AuteurDennis Hardes

HomeArtikelen geplaatst door Dennis Hardes

Vacature Secretaris (vrijwillig)

Vanwege een personele wisseling is het bestuur van CDA Westland op korte termijn opzoek naar een enthousiaste secretaris. Het bestuur van CDA Westland, wat momenteel bestaat uit 7 leden, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. Het bestuur is, samen met de fractie, de spreekbuis van en naar de ca. 550 leden.

Functieomschrijving 

De secretaris is als een spin in het web tussen leden, bestuur, fractieleden wethouders en de andere gemeentelijke, provinciale en landelijke CDA-organisaties. In de rol van secretaris krijg je korte tijd een goed beeld van politieke processen. Tegelijkertijd doe je ervaring op in organisatie- en bestuurswerk, en kun je je netwerk uitbreiden.

Taken bestaan uit het voorbereiden, bijwonen en verslagleggen van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen; het behandelen van de inkomende en uitgaande post; het zorg dragen voor een optimale (online) communicatie binnen de partij en daarbuiten; alsmede het meedenken over en mede ontwikkelen van nieuwe (lokale) initiatieven en activiteiten. In verkiezingstijd is de secretaris tevens verantwoordelijk voor het bewaken van de procedures, oa. met betrekking tot de totstandkoming van verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten.

De gemiddelde tijdsbelasting is enkele uren per week (grotendeels vrij in te delen).

Wat vragen wij? 

  • Enthousiasme
  • Nauwkeurigheid
  • Flexibiliteit
  • Handigheid met de computer gewenst

Wat stellen wij daar tegenover? 

  • Afwisselend vrijwilligerswerk in een positieve, plezierige sfeer
  • Het kunnen meedenken en meewerken aan de toekomst van de partij én de gemeente Westland
  • Ondersteuning en diverse cursusmogelijkheden om je verder te ontwikkelen

Iets voor jou? 

Voor meer informatie en een afspraak voor een oriënterend gesprek kan je contact opnemen met Jaco Eeltink, voorzitter CDA Westland via: voorzitter@cdawestland.nl of 06-52074442

CDA Westland bezoekt veelzijdig Heenweg

De fractie van CDA Westland bracht deze maand een bezoek aan de Heenweg. Eerst werd een bezoek gebracht aan Weterings Mechanisatie, gelegen aan de rand van het Staelduinse Bos. Dit innovatieve bedrijf levert een breed scala aan machines zoals oogst- en teeltwisselingmachines aan kwekers en loonwerkers in Nederland, wereldwijd exporteert men de in eigen productie gemaakte machines in samenwerking met Royal Brinkman naar meer dan 30 landen. Weterings is een Westlands familiebedrijf met veel potentie om trots op te zijn.

Daarna werd het kerkje van de Heilige Lambertus bezocht, waar de koster trots vertelde dat er deze maand drie bruidsparen in het huwelijk traden. Ook in deze kerk loopt het aantal parochianen af en is men zoekend naar manieren om dit prachtige monument in stand te houden. Zo worden er koffieconcerten gegeven en werd er onlangs een bruidsbeurs gehouden. Geïnteresseerden zijn meer dan welkom om in contact te treden met het kerkbestuur om te informeren naar de verschillende mogelijkheden.

Meer aandacht voor waterzuivering in Westland

De Glastuinbouwsector zet sterk in op verduurzaming op meerdere onderdelen. De waterzuiveringsopgave is er daar één van. De tuinbouwondernemers kunnen individueel of in een cluster investeren om aan deze opgave te voldoen. Er is echter vanuit de overheid nog geen duidelijkheid over de invulling van deze opgave, o.a. omdat er nog geen goedgekeurd systeem is.

Momenteel worden er 3 tot 5 verschillende systemen getest door de WUR en het is nog niet bekend welke systemen goed bevonden gaan worden. Eind dit jaar dienen de businessplannen voor de clusters te worden ingeleverd bij het bevoegd gezag en de individuele bedrijven dienen uiterlijk in de loop van volgend jaar te investeren. Wel wordt er al op enkele gewasbeschermingsmiddelen een virtueel verbod uitgeschreven (zuivering tussen de 95 en 99% bij gebruik van deze GM terwijl er geen goedgekeurde technieken zijn) en er lijkt sprake van handhaving. Dit komt mede omdat het CTGB, de NVWA en ODH geen afstemming hebben in hun werkwijze en aanpak.

Dit alles maakt dat de ondernemers nog niet de keuze kunnen maken voor individuele of clusterzuivering terwijl het gaat om grote investeringen, de haalbaarheid en de risico’s.

Dit brengt CDA Westland tot de volgende vragen:

 

1. Is het College op de hoogte van deze ontwikkelingen in de glastuinbouwsectorop het gebied van waterzuivering?

2. Hoe denkt het College dat er omgegaan moet worden met kwelwater in inzijging? Dit zal namelijk invloed hebben op de keuze van een bedrijf op de manier van waterzuivering.

3. Het hergebruik van afvalwater wordt in het kader van verduurzaming voor de glastuinbouwsector steeds belangrijker. Wat betekent dit voor de gebieden waar riolering is aangelegd?

4. Welke rol heeft het Waterschap in deze ontwikkelingen en wat kan het Waterschap betekenen in het proces?

5. De businessplannen van de zuiveringscollectieven moeten voor het eind van dit jaar worden ingediend. De situatie kan ontstaan dat grotere bedrijven nu voor een eigen systeem kiezen in verband met het gebruik van de middelen en de toepassing van een zuivering waardoor in een gebied de collectiviteit wegvalt. Is het College bereid om te inventariseren wat de stand van zaken is en wat de mogelijkheden zijn om tot oplossingen op korte termijn te komen? Dit mede gezien het feit dat er vanuit de overheid nog geen duidelijkheid wordt gegeven.

6. Hoe denkt het College om te gaan met opgekochte bedrijven die momenteel verhuurd worden, met vaak kortlopende contracten, aangaande de op handen zijnde wetgeving betreffende waterzuivering?

CDA stelt opnieuw vragen over de Naaldhorst

Nu de verpleeghuisafdeling van Pieter van Foreest, locatie De Naaldhorst binnenkort gesloten wordt, resteert alleen het ontmoetingscentrum, voorheen de dagopvang genoemd, op deze locatie. In twee huiskamers worden mensen opgevangen met een lichte of zwaardere vorm van dementie. Ook anderen, bijvoorbeeld personen met een lichamelijke beperking of een gemis aan persoonlijke contacten, kunnen terecht bij dit ontmoetingscentrum. De ligging van het ontmoetingscentrum is op z’n zachtst gezegd niet uitnodigend voor het maken van een wandeling of het maken van een praatje met voorbijgangers.

Het zal een kwestie van tijd zijn voordat ook de verhuizing van deze dagopvang elders wordt gehuisvest en de fractie van CDA Westland hoopt dat de nieuwe locatie zorgvuldig zal worden gekozen. Zo moet er voldoende ruimte zijn voor recreatie buitenshuis, bijvoorbeeld een wandeling in de buurt of een tuin waarin men kan zitten of misschien kleine klusjes kan doen. De plaats van het nieuwe ontmoetingscentrum is bij voorkeur gelegen in een dorpscentrum of woonwijk, waardoor er interactie kan plaatsvinden tussen de cliënten van de opvang en de bewoners in de straat of wijk.

De zorgtuinderij in Wateringen is een voorbeeld van een prachtig ontmoetingscentrum met ‘agrarische activiteiten’, een groot pluspunt voor veel bewoners.

In De Kreek kunnen bewoners (hier is geen ontmoetingscentrum gehuisvest) de kas en de naastgelegen kinderboerderij bezoeken. Wij begrepen van de beheerder van deze boerderij dat bewoners wekelijks een bezoek brengen aan de boerderij.

Eerder heeft de fractie van CDA Westland gevraagd of gebouw De Populier in Naaldwijk geschikt kan worden gemaakt voor deze vorm van dagopvang. Daar is een tuin aanwezig en een opvangcentrum op deze plaats zou de sociale samenhang in deze wijk bevorderen.

Westlands raadslid Karin Zwinkels (CDA) kandidaat voor de Tweede Kamer

Het Westlandse gemeenteraadslid Karin Zwinkels staat op de CDA-kandidatenlijst voor de komende landelijke verkiezingen. Het partijbureau van het CDA heeft de concept verkiezingslijst vanmorgen bekend gemaakt, waarop te zien is dat de voormalig lijsttrekker van CDA Westland op plek 30 staat. Karin Zwinkels: “Ik ben ontzettend vereerd met deze plek op de lijst. Den Haag kan wel wat meer Westland gebruiken, daar ga ik voor!”

De Westlandse afdeling van het CDA ziet veel kansen voor Westland door deze kandidatuur. Voorzitter Jaco Eeltink: “Het zou niet verkeerd zijn als de tuinbouwsector extra aandacht krijgt in de landelijke politiek. Daarnaast is haar langdurige ervaring in het onderwijs en met de zorg zeer waardevol. Wij zijn bijzonder content dat Karin haar expertise beschikbaar stelt aan de landelijke politiek.” De selectieprocedure van het CDA heeft er toe geleid dat van de bijna 50 kandidaten, Karin Zwinkels op plek 30 is geplaatst. “Gezien het grote aanbod aan kandidaten weet je nooit helemaal zeker hoe de selectie uitpakt, maar het is verheugend dat de door ons erkende kwaliteiten van Karin ook landelijk zijn herkend”, aldus Eeltink.

De concept-lijst wordt verstuurd aan de lokale CDA-afdelingen, die wijzigingsvoorstellen kunnen indienen op deze lijst. Op het CDA-najaarscongres van 12 november in Veghel wordt de lijst definitief vastgesteld. De verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer vindt plaats op 15 maart 2017.

Vragen over kostendelersnorm: mensen worden ontmoedigd om elkaar te helpen.

Jenny Vermeer, raadslid voor CDA Westland heeft schriftelijke vragen aan het college van Gemeente Westland gesteld over de kostendelersnorm. Dit is een landelijke regeling waarbij mensen gekort worden op hun uitkering, zodra hun woning door meerdere mensen bewoond gaat worden. Er kan een financieel probleem ontstaan als iemand de zorg voor een naaste op zich wil nemen, maar daar van af ziet omdat dit negatieve gevolgen heeft voor de uitkering.

Mensen worden zo ontmoedigd om elkaar te helpen. Voorbeelden daarvan zijn grootouders die de pleegzorg van hun kleinkind op zich willen nemen, een zoon die zijn licht dementerende vader in huis wil nemen of een moeder die haar zoon met psychische klachten niet alleen op kamers durft te laten wonen.

Gemeenten mogen van staatssecretaris Klijnsma nu uitzonderingen maken op de kostendelersnorm en de fractie van CDA Westland is benieuwd hoe de situatie binnen Gemeente Westland is. Vermeer wil graag weten van het college of er mensen zijn die vanwege deze regeling hebben afgezien van hulp voor hun naaste en of er gevallen bekend zijn waarvoor een uitzondering is gemaakt. ‘Het is een verkeerde ontwikkeling als mensen afzien van hulp aan hun naaste vanwege financiële problemen.’

Besluit eigen bijdrage warme maaltijd dagopvang teruggedraaid, CDA Westland tevreden

De fractie CDA Westland heeft op 18 augustus 2016 schriftelijke vragen gesteld over het doorberekenen van de kosten aan cliënten van warme maaltijden die tijdens de dagopvang bij Careyn Woerdblok worden genuttigd. Uit beantwoording door het college blijkt dat men niet op de hoogte was van het feit dat Careyn de kosten van de maaltijd doorberekende aan cliënten en is met Careyn in gesprek gegaan over de gemaakte afspraken en de contracten die zijn afgesloten.

In het contract voor begeleiding is vastgelegd dat het maandtarief een all-in prijs betreft. Daarbij is aangegeven dat kosten die op de één of andere wijze verband houden met de dienstverlening, niet bij de cliënt in rekening mogen worden gebracht. Voor dagopvang vindt het college het gezamenlijk gebruiken van de maaltijd een essentieel onderdeel van de dienstverlening.

Het contract heeft onnodig tot interpretatieverschil geleid. Zowel Careyn als het college vinden dat bijzonder ongelukkig en zullen bij toekomstige wijzigingen afspraken over uitvoering en communicatie maken.

Careyn heeft inmiddels aangegeven dat zij het besluit om de maaltijden in rekening te brengen terugdraaien. Careyn zal de cliënten en familie / mantelzorgers daarover informeren.

CDA Westland is blij dat het besluit over de eigen bijdrage is teruggedraaid. Voor veel mensen was dit bedrag op jaarbasis aanzienlijk, cliënten begrepen soms ook niet waarom de een wel deelnam aan de warme maaltijd en de ander niet. De fractie van het CDA dankt het college van Gemeente Westland en Careyn voor het snelle handelen in deze kwestie.

Versnel de energietransitie!

Op 26 mei jl heeft het congres Energietransitie en Geothermie plaatsgevonden in Westland. Coalitie HOT heeft de versnelling van de energietransitie als één van de doelstellingen benoemd. De ontwikkelingen van de TRIAS boring bij Flora Holland en daarnaast meerdere initiatieven voor aardwarmteboringen in Westland gaan steeds meer tot stand komen.

Dit brengt CDA Westland tot de volgende vragen:

1. Op welke wijze denkt Coalitie HOT een versnelling te realiseren in de energietransitie?

2. Heeft de gemeente Westland een regierol bij het plannen van de locaties van de aardwarmteboringen waardoor zo een efficiënte benutting van het potentieel aan boringen plaatsvindt warmtenet kan gerealiseerd wordt en een effectief warmtenet kan ingericht worden? Met andere woorden: volgen we een organisch proces of komt er een blauwdruk?

3. In hoeverre zijn de financiering en de boorrisico’s van nieuwe aardwarmteboringen een belemmering waardoor ontwikkelingen zouden kunnen stagneren?

4. Wat is de stand van zaken aangaande het oprichten van het Duurzame Energiefonds?

5. Is het gezien deze ontwikkelingen nog nodig om gebruik te gaan maken van restwarmte/kolenwarmte?

Graag zien wij de beantwoording binnen de gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Karin Zwinkels

Zorgen bij het mijden van zorg

‘Voorkomen is beter dan genezen’, een bekend gezegde dat ook geldt voor mensen die om wat voor reden dan ook extra zorg nodig hebben. Als problemen in een vroeg stadium worden opgemerkt en aangepakt, zal een grotere en complexere zorgvraag in de toekomst veelal kunnen worden voorkomen.

Binnen de Gemeente Westland wordt zoveel mogelijk ingezet op preventie. Er is professionele en vrijwillige zorg voorhanden, er wordt gewerkt met een Sociaal Kernteam dat integraal werkt. Toch komt het voor dat personen of gezinnen zorg mijden. Een ongewenste situatie waarbij de nodige zorg laat of te laat kan worden geboden.

CDA Westland heeft met name vragen over het mijden van zorg bij baby’s en jonge kinderen. Deze kwetsbare groep wordt bijvoorbeeld door het niet bezoeken van een consultatiebureau uit beeld gehouden. Juist deze kinderen hebben recht op bescherming en begeleiding, als hun ouders of verzorgers hier niet of niet goed toe in staat zijn. Bijvoorbeeld in het geval van een licht verstandelijke beperking, huiselijke ruzies of andere onveilige thuissituaties.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven hoeveel baby’s en kinderen niet gezien worden door artsen en verpleegkundigen van het consultatiebureau.

2. Kan het college aangeven of het hier voornamelijk gaat om mogelijke probleemgezinnen.

3. Kan het college aangeven of begeleiding anderszins mogelijk is. Bijvoorbeeld door periodieke huisbezoeken door vertegenwoordigers van het consultatiebureau of het Sociaal Kernteam of door nauwere samenwerking met crèches of andere opvang waar baby’s en jonge kinderen gebruik van maken.

De fractie van CDA Westland kijkt met belangstelling uit naar de beantwoording van deze vragen.

Namens de fractie van CDA Westland,

Jenny Vermeer

Mogen statushouders inburgering weigeren?

Onze fractie is benaderd over een situatie rond een statushouder waarbij sprake is van weigering om actief mee te werken aan zijn inburgering. Naar onze mening is dat zorgelijk.

Onze fractie heeft het college daarom volgende vragen gesteld:

1. Is een statushouder verplicht mee te werken aan zijn inburgering?

2. Welke middelen heeft de gemeente om iemand die weigert actief in te burgeren daartoe te dwingen?

3. Acht het college deze middelen voldoende? Zo niet, hoe denkt het college wel meer dwang toe te kunnen passen in een dergelijke situatie?

4. Heeft het college inzicht in het aantal statushouders in Westland dat weigert actief in te burgeren?

5. Mag verwacht worden dat de aangekondigde integratienota nadrukkelijk aandacht schenkt aan het treffen van maatregelen in geval van het weigeren van actieve inburgering?

PietV