AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij (Page 12)

Fijne feestdagen!

Het einde van het jaar nadert alweer, de donkere dagen voor Kerst zegt men vaak. Deze beeldspraak beschrijft heel treffend de fase waarin CDA Westland zich bevindt: het afscheid van Karin Zwinkels als wethouder laat zijn sporen na. In een politiek proces kan niet altijd alles worden gedeeld, vandaar dat wij terughoudend zijn met informatie rondom haar afscheid. Wij zijn haar dankbaar voor alles wat ze voor onze partij en voor Westland heeft betekend. 

CDA Westland is en blijft de partij die oog heeft voor jong en oud. Onze jongeren moeten hier veilig kunnen opgroeien en een betaalbare woning vinden. Datzelfde geldt voor senioren en spoedzoekers die evenals de arbeidsmigranten die hier komen werken, recht hebben op een goede huisvesting. Een hele opgave als we kijken naar de bredere opgave om alles in het dichtbevolkte Westland in evenwicht te houden. Waar is ruimte voor kleinschalige recreatie en waar behouden we voldoende groen om een leefbaar klimaat te houden? En is er nog ruimte om innovatieve bedrijven te laten uitbreiden of zich hier te vestigen, zowel binnen als buiten het glastuinbouwcluster? 

En hoe houden we zorg voor kwetsbare mensen op een hoog peil? Het voorzieningenniveau binnen onze gemeente is prima en we moeten hoog inzetten om dit te behouden in samenhang met de nog steeds stijgende kosten van jeugdzorg. Een landelijk probleem waar ook wij mee te maken hebben. 

Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief is de zoektocht naar een nieuwe wethouder in de afrondende fase. Op korte termijn kunnen wij een naam presenteren. Hij of zij zal de opdracht hebben voortvarend onder andere aan de slag te gaan met deze dossiers. 

Over een week gaan we een nieuw decennium in, waarin we blijven werken aan een mooier en beter Westland, waar het goed toeven en werken is. Ook dat is en blijft ons doel. We hopen, dat we op uw vertrouwen kunnen blijven rekenen en reik ons vooral uw inzicht en gedachten aan. Bestuur en raadsleden zijn er voor u. 

Op zaterdagochtend 11 januari houden wij van 10.30 u tot 12.30 u onze nieuwjaarsreceptie in De Binnenhof in Naaldwijk waar we jou, u graag ontmoeten. Een aparte uitnodiging volgt nog. 

Rest ons om jou, u een gezegend Kerstfeest te wensen en een gezond en voorspoedig 2020. 

Namens het bestuur en de fractie van CDA Westland, 

Jenny Vermeer 

Frits Zwinkels

Is de 25% regeling voor sportaccommodaties uit te breiden?

In de raadsvergadering van december is de fractie van CDA Westland mede opsteller en indiener geweest van de D66 motie om de wethouder te kunnen laten onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om de regeling voor de gemeentelijke bijdrage voor sportverenigingen van 25% in de kosten bij accommodatievernieuwing ook toepasbaar is voor andere verenigingen. De motie is unaniem aangenomen.

In de commissie MO bleek dat nagenoeg alle fracties bereid waren om de wethouder te verzoeken om een onderzoek te starten naar de mogelijkheid om via de bestaande 25% regeling voor sportclubs de scouting te kunnen helpen bij haar plannen voor verhuizing naar het Prinsenbos.

Deze voorliggende motie heeft dat verzoek iets nader gespecificeerd naar een onderzoek of die regeling ook is toe te passen voor alle verenigingen, waaronder de scouting, met een eigen accommodatie en die een maatschappelijk nut vertegenwoordigen.

Daarbij al dan niet gebruik makend van de financiële ruimte die kan ontstaan, en in het verleden ook is ontstaan, vanwege het niet volledig gebruiken van het budget dat hiervoor per jaar wordt vrijgemaakt.

Om ook volgend jaar al desgewenst de scouting tegemoet te kunnen komen met een nog voor 2019 beschikbaar budget voor de 25% regeling en die regeling na onderzoek iets uitgebreid zou kunnen worden, is het noodzakelijk om het nu beschikbare overschot uit 2019 te behouden in de bestaande regeling.

Zoals de motie ook geformuleerd is, blijft de budget dus beschikbaar voor het huidig doel, dus voor sport. Pas als na onderzoek blijkt dat de regeling kan worden opgerekt en er een nieuwe regeling is vastgesteld, dan zou dat overblijvend budget ook voor de scouting bijvoorbeeld al in 2020 te beschikking kunnen komen

Wat CDA Westland betreft dus een prima motie om het onderzoek op deze wijze uit te voeren, maar wel met de vrijheid voor de wethouder om met welke andere oplossing dan ook te komen ook. En dit geldt ook voor de wijze waarop het budget kan worden vrijgemaakt uit het bijvoorbeeld overblijvend budget voor de huidige 25% regeling.

Jan van Rossum,

Raadslid CDA Westland

Mobiliteitsvisie Westland 2040 vastgesteld

In de raadsvergadering van december heeft de Gemeenteraad van Westland unaniem de mobiliteitsvisie Westland voor het jaar 2040 vastgesteld. De fractie van CDA Westland wilde bij de behandeling van de vaststelling daarvan in ieder geval een tweetal punten stevig markeren, te weten de goede ontwikkeling m.b.t. e-bikes in relatie met goede fietspaden en een zo snel mogelijke aanleg van een Lightrail door Westland. En tevens kenbaar maken dat het heden niet vergeten mag worden om huidige knelpunten toch ook snel op te lossen.

Voorzitter,

Als er iets aan verandering onderhevig is dan is dit wel de mobiliteit. Voor vaststelling ligt vandaag de mobiliteitsvisie 2040 voor, een visie dus hoe wij op dit moment aan zouden kunnen kijken tegen de mobiliteit in zowel 2030 als 2040. Een 10 en 20 jaar verder dus.

Dat dit heel moeilijk is, is ook te vertalen naar het verleden. Een ruime 20 jaar geleden waren er bijvoorbeeld nog geen Wippolderlaan en Westlandroute en ging al het verkeer vanaf de A4 via Voorburg en/of Plaspoelpolder naar Westland dwars door het centrum van Wateringen. Hadden wij toen al kunnen bedenken dat de Wippolderlaan zo druk zou gaan worden dat er nu hoogstnodig al weer een verbreding moet gaan komen en dat de afslagen ongelijkvloers zullen worden om de doorstroming op peil te kunnen houden? Ik denk dat niet!

En wat te denken van het bestaan van e-bikes een 20 jaar geleden waardoor tegenwoordig een heel nieuw potentieel fietsgebruikers wordt aangeroerd. Een reden waardoor nu volop plannen uitgewerkt en gerealiseerd worden voor metropolitane fietspaden. Een goede ontwikkeling om daarmee ook veel mensen uit de auto te halen en bijvoorbeeld tevens een mooie stap te zetten in de te behalen klimaatdoelen! En wie weet wat de toekomst nog meer aan verrassingen te brengen heeft?!

Dan is het goed dat er nu een uitgebreide visie voorligt met een beschrijving van de huidige stand van zaken en dat er met de huidige toekomstverwachtingen naar een beeld gezocht wordt om een juiste afstemming te krijgen tussen wonen, economie, leefbaarheid en mobiliteit!

Voorzitter, onze fractie vindt dat deze mobiliteitsvisie aan die opzet goed voldoet. Nog geen echt concrete plannen voor de verre toekomst, maar wel uit te werken richtingen die worden aangegeven waaraan wij moeten gaan denken en waarvoor als vervolg uitvoeringsplannen zullen worden opgesteld.

Wij leven echter niet alleen in de toekomst. Ook nu zijn er knelpunten die snel opgelost moeten worden, al dan niet nog opgesomd in het oude Westlands Verkeer en Vervoersplan. Wij kijken dan ook uit naar het Wegcategoriseringsplan in 2020, waarin volgens de beantwoording in de commissie Ruimte dit soort problemen op kortere termijn zullen worden opgepakt.

In de laatste MRDH vergadering van de adviescommissie van de vervoersautoriteit werd ook een presentatie gegeven over het gebruik van Openbaar vervoer in de gehele metropool Rotterdam – Den Haag. Wat daarbij in het bijzonder opviel is dat het metrogebruik in Rotterdam beduidend groter is dan al het andere openbaar vervoer van tram en bus in Den Haag en Rotterdam bij elkaar opgeteld.

Wat ik ermee wil zeggen is dat een heel vroege investering in goed en snel railvervoer (en dat was gebeurd in Rotterdam en vele andere grote Europese steden) dit heel veel andere mobiliteit van de weg haalt.

U snapt dat ik hiermee ook doel op een zo snel mogelijk vaart maken met plannen voor een Lightrail door Westland over onze centrale as, een mobiliteitsoplossing waardoor bijvoorbeeld ook andere mogelijke oplossingsrichtingen uit de visie voor 2040 wel eens niet meer nodig zouden kunnen blijken te zijn.

Afsluitend, CDA Westland stelt deze mobiliteitsvisie tevreden vast en hoopt snel wat uitvoeringsplannen tegemoet te kunnen zien.

Jan van Rossum,

Raadslid CDA Westland

Raadsleden Westland op bezoek bij Eerste Kamer

Op 10 december bezochten Remmert Keizer en Cor van der Mark de Eerste Kamer. Dit deden zij om te zien hoe men om zou gaan met de aandacht die door de voltallige gemeenteraad van Westland gevraagd is rondom het ODE debat.

ODE staat voor Opslag Duurzame Energie en duidt op een belastingmaatregel. Deze maatregel dreigt de tuinbouwbedrijven met belichting (stroomgebruik) onevenredig zwaar te belasten.

Nagenoeg ondoenbaar voor de individuele bedrijven. De gemeenteraad heeft een brief geschreven naar de Kamercommissie en gevraagd om alle aandacht voor dit dossier. Deze brief is bijzonder goed gevallen. Dit bleek uit de gesprekken. Bijna alle fracties hebben gepleit voor opschorting van deze maatregel. Nu is het afwachten hoe het kabinet reageert. Op 17 december is de stemming. Heel spannende tijden voor de tuinders. Remmert en Cor zijn 17 december weer aanwezig en houden ons hier verder van op de hoogte.

Cor van der Mark,

Raadslid CDA Westland

Open brief aan landelijk CDA

Open brief aan onze partijgenoten in het kabinet en de coalitie in de Tweede Kamer

’s-Gravenzande, 6 december 2019

Geachte leden van het kabinet en Tweede Kamer der Staten-Generaal,

In de Huisvestingswet 2014 (art. 14 lid 2) is geregeld dat de gemeenteraad kan bepalen dat bij de verlening van huisvestingsvergunningen voor ten hoogste 50 procent van een of meer daarbij aangewezen categorieën woonruimte, voorrang wordt gegeven aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan de woningmarktregio. Voor ten hoogste de helft van dat percentage (25 procent) mag bij de verlening van huisvestingsvergunningen voorrang worden gegeven aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan een tot de gemeente behorende kern.

Dit artikel in de Huisvestingswet heeft tot gevolg dat gemeenten bij het realiseren van sociale woningbouw er rekening mee moeten houden dat per 100 woningen er slechts 25 ten deel vallen aan de eigen inwoners. Reserveringen voor sociale woningbouw in woningbouwprogramma’s zijn echter weinig populair onder inwoners en maken woningbouwplannen minder lucratief of zelfs onrendabel voor gemeenten.

Toch zijn juist deze woningen op dit moment zeer urgent. Daarbij is een tweetal ontwikkelingen relevant. Enerzijds zijn sociale woningen tegenwoordig niet alleen de aangewezen woonsituatie voor minderbedeelde groepen, maar juist ook voor starters en middeninkomens. Concreter: de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning is € 38.035 (2019), terwijl het CPB (2019) € 36.000 euro bruto heeft berekend als Jan Modaal.1 Anderzijds en tegelijkertijd zijn veel grote steden (zoals bijv. Rotterdam) bezig met de sloop van sociale huurwoningen om in plaats daarvan nieuwe en gerenoveerde woningen te bouwen.

De consequentie hiervan is dat de druk op andere gemeenten binnen de woningmarktregio’s om sociale woningbouw te realiseren, toeneemt. En dat terwijl deze – veelal dorpse gemeenten – al kampen met een enorme wachtrij van inwoners die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Tot slot nog een relevant feit. Met de overheveling van zorgtaken van Rijk naar gemeenten in 2015 werd zelfredzaamheid het sleutelwoord. Het beroep op zelfredzaamheid komt er in de praktijk op neer dat de onderlinge betrekkingen van mensen worden aangesproken en veel mensen zijn mantelzorger geworden. Ook hebben het kabinet, de gemeenten en een reeks maatschappelijke partijen de wens ouderen zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig te laten wonen.

De druk op mantelzorgers is al onverminderd hoog en door de vergrijzing neemt in de toekomst de vraag naar mantelzorgers alleen maar verder toe. Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd, is het extra van belang dat mensen dichtbij hun vertrouwde sociale netwerk en familie kunnen wonen, juist als zij starter zijn of een middeninkomen hebben. Starters en mensen met een middeninkomen kunnen helpen de bestaande druk op mantelzorgers te verlagen.

Wij doen daarom middels deze brief de oproep om de Huisvestingswet 2014 te herzien en het percentage woningen dat bij de verlening van huisvestingsvergunningen met voorrang mag worden gegund aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan een tot de gemeente behorende kern te verhogen. Wij willen niet dat mensen hun vertrouwde (sociale) omgeving, dichtbij de eigen familie jaren moeten wachten op een sociale huurwoning of gedwongen moeten verhuizen van een stedelijke naar een dorpse gemeente of andersom.

Wij vragen u, onze partijgenoten in het kabinet en de coalitie de handschoen op te pakken om onze inwoners te helpen.

Met vriendelijke groeten,

Jenny Vermeer – de Smit, 

Fractievoorzitter CDA Westland

Is december voor iedereen zo gezellig?

December klopt alweer op de deur, de laatste maand van het jaar. Voor velen van ons een heel gezellige maand, vol van samenzijn, cadeaus en warmte.

Pieter Immerzeel, Raadslid CDA Westland

Maar zoals u weet is er een groep van mensen onder ons waarvoor de maand december niet snel genoeg voorbij kan gaan. Zij hopen dat het gauw januari wordt, terug naar normaal! Voor deze groep zijn de avonden lang en stil en zij worden telkens weer geconfronteerd met de tegenstelling tussen de gezelligheid buiten en de stilte binnen.

Graag zou ik aandacht willen vragen voor deze groep mensen en hierbij alle Westlanders oproepen om zich heen te kijken en oog te hebben voor deze groep. Door hen te verblijden met een bezoekje of met welgemeende aandacht te schenken aan onze medemens.

“Kan de gemeente dan niets doen?”, is de logische vraag. Zoals u weet staat eenzaamheidbestrijding hoog op de agenda van gemeente Westland, maar helaas zijn de financiële middelen niet erg ruim. Sommigen onder ons roepen: “Als er geen geld is voor eenzaamheidbestrijding is dit armoe troef!”, maar ik durf te stellen ”Als wij eenzaamheid kunnen oplossen zonder geld is dit pure rijkdom”!

Laten wij ons in het Westland solidair opstellen naar elkaar en niemand aan zijn of haar lot overlaten. Dan wordt de maand december voor iedereen een mooie maand, waarin we mogen leven naar het licht van Kerst!

Het afgelopen jaar 2019 was voor de gemeente Westland een jaar van financiële verliezen maar in een samenleving die met elkaar meeleeft en er voor elkaar is, slaat het verlies om in een jaar van pure winst.

Ik wens ieder hele fijne feestdagen toe.

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Vertrek van Karin Zwinkels

Zaterdag 30 november hebben wij kennis genomen van het besluit van onze wethouder Karin Zwinkels om haar functie per direct neer te leggen.

De reden van haar vertrek is een, ook door het bestuur onderkend, verschil van inzicht met de fractie t.a.v. de koers van het te voeren beleid. Het moeilijke dossier op gebeid van arbeidsmigrantenhuisvesting valt daarbij het meest in het oog. 

Wij betreuren dat ten zeerste, maar respecteren de politieke afweging die zij daarin heeft gemaakt. Wij zijn Karin veel dank verschuldigd voor haar tomeloze inzet voor CDA Westland als raadslid en lijsttrekker.  En natuurlijk ook voor haar inzet voor het Westland en de glastuinbouwcluster in het bijzonder.

Zij was sinds mei 2018 wethouder economische zaken & Greenport, externe positionering, MRDH – Economisch vestigingsklimaat, kennis & innovatie, duurzaamheid, kust, toerisme & recreatie en arbeidsmigratie.

Wij wensen haar veel kracht toe in deze moeilijke tijd en zullen haar steunen in haar verdere ambities.

Frits Zwinkels,

Voorzitter CDA Westland

WIE ZOET IS KRIJGT LEKKERS!

Was het altijd maar zo, dan hadden we het allemaal naar onze zin. We willen allemaal wel, maar toch lukt het niet.

Er zijn allerlei redenen voor aan te geven. We kunnen wijzen naar het Rijk (Jeugdzorg) Provincie (stikstof) en heel dichtbij (gemeente). Bij al het wijzen staan we zelf ook aan de lat. Wij zijn het Rijk, de Provincie, de Gemeente. We zijn gedwongen om met elkaar de pot te verdelen. Ieder een stukje, maar ook ieder een stukje verantwoording.

Binnen de gemeente Westland hebben we in november de begroting vastgesteld voor 2020. Wat krijgen we binnen en wat geven we uit? Het zoeken naar het evenwicht is een heel lastige opgave. Niet alles kan en bijna alles is nodig.

Elk individueel gemeenteraadslid worstelt met het zoeken naar de balans. Kan ik het nog verkopen? Begrijpen we het met elkaar? Maken we de juiste keuzes? Hoeveel zorg kan je geven? Moet je iets bij het onderwijs weghalen? Moet dan die brug of weg maar niet doorgaan? Dan dat beeld maar even laten liggen op de gemeentewerf? En ook de vraag hoe blijven we onze dorpen leefbaar en gezellig houden. Zorg tegenover een groen grasveldje. Soms duivelse dilemma’s. Wild geraas helpt dan niet… We staan echt allemaal aan de lat.

We gaan de rustige dagen van Kerst in. Voor velen een mooie tijd, met veel gezelligheid. En toch moeten we ook in ons dorp aandacht hebben voor hen die niet uitkijken naar deze periode. Ze hebben geen gezelligheid, ze zijn eenzaam, ze verlangen naar een beetje aandacht. Laten we wat extra om ons heen kijken. Hoe mooi was het niet vorige week vrijdag op de begraafplaats. We stonden even stil bij hen die niet meer bij ons zijn, maar belangrijker nog we stonden even stil bij elkaar.

In dit kader is het initiatief van VALTO helemaal geweldig. Men nodigt ouderen uit om eens een wedstrijd mee te maken van de top teams. Begin 2020 gaat dit van start. Zo doet sport waar het voor bedoelt is; “verbinden”.

Kom even op de koffie bij ons a.s. zaterdag 7 december in De Bongaard. Vanaf 9.30 uur zijn wij aanwezig. Daar kunnen we even de wereld en het dorp doorspreken. Tot dan!

Anja van der Eijk-Groeneveld, Cor van der Mark

Raadsleden Gemeente Westland CDA

CDA Werkbezoek WUR Glastuinbouw

Deze week bracht CDA Westland een bezoek aan Wageningen University and Resarch (WUR).

Burgemeester Arends aanwezig tijdens dit bezoek. Bij zijn aanstelling heeft de burgemeester aan elke fractie gevraagd een activiteit te organiseren om zo het Westland te leren kennen. Na bijna een jaar kent de burgemeester inmiddels het Westland en wordt het tijd om de horizon te verbreden.

In het onderzoekscentrum in Bleiswijk werden we rondgeleid en bijgepraat over de toepassingsgerichte onderzoeken en innovatietrajecten die er plaatsvinden. Trajecten zoals kasklimaat & energie, gewasbescherming en nieuwe verdienmodellen (bijvoorbeeld vanilleteelt). Ook bezochten we de recent gebouwde KAS2030 waar fossielvrij wordt geteeld. Het doel van dit onderzoek is om uiteindelijk in de glastuinbouwsector het aardgasverbruik tot nul terug te brengen.

Veel onderzoeken worden gefinancierd vanuit publiek-private samenwerking. Zo is er een zogenaamde ‘Club van 100’. Dit is een netwerk van toeleveranciers in de glastuinbouw die bijdragen aan de financiering van toegepast-strategisch onderzoek. Gemeente Westland maakt ook deel uit van dit netwerk. En afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar groenbeheer en plaagbeheersing in de bermen en de poelzone van het Westland. In 2020 gaat dit een vervolg krijgen.

Onderzoek is van wezenlijk belang voor innovatie van de sector. CDA Westland heeft gevraagd of WUR-Glastuinbouw meer betrokken wil zijn bij onderzoeken in het World Horticenter.

Petra Scheffers- van der Lely

‘Zij aan zij maken wij ons sterk voor het Westland’.

Vorige week publiceerde het CDA een discussiestuk getiteld ‘Zij aan zij’. Een titel die wat mij betreft recht doet aan het gevoel van velen dat we dit zijn kwijtgeraakt en het node missen. Individualisering, populisme en polarisering zijn termen die deze tijd het beste omschrijven. Maar het besef dat dit nergens toe leidt begint ook door te dringen, met name bij de nieuwe generatie en dat geeft mij hoop.

Initiatief nemen voor de zorg

De problemen rondom de toenemende vraag in de zorgsector hebben een grote invloed op ons Westland. Na het al in de voorjaarsnota aangekondigde tekort van 7 miljoen euro op dit dossier zijn de tekorten nog verder opgelopen met nog eens ruim 6 miljoen vanuit de jeugdzorg. Tijdens de behandeling van de begroting werd pijnlijk duidelijk welke gevolgen dat heeft. Niet alles kan meer en er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden, zoals onze fractievoorzitter aangaf in haar bijdrage.

Niemand zit te wachten op een verhoging van de gemeentelijke lasten en ook niemand vind het leuk dat gewenste investeringen in sportvelden en zwembaden uitgesteld moeten worden. Zij aan zij met alle partijen in de gemeenteraad zullen we keuzes moeten maken waar we de schaarse middelen in willen zetten. Als iedereen zich daarvan bewust is moet dat lukken. We zullen door deze zure appel heen moeten, de pijn met elkaar dragen en waar mogelijk vanuit de samenleving initiatieven nemen. Ik heb vertrouwen in de Westlandse gemeenschapszin om toch bepaalde wensen gerealiseerd te krijgen en het CDA zal dat zeker omarmen. Tegelijkertijd moeten we er alles aan doen om aan de stijgende lasten voor de gemeenten een einde te maken en dat besef is er bij minister De Jonge ook.

Uitgangspunt van het CDA is en blijft, dat de kwetsbare medemens die echt hulp nodig heeft die ook moet krijgen. Oneigenlijk gebruik en fraude moeten de kop in gedrukt worden en de regelingen moeten kritisch tegen het licht gehouden worden. Het kost echter tijd om aanpassingen in het beleid door te voeren en dat hebben we niet, de lekkende kraan moet dicht. We doen een dringend beroep op de landelijke politiek de gemeenten te compenseren en de hand te reiken bij de uitvoering van deze belangrijke taak.

Afweging individueel of algemeen belang

De huisvesting van arbeidsmigranten heeft afgelopen vrijdag eindelijk een stap voorwaarts gemaakt met de eerste paal van project Elzenbos. Op andere voorgestelde locaties is continue sprake van emotioneel verzet en worden allerlei argumenten uit de kast getrokken waarom het niet dáár kan. Ik kan mij daar echt kwaad over maken en schaam mij soms voor mijn streekgenoten. Een hele groep hardwerkende mensen wordt niet zelden neergezet als criminelen en dronkaards, volledig buiten de waarheid, om eigen argumenten kracht bij te zetten.

Feit is dat de Westlandse economie afhankelijk is van de inzet van arbeidsmigranten. Daarmee is het een verantwoordelijkheid van ons allen om hen van een goed onderkomen te kunnen voorzien. Ook hier moet de gemeenteraad zij aan zij optrekken en past het niet dat een partij als Westland Verstandig elk initiatief afschiet en mensen openlijk oproept tot verzet. Ook als oppositiepartij heb je de verantwoordelijkheid een afweging te maken tussen het belang van individuele burgers en het algemeen belang. Als we met elkaar constateren dat er een krapte op de woningmarkt is en uitzendbureaus woningen daaraan onttrekken, moeten we hen alternatieve mogelijkheden bieden.

In het land zien we tal van werkbare voorbeelden om tijdelijke arbeidskrachten een menswaardige woonomgeving te bieden, niet weggestopt, maar verbonden met de samenleving. Ik doe een dringend beroep op alle betrokkenen om realisatie hiervan mogelijk te maken.

Goedkeuring belastingplan

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer het nieuwe belastingplan voor 2020 goedgekeurd. Hierin zit een verhoging van 177% op de O.D.E. (opslag duurzame energie) in de elektriciteitstarieven. Deze heffing betaald iedereen gestaffeld als onderdeel van de energiebelasting, gek genoeg ook op duurzaam opgewekte elektriciteit. Van dit geld vult de overheid de subsidiepot voor verduurzaming. Echter deze verhoging pakt desastreus uit voor de glastuinbouwsector. Individuele bedrijven zien zich geconfronteerd met een lasten verhoging van tienduizenden euro’s en voor grotere bedrijven loopt dit zelfs in de tonnen.

In totaal praten we voor de sector over een verhoging van €40 miljoen. Glastuinbouw Nederland heeft de Kamerleden meermaals gewezen op deze feiten en ook op het effect. Voor de tuinbouwsector geeft dit een averechtse, perverse prikkel om niet te verduurzamen, omdat het aanzet tot juist een hoger gasverbruik en vernietiging van warmte. Toch heeft men geen aanpassingen in het plan gemaakt en het integraal goedgekeurd.

De komende maanden moeten we bij de landelijke politiek en het ministerie nogmaals onder de aandacht brengen welke impact deze plannen hebben. Want als dit niet aangepast wordt kan dit tot faillissementen leiden door bewust beleid en dat is niet uit te leggen. CDA Westland zal middels een motie via het gemeentebestuur dit signaal af gaan geven.

Zij aan zij voor de toekomst!

Terug naar het landelijke en het rapport ‘Zij aan zij’. In dit discussiestuk, dat een opmaat kan zijn naar het volgende verkiezingsprogramma staan alle thema’s benoemd waar we een antwoord op moeten hebben. Breed uitgemeten werd de passage aangaande de landbouw. In het stuk wordt heel duidelijk de vraag opgeworpen of wij het ons kunnen permitteren het tweede exportland ter wereld te zijn van landbouwproducten, terwijl dat een grote wissel trekt op leefbaarheid, milieu en natuur.

In het kader van ons rentmeesterschap een terechte vraag en de discussie moeten we aan durven gaan. Het vraagstuk rond de stikstofproblematiek heeft daar alles mee van doen. En natuurlijk gaan we geen hele sector halveren, die uitspraak laten we bij D66 en Groen Links. Maar deze discussie moeten we gebruiken om de landbouwsector kansen te bieden voor herinrichting en verdere modernisering en een warme sanering te bieden aan niet levensvatbare bedrijven.

Tevens moet het voor de samenleving nu voor eens en altijd duidelijk worden dat duurzaamheid een prijs heeft. Die zullen we de boer moeten bieden door eerlijke prijzen voor zijn producten te betalen. Andere onderwerpen in het rapport, waar over nagedacht moet worden zijn de woningmarkt, de oplopende kosten in de zorg, de oudedagvoorziening en klimaatbeleid. We willen met de verschillende generaties naar oplossingen zoeken voor de uitdagingen naar de toekomst toe.

Jongeren van nu hebben, ik denk terecht, een kritisch beeld over deze onderwerpen. Zij zullen geconfronteerd worden met de gevolgen van klimaatverandering, die voortkomt uit onze welvaartsgroei. Zij ervaren grote moeite een betaalbare woning te vinden door te weinig bouwen en speculatie op de huizenmarkt. En ze zetten vraagtekens bij de betaalbaarheid van de zorg en oudedagvoorziening door de veranderende verhouding tussen werkenden en niet-werkenden

Zij aan zij, gedreven vanuit onze kernwaarden verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap een open discussie voeren. Ik kijk er naar uit en hoop daar de volgende ALV mee aan de slag te gaan.

Frits Zwinkels

Voorzitter CDA Westland