AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij (Page 2)

Coronavirus in Westland: verstrekkende gevolgen voor de glastuinbouwsector.

Met het instellen van strenge maatregelen door zowel de landelijke als de lokale, Westlandse overheid worden de problemen die verband houden met het Corona virus ineens glashelder. Door het sluiten van de grenzen komt de handel met een groot aantal landen abrupt tot stilstand. Een enorm probleem voor deze prachtige sector, de motor van Westland.

Wij betuigen onze steun aan alle ondernemers. In het bijzonder aan de ondernemers in de prachtige glastuinbouwsector en aanverwante bedrijven. En de gezinnen die hier mee te maken hebben.

Aanstaande maandag houdt het Greenportoverleg een crisisberaad, waar partijen als ministeries, provincie Zuid Holland, VNO/NCW, Royal Flora Holland en verschillende brancheorganisaties inventariseren hoe groot de problemen zijn en wordt er gezocht naar oplossingen op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau.

Heeft u, heb jij ideeën die kunnen helpen? Laat het ons weten via fractie@cdawestland.nl, we spelen ze graag door. 

Ook hier staan we zij aan zij om de problemen zo goed mogelijk in te dammen.

Goochelen met cijfers

Van rapportcijfers tot aan je pensioenleeftijd van weerbericht tot verkiezingsuitslagen: overal bepalen cijfers hoe ons leven eruitziet. Maar meten is mensenwerk dus cijfers zijn niet zo objectief als ze lijken.

Een bekend voorbeeld dat de laatste tijd veel in het nieuws is zijn de stikstofberekeningen. Recent kwam Mesdag-Zuivelfonds met een alternatieve berekening van de stikstofdata van het RIVM. Het aandeel van de landbouw is volgens het Zuivelfonds niet 46 procent, maar 25 procent.

In de Westlandse politiek bepalen cijfers ook al enige tijd de politieke agenda. Er is een krappe begroting die nauwelijks ruimte laat voor ‘leuke dingen’ die woon, werk en leefklimaat veraangenamen.  

Het heeft weinig zin om met feiten en cijfers aan te komen, dat doet er voor de meeste mensen helemaal niet zo veel toe.  In de verhalende communicatie draait het om gevoel en dat roep je niet op met harde cijfers maar met het verhaal waarom we keuzes moeten maken. 

De OZB-sportcompensatie bijvoorbeeld is een prachtig initiatief. Echter de regeling geldt alleen voor de verenigingen waar de sportbeoefening een olympische sport betreft. Dit betekent dat andere maatschappelijke organisaties, zoals cultuur en scouting niet voor deze regeling in aanmerking komen.

Sportverenigingen worden ondersteund vanuit allerlei subsidies, zoals de 25%-regeling voor investeringen lokaal en de BOSA-regeling vanuit het Rijk vanwege gewijzigde fiscale regels.

Een ander verschil is dat voor buitensportverenigingen, zoals voetbal en tennis de baromzet een substantieel deel (29-38%) van de inkomsten bedraagt. In tegenstelling tot zaalsportverenigingen die niet beschikken over een eigen kantine. Kortom er zijn al behoorlijke verschillen tussen sporten als het om hun inkomsten gaat en met het initiatief van OZB-sportcompensatie dat maar voor een deel van de verenigingen geldt, zal de ongelijkheid alleen maar toenemen.

Als het om een begroting gaat dan is er maar een rekenmodel je kunt niet meer uitgeven dan dat er inkomt.

Ons verhaal is een financieel gezonde gemeente waar mogelijkheden voor de eerdergenoemde ‘leuke dingen’ moeten blijven en dat een voordeel geldt voor alle groepen wie het betreft. En anders zijn Westlanders een volk van schouders eronder en aanpakken om samen te realiseren toch?

Bijdrage over afsteekverbod vuurwerk

Het verbieden van vuurwerk raakt niet de kern van het probleem. Waar het volgens CDA Westland echt om gaat is het wangedrag van mensen in de openbare ruimte tijdens oud en nieuw.

Wij vinden het belangrijk dat hulpverleners veilig kunnen werken, en dat gezinnen, ouderen, mensen met huisdieren en kwetsbare mensen ook een leuke oudjaarsavond hebben. En dat bereik je niet met een plaatselijk afsteekverbod.

Landelijk is al besloten tot een verbod op knalvuurwerk, vuurpijlen en singleshots. Afgevraagd moet worden of het daarbij blijft. Een veel strakkere handhaving is nodig om gedrag in de openbare ruimte aan te pakken. Evenals een handhavingsplan voor het terugdringen van zwaar vuurwerk.

Volgens Burgemeester Arends is er onvoldoende capaciteit om extra handhaving in te zetten op een afsteekverbod.

CDA Westland is ervan overtuigd dat duurzaamheidsaspecten er mede voor gaan zorgen dat over 5 tot 10 jaar de jaarwisseling een totaal andere uitstraling heeft. Het doel moet niet het verbieden van vuurwerk zijn, het doel is een feest voor iedereen. Vuurwerk verbieden is dan ook niet de oplossing, die het gewenste effect heeft, gezien in 2019 de consument nog € 77 miljoen Euro besteed heeft aan vuurwerk. Plekken aanwijzen om vuurwerk af te steken zien wij als mogelijkheid zolang handhaving onvoldoende is om de overlast te beperken.

Petra Scheffers

Raadslid CDA

Proef afsluiting Ambachtsweg te Wateringen

Datum: 1 maart 2020
Betreft: Proef afsluiting Ambachtsweg te Wateringen

Geacht college,

Met verbazing heeft de fractie van CDA Westland kennis genomen van het voornemen van het college om de Ambachtsweg te Wateringen NU AL voor een jaar als proef voor doorgaand verkeer af te willen sluiten. Zoals geschreven “nu al”, want onze fractie is het eens dat de Ambachtsweg, die al meer dan een eeuw dient als belangrijke toegangs- en verbindingsweg tussen Wateringen en Den Haag Zuid/West, steeds minder geschikt wordt voor het alsmaar toenemende verkeer en de wens voor openbaar vervoer van/naar Den Haag Zuid/West. Om die afsluiting te kunnen uitvoeren moeten er ons inziens namelijk eerst vervangende maatregelen genomen worden waarbij tevens het bestemmingsplan voor de kern Wateringen aangepast zou moeten zijn. Beide zijn ons niet bekend.

In het bestemmingsplan voor de kern Wateringen is onder de noemer “Verkeer” onder andere het volgende vastgelegd:

“Ten behoeve van de gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen met een verzamelfunctie (Ambachtsweg-Kerklaan, Poeldijkseweg-Noordweg, Heulweg-Herenstraat en Dorpskade) is de bestemming ‘Verkeer’ opgenomen”. Vervolgens is deze bestemming nog nader gespecificeerd in de regels:  “De voor ‘Verkeer‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor: a) wegen met ten hoogste 2 x 1 doorgaande rijstrook, alsmede opstelstroken, busstroken, voet- en fietspaden”. 

De Ambachtsweg “zomaar tussendoor” afsluiten voor doorgaand verkeer is hierdoor al niet meer mogelijk en de bestemming zou dan ook nog gewijzigd moeten zijn in de bestemming “Verkeer – verblijfsgebied”. Ofwel, de Ambachtsweg nu al afsluiten voor doorgaand verkeer zou vanwege de vastgelegde bestemming niet mogelijk kunnen zijn.

Als bestemmingsplangegeven willen wij u verder nog meegeven dat de Ambachtsweg bij afsluiting alleen nog maar kan ontsluiten in de richting Den Haag via de nu al overbezette gebiedsontsluitingsweg Poeldijkseweg – Noordweg met dan nog alleen een moeilijk en gevaarlijke vervolgontsluiting via de kruisingen Poeldijkseweg – Erasmusweg en Laan van Wateringseveld. Op deze gebiedsontsluitingsweg komen vervolgens ook nog als enige mogelijkheid uit de nieuwbouwwijken De Ranken/Leeuwenhoek, Juliahof, Prins Clausstraat (wijk naast Velo) en alle Haagse wijken tussen Noordweg en Erasmusweg. Met als gevolg dat de problemen bij afsluiting van de Ambachtsweg worden verlegd en in totaliteit zelfs worden vergroot naar andere weggebruikers en andere inwoners uit genoemde wijken. Iets waar ook in visie Wateringen voor wordt gewaarschuwd dat dit juist voorkomen moet worden!

Bovendien is ons tot nu toe niet anders bekend dat de Ambachtsweg – na overleg met de contactpersonen uit de wijk en communicatie naar de Gemeenteraad – in tweeën zal worden gerenoveerd/aangepast. Allereerst zouden tijdelijke maatregelen genomen worden om de verkeersveiligheid van de doorgaande weg te verbeteren met onder andere het weghalen van de sluizen en het beter aangeven van de voor fietsers bestemde gedeelten van de weg. Die renovatie nadert nu het einde. Vervolgens zouden andere maatregelen in Wateringen genomen worden die de functie van de Ambachtsweg zouden over moeten nemen en verder aanvullen (lees geschikt maken voor openbaar vervoer), waarna als slotmaatregel de Ambachtsweg alleen bestemd zou gaan worden voor bestemmingsverkeer. Het mag ondertussen bekend zijn dat onze fractie daarbij maar één echte oplossing ziet, namelijk een rondweg door het nieuw te ontwikkelen woongebied Wateringen Noord om de Ambachtsweg heen met een begin en eindpunt die op (bij huidige kruising Erasmusweg) of zeer dichtbij (rotonde “Rusthoek”) de Ambachtsweg ligt.

Als er dan toch geëvalueerd moet worden over de gevolgen van een afsluiting, dan zou dat ook al kunnen over de afgelopen periode tot aan het moment dat de weg weer opengesteld gaat worden. Wij verwijzen u naar onze bijdragen bij de behandeling van de visie Wateringen met betrekking tot knelpunten die, indien die worden weggewerkt, ook tot het reduceren van het probleem bij de Ambachtsweg kunnen leiden.

Onze vragen:

  1. Bent u het mee ons eens dat het “zomaar” afsluiten van de Ambachtsweg voor doorgaand verkeer volgens het huidig bestemmingsplan niet mogelijk is?
  2. Waarom wijkt u af van de plannen om eerst de tijdelijke renovatie van de Ambachtsweg – alleen gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid op de doorgaande weg- uit te voeren en te laten functioneren, om daarna pas aan de oplossingen voor een afsluiting te werken?
  3. Als er dan toch geëvalueerd moet worden, is het dan mogelijk om dat te doen over de periode die de huidige afsluiting omsluit?
  4. Zijn er al oplossingen uitgewerkt die gerelateerd kunnen worden aan de problemen van de Ambachtsweg?
  5. Kunt u aangeven welk percentage van de genoemde autobewegingen van 5000 op de Ambachtsweg het gevolg zijn van het bereiken van de eigen woning rond de Ambachtsweg en de in de inleiding genoemde wijken die ook afhankelijk zijn van gebiedsontsluitingsweg Poeldijkseweg – Noordweg en daarmee deels van de Ambachtsweg?

Jan van Rossum

Raadslid CDA Westland

Rondvraag van de commissie EFO van 4 maart 2020

CDA Westland zet zich altijd in voor een sterke glastuinbouw in het Westland. De kwekers die veel elektriciteit gebruiken voor hun teelten en daarbij elektriciteit inkopen, omdat ze de warmte niet kunnen gebruiken, worden sinds dit jaar door de verhoging van belasting via de ODE enorm gestraft . Deze belasting kan beperkt worden door meerder locaties van 1 kweker te koppelen, zodat een kweker met meerdere locaties gezien wordt als 1 klant. Bij meerdere tuinbouwgemeentes is dit al mogelijk, alleen de gemeente Westland is hier nog terughoudend in.

Daarom heeft de fractie van CDA Westland via een rondvraag in de commissie EFO gevraagd hoe de gemeente hierin zit en welke stappen de gemeente gaat nemen om de glastuinbouwondernemingen tegemoet te komen in de verhoging van de ODE heffing.

Onze vragen aan het college:

  • Wat is de gedachtegang is bij de gemeente Westland over deze problematiek?
  • Welke stappen neemt het college om (tuinbouw)ondernemingen tegemoet te komen in de verhoging van de ODE heffing?

Namens de fractie van CDA Westland,

Cor van der Mark
Marcel Zuidgeest

Boven het maaiveld uit

Je kop boven het maaiveld uitsteken, dat is iets wat in Nederland eigenlijk niet wordt gewaardeerd. Onze nuchtere volksaard leert ons van “doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg.” Mensen die toch het lef hebben om op te staan, worden uitgelachen of voor gek versleten, eigenlijk geen fijne keuze. Toch zeg ik u, we hebben deze mensen héél hard nodig.

Mensen die naast hun normale leven zich extra inzetten om het leven van anderen beter te maken. Zij zijn niet alleen lid van een (sport)vereniging, maar zij zorgen ook dat de vereniging organisatorisch draait. Door hun inzet kan er elk weekend gesport worden, kunnen er feesten en evenementen worden georganiseerd, waar het hele dorp van meegenieten kan.

Deze groep mensen zorgen voor de kers op de taart van ons leven. Het zijn de keien en het cement in onze samenleving. Veel mensen realiseren zich echter niet dat deze keien een keer stoppen om eens wat rustiger aan te gaan doen. Als zij dan niet worden opgevolgd, stopt opeens iets moois en waardevols in ons mooie Westland. Voorbeelden zijn te noemen zoals de Bloemententoonstelling in de Oude Kerk, maar ook de Oranjevereniging ’s-Gravenzande dreigt hetzelfde lot te ondergaan. Jaarlijks werden en worden er prachtige feesten georganiseerd in ons dorp waar duizenden mensen van genieten! Ik weet zeker dat u niet wilt dat deze feesten stoppen.

Ik roep u dan ook op, om niet schouderophalend dit bericht te lezen, maar uw kop boven het maaiveld te steken! Mouwen opstropen om ons dorp mooi en gezellig te houden, we rekenen op u. Als we dit samen doen zijn de taken niet te zwaar. Genieten na afloop van een feest dat mede door uw inzet een succes is geworden, uit ervaring weet ik dat dit heerlijk voelt.

Een dorp waar het niet alleen mooi wonen is maar waar ook genoeg te beleven is, een prachtige uitdaging voor ons allen!

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Rondvraag commissie MO: Vrijwilligers van “De Westlandse Druif” op zoek naar nieuwe invulling.

Inmiddels heeft, helaas voor het Westland, de Westlandse Druif haar deuren gesloten. Wat bleef was het opruimen de spullen en het verwijderen van de druivenbomen en de zorg dat de gebouwen en het terrein netjes worden achtergelaten voor een eventuele nieuwe bestemming. 

Tijdens deze periode, januari en februari jl., waren er dagelijks nog grote groepen vrijwilligers op de Westlandse Druif te vinden. Mensen die maar niet kunnen wennen dat ‘hun’ tuin is gesloten maar zeker ook moeite hebben bij het zoeken van een nieuwe invulling. Tijdens de discussie in de Gemeenteraad is de wethouder verzocht actie te ondernemen om juist voor deze groep vrijwilligers actief te zoeken naar nieuwe invulling. In zijn antwoord klonk door dat dit mogelijk door Vitis Welzijn opgepakt zou kunnen worden.  

Vraag:

  • Is de wethouder op de hoogte van het feit dat er voor een grote groep nog geen nieuwe invulling van hun leven, dat zij op de Westlandse Druif vonden.
  • Is Vitis Welzijn al benaderd om deze groep van actieve vrijwilligers  Westlanders verder te begeleiden.

Gezien de vergadering van maart niet doorgaat, verwachten wij een schriftelijke beantwoording op maandag 2 maart 2020.

Namens de fractie van CDA Westland,

Conny Huisman

Albert Abee is geïnstalleerd als wethouder van Gemeente Westland

In de raadsvergadering van 18 februari is Albert Abee geïnstalleerd als wethouder van Gemeente Westland. Fractievoorzitter Jenny Vermeer meldde; ‘We hebben naar zijn komst uitgekeken en zijn blij dat vandaag de beëdiging gaat plaatsvinden.’

Na het afleggen van de eed, werd wethouder Abee gefeliciteerd door de voltallige raad en zijn vrouw en dochter die met hem waren meegenomen om dit speciale moment mee te maken, waarna hij plaatsnam achter de wethoudersdesk.

De fractie is blij als afdeling weer compleet te zijn en kijkt uit naar een prettige samenwerking met Albert. Hij zal zich aan de leden voorstellen tijdens de eerstvolgende ledenvergadering.

Jenny Vermeer

Fractievoorzitter CDA Westland

De toekomst van het Kerkepad

Rondvraag aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland voor de rondvraag van de commissie ruimte van 3 maart 2020.

Sinds enkele weken worden er voorbereidingen getroffen voor nieuwbouw van Rijk Zwaan langs het Kralingerpad. Het tuinbouwbedrijf wat langs dit pad lag werd aan de ene kant begrensd door het Kralingerpad (voormalige trambaan) en aan de andere kant (oostwaarts) door een Kerkepad. Het Perdiksepad. De volgende vragen komen bij ons op en we stellen ze via de rondvraag procedure, omdat men bijzonder voortvarend te werk gaat.

Wij vragen ons af wat er met het Kerkepad gedaan gaat worden. Blijft het bestaan? Of heeft men andere plannen. Mochten er andere plannen zijn benadrukken wij, dat dit pad al eeuwen bestaat en naar verluidt ook een eeuwigdurend recht van overpad heeft.

In oude boeken staat het volgende:

Een aantal Kerkepaden vanuit het omliggende agrarisch gebied liepen naar De Lier. Door de Kralingerpolder liep een pad vanaf de Westgaag naar De Lier, onderweg de Burgerdijkseweg kruisend.  

Op onderstaande kaart van Kruikius is het pad zelfs herkenbaar afgebeeld.

Wij houden u graag op de hoogte wat de verdere plannen zijn.

Cor van der Mark

Fractievoorzitter CDA Westland

WE WILLEN MINDER BUSSEN

Zo, dat is tenminste even een statement. Minder bussen!!! Daarmee bedoelen we niet minder bussen op lijn 32, want dat zit wel goed. Deze lijn rijdt iets frequenter en dat is fijn en er rijden meer bussen per uur.

Nee, we bedoelen minder ‘bezorg’ bussen. Al die pakkies jongens die hun stinkende best doen om er op zijn minst 30 per uur door deuren of gleuven te stoppen. Knap werk wat zij doen, maar wat heeft het dorp eraan?

Het woord van het jaar in België in 2019 is WINKELHIER geworden. De slogan van het vroegere Lierse advertentie blad De Bazuin was; “Koop toch in den vreemde niet, wat Uw eigen middenstand U biedt”.

Dit lijkt erg ouderwets en niet met de tijd meegaand. We zijn het ook nog met je eens. Niet elk ding is meer in ons dorp te koop. Maar veel dingen zijn gewoon wel te koop. En dat dan ook nog eens bij die winkelier die zorgt voor de sponsoring van de Carnavalskrant, het clubblad van de bridgevereniging, de muziekvereniging, de schaatsclub. Het bord langs de sportvelden. De shirtreclames. Op de shirts staat nergens AMAZON of ALIBABA of BOL. Nee daar staat slagerij X, bakker Y, pizzeria Z, ga maar door.

Hoe mooi is de Hoofdstraat verlicht. Komende zomer hangen de ‘hanging baskets’ weer aan de lantaarnpalen. En de lokale bedrijven sponsoren de Wielerronde en de Kortebaan draverij. Zij dragen bij aan de levendigheid van ons dorp. Als het kan WINKEL dan HIER. En als we het niet vinden, dan hebben we nog een paar heel mooie winkelcentra om ons heen.

Staan we de modernisering in de weg? Zeker niet, maar we hebben wel graag een levendig De Lier met niet al te veel lege winkelpanden. Daar kunnen we zelf wat aan doen.

Het plan om bij de Lierhand een kleine wijk te maken voor arbeidsmigranten is een goed idee. Zo helpen de Lierenaren een klein beetje de grote nood in het Westland te lenigen. Fijn dat enkele grote Lierse bedrijven doen wat er van hen verwacht mag worden. Zorgen voor woonplekken voor hun medewerkers. En dan op een manier die humaan is en die rekening houdt met het dorp. Dit is geen permanente bouw. Wel permanent zijn de ongeveer 800 huizen in Liermolen en de 60 aan de Sportlaan. Wel zullen we goed op moeten blijven letten hoe dit allemaal opgepakt kan worden in de buurt. Dat is ook zorg om elkaar.

Even bijpraten over allerlei andere zaken? Dat kan van alles zijn. Van een stoeptegel tot moeilijke onderwerpen. Zaterdagochtend 15 februari in de Bongaard.

Anja van der Eijk- Groeneveld en Cor van der Mark

Raadsleden