te gaan vormen. CDA Westland zal als grootste partij hiertoe het initiatief nemen. Via onze website en social media houden wij iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen.