AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij (Page 3)

Dag van de vrijwilliger!

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de samenleving en in deze tijd zijn ze juist extra belangrijk. Het laat zien dat je empathisch vermogen hebt en je het belangrijk vindt om een verschil te maken. CDA Westland is trots op alle vrijwilligers in het Westland en is aantal vrijwilligers langs gegaan om deze te bedanken.

Wij zijn langs geweest met een heerlijke cake bij vrijwilligers van scouting Poeldijk, vrijwilligers De Waterster (kinderboerderij te Wateringen), voorzitter van de buurtpreventie Maasdijk, Hospice Beukenrode, huize Carma, vrijwilliger stichting Hongarije Oekraïne, Westlandse Druif en meer!

Ga zo door!

Fractieleden,

CDA Westland

Verenigingsmarkt in de sporthal!

Staat er opeens iemand aan de voordeur en geeft zomaar 2 cyclamen af. Zomaar omdat ze zo mooi zijn. Dat is De Lier. Hier groeien en bloeien de mooiste dingen. Hier groeien en bloeien ook de mooiste initiatieven. We zijn gewoon vindingrijk. Of het nou de slagers zijn, de bakkers, de horeca, de bloemisten en alle anderen. Iets verzinnen we.

Hoe leuk is het opeens om kinderen stil te zien staan bij het roze winkeltje in de Hoofdstraat. Ze ‘piegen’ zomaar de slaapkamer van Sinterklaas binnen. Spannend, zou hij er wel liggen? Of is hij gewoon schoenen aan ‘t legen? Is hij er niet? Dan doe ik wel mijn verlanglijstje alvast maar in de brievenbus. Dit is nou waarom wij zo graag raadslid zijn. Dat hele Westland bruist en barst uit elkaar van initiatieven. En dan nemen we het politieke sjagrijn maar voor lief.

Het lijkt wel alsof we als politici de zon niet meer kunnen zien schijnen. Zeker niet bij de ander. Het is ook zo mooi dat als je op zaterdagmorgen door de Hoofdstraat loopt je bijna een slalom moet maken. Bij bakker Van Delft een rij, bij Langerak en van de Berg ook, slager Zwaard en D&D ook rijen mensen geduldig wachtend en op afstand een praatje houdend. De groenteboer is groenteman geworden want men staat in de rij voor hem. De haringkar kan je amper vinden tussen de mensen. En….er staan 7 mensen voor de apotheek, maar die is maar een uurtje open. Gelukkig.

Nu “wat als”? Als de hele Corona bende het land uit is en we weer terug naar en in ons dorp kunnen gaan. Hoe pakken we de draad weer op? Wie heeft de draad nu eigenlijk in bewaring? Voor veel clubs en verenigingen zijn het nu het zware tijden, geen leden aanwas en ook het contact een beetje kwijt. Geen reclame kunnen maken. Allemaal schraal.

Wij hebben een idee…… zodra alles weer kan, organiseren we een verenigingsmarkt in de sporthal. Alle verenigingen kunnen daar zichzelf presenteren. Met een stand, filmpje, 3-D presentatie. En iedereen in De Lier kan eens rondsnuffelen. Is de bridge club wat voor me? PV de Hoogvliegers, schaakclub, voetbal, tennis, korfbal, pluimbal, vrouwenvereniging, kerken en zwemclubs. Veel te veel om op te noemen, Oranjevereniging, Liers gevoel en brandweer. Als het zover is, hopen we op enthousiaste medewerking. We gaan het gesprek met de wethouder(s) alvast aan. Op deze manier gaan we elkaar weer ontmoeten en misschien wel weer kennen. En kunnen we weer ‘normaal’ gaan doen.

Heb je een ander idee? Schiet ons maar even aan.

Anja van der Eijk-Groeneveld Cor van der Mark,

CDA Westland

Weggevallen inkomsten scouting

Dit jaar is de gemeente gewisseld van afvalverwerker en sindsdien kunnen verenigingen in de avonden het oud-papier niet meer ophalen, waarmee een belangrijke mogelijkheid om extra inkomsten te genereren voor hun vereniging is komen te vervallen. Alleen dit jaar hebben verenigingen van de Gemeente Westland nog wel voor de niet gederfde inkomsten als compensatie alsnog deze opbrengsten ontvangen.

Wij kunnen ons als fractie echter niet voorstellen dat er geen taken zijn, in het kader van Right to Challenge (R2C) of incidentele werkzaamheden, waarbij deze verenigingen zouden kunnen helpen.

In de begrotingsbehandeling heeft onze fractie een mogelijke optie voor een R2C naar voren gebracht n.a.v. overleg met scouting Wateringen. Het betrof het idee voor de uitdaging door de scouting om “het beter en goedkoper te kunnen doen dan de gemeente” v.w.b. het onderhouden van gemeentelijke begraafplaatsen. Volgens de wethouder kan dat echter niet omdat deze werkzaamheden al via contracten zijn aanbesteed. Gratis te leveren werkzaamheden aanvullend op bestaande onderhoudscontracten zou echter wel mogelijk kunnen zijn. Die optie is nu ook mogelijk gemaakt via de LPF motie hier specifiek over, maar dat levert dus geen geld op voor de scouting!

Aangezien R2C een permanent karakter kent en in veel gevallen nogal wat organisatie vraagt, hebben we in overleg met de scouting gekeken naar incidentele werkzaamheden, mede omdat kortdurende taken door vrijwilligers in haar algemeenheid veel gemakkelijker te organiseren en bemensen zijn. Te denken valt aan het rondbrengen van gemeentelijke brieven, zodat een postzegel niet nodig is, helpen bij evenementen, speeltuinen verven, e.d. Al die opties zouden de scouting geld kunnen opleveren die zij nu vanaf 2021 zullen mislopen door het niet meer kunnen ophalen van papier.

Veel clubs kunnen hun financiën aanvullen door verhuur van hun gebouw, zo blijkt o.a. uit de door de gemeente ondersteunde website Makelpunt Westland. Ook Scouting Wateringen denkt een deel van de weggevallen inkomsten te kunnen opvangen door verhuur van het eigen gebouw, bijvoorbeeld ten behoeve van cursussen of gebruik door andere verenigingen. Op dit moment is er alleen een uitzondering voor de kinderopvang en lijkt het bestemmingsplan verhuur aan anderen in de weg te staan.

Wij hebben hierom de volgende vragen:

 • Is het mogelijk te komen tot een lijst van werkzaamheden waarbij geen aanbestedingsplicht geldt, die uitgevoerd zouden kunnen worden door verenigingen?
 • Is het mogelijk deze werkzaamheden eerst voor te leggen aan verenigingen in Westland die daarop kunnen ‘inschrijven’, zodat deze efficiënter, goedkoper en mogelijk kwalitatief beter uitgevoerd kunnen worden?
 • Wat zijn de belemmeringen om verenigingsgebouwen zonder eigen horeca activiteiten, zoals die van de scouting, te kunnen inzetten voor verhuur waarvan de geldelijke opbrengst ten goede komt aan de vereniging zelf waardoor weer extra inkomsten te genereren zijn? Is het college bereid eventuele belemmeringen weg te nemen?

Namens de fractie van CDA Westland,

Janice de Jong en Jan van Rossum

Wij blijven bereikbaar op Koffieochtenden zodra het weer kan!

Beste Maasdijker,

Door alle maatregelen rondom Corona hebben wij besloten om de CDA-koffieochtend in Maasdijk (gepland op 12-12) niet door te laten gaan. We vinden het belangrijk om contact te houden met u over wat er leeft in het dorp en staat te gebeuren in 2021.

Investeren

In plaats van bezuinigen Ondanks onzekere tijden kiest het huidige college niet voor bezuinigen, maar investeren in publieke voorzieningen, het behoud van banen en een sterke economie. Er is een bedrag van €6 miljoen uitgetrokken voor een steunfonds ter ondersteuning van Westlandse bedrijven, stichtingen en verenigingen in COVID-tijd. Zoals de compensatie OZB-heffing voor sportverenigingen 2020. Sportverenigingen hebben tot 1 maart 2021 de tijd om een aanvraag in te dienen.

Woningbouw

Ook de woningbouw gaat door in Maasdijk. Watertuinen III krijgt steeds meer vorm. Voor de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie De Schakel is de opdracht gegund aan Projectikon Ontwikkeling B.V. voor het ontwikkelen van ongeveer 20 sociale huurappartementen en 6 middenhuur eensgezinswoningen. Voor het project Wonen rond de Toren zal de projectontwikkelaar de Omgevingsvergunningaanvraag nog dit jaar indienen voor zowel koopwoningen als sociale huurappartementen.

Afval

Het afvaldossier heeft de afgelopen tijd veel aandacht gekregen. De verhogingen van de landelijke belastingen op verbranden van afval én dat we te veel afval met elkaar produceren zorgt voor een onvermijdelijke kostenverhoging per huishouden. In vergelijking met de tarieven van omliggende gemeenten is Westland een middenmoter. Uiteraard is lastenverhoging in tijd van krimp niet fijn, doch de laatste jaren zijn onvermijdelijke stijgingen steeds betaald vanuit reserves. Als we afval betaalbaar willen houden dan betekent het werken aan de doelstelling van max. 100 kg restafval per persoon. Middels voorlichtingscampagnes willen we inwoners bewust maken van het minder produceren van afval en het managen van voor scheiden, want nascheiding betekent hogere afvalheffing.

Twee arbeidsmigrantenlocaties is genoeg voor Maasdijk

Arbeidsmigranten zijn hard nodig om de tuinbouwsector en aanverwante bedrijven draaiende te houden. Als CDA onderschrijven wij dan ook de locaties die in de nabije toekomst ontwikkeld gaan worden. In Maasdijk kennen we inmiddels twee locaties. Het huidige Hotel Westland en een tweede locatie op het Honderdland waar de omgevingsvergunning binnenkort voor zal worden afgegeven. Eventuele nieuwe vergunningsaanvragen voor het Honderdland zullen we scherp op toezien omdat drie te veel is.

Betere dienstverlening voor de burgers

Helaas heeft onze motie Loket voor Burgers het niet gehaald. Wij merken steeds vaker dat in complexe kwesties inwoners niet weten wat de status is van een langlopend probleem of geschil. Het leek ons een goed idee om naast de al bestaande dienstverlening voor kwetsbare groepen er ook een loket komt voor inwoners die de ingewikkelde wetgeving niet meer snappen en vastlopen in het oplossen van een geschil met de gemeente. De Wethouder liet weten dat de gemeente werkt aan een visieontwikkeling op haar dienstverlenging. Verder blijven wij ons inzetten voor een aantrekkelijk Oranjeplein en volgen wij de problematiek rondom ontsluiting van wijken, verkeersveiligheid en zwerfvuil nauwlettend.

Mocht u vragen of suggesties hebben neem contact met ons op via Conny@cdawestland.nl of petra@cdawestland.nl

Wij hopen u snel weer te zien. Blijf gezond!

Conny & Petra.

Het kruikje van Sarefat

Een vreemde titel van deze column, echter voor een aantal onder u zal een glimlach van herkenning verschijnen.

Het gaat hier om een verhaal uit de Bijbel over een kruikje olie dat door een wonder niet opraakt, waardoor een weduwe kan overleven gedurende de tijd van hongersnood. Het is niet alleen een mooi verhaal, maar het verhaal geeft ook hoop aan mensen in bange tijden. Het beeld van niet oprakende olie is altijd weer een inspiratiebron en altijd weer actueel. Men kan dit beeld ook in deze tijd projecteren zowel in materiele als beeldende vorm.

In materiele vorm dan gaat het natuurlijk al gauw om geld, voor de Gemeente Westland bijvoorbeeld. Afgelopen week is de begroting van gemeente Westland vastgesteld en er zal meer worden geïnvesteerd dan in andere jaren. Anticyclisch dus tegen de stroom in en er zal een beroep worden gedaan op de bestaande reserves. Het geld wordt besteed aan hele nuttige en noodzakelijke dingen voor Westland. Zo worden zwembaden opgeknapt en gemoderniseerd en krijgt de hockeyvereniging er een extra veld bij. Ook de zwakken in de samenleving worden niet vergeten en worden ondersteund. Er zijn nog veel meer wensen in Westland maar helaas zijn de financiële middelen van gemeente Westland eindig. Het kruikje is in dit geval nog niet gevonden.

Een ander beeld bij het verhaal van het kruikje is meer in de beeldende vorm. Dan gaan mijn gedachten uit naar het omzien naar elkaar. Voor het verplegend personeel in de ziekenhuizen waar de zorg nooit stopt voor de steeds maar binnenstromende COVID-patiënten. De onvermoeide inzet van onze mantelzorgers in het omzien en hulp aan hun geliefde. De maand december staat voor de deur, een maand van gezelligheid en samenzijn met familie en vrienden. Deze maand zal anders verlopen dan andere jaren, maar laten we de stroom van aandacht aan onze medemens niet laten opdrogen. Dat het omzien naar elkaar nog mag blijven doorgaan in december tot aan de tijd dat de corona crisis achter ons ligt.

Pieter Immerzeel,

Raadslid CDA Westland

Klachten over Ambachtsweg

De Ambachtsweg is nog steeds afgesloten, officieel voor een proefperiode van een jaar. Zie afbeelding. De Ambachtsweg vooral voor Wateringers belangrijk. Het is voornamelijk belangrijk om weer een goede OV verbinding tussen Wateringen en Den Haag Zuid/West (en Haga ziekenhuis) te krijgen. Die OV verbinding is er nu niet meer.

De Raad van de gemeente Westland, in vergadering bijeen op 10 november 2020

Dat die motie werd ingediend kwam omdat de rondweg er in de plannen van het college niet kwam. En dan zou voor eens en altijd een goede rechtstreekse verbinding uitgesloten worden, anders dan via omwegen. 

Betreft de motie rondweg Ambachtsweg:

Constaterende dat:

 • De Ambachtsweg te Wateringen van oudsher een belangrijke verbindingsweg tussen Wateringen en Den Haag Zuid/West is, en als zodanig ook gedefinieerd is in bestemmingsplannen,
 • Die functie steeds moeilijker te handhaven valt vanwege de vooroorlogse woonwijk waar de Ambachtsweg doorheen loopt en waardoor omwonenden steeds meer overlast zijn gaan ervaren en ook de verkeersveiligheid onder druk is komen te staan,
 • Het openbaar vervoer om die reden al een aantal jaren, met uitzondering van een nachtbus in het weekeinde, niet meer door deze straat rijdt, waardoor er nu een rechtstreekse OV verbinding tussen Wateringen en Den Haag Zuid/West ontbreekt,
 • De straat voor doorgaand verkeer t.b.v. een reconstructie van de straat al vele maanden afgesloten is geweest en er op dit moment nog een proefafsluiting actueel is,
 • Deze afsluiting nu al heeft geleerd dat daardoor op vele andere wegen in Wateringen en omgeving extra overlast ontstaat,
 • Dat ook duidelijk geworden is dat maatregelen voor een betere doorstroming van het verkeer van en naar Wateringen die op het grondgebied van Den Haag liggen nog vele jaren op zich laat wachten, als Westland daar vanwege eigen verantwoordelijkheid al op moet gaan wachten,

Overwegende dat:

 • Een rondweg om de Ambachtswijk het probleem rond de Ambachtsweg als doorgaande weg toekomstgericht en blijvend zou kunnen oplossen, zowel voor Wateringen als voor de nieuwe wijk zelf, en een kans is ontstaan die eens en verder nooit meer zal voorkomen,
 • Naast de Ambachtswijk een geheel nieuwe woonwijk ontwikkeld gaat worden,
 • In de college besluiten van week 45 te lezen valt dat er samenwerkingsvorm voor het transformatiegebied Wateringen-Noord is opgericht om een woonwijk met 680 woningen incl. voorzieningen te ontwikkelen, maar dat de oplossing van de rondweg niet genoemd wordt,
 • De vrees bestaat dat de rondweg vanwege kostenoverwegingen niet wordt meegenomen in de plannen en dat de plannen zich (weer) alleen richting op de ontsluiting van de wijk zelf,
 • Een nieuwe rondweg zodanig ingericht kan worden dat daarmee ook gelijk een goede, korte en noodzakelijke OV verbinding met Den Haag Zuid/West gaat ontstaan,

Verzoekt het college:

In de plannen voor de nieuwe woonwijk Wateringen Noord hoe dan ook nu al plannen op te nemen voor een rondweg om de Ambachtsweg welke begint op de Ambachtsweg nabij het kruispunt bij de Erasmusweg, langs het bedrijventerrein zal lopen, en die gaat aansluiten op de Poeldijkseweg zo dicht mogelijk nabij de rotonde “Rusthoek”.

CDA Westland,

Jan van Rossum

PoLIERtiek

Politiek is hetzelfde als een potje voetbal.

En net als in een voetbalwedstrijd maak je als team doelpunten. Maar voorzetjes komen vaak van één iemand of partij. Vorige week was, wat wij noemen, de begrotingsraad. Dan verdelen we de centen van 2021. Sommigen zullen zeggen, dan maken jullie ze op. Daar willen we dan nog wel eens een boom over opzetten.

Het dossier rondom ons sportpark De Zweth. Het was nog een beetje lastig om het college in de meewerkstand te krijgen. GBW en CDA gingen de bal halen bij de doellijn en maakten een paar mooie slidings. De andere spelers deden uiteindelijk graag mee. Bal voor het doel… en GOAL. Er is nog wel wat te doen rondom dit dossier, maar de bal is van de middenstip af.

Right to challenge, moeilijke term, maar betekent gewoon “handen uit de mouwen, even met elkaar de boel beetpakken”. Westlandser kan het niet. Scouting hebben jullie behoefte aan wat centen en ook aan zichtbaarheid in de dorpen? Help de gemeente bij het onderhoud van de begraafplaatsen… GOAL. Na veel jaren gesteggel is nu eindelijk ook duidelijkheid over zwembad in Wateringen de Waterman. Men probeerde van de andere kant van het veld nog wel even een tackle uit te voeren, maar die werd vakkundig gepareerd. Badmuts op en gaan… GOAL. D66 vroeg om een rookverbod in de speeltuinen. Verbazing alom dat dat er nog niet was. Met z’n allen voor het doel… GOAL.

Messenverbod. Messen horen in een keukenla en niet op zak bij jongelui. Breed gedragen. Verbieden die handel… GOAL. We vragen aandacht voor het Perdiksepad. We benadrukken dat we RijkZwaan niet in de weg willen zitten. Zo’n prachtig Liers bedrijf zin we toch allemaal trots op! Maar het padje ligt er al eeuwen, dus even goed nadenken met elkaar. College denk mee alsjeblieft. We gaan hier ook weer een GOAL maken. Vinden jullie het ook zo heerlijk om de heistellingen weer te horen in de Liermolen. Heerlijk dat er weer veel gebouwd gaat worden. We weten nu al van mensen de reikhalzend uitkijken naar hun nieuwe huis. Sleutel in de voordeur. Weer een GOAL. Wil je even praten over de TUSSENSTAND, bel ons maar even!

Anja van der Eijk-Groeneveld Cor van der Mark raadsleden gemeente Westland voor het CDA

Voorstel kerkenvisie

Ons voorstel om een kerkenvisie op te stellen is door de hele raad gesteund. Vanuit de Rijksoverheid is hier een subsidie van ca. € 50.000,- voor beschikbaar.

Er staan nogal wat mooie, gezichtsbepalende kerken die wellicht binnen afzienbare tijd een andere functie gaan krijgen door het teruglopende aantal kerkbezoekers. Door hier vroegtijdig met de kerkbesturen over te praten, kan wethouder Piet Vreugdenhil inventariseren wat de wensen en de ideeën van de kerken zijn. Het zou toch mooi zijn als deze karakteristieke gebouwen een andere invulling krijgen en zo gezichtsbepalend blijven voor onze dorpen. Een mooi voorbeeld hiervan is het kerkgebouw in Heenweg dat nu wordt ontwikkeld tot appartementen.

Wij hebben ook mooie ideeën gezien voor andere kerken die de functie van een huis voor de buurt, een restaurant of een hotel hebben gekregen. Heeft u een idee? Mail ons via fractie@cdawestland.nl

Foto: Jan van Rossum

Eeuwenoude Kerkepad (Perdiksepad) opgeofferd

Onlangs lazen wij in de ‘notulen/besluitenlijst’ van het college van BenW ( lijst van 3 november jl.) het belangwekkende besluit om het eeuwenoude Perdiksepad in De Lier over te dragen c.q. te verkopen aan RijkZwaan. In de commissieruimte van 3 maart jl. is dit ook aan de orde geweest.

Dit in verband met de ruimtelijke ontwikkeling in de Kralinger Polder. Naar ons nu blijkt, wordt het eeuwenoude Kerkepad (Perdiksepad) opgeofferd.

Wij kunnen dat, a la limite, nog wel begrijpen. Alhoewel er geen overleg geweest is met de gebruikers van het pad. Voornamelijk de bewoners van de Burgerdijkseweg. Was wel toegezegd. Wel met de historische werkgroep Oud De Lier, maar van dat overleg zijn geen verslagen te vinden.

Wij begrijpen dat de ontwikkeling van een toonaangevend bedrijf niet nodeloos in de weg gestaan moet worden. Maar wij pleiten er wel voor om dit kleine stukje Lierse (echt oude) historie te bewaren. Dit kan volgens ons op een manier die weliswaar het aloude niet intact laat maar toch in de gemeenschap een mooie borging kan krijgen. De opmerking in het ontwerpplan dat er ruim 700.000 euro met een alternatief gemoeid zou zijn, is natuurlijk van de gekke. Nooit doen. Er is iets beters mogelijk.

Daarom ons verzoek aan het college:

 • Onderzoek de mogelijkheden om de 15 oude knotwilgen te verplaatsen naar de ecologische zone in aanleg bij/naast de Blakervaart.
 • Zoek in diezelfde zone naar een plek om de oude straatklinkers te gebruiken
 • Geef, middels een bord, duiding waarom dit op deze plek te zien is.
 • Mogelijk kan de koper van het pad de kosten voor zijn rekening nemen, als de grond van het pad “om niet” wordt overgedragen.

Namens de fractie van CDA Westland,

Anja van der Eijk- Groeneveld en Cor van der Mark

Criminaliteit in het Westland

Met enige regelmaat worden wij opgeschrikt door verontrustende berichten over de aanwezigheid van criminele activiteiten in Westland. Veelal gaat het om loodsen op Westlandse bedrijfsterreinen, maar ondermijning vindt ook in de dorpskernen plaats. Vaak wordt gezegd: hoe opvallender, hoe minder het opvalt. CDA Westland is van mening dat in de strijd tegen ondermijning ook contact gezocht kan worden bij bedrijfsinvesteringszones.

Wij hebben hierom de volgende vragen:

 1. Is de gemeente in gesprek met bedrijfsinvesteringszones over de aanpak van ondermijning?
 2. Indien het antwoord op de vorige vraag ja is; hoe vaak vindt hierover overleg plaats?
 3. Wat zijn de mogelijkheden om in samenspraak met bedrijfsinvesteringszones ondermijning aan te pakken en welke instrumenten heeft de gemeente daarvoor tot haar beschikking?
 4. Heeft de gemeente op dit moment verantwoordelijkheid neergelegd bij bedrijfsinvesteringszones?

Er is ook een ander onderwerp dat terug kwam, namelijk de monopolie positie van Caiway. Ook hier hebben veel mensen in het Westland last van.

Juist in deze tijd, waarin veel werknemers en ook particulieren aan huis gebonden zijn en met elkaar in contact komen via de digitale weg, is een betrouwbare internetverbinding van groot belang. Recent nog hebben vele DDoS aanvallen bij Caiway gezorgd voor problemen.

Vanuit omliggende gemeenten horen we vergelijkbare klachten. In het verleden is er te weinig onderhoud gepleegd aan de systemen met als gevolg relatief veel storingen. Daarnaast blijft de uitbreiding van het glasvezelnetwerk nog steeds achter, met name in buitengebieden.

Caiway heeft het volledige netwerk in handen. Op sommige locaties in Westland is het niet mogelijk om voor een andere aanbieder te kiezen.

Hier zijn de volgende vragen uitgekomen:

 1. Wat zijn de instrumenten van de gemeente om de monopolie positie van Caiway te doorbreken?
 2. Wat is de grootste reden dat de aanleg van het glasvezelnetwerk in de vertragingsstand lijkt te staan?
 3. Is het College voornemens nogmaals in gesprek te gaan en blijven met internetaanbieders binnen onze regio?

De antwoorden op deze gestelde vragen komen binnenkort op de website.

Namens de fractie van CDA Westland,

Janice de Jong en Petra Scheffers