AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij (Page 13)

CDA Westland luidt de noodklok over extreme tariefverhoging stroom.

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft afgelopen donderdag 14 november ingestemd met tariefverhoging voor de Opslag Duurzame Energie (ODE).

Dit betekent dat glastuinbouwbedrijven die tussen 50.000 en 10 miljoen kilowattuur aan netstroom verbruiken een tariefverhoging van 177% mogen verwachten vanaf 2020. Bij tuinbouwbedrijven die veel gas verbruiken kunnen de extra lasten oplopen tot vele honderd duizenden euro’s per jaar. Veel kwekers komen hierdoor in ernstige financiële problemen. Deze maatregel is ook funest voor aardwarmte projecten omdat er geen geld meer is voor deze initiatieven.

CDA Westland heeft dit zorgelijke signaal opgepakt en heeft een motie opgesteld voor de raadsvergadering van december. CDA Westland hoopt op steun van de andere raadspartijen in Westland. In ieder geval zijn gemeenteraad fracties in de andere landelijke tuinbouwgebieden ingeschakeld om eenzelfde protest te laten horen.

Met vriendelijke groeten,

Jenny Vermeer

CDA Westland: “In een winkel kun je wonen”

“De uitspraak ligt natuurlijk iets genuanceerder als dit, maar in een winkel kun je zeker wonen” legt Jaco Eeltink (raadslid) uit. In de afgelopen maanden hebben fractieleden van CDA Westland diverse eigenaren van bedrijfslocaties bezocht. Bij het peilen van de bereidheid tot een bestemmingswijziging naar wonen, gaat menig deur minstens op een kier. Als een snelle omzetting niet de voorkeur heeft, is zo’n stap in de nabije toekomst vaak wel bespreekbaar.

Daarom stelde CDA Westland voor om vanuit gemeente Westland voor een proactieve benadering te kiezen om snel nieuwe woonmogelijkheden te creëren. De motie kon rekenen op steun uit de hele raad.

Alle raadsleden delen onze opvatting dat we elke kans op realisatie van nieuwe woonstekken serieus moeten onderzoeken. Gezamenlijk de schouders eronder. Zo Westlands!

De eerste reactie vanuit het college op de motie was een ouderwetse; elke binnenkomende aanvraag zal serieus worden bekeken. Logisch, maar dat mag actiever. Draai het om en verleidt bij wijze van spreken eigenaren tot een bestemmingswijziging. Uitnodigen, enthousiasmeren en ontzorgen worden zijn wat CDA Westland betreft de nieuwe codewoorden. En waarom zouden we niet alvast de bestemming wijzigen onder het bedrijfspand van de eigenaar die aangeeft dat vandaag te snel is, maar bijvoorbeeld over een paar jaar acceptabel?

Jaco: “Ooit kreeg ik de vraag of “college van B & W” staat voor “Bouwen en Wonen”? De taak van burgemeester en wethouders blijkt echter breder te zijn. De letters B en de W lieten mij niet los. Hoe mooi zou zijn als die de komende jaren maximale aandacht gaan krijgen? In dat geval staat de B voor de vele percelen met een bedrijfsbestemming die zich nog binnen de woonkernen bevinden. Niet de gronden op de bedrijfsterreinen, maar die versnipperend gelegen locaties die her en der rondom klem liggen tussen woningen en voor bedrijvigheid vaak genoeg niet meer optimaal bruikbaar zijn. De W staat dan voor Wonen; het onderwerp waar wat mij betreft nog veel meer energie en creativiteit in mag worden gestoken.”

Op de koffie bij Petra en Conny

Wij willen graag weten wat er speelt in Maasdijk. Daarom nodigen wij u op zaterdag 7 december graag uit voor een kopje koffie! Onze raadsleden Petra Scheffers en Conny Huisman zijn aanwezig en komen graag met u in gesprek over Maasdijkse en Westlandse zaken. Van 09.30 tot 11.30 bent u van harte welkom in de Prinsenhof in Maasdijk. Komt u ook?

Bezoek CDA congres

Op 9 november is een aantal raadsleden en leden van CDA Westland afgereisd naar Utrecht voor het Landelijk CDA Congres. Het congres met de naam Appèl XL vond plaats in De Fabrique.

Bij binnenkomst ontvingen we een plattegrond met timetable. Zo kon de Algemene Ledenvergadering worden bijgewoond en kon een potje voetbal gespeeld worden waar beide goals stonden voor het innemen van ‘voor’ of ‘tegen’ een stelling. Hier werd vervolgens over gediscussieerd. Later was er pubquiz van het CDJA waar onze bestuursvoorzitter van CDA Westland samen met de jongeren aan deelnam. Aan het einde was er een meet & greet met ministers en Tweede Kamerleden en vonden er diverse debatten plaats ten behoeve van de partijkoers richting 2030.

In de algemene zaal werden in de middag ook belangrijke speeches gehouden door onder andere partijvoorzitter Rutger Ploum. De nieuwe campagne en slogan van CDA werd gepresenteerd, waarbij het uitgangspunt een maatschappij is waarbij iedereen mee kan doen. Niet wij en zij, maar zij aan zij. Vandaar ook de naam Appèl XL van het CDA congres, waarbij iedereen wordt opgeroepen bij te dragen aan een maatschappij waarin iedereen mee kan doen. Ook de positieve dingen benadrukken, in een tijd waarin het alleen maar kommer en kwel lijkt te zijn als je sociale media in de gaten houdt, blijft uitgangspunt bij het CDA.

Minister Ferd Grapperhaus vertelde iets over ondermijning en ging in gesprek met een boswachter die toonde wat hij de afgelopen week had aangetroffen bij zijn dagelijkse werkzaamheden. We moeten niet wegkijken en denken dat ondermijning bij ons in de buurt niet plaatsvindt, was de oproep.

Ook werd officieel afscheid genomen van Sybrand Buma als fractievoorzitter, die het stokje over gaf aan Pieter Heerma. Tijdens de borrel is een aantal van ons in gesprek gegaan met Tweede Kamerleden en Ministers. Het was een mooie dag waar we energie van kregen om verder te werken aan het mooier maken van een inclusief Nederland waar iedereen mee kan doen.

Janice de Jong

Bijdrage begroting 12 november 2019

Lang niet alles kan meer. Dat is de conclusie die we kunnen trekken uit de gepresenteerde cijfers. Als het college het voorzieningenniveau in stand wil houden, dan is het duidelijk dat hier iets tegenover moet staan. Het verzwaren van de lasten en het schrappen van verschillende zaken.

Lang niet alles kan!

Laat ik met de deur in huis vallen: niemand zit te wachten op een verhoging van de onroerend zaak belasting met 25% op niet-woningen. Zeker niet als je een schoenenzaak runt en steeds meer mensen bij jou schoenen komen passen om ze later op internet te bestellen. Of als je tomatentuinder bent en een gevreesd virus je kas is ingeslopen.

Toch vind onze fractie dit gerechtvaardigd gezien het enorme financiële tekort dat moet worden gedicht, zeker als we weten dat de OZB voor Westlandse ondernemers jarenlang ver onder het landelijk gemiddelde lag en de verhoging neerkomt op nog geen 20 euro per maand voor de meeste midden- en kleinbedrijven.

Er worden zaken geschrapt

We zien dat er verschillende zaken zijn geschrapt uit de voorjaarsnota. Zwembad De Hoge Bomen wordt niet automatisch nieuw gebouwd maar er wordt gekeken naar summiere herbouw waarbij een deel van de omgeving kostendrager kan zijn voor het nieuwe zwembad. Een prima idee.

Het schrappen van een extra aan te leggen hockeyveld is te rechtvaardigen omdat ook nieuwbouw en uitbreiding bij de sportcomplexen in De Lier en Monster Noord voorlopig niet doorgaan. Ik heb het al genoemd: lang niet alles kan. Alle sportvoorzieningen binnen Westland liggen er keurig bij , overigens vaak te danken aan de vrijwilligers die dagelijks op en rond de velden aan het werk zijn.

Het college zegt te willen investeren in nieuwe scholen, onze fractie vraagt zich af of dat nu een goede keuze is. De huidige schoolgebouwen zijn allen in nette staat. Gebouwen die 50 jaar geleden zijn neergezet mogen nieuw worden gebouwd. Onze fractie vind het verstandiger om de gebouwen pas te vervangen als ze hier echt aan toe zijn.

Zorgen om de zorg

Net als ieder weldenkend mens heeft onze fractie grote zorgen over de overschrijding in het budget voor de jeugdzorg, zeker nu we vorige maand hebben gehoord van een nieuw miljoenen tekort. We helpen steeds meer kinderen en gemeenten vergoeden vormen van jeugdzorg die vóór 2015 door niemand werden vergoed. Onze fractie vindt het belangrijk dat we als raad nog deze maand starten met een werkgroep waarbij we met behulp van ambtenaren en professionals in de jeugdzorg keuzes maken: wat komt voor rekening van de gemeente en wat voor ouders en opvoeders. Als gemeente zijn we net op weg naar de nieuwe aanbestedingen en horen nu van de minister dat de gespecialiseerde jeugdzorg in breder verband moet worden geregeld. Wij wensen de wethouder veel succes bij deze nieuwe hervorming waar veel nog onduidelijkheid heerst.

Ruimte voor ontmoeting

De zorg in Nederland is van hoog niveau, zo ook in Westland. Het bestrijden van eenzaamheid staat hoog op onze agenda. CDA Westland vraagt het college om nu haast te maken met plannen voor het huis van de buurt, met volop mogelijkheden voor ontmoeting in verschillende dorpen. Ook de vele vrijwilligers die werkzaam zijn bij Vitis en de bibliotheek verdienen duidelijkheid. Waar gaan we deze buurthuizen realiseren.

In ’s-Gravenzande stagneren de plannen met Vitis en de bibliotheek, onze fractie vraagt het college om samen met de ontwikkelaar en de bouwer een stap extra te zetten zodat het huis van de buurt nu snel van de grond komt. In Wateringen is nog veel onduidelijkheid. Monster schreeuwt om een impuls, er ligt een ontwerp voor De Noviteit dat in opdracht van de gemeente samen met het bestuur, Vitis en de bibliotheek is gemaakt. Inmiddels zijn gerenommeerde horecaondernemers geïnteresseerd in de exploitatie van een grand café annex eetgelegenheid. Wat zou het mooi zijn als we hier als raad nu achter gaan staan. Wethouder kunt u in de eerstvolgende commissievergadering de plannen presenteren?

Van de wethouder zorg wil onze fractie graag weten of er al meer bekend is over de verpleeghuisbedden op de Naaldhorst locatie. De demografische groei voor Westland staat geraamd op cumulatief 5,2 %. CDA Westland wil niet dat we in Westland achter de feiten aanlopen en vraagt de wethouder om intramurale zorg en bedden hoog op de agenda te houden zodat Westlanders in verschillende fasen van gezondheid de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats ontvangen.

Het gebruik van ICT binnen het sociaal domein moet sterk gestimuleerd worden. Niet voor alle vormen van hulp is menselijke ondersteuning nodig en E-health is een van de schakels die nodig zijn om de zorg betaalbaar en uitvoerbaar te houden.

Welke keuzes gaan we maken?

Dan de toekomst van de Naald. Kiezen we voor oplappen of fors uitpakken met nieuwbouw. En is de optie van een verhuizing van de WOS naar De Naald dan nog een optie? Onze fractie wil hier graag een keer uitgebreid over praten, zonder politieke lading, zodat we weten welk kostenplaatje bij welke keuze hoort.

Kleinschalige recreatie

CDA Westland vraagt voortdurend aandacht voor kleinschalige recreatie aan de landzijde van de duinen, ter compensatie van de voormalige camping op het Molenslag in Monster. Wij zien een mooie kans in het ontwikkelen van de maalkom naast de woonwijk Duingeest tot een bereikbare kleine haven. De glastuinbouwgebieden langs het duinpad in Monster zijn sterk verouderd en bieden weinig kans voor een geslaagde reconstructie. Een deel van dit gebied kan bijvoorbeeld worden aangewend voor recreatie of kleinschalige woningbouw.  Wij hebben prachtige plannen gezien voor tiny houses in een groen gebied tegen de duinen.

Westlandse oplossingen aangedragen door onze fractie

Het college zegt te willen investeren in nieuwe scholen, onze fractie vraagt zich af of dat nu een goede keuze is. De huidige schoolgebouwen zijn allen in nette staat. Gebouwen die 50 jaar geleden zijn neergezet mogen nieuw worden gebouwd. Onze fractie vind het verstandiger om de gebouwen pas te vervangen als ze hier echt aan toe zijn.

Over het opzetten van een compensatiefonds waarbij gestort wordt in een fonds dat weer geheel ten goede komt van de glastuinbouwsector, hebben wij steeds gehoord dat dit wettelijk niet mogelijk is. Onlangs heeft onze fractie een bezoek gebracht aan de Duin- en bollenstreek waar men nu ruim zeven jaar succesvol werkt met zo’n fonds. Wij vragen de wethouder om snel informatie in te winnen en met de raad te delen. Onze fractie is er van overtuigd dat ook in Westland een fonds kan worden ingezet om de broodnodige reconstructie een enorme boost te geven.

Wonen is belangrijk

CDA Westland maakt zich hard voor ouderenhuisvesting. Er zijn particuliere investeerders die graag willen starten met een project voor wonen en zorg, een Knarrenhof of kangoeroe woningen. We willen dat het college snel met deze initiatiefnemers in gesprek gaat en deze zo goed mogelijk faciliteert.

Het huisvesten van arbeidsmigranten verloopt verre van ideaal en er is veel weerstand vanuit de Westlandse bevolking. Onze fractie schaamt zich daar voor en was dan ook blij verrast door de ingezonden brief van de heer Aad Vellekoop afgelopen week in het AD. Hij pleit voor een opener blik naar onze arbeidsmigranten en vraagt om openheid en aandacht vóór – en een dialoog mét elkaar. Een oproep waar CDA Westland van harte achter staat.

Verschillende initiatiefnemers voor de bouw van al dan niet tijdelijke woonunits voor spoedzoekers staan te popelen om aan de slag te aan in onze gemeente. Onze fractie vraagt het college om een locatie aan te wijzen waar zijn hun plannen op kunnen boetseren, zodat we als raad de keuze hebben uit verschillende ontwerpen. Wij noemen bijvoorbeeld de Achtsprong in De Lier. Te meer omdat Westland meedoet aan een pilot flexwonen. Westland is de eerste gemeente die zich heeft aangemeld voor de zogenaamde ‘versnellingskamer’ waardoor trajecten korter worden.

Een gebrek aan haast

Sprekend over een kort traject: onze fractie begrijpt dat we te maken hebben met wettelijke termijnen, bezwaarprocedures en bestemmingsplannen en we weten dat zowel wethouders als ambtenaren hard werken maar soms lijkt het alsof men aan de Laan van de Glazen Stad een chronisch gebrek aan haast heeft. Het hotel voor arbeidsmigranten in Maasdijk, de plannen van Stichting Droom je thuis in Naaldwijk en Ons Buitenhuis in Maasdijk of de voetbalgoaltjes voor Luuk van der Laar. Wat duurt het allemaal ontzettend lang.

Right to challenge

In het kader van right to challenge kunne we constateren dat de vrijwilligers van De Waterman een keurige begroting en kostenraming voor de komende jaren hebben opgesteld. Een onderzoek voor de toekomst is ook in eigen beheer afgegeven aan de gemeente. Het wordt tijd dat dit nu ook beloond wordt door een definitief groen licht en voor 2021 de nodige reserveringen op te nemen.

Sinds lange tijd vragen belanghebbenden van het Prins Willem III-plein, beter bekend als het kerkplein van Ter Heijde om een andere, groenere inrichting. Wij vragen de wethouder om direct in gesprek te gaan met de initiatiefnemers en ook hier in het kader van right to challenge het beschikbare bedrag aan hen ter beschikking te stellen. Ik weet zeker dat zij hier gezamenlijk een goede invulling aan kunnen geven. Opnieuw zonde om hier de inzet van het ambtelijk apparaat voor te gebruiken.

Feesten voor onze jongeren

CDA Westland vraagt de burgemeester om de evenementennota nog een keer goed door te nemen. Door het schuiven van verschillende grote evenementen, bijvoorbeeld het Varend Corso, is er ruimte ontstaan voor nieuwe activiteiten op het evenemententerrein in de weken waar dit nu niet is toegestaan. Initiatiefnemers moeten wat onze fractie betreft de kans krijgen om iets te organiseren voor Westlandse jongeren op dit terrein.

Glastuinbouw

Dan nog een opmerking over het World Horti Center waar veel aandacht is voor kennis en innovatie. Wij vragen het college nogmaals om inspanningen te verrichten om de glastuinbouw georiënteerde opleidingen van InHolland in Delft naar Westland te halen. Een dergelijke opleiding hoort gewoon thuis in de grootste tuinbouwgemeente van Nederland. Er zijn Europese subsidies beschikbaar voor samenwerking op Europees en internationaal niveau en onze CDA gedeputeerde Adri Bom liet weten dat de provincie Zuid-Holland 2,5 miljoen euro beschikbaar stelt voor de doorontwikkeling van campussen in Zuid Holland. Nederland is toonaangevend in de wereldvoedselvoorziening. Nergens is de glastuinbouw zo efficiënt als bij ons in het Westland en we moeten er voor zorgen dat dit zo blijft.

Toekomstige ontwikkelingen

Verder moeten we nadenken over een ontwikkeling en bestemming per dorp. Hoe raar is het om Ter Heijde en Monster als kustdorpen te promoten met ruimte voor de eerder genoemde kleinschalige recreatie en een aantrekkelijk centrum met voldoende horeca gelegenheden en winkeltjes naast het bestaande aanbod. Als zoiets in Katwijk lukt, dan moet het bij ons toch ook kunnen.

Wij zijn erg benieuwd naar de resultaten van het participatieproces over het centrum van Poeldijk. Dan kunnen we knopen doorhakken. Het zou zonde zijn als initiatiefnemers met mooie plannen afhaken omdat er geen besluiten vallen. CDA Westland pleit voor het ontwikkelen van appartementen in het voormalige Dario Fo gebouw. Wij vragen het college om zich tot het uiterste in te spannen om ook op deze locatie een huis van de buurt met Vitis en de bibliotheek te ontwikkelen.

Het winkelcentrum van Wateringen is toe aan vernieuwing, de mobiliteit qua auto verkeer en openbaar vervoer is niet op orde. In het participatieproces over de visie voor Wateringen, in de plannen van de BIZ en vanuit onze fractie zijn goede plannen aangereikt. CDA Westland wil dan ook een aantal projecten opvoeren in de begroting voor 2021.

Onze fractie kijkt uit naar de plannen voor Heenweg die volgend kwartaal bekend zijn. Hoeveel en welke woningen gaan er gebouwd worden? Wat wordt het bewonersaantal? Kunnen we de brede buurtschool operationeel houden en is er nog financiële ruimte voor een beweegbox?

Respectvol samenwerken

Tot slot doe ik hier nog een oproep. We hebben nog veel te doen tot aan de komende verkiezingen in 2022 en ik proef bij alle fracties een enorme drive om dingen voor elkaar te boksen. Onze oproep is om dat dan ook zoveel mogelijk in gezamenlijkheid te doen. En persoonlijke aanvallen en kwetsende opmerkingen in de commissie- en raadsvergaderingen, maar ook daarbuiten in columns en op sociale media achterwege te laten. Het past een 100.000 plus gemeente om respectvol met elkaar om te gaan. Immers, samen kom je verder.

Lang niet alles kan in de komende periode, maar laten we dat wat wél kan, dan ook voortvarend met elkaar als college en gemeenteraad oppakken.

Graag dank ik alle medewerkers en het college voor het werk dat is verricht en wens hen van harte succes toe bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

 Jenny Vermeer

Aan de slag in “Monster-West”!

CDA Westland pleit al langer voor verblijfsmogelijkheden voor recreanten en toeristen in de kustzone bij Monster. Het gebied tussen de woonwijken Grote Geest / Duingeest en duinen kan hiervoor geschikt worden gemaakt. Tot nu toe komt er weinig terecht van een betere ruimtelijke ordening in dat gebied door de minder gunstige verkaveling en moeilijke bereikbaarheid. De fractie ziet goede kansen voor onder meer recreatie en groen. Reden voor het CDA om de discussies over de toekomst van dit gebied nieuw leven in de blazen.

Kleinschalige recreatieve bebouwing aan het water rond een nieuw jachthaventje, een theehuis aan het fietspad en eilanden voor Tiny Houses zijn enkele mogelijke elementen waaraan wordt gedacht. Een eerste schets laat zien dat de lang gewenste terugkeer van een (compacte) camping, inclusief camperplaatsen, niet wordt uitgesloten. De raadsleden Anja van der Eijk-Groeneveld, Cor van der Mark en Jaco Eeltink verkenden vrijdag de locatie vanaf het water.

Fotografie: Jan van Rossum

Nederland heeft een lerarentekort?

Pieter Immerzeel:Nederland kampt met een lerarentekort hoor je bijna wekelijks op het nieuws, eerlijk gezegd geloof ik daar helemaal niets van.

In Nederland hebben we volgens mij veel te veel leraren, helaas staat het leeuwendeel van hen niet voor de klas! Ik denk dat deze stelling enige uitleg verlangt.

Onlangs was ik op bezoek bij een goede vriend, een man op leeftijd. De krant lag voor hem op tafel en ik vroeg naar zijn welzijn. Zijn antwoord was als volgt: Ik ben gezond, heb genoeg te eten, heb familie en vrienden om mij heen kortom eigenlijk gaat alles goed, echter gelukkig ben ik niet. Als ik de krant opsla of de televisie aanzet hoor ik alleen maar narigheid. CO2 uitstoot, stikstofproblematiek, gasloos verwarmen, plasticsoep het houdt niet op. Hoe harder ik mijn best doet netjes met mijn omgeving om te gaan, des te harder lijkt de media te roepen dat alles verkeerd gaat.

In kranten en informatieprogramma’s verdringen deskundigen (leraren) om mij/ons te vertellen hoe alles anders en beter moet, vaak met opgeheven vinger. Deze “leraren” ontnemen mij het plezier dat ik heb in mijn leven. Het deed pijn in mijn hart zijn woorden zo te horen. Natuurlijk ben ik helemaal voor om op een verantwoorde manier met deze aarde om te gaan, maar laten we dit op een ontspannen en positieve manier doen. Laten we niet zo verkrampt en betweterig elkaar de les lezen alsof wij/zij de waarheid in pacht hebben.

Het leven is te kort om de hele dag zorgen te maken. Zei niet eens een wijs man: Geen zorgen voor de dag van morgen, want elke dag heeft genoeg aan z’n eigen last! We mogen van de aarde en natuur genieten en laten we dit ook doen, zonder je dag te laten verknoeien door een leger van deskundigen (leraren). Van mij mag een groot deel van dit leger volgende week voor de klas, dan zijn meerdere problemen in één keer opgelost.

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

UITNODIGING ALV – CDA Westland

Het bestuur van CDA Westland nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op 19 november a.s. in ’t Centrum in De Lier met als thema: Ruimtelijke invulling van het Westland, uitdagingen en kansen.

De agendapunten;
1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Mededelingen en vaststelling van de agenda
3. Notulen ledenvergadering d.d. 14 mei 2019
4. Financiële begroting
5. Verkiezingen
6. Het bestuur draagt Dhr Joost Janszen voor in de functie van secretaris
7. Afscheid van Janet van der Wel als bestuurslid
8. Mededelingen uit de fractie van CDA Westland
9. Rondvraag

Korte pauze en om 20.30 uur start openbare gedeelte

10. Thema Ruimtelijke invulling van het Westland. Dhr Peter Verbon,
medewerker van de provincie Zuid-Holland zal een beeld schetsen van
de ontwikkelingen en keuzes, die er liggen naar de toekomst toe.
11. Discussie
12. Sluiting
Graag ontmoeten wij u deze avond!
Bestuur CDA Westland

Ontwikkelingen in Wateringen en Kwintsheul

Wateringen / Kwintsheul: Het maken van een toekomstvisie op Wateringen is in volle gang. Ook wij hebben gezien dat er heel uiteenlopende, vaak niet te combineren, plannen naar voren gebracht zijn waar bewoners, BIZ en bedrijven/instellingen een mening over konden geven. Binnenkort zal er een eerste uitwerking van alle ingediende ideeën worden voorgelegd aan eerst de gemeenteraad en vervolgens weer aan de bevolking om daar een reactie/zienswijze op te geven. Tot nu toe is dus nog geen enkel (onderdeel uit) een scenario een realiteit.

Uiteindelijk zal de visie worden vastgesteld en zal er een uitvoeringsprogramma met bijbehorend financieel budget worden opgesteld om die visie ook daadwerkelijk te verwezenlijken. Maar dat laatste zal nog niet voor 2020 zijn waardoor er voor 2020 dan ook nog geen geld vrijgemaakt is. In die visie wordt ook plek ingeruimd voor de Waterman, maar het is in ieder geval geruststellend dat het college heeft aangegeven dat er geen voorziening zal sluiten ondanks de moeilijke financiële positie van de gemeente. Voor 2020 is dan ook weer geld vrijgemaakt om de Waterman open te kunnen houden. 

Voor Kwintsheul worden er goede en mooie stappen gezet om het gebied van de Driesprong een mooie woonomgeving te maken. Maar ook dit kost tijd. Binnenkort zullen de eerste plannen officieel gepresenteerd worden waarna de bekende ruimtelijke ordeningsprocedures zullen volgen om ook daadwerkelijk de nieuwe woonwijk te kunnen bouwen. Voor de nieuwe Heulse wijk De Ranken ziet het ernaar uit dat er nu toch snel een veilige fietsverbinding tot stand kan worden gebracht via de Gouwlaan met een brug over de Gantel! Wij gaan ervan uit dat daarmee de weg vrijgemaakt wordt ook meer kinderen naar de Andreasschool en Quintus te krijgen.

Motie ingevolge aanpak ondermijning

In de commissievergadering van 10 oktober 2019, diende Janice de Jong haar eerste motie in over de aanpak van ondermijning. Positief is dat de burgemeester al bezig is met de uitvoering van de motie. De andere zijde daarvan is dat de motie om die reden is aangehouden. Het heeft geen zin te stemmen over een motie als de uitvoering daarvan al aan de gang is. Dat betekent namelijk dat we onnodig het ambtelijk apparaat en het college bezighouden met wat papierwerk. We hopen dat de aanpak van de burgemeester zijn vruchten zal afwerpen.

Wat is ondermijning:
Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Door de invloed en druk die criminelen zo op onze samenleving kunnen uitoefenen raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit wordt ook wel ondermijning genoemd.
Bron: Rijksoverheid.nl

De motie:

Overwegende dat:

  1. Het wenselijk is dat bestuursorganen over de mogelijkheid beschikken om bepaalde subsidies of vergunningen te weigeren of in te trekken indien sprake is van gevaar dat strafbare feiten zullen worden gepleegd of van het vermoeden dat strafbare feiten zijn gepleegd, alsook om bepaalde overheidsopdrachten niet te gunnen of een overeenkomst terzake te ontbinden indien door bedrijven niet of niet meer wordt voldaan aan de vereisten inzake betrouwbaarheid, en dat
    bestuursorganen zich bij het nemen van die beslissingen daaromtrent kunnen laten adviseren;
  2. Het op dit moment verplicht is voor een horecagelegenheid om een vergunning aan te vragen voordat deze gestart kan worden, echter voor een heel aantal andere bedrijven deze verplichting niet geldt;

Constaterende dat:

  1. In de Algemene plaatselijke Verordening van Westland niets is opgenomen inzake de wet bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: wet BIBOB);
  2. In 2019 een bedrag van €520.000 is gereserveerd om ondermijning in Westland aan te pakken en jaarlijks structureel €40.000 wordt gereserveerd;
  3. Het BIBOB-instrumentarium als één van de belangrijke onderdelen is benoemd in de hoofdlijnen 2019-2022 in het Westlands veiligheidsbeleid;
  4. Zeer recent hier ook een uitgebreid artikel over is verschenen in het Parool:

Verzoekt het college:

De bedrijven en/of instellingen waarvoor een vergunningsplicht geldt nader te bekijken en een kader te ontwikkelen wanneer aanvullend BIBOB onderzoek gedaan moet worden en dit op te nemen in de nieuwe, nog vast te stellen Algemene Plaatselijke Verordening en daarvoor het gereserveerde bedrag in te zetten.

En gaat over tot de orde van de dag.

CDA Westland,
Janice de Jong