AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij (Page 3)

Onbaatzuchtig

Afgelopen week werd in Frankrijk de Tourmalet beklommen door Team Westland, met een ploeg van ruim 150 fietsers en 60 wandelaars. Het was een beklimming om geld in te zamelen om de ziekte kanker uit de wereld te helpen. Tijdens het verblijf hoorden we veel verhalen van verdriet, emoties en machteloosheid. Vele beklimmers hadden een eigen verhaal van verdriet en konden dit kwijt door vlak onder de top van de berg een steentje ter herdenking van geliefden neer te leggen. Na dit moment was het nog een afstand van 1,5 kilometer af te leggen om de top te bereiken en daar aan de top was er zeker ook ruimte voor vreugde. Het was een prachtige emotionele week van een traan maar zeker ook een lach!

Een bijzonder warm gevoel kreeg ik bij de grote groep begeleiders waaronder ondernemers, medisch deskundigen en ook anderen die zich geheel in dienst stelden om dit evenement tot een groot succes te maken. Geen moeite was te groot om de deelnemers te ondersteunen daar waar nodig. Groot respect voor deze groep die hun eigen belangen geheel lieten varen om de anderen te helpen.

Voor mij was dit een eyeopener, hoe mooi zou het zijn als wij allen een voorbeeld zouden nemen aan deze groep mensen. Dat wij in ons dagelijks leven tijd vrijmaken om ons, onbaatzuchtig in te zetten voor een goed doel of gewoon voor onze medemens in problemen. De wereld zou er stuk mooier uit gaan zien!

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Nieuwe gebiedsgerichte plannen voor gemeente Westland

In de raadsvergadering van 21 mei heeft de gemeenteraad van Westland de nieuwe beheerplannen, tegenwoordig gebiedsgericht plannen (GGP) genoemd, voor de Gemeente Westland vastgesteld voor de jaren 2019 – 2022. In deze plannen stelt de gemeente vast hoe hoog het onderhoudsniveau moet zijn van de verschillende gebieden in Westland, zoals in winkelcentrum, woonwijk, industrieterrein en recreatiegebieden.
Voor elk gebied is er een eigen  onderhoudsniveau, zoals bijvoorbeeld is vastgesteld dat het onderhoudsniveau voor een winkelgebied gewoon goed moet zijn. Via controles, zowel door ambtenaren als inwoners via een wijkschouw, worden die niveaus dan ook gecontroleerd of het onderhoud ook echt conform vaststelling geweest is. Laat duidelijk zijn dat als het onderhoudsniveau voor elk gebied echt goed moet zijn, dat dit de gemeente en burgers veel extra geld zal kosten. Niettemin is alles nu vastgesteld op minimaal onderhoudsniveau “voldoende”. CDA Westland is tevreden over deze plannen die nu verder als basis moet gelden voor uitvoeringsbeleid. Zie bijgaand onze bijdrage, uitgesproken door Jan van Rossum, in de raadsvergadering.
Ik mocht het nog als raadslid meemaken dat er regelmatig vragen gesteld werden dat werkzaamheden in de openbare ruimte achter elkaar en elk voor zich uitgevoerd werden. “Kan die werkzaamheid in het vervolg niet tegelijkertijd met andere werkzaamheden plaats vinden en op elkaar afgestemd worden?” was dan zo ongeveer die vraag.
Vandaag mag ik het meemaken dat er nu inderdaad beleid vastgesteld gaat worden op al die terecht gestelde vragen. CDA Westland is het helemaal eens met die benadering!  Ofwel dat er nu een programmatische en gebiedsgerichte aanpak gaat komen voor de ruimtelijke opgave waar de gemeente voor verantwoordelijk is.
Dit vast te stellen gebiedsgerichte plan biedt daarvoor een strategisch kader dat richting geeft aan de ontwikkeling, inrichting, beheer en onderhoud, vergunningverlening, toezicht en handhaving van de openbare ruimte en het vastgoed van de gemeente Westland.

Zoals beaamd door de wethouder in de commissie Ruimte zal dit document worden opgevat als een nulmeting, ofwel de situatie zoals die nu is en zoals wij die nu schetsen voor de toekomst en in ieder geval voor rest van het jaar 2019. Vooral vanwege die toekomst hebben wij dan nog één vraag voor de wethouder:

“Hoe worden nieuwe visies en van invloed zijnde beleidsbeslissingen verwerkt in dit gebiedsgerichte plan?  Wordt dit plan dan jaarlijks of continu hierop aangepast en zo ja, krijgt de Raad dan nog een bevoegdheid in deze, of wordt dit dan een “ter kennis name van? ”.  Dit GGP is namelijk de basis voor de jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma’s en als zodanig moet het GGP dan ook wel actueel zijn.

Op die vraag heeft wethouder Snijders geantwoord dat er in ieder geval een raadsinformatieavond gehouden zal worden om de gemeenraad in het proces van vaststellen vroegtijdig te betrekken.

Het heeft de ambtelijke organisatie veel tijd en denkkracht gekost om dit gebiedsgerichte plan in samenwerking met de Raad vorm te geven. Ik wil dan ook de huidige en vorige wethouder van openbare ruimte, de heren Snijders en Meijer, en betreffende ambtenaren danken dat zij de Raad via de werkgroep gebiedsgericht plannen steeds plezierig en optimaal hebben meegenomen in de keuzes die gemaakt konden worden.
Vermeldingswaardig wat mij betreft is ook de introductie van de automatiseringstool waarmee men eenvoudig kan inzien wat het financiële gevolg kan zijn als er wat geschoven gaat worden aan de knoppen van het onderhoudsniveau van een specifieke onderhoudstaak in de openbare ruimte.
Het lijkt zo eenvoudig om te zeggen:   “bij mij in de straat wordt de waterkant te weinig of te veel gemaaid, dat moet anders!”. Door deze tool konden wij gelijk zien dat het opvolgen van zo’n uitspraak wel degelijk een grote, soms zelfs heel grote (lees “veel te grote”), consequentie kan hebben op de gemeentelijke financiën, en dat geen verbeter-wens voor niets is!

Afsluitend, CDA Westland gaat onder dankzegging van een constructieve samenwerking akkoord met dit raadsvoorstel en wij zullen verwachtingsvol de uitwerkingsplannen hieruit tegemoet zien.

Jan van Rossum

Voorstel tot vaststelling van het Huisvestingsverordening Westland 2019

Afgelopen dinsdag was er weer een gemeenteraadvergadering waarin o.a. de vaststelling van de huisvestingsverordening op de agenda stond.

Onze fractie had vooral voor de insteek gekozen om uitleg te geven waarom de huisvesting in sociale woningen zo moeilijk alleen voor Westlanders uit te voeren is. Aangevuld met de voor CDA belangrijkste aspecten die zijn veranderd. Wij zijn hoopvol dat dit ook een beter resultaat zal geven binnen de marge van de gestelde randvoorwaarden.
De huisvestingsverordening Westland 2019 (HVO) is uiteindelijk unaniem door de Raad aangenomen.

Zie onze bijdrage in de Raad, uitgesproken door woordvoerder huisvesting Jan van Rossum, met een enkele aanvulling n.a.v. de behandeling.

Huisvesting voor burgers blijft een moeilijke zaak en altijd voor discussie vatbaar, zeker als dit sociale huurwoningen betreft. Al bijna vanaf het ontstaan van de gemeente Westland is dit een gegeven, te meer omdat bijna gelijk daarna via de huisvestingswet het recht op vrije vestiging in Nederland een gegeven werd waardoor men in principe vrij kon komen wonen in Westland. Als CDA hadden wij toen op dat principe als fractie ook een zienswijze ingediend, maar deze was uiteindelijk kansloos gebleken om op dat principe als Westland een uitzondering te kunnen maken.

De huisvestingswet geeft vervolgens wel de mogelijkheid een huisvestingsverordening op te stellen om aangetoonde schaarste aan huurwoningen te kunnen regulieren met regels om daarmee onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan woonruimte te verdelen. En dat er schaarste is aan huurwoningen in Westland is voor iedereen een duidelijk gegeven. Dus terecht dat wij nu weer een HVO hebben opgesteld!

De huisvestingswet stelt vervolgens ook nog dat gemeenten binnen de regio hun huisvestingsverordeningen op elkaar af moeten stellen. Voor Westland geldt daarvoor de regio Haaglanden.

Dit is nu uiteindelijk opnieuw gebeurd in de voorliggende HVO, waarbij de voor iedereen geldende huisvestingsregels dus regionaal zijn opgesteld. Daar zijn zowel lokaal als regionaal in Haaglandenverband vele bijeenkomsten voor georganiseerd, zoals in Westland via de werkgroep huisvesting. Binnen de marge van de wet is hierin in goede samenwerking geprobeerd om het maximale voor Westland te regelen. Naast een voor alle regiogemeenten geldend algemeen deel (bij ons de hoofdstukken 3 en 4) heeft elke gemeente verder wel de vrijheid om onder deze randvoorwaarden een eigen invulling te geven hoe men vervolgens deze regels gaat toepassen. In Westland geschiedt dat door een door het college op te stellen uitvoeringsprogramma en zal wethouder Ben van der Stee prestatieafspraken gaan maken met o.a. de woningcorporaties.

Is het resultaat van onze HVO uiteindelijk optimaal voor Westland? Nee, dat zeker niet, maar de fractie van CDA denkt  wel dat het maximale eruit gehaald is voor afgewogen regels in de HVO binnen de genoemde randvoorwaarden. Wij zijn dan ook akkoord gegaan met de vaststelling van deze huisvestingsverordening Westland 2019.

Neemt niet weg dat onze fractie wel benieuwd is hoe nieuwe regels gaan uitpakken. Dan doelen wij vooral op de aspecten

  • lokaal maatwerk of het ook daadwerkelijk gelukt is om meer eigen inwoners te huisvesten,
  • starters,
  • doorstroming,
  • het nu gaan regelen van splitsing van woningen via een vergunning,
  • het niet meer standaard meegeven van vijf jaar woonduur aan mensen die in de problemen komen door scheidingen om daarmee andere starters of doorstromers meer kansen te geven,
  • en het behoud of verbetering van de leefbaarheid in woonwijken met sociale huurwoningen.
    Wij hebben de bevestiging gekregen van de wethouder dat hij ons hierin blijft meenemen via de werkgroep huisvesting, en ook van de te nemen vervolgstappen met betrekking tot de uitvoeringsagenda en prestatieafspraken. Ook al zijn deze aspecten uiteindelijk een collegebevoegdheid.

Alle gemeentes binnen deze regionale huisvestingsverordening moeten hun eigen HVO voor 1 juli hebben vastgesteld. Gezien de huidige datum betekent dit ook er in het overkoepelende en gelijkluidende deel van de HVO op dit moment geen wijzigingen meer doorgevoerd zouden kunnen worden, omdat dan binnen alle gemeentes opnieuw afstemming moet plaats vinden waardoor vaststelling voor 1 juli onhaalbaar wordt.

Naast het aspect dat onze fractie vindt dat wij de huidige nieuwe  regionale regels voor scheidingsgevallen een kans moeten geven (dus meer kansen geven aan starters en doorstromers), is dit mede een reden om NIET met het amendement van GBWen WV mee te gaan waarin zij de gescheiden mensen opnieuw gratis 5 jaar woonduur wilden meegeven om daarmee hoger op de gegadigdenlijst te komen voor een sociale huurwoning. Met als gegeven ook dat de gemeente Den Haag een dergelijke motie ook niet heeft aangenomen, waardoor regionale afstemming al zeer moeilijk zal gaan worden. Daar woonduur een zeer belangrijk centraal afgesproken aspect is voor het aangeboden krijgen van een sociale huurwoning zou het ook onlogisch zijn dat een Westlandse burger in scheiding gelijk begint met 5 jaar woonduur, die dan ook geldt in andere gemeenten (ook om daar te wonen) en mensen uit andere regiogemeenten moeten beginnen met een woonduur van nul jaar. Andersom (een grotere kans van instroom uit andere gemeenten) zouden wij ook niet willen, maar zou dan dus wel geaccepteerd moeten worden als elke gemeente haar eigen woonduur zou mogen bepalen!

Zoals gezegd is de fractie van CDA Westland  akkoord gegaan met het voorstel, waarbij wordt uitgekeken naar de vervolgstappen.

Monster verdient iets moois!

Onze oud-wethouder Marga de Goeij roept het al jaren: ‘Monster verdient iets moois’ en dat zijn wij volledig met haar eens. Het is hoog tijd dat de rommelige hoek rondom het voormalige gemeentehuis wordt aangepakt.

CDA Westland vindt dat het gemeentehuis zo snel mogelijk moet worden gesloopt. We willen voorkomen dat het leegstaande gebouw nog verder aftakelt. Het ziet er nu slordig uit en omwonenden geven bij ons aan dat er veel overlast is van hangjongeren en drugsgebruikers. Slopen voorkomt een situatie zoals bij de Dalton mavo in Naaldwijk waar veel overlast en ergernis was over rondom de leegstand. Het opknappen van een oud gebouw dat in een slechte staat verkeert is niet duurzaam en levert niets moois op voor Monster. Uiteraard brengt het slopen van dit het gebouw kosten met zich mee maar een groot deel daarvan wordt terugverdiend door de verkoop van de schone grond aan een projectontwikkelaar.

Drie jaar geleden is een participatieproces in gang gezet over de invulling van dit gebied. Ook toen was het uitgangspunt dat het voormalige gemeentehuis gesloopt zou worden en dat er iets moois in een groene omgeving voor in de plaats zou komen. CDA was toen al groot voorstander van deze visie.

En wij staan niet alleen in onze mening. Omwonenden hebben bij ons aangegeven dat zij groot voorstander zijn van nieuwbouw. De BIZ, de ondernemersvereniging van Monster, sluit zich daar van harte bij aan.

Op de plaats van het gemeentehuis kunnen kleine plukjes appartementen komen die voldoen aan de eisen van deze tijd: hoogwaardig, toekomstbestendig met een nette uitstraling. Parkeren kan op maaiveld onder de appartementen plaatsvinden, zodat de parkeerdruk niet verder wordt verhoogd. Daarnaast kan de rij huizen in de Choorstraat ter hoogte van het gemeentehuis worden doorgetrokken, zodat er in totaal circa 40 wooneenheden worden gerealiseerd. Deze moeten betaalbaar zijn voor jongeren en senioren die graag in Monster willen blijven wonen.

Rondom de appartementen moet voldoende groen worden gerealiseerd. De authentieke details van het gemeentehuis zoals de bronzen deuren en de gevelsteen uit 1740 met het gemeentewapen van Monster moeten worden bewaard en gebruikt in het nieuwe ontwerp.

Naast de bouw van 40 appartementen en huizen vindt CDA Westland dat er nu echt iets moet gebeuren met de Noviteit. Monster kan een gezellige plek voor ontmoeting in het centrum goed gebruiken. De oplossing om de bibliotheek, Vitis en een grand café in het pand te vestigen dragen wij een warm hart toe. Hoe mooi zou het zijn als er naast de Noviteit, dichtbij het centrum en basisschool De Zeester een nieuwe gelegenheid met terras wordt gerealiseerd waar gezellig een kop koffie of lunch kan worden genuttigd.

CDA Westland is blij dat LPF Westland, VVD Westland, CU-SGP Westland en D66 Westland met ons eens zijn dat sloop en nieuwbouw een mooie en broodnodige impuls zijn voor het centrum van Monster.

Samen sterk

Het is alweer een poosje geleden dat ik over mijn goede voornemens heb bericht. Mijn wekelijkse fietstocht naar mijn werk houd ik trouw vol, zonder dat het mij echt moeite kost.  Natuurlijk ben ik erg benieuwd of mijn voornemen navolging heeft gevonden onder de lezers.

Ik hoop natuurlijk van wel. Ook ben ik heel geïnteresseerd of ik met dit initiatief iets heb kunnen doen aan de uitstoot van CO2, ik ben daarvoor het internet gaan afstruinen maar vond geen echte goede berekening waaruit dit blijkt. Wel jammer maar eigenlijk niet belangrijk, inzet voor een betere en schonere wereld daar gaat het om! Met een heel apart gevoel heb ik daarom zitten kijken naar de Europa Cup finale voetbal tussen twee Engelse clubs, deze finale werd gespeeld in Baku (Azerbeidzjan). Deze stad ligt ongeveer 4.500 km van Londen, alle 50.000 Engelse supporters moesten dus met het vliegtuig deze afstand overbruggen. Mijn gedachte was ‘had deze finale niet wat dichter bij huis gespeeld kunnen worden?’ Dit had heel veel uitstoot en vervuiling kunnen voorkomen. Als we dan voor een schonere wereld gaan, laten we dit dan ook samen doen. Dan kunnen we echt iets bereiken.

Volgende week vertrekt Team Westland naar Frankrijk om daar de Tourmalet te gaan beklimmen. Samen met een groep van bijna 300 Westlanders gaan we fietsend of wandelend de berg op. Daar gaan we gezamenlijk geld inzamelen om doelen te steunen in de strijd tegen de ziekte kanker. Samen de berg op om deze vreselijke ziekte de wereld uit te helpen. Ik ben heel trots dat ik meefietsen mag samen met Jenny Vermeer!

Pieter Immerzeel

 

Kernbezoek Wateringen

Als vertegenwoordigers van de Westlandse burgers en ondernemers laten wij ons graag informeren over zaken die spelen. Naast onze koffie-ochtenden, het bijwonen van bijeenkomsten en de vele gesprekken plannen wij ook regelmatig een werkbezoek in.

We bezoeken Westlandse organisaties die ons rondleiden ook met ons delen wat zij belangrijk vinden in de Westlandse politiek en/of waar zij tegenaan lopen.Vrijdag 7 juni bracht een deel van de CDA fractie een bezoek aan de kern Wateringen. Het bezoek startte aan de Maasdijkseweg bij het bedrijf NOBUTEC. Dit bedrijf is actief in de kassenbouw en heeft zich gespecialiseerd in de bouw van tuincentra. We spraken daar met een bevlogen ondernemer die niet alleen oog heeft voor de business maar vooral ook voor de mensen in zijn bedrijf en om zich heen. Hij hield een inspirerend verhaal over zijn leven en wat het leven hem geleerd heeft. Hij ziet het als een missie zijn verhaal verder uit te dragen.

Het tweede bezoek was aan zwembad De Waterman, geleid door enthousiaste vrijwilligers. Met hun inzet krijgen zij het voor elkaar dit zwembad open te houden voor heel veel zwemmers en recreanten uit het Westland. Zij vroegen aandacht voor achterstallig onderhoud waar een financiële bijdrage vanuit de gemeente voor nodig is. Zij deden een dringende oproep  aan de fractie om dit historische zwembad met zijn prachtige ligging in de kern van Wateringen open te houden.

Het was een mooi en inspirerend kernbezoek.

Keerzijde van de medaille

In goed Nederlands betekent deze titel een minder goede zijde van een zaak. Wat bedoel ik met deze titel? In Westland is alles tot in de puntjes geregeld ook al was er niet altijd (financiële) steun voor. Voorbeelden zijn de perfecte wegen die de laatste jaren in het Westland zijn aangelegd, eigenlijk een taak van de provincie, maar daar waar geen geld van de provincie kwam, heeft de gemeente gezorgd dat er nieuwe wegen werden aangelegd (o.a de weg richting Teylingen).

Afscheid bestuurslid Jacqueline de Haan-Voois

14 mei namen wij afscheid van ons bestuurslid Jacqueline de Haan-Voois: een harde werkster, regelaar en goede notulist. Jacqueline begon als lid van de werkgroep Volkshuisvestiging van het CDA, waarna ze later kernvertegenwoordiger, fractieassistent en plaatselijk lid werd van het bestuur.

POLIERTIEK mei 2019

ONS DORP

Zaterdag 25 mei zitten Cor en Anja weer voor u klaar met heerlijke koffie bij de Bongaard in de Lier van 09:30 – 11:30. Zij gaan graag met u in discussie over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld….

Langzamerhand mag het toch wel eens gezegd worden. Waarom worden alle positief denkende Westlanders zo slecht gehoord? Waarom hebben we in de lokale partijen een stel schreeuwers en roeptoeters zitten, die het liefst het Westland afschilderen als een achterlijk gebied? In April staat er in De Lierenaar een advertentie van een lokale partij met als titel “er moet nog heel veel gebeuren in De Lier”.