AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij (Page 4)

Aandacht voor een veiliger Duingeest

In het vorige artikel over de wijk Duingeest in Monster bepleitte Jaco Eeltink namens CDA Westland voor een kindvriendelijke verkeersontsluiting. Het college stelde dat bestuurders bekend zijn met de aanwezige speeltuin en “verwacht mag worden dat zij hun rijgedrag aanpassen”. Het college deelde onze mening dat de basis voor veiligheid wordt gelegd met een goede inrichting van de ruimte. Hierover hadden wij vijf verdiepende vragen opgesteld. Zie vorig artikel

Zojuist is de beantwoording van de aanvullende raadsvragen over de wijk Duingeest vanuit het college ontvangen. Inhoudelijk zijn de vragen wellicht correct beantwoordt, maar de zorg rond de feitelijke situatie wordt niet weggenomen. Lees via onderstaande brief de antwoorden van de Wethouder.

Uit de beantwoording blijkt dat niet alle wensen invulbaar zijn. De komende maanden wordt er aandacht besteed aan de definitieve inrichting van de wijk; onder meer een betere afscherming van de speeltuin, verkeersremmende maatregelen.

Namens de fractie van CDA Westland,
Jaco Eeltink

30 km regime in de bebouwde kom moet de standaard worden

Gisteren, 27 oktober 2020, heeft de Tweede Kamer een motie van GL en SGP aangenomen om te komen tot veiliger snelheden rond scholen en schoolroutes in de bebouwde kom. Als hoofdreden heeft daarbij gegolden dat het aantal fietsongevallen schrikbarend hoog is. In de afbeelding hieronder wordt de motie afgebeeld.

Deze motie roept op om in samenwerking met SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) te komen tot kaders waarbij gekeken wordt hoe gemeenten de snelheid van 30 km/uur als uitgangspunt kunnen nemen bij een wegontwerp, maar ook 50 km/uur mag blijven inzetten bij routes die nodig zijn voor de doorstroom in de stad of het dorp. Het zal maatwerk moeten worden, waarbij het denken omgezet wordt van 50 naar 30 km/uur.

In Westland zijn vele of zelfs de meeste woonwijken en schoolroutes al 30 km gebieden, maar deze motie zal uiteindelijk, nadat de afwegingskaders zijn opgesteld, toch betekenen dat er wegen heringericht moeten gaan worden van 50 naar 30 km/uur. Nadrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet betekent dat er slechts een 30 km bord geplaatst moet worden, al dan niet in plaats van het 50 km bord of onder de bebouwde kom aanduiding. Het betreft nu nog het opstellen van een afwegingskader voor een (herdefinitie van de) herinrichting van de weg naar een standaard 30 km inrichting van de straat.

Als de huidige definities van een 30 km namelijk worden aangehouden dan zou dat bijvoorbeeld betekenen dat er in principe geen voetgangersoversteekplaatsen meer aanwezig zullen zijn, dat het verkeer van rechts altijd voorrang krijgt (ook op erftoegangswegen), bekeuringen vanwege te hard rijden alleen kunnen worden gegeven als de weg ook daadwerkelijk als 30 km weg is ingericht (alleen een 30 km bord is niet voldoende), en de wet van geluidhinder niet meer van toepassing is. Het zou ook kunnen betekenen dat er meer toezicht en flitskasten (en dus geld) nodig zal zijn om te kunnen handhaven.

Naast het vervangen van de borden zal dan ook de herinrichting van de wegen de gemeenten veel geld kosten. Als indicatie kan gelden het bedrag van 150 miljoen euro dat de gemeente Utrecht op eigen initiatief al genomen heeft om alle straten in haar gemeente her in te richten naar 30 km/uur straten.

Al met al kan dit betekenen dat ook de gemeente Westland weer extra gelden moet vrijmaken om de motie van de Tweede Kamer tot uitvoer te kunnen brengen. Navraag bij de CDA vertegenwoordiger Wytske Postma in de Tweede Kamer geeft aan dat juist om dit te beïnvloeden de VNG benoemd wordt in de motie, waardoor gemeenten mee kunnen denken bij het opstellen van het afwegingskader en ook kunnen aandringen dat er voor deze operatie geld vanuit het Rijk beschikbaar moet komen.

Wij hebben de volgende vragen:

  1. Heeft u al een globaal idee of deze Tweede kamer motie voor Westland grote gevolgen heeft m.b.t. het aantal her in te richten wegen? Ofwel, zullen er in Westland veel wegen moeten worden omgezet van 50 naar 30 km/uur wegen?
  2. Bent u bereid om via de VNG ook bijdragen te gaan leveren om het afwegingskader voor een (herdefinitie van een) standaard inrichting van een 30 km weg op te stellen? Zo ja, kunt u ons meedelen of (liever) mee laten denken als Raad waaraan u dan denkt wat de maatregelen kunnen zijn?
  3. Onnodige vraag eigenlijk, maar wordt toch gesteld: kunt u bij het Rijk via de VNG aandringen dat er voor deze operatie van herinrichting (veel) geld nodig is die dan ook maar door het Rijk beschikbaar gesteld moet worden?
  4. Biedt deze motie uiteindelijk ook kansen, door Westland via VNG in te brengen in het afwegingskader, om op de 30 km wegen als gemeente zelf boetes, al dan niet via zelf te plaatsen flitscamera’s voor snelheidsovertredingen, te kunnen uitdelen en, belangrijker, ook deze ook zelf te kunnen innen?

Namens de fractie van CDA Westland,

Jan van Rossum

Contradictio in terminis

Deze column wordt zeker geen wetenschappelijke verhandeling, zoals de titel doet vermoeden. Dit artikel gaat over een ironische tegenstelling. Het volgende is aan de hand, in vrij korte tijd zijn in het Westland meerdere fastfood vestigingen geopend. Op zichzelf is dit geen schokkend nieuws, echter wel als men bedenkt dat dit gebeurt in een gebied waar men de meest gezonde, lekkere en milieuvriendelijke groenten en fruit kweekt.

Hierdoor is onze streek welvarend en levert dit voor velen werk en inkomen op, daar zijn we met elkaar ook ongelooflijk trots op. Dan is het toch wel opmerkelijk nieuws dat er in ons Westland veel vraag naar fastfood is!

Ook voor toeristen en zakenlui moet het een vreemde gewaarwording zijn om eerst langs meerdere fastfood restaurants te rijden voordat er een bezoek aan Koppert Cress of Tomato World gebracht kan worden. Ik gun iedereen een Big Mac of Whopper, maar weet wel dat fastfood restaurants zorgen dat we ongezond eten door veel verzadigde vetten; veel afval produceren door de vele (onnodige) verpakkingen en fastfood o.a debet is aan de veroorzaking van obesitas onder de mensen, maar vooral onder onze kinderen.

Een zorgelijke ontwikkeling omdat vooral juist nu in Corona tijd mensen zouden moeten werken aan meer weerstand. Weerstand opbouwen door gezond te leven, meer te bewegen en vooral gezond te eten. Iedereen mag zijn eigen keuzes maken in het leven en een maandelijks bezoek aan Mac Donalds is echt geen probleem. Maar laat u niet te veel verleiden door gemak, kies voor de producten van onze eigen kwekers. Laten we trots zijn op het Westland met haar gezonde groenten en fruit!!

Pieter Immerzeel,

Raadslid CDA Westland

Hou de vaart in de Naaldhorst, stap over van ontwikkeling naar realisatie

In ons vorige artikel over de Naaldhorst heeft u kunnen lezen dat volgens CDA Westland het realiseren van de verpleeghuisbedden voorrang zou moeten krijgen op de rest van het realiseren van het terrein van de Naaldhorst. CDA Westland zou graag zien c.q. zal ernaar streven dat er in deze college periode de eerste paal geslagen gaat worden. Lees hier het volledige artikel.

Urgentie wordt gevoeld bij de meest kwetsbaren in het Westland. Het wordt gevoeld bij de Seniorenraad Westland, heeft Top prioriteit bij wethouder en het staat hoog op de agenda bij Zorgkantoor DSW.

Het heeft alle aandacht bij CDA Westland. Hou de vaart in de Naaldhorst en realiseer die bedden!

Namens de fractie van CDA Westland,
Anja van der Eijk- Groeneveld 

De Lier volop in “the picture”

Dat is niet elke maand aan de orde maar we zijn nu best opvallend aanwezig in de pers en op de social media. Denk aan de nieuwbouw aan de Sportlaan en denk aan de plannen rondom het Sportpark.

Wij hebben over beide onderwerpen best een duidelijke mening.

De petitie om te komen tot een nette en goede EN toekomstbestendige oplossing voor het Sportpark springt als eerste in het oog. Dit gaat wel ergens over. Dit gaat echter niet op de manier zoals enkele lokale partijen nu roepen. Koop maar even een tuin en zeg maar even dat het wel goed komt en dat je aan de sport verenigen denkt. Was het maar zo! Dit noemen wij politiek voor de bühne.

Wij willen samen met de sportverenigingen een gedegen opzet bereiken, waar de plannen en het geld goed gaan landen in begrotingen en de omgeving. Want dat er iets moet gaan gebeuren hebben deze twee CDA raadsleden al meer dan eens goed laten weten. maar we zeggen even niet “gooi er maar een paar miljoen tegenaan” en dan is t wel goed. Waar komt dat geld vandaan? Wat geweldig is dat de verenigingen zelf al een potje hebben om mee te investeren. Petje af, wij twijfelen of dat in andere dorpen in westland ook gelukt zou zijn. Klasse!!!!!meiden en jongens. Wij steunen jullie en zullen dat blijven doen maar wel op de manier dat wij denken die snel en ECHT resultaat gaat opleveren.

Het volgende plan is een geweldige opsteker voor De Lier. Eindelijk, eindelijk gaat er gebouwd worden op de plek van de vroegere tuinbouwschool aan de Sportlaan/Chrysant. Wij hopen dat het heel snel gaat gebeuren. Zoals altijd zullen er bezwaren zijn en dat mag en kan. Maar die moeten wel hout snijden. Wij hebben nog niets gehoord wat een reële klacht zou kunnen zijn. Ruim 40 betaalbare woningen langs de Sportlaan, hard nodig. Of willen we tegen de woningzoekers zeggen; “wacht nog even tot de Raad van State iets gezegd heeft over schaduwwerking? Het mag niet zo zijn dat drie (3 op de ruim 12.000 inwoners) klagers het toekomstige woongenot van 63!! Gezinnen in de weg gaan staan. ‘Bouwen met die handel’ zeggen we in De Lier.

Het is een drama dat Corona ons een beetje de baas lijkt. Drama voor onze horeca, voor bepaalde bedrijven, voor gezinnen, voor banen. Wat doet dit pijn. En steun ondertussen de plaatselijke winkeliers. Wat werken die mensen er hard aan om het dorp nog fatsoenlijk leefbaar te houden. Wij houden van de rijen voor de winkels. Liever dan rijen bestelbusjes. De winkeliers hebben nu ons nodig en wij hen.

Geen koffieochtend deze keer, maar wel aanspreekbaar.

Anja van der Eijk-Groeneveld

Cor van der Mark raadsleden voor het CDA Westland

Hou de vaart in de Naaldhorst

Iedereen kent de uitdrukking; alleen ga je sneller maar samen kom je verder. Toch vraag ik mij de laatste tijd steeds vaker af of het alleen niet sneller gaat, maar ons ook verder brengt?

Neem de nieuwbouw van de Naaldhorst in Naaldwijk, dat duurt lang voor onze ouderen in het Westland. Schrijnende situaties, u hoorde het mij zeggen in de laatste MO vergadering van 5 oktober jl. Waarom duurt het zo lang, waar wordt precies op gewacht? Bij de gemeente is het volop onder de aandacht, het heeft top prioriteit aldus de wethouder, ook bij Pieter van Foreest staat het hoog op de agenda, het Zorgkantoor DSW onderschrijft de noodzaak van de bedden, en toch is de eerste paal nog niet geslagen.

Het heeft de sterke voorkeur van CDA Westland dat het realiseren van de verpleeghuisbedden voorrang krijgt op de rest van het realiseren van het terrein van de Naaldhorst.

Het streven is dat er op het terrein van de Naaldhorst diverse vormen van zorg komen. U kunt dan denken aan fysiotherapie, ergotherapie, misschien huisartsenzorg of apotheek. Het combineren van verschillende functies van zorg, alles binnen handbereik, zorg dichtbij. Al die andere disciplines hebben een plek nodig maar hebben al ergens onderdak. Nu eerst bedden, bedden en nog eens bedden.

Wij willen deze succesvolle samenwerking niet in gevaar brengen want samenwerking is goed en uitstekend voor zorg dichtbij, maar werkt ook vertragend. CDA zou om die reden willen voorstellen, ga alleen, dan ga je sneller en realiseer die verpleeghuisbedden op zo kort mogelijke termijn. We roepen op; Hou de vaart in de Naaldhorst en stap over van ontwikkeling naar realisatie.

Wij zullen er in de raad en op allerlei andere manieren aandacht voor blijven vragen. Mocht U ons willen steunen hierin, mail dan naar fractie@cdawestland.nl met de opmerking hou de vaart in de Naaldhorst”.

Namens de fractie van CDA Westland

Anja van der Eijk

Mondkapjes duur?

Verstrekken van mondkapjes voor minima in Westland

Op 13 oktober is het dringende advies gedaan om in de strijd tegen Corona mondkapjes te gaan dragen in openbare binnenruimtes. Ook voor contactberoepen is verzocht om mondkapjes te gaan dragen. Helaas is niet iedereen in de financiële positie om mondkapjes aan te schaffen.

CDA Westland vindt het belangrijk dat het dringende advies van de overheid opgevolgd kan worden en vinden het zinvol dat het dragen van mondkapjes gestimuleerd zou moeten worden ook door de gemeente.

  • Kunnen er mondkapjes beschikbaar worden gesteld voor minima? Kan het college in overleg gaan met de voedselbank om te kijken of er mondkapjes meegegeven kunnen worden in de voedselpakketten?

Namens de fractie van CDA Westland

Anja van der Eijk

Vervolg “CDA Westland bepleit kindvriendelijke verkeerontsluiting Duingeest”

De door ons gestelde raadsvragen over een extra ontsluiting van de Duingeest en een kindvriendelijke inrichting hebben veel respons en bijval veroorzaakt (zie vorige artikel). Uit de beantwoording van de raadsvragen blijkt dat er geen mogelijkheden worden gezien om met een extra ingang naar de wijk een meer kindvriendelijke verkeersafwikkeling tot stand te brengen. Daarnaast wordt verwezen naar al getroffen maatregelen. Die beantwoording geeft de fractie van CDA Westland aanleiding tot het stellen van enkele verdiepende vragen:

Het college stelt dat van bestuurders bekend zijn met de aanwezige speeltuin en “mag verwacht worden dat zij hun rijgedrag aanpassen”. Deelt het college onze de mening dat de basis voor de veiligheid wordt gelegd met een goede inrichting van de ruimte.

  • Is de huidige afscherming van de speeltuin met een enkel hekwerkje het eindbeeld of bent u voornemens dan wel bereid een adequate afscherming te laten realiseren?

Er wordt verwezen naar maatregelen die de rijsnelheid beperken tot maximaal 30 km/uur. Echter drempels zijn uitsluitend in de rondweg aanwezig. Juist door de wijkinrichting is voor kinderen het onderscheid tussen weg en veilig gebied nauwelijks te maken.

  • Is het college bereid te laten beoordelen of de aanwezige voorzieningen toereikend zijn, dan wel aanvullende maatregelen op zijn plaats zijn; wellicht door de straten binnen de rondweg als woonerf te bestempelen en bestuurders met bijv. vernauwingen tot verlaging van de snelheid aan te sporen?

Fietsers en voetgangers vanuit de naastgelegen wijk Grote Geest moeten noodgedwongen zich door dezelfde entree naast de speeltuin begeven waar al het auto- en vrachtverkeer doorheen verplaatst.

  • Is het denkbaar dat voor fietsers en wandelaars een doorsteekje wordt gerealiseerd ter hoogte van de locatie waar de Marmerschelp en de Zeereep elkaar raken en nu alleen door een hekwerkje van 30 cm hoog zijn gescheiden. Ter beveiliging zou een vergelijkbare voorziening als bij de speeltuin kunnen worden toegepast, zie onderstaande afbeelding.
  • Als ter plaatse van de tijdelijke ontsluiting voor bouwverkeer geen 2e entree kan/mag komen; komt daar dan wel minimaal een wandeldoorgang? O.a. relevant voor bewoners die anders over grote afstand moeten omlopen naar de nieuwe bushalte.
  • Tot slot: is de wethouder bereid ter plaatse met bewoners de inrichting te bezien en daarover het gesprek aan te gaan zodat bij de definitieve oplevering van Duingeest het maximaal haalbare is bereikt in het belang van de inwoners en kinderen?

Wanneer wij antwoord hebben op de bovengestelde vragen houden wij u op de hoogte.

Namens de fractie van CDA Westland,
Jaco Eeltink

CDA Westland in actie

Afgelopen week stond in het teken van omzien naar elkaar. Bij het CDA een teken voor een actie, zo werden er in ’s-Gravenzande amaryllisbollen uitgedeeld aan onze ouderen in de omgeving van de Berkenstraat.

Met een kaartje en een praatje om de mensen te bemoedigen in een wederom lastige Corona tijd. Onze dank gaat uit naar de firma Vreugdenhil die de amaryllisbollen ter beschikking stelde. Laten we elkaar ook na deze week niet vergeten!

Pieter Immerzeel,

Raadslid CDA Westland

“Nieuwe kansen Poeldijk”

De visie van CDA Westland

In de rondgang van Poeldijk Nieuws langs Westlandse politieke partijen in dit nummer het CDA Westland aan het woord over Poeldijk. “Poeldijk is één van de kleinere dorpen van het Westland; een dorp met een rijk verenigingsleven, met name bij Verburch. Dat is belangrijk voor de sociale samenhang binnen het dorp. We denken graag mee in ontwikkelingen van het sportcomplex. Centraal in Poeldijk staat de Bartholomeuskerk. We volgen met grote interesse de ontwikkeling van de Vrienden van de Bartholomeus om ons Bartje ook in de toekomst een gemeenschapsgebouw, als evenementenlocatie te laten zijn. Het is zonde dat Dario-Fo in de Voorstraat al lang leeg staat, wij hopen dat daar spoedig appartementen gerealiseerd worden. Dat geldt ook voor de voormalige Verburch-hofschool aan de Verburchlaan.”

“Dit voorjaar is het Centrumplan voor Poeldijk vastgesteld. Daarmee is een koers uitgezet voor het centrum. Het autovrij maken van Poeldijk heeft niet onze voorkeur, omdat dit ten koste gaat van de klandizie voor de winkels. We zijn blij met jonge ondernemers die het dorp een impuls geven, zoals de Keurslagerij Van der Hout, Bakkerij Van Malkenhorst en Byna Conceptstore. Winkels zijn van levensbelang voor levendige dorpskernen. We vinden het jammer dat Poeldijk niet meer beschikt over een eigen drogist en Post NL punt. Binnenkort komt het college met het detailhandelsplan waar wellicht ook nieuwe kansen voor Poeldijk in staan.

‘In De Witte Brug: zorgwoningen en verpleegbedden’

Op het gebied van woningbouw groeit Poeldijk eigenlijk tegen Den Haag aan. Een verbinding met het Westland is essentieel. Het CDA maakt zich hard voor een lightrail verbinding en een metropolitaans fietspad. Ook denken we mee in de plannen voor uitbreiding van de Wippolderlaan. Met de Groene Kreken en Poeldijkerhout zijn er veel nieuwe Poeldijkers bij gekomen. Voor senioren zijn de Endhof en weldra Het Gantel Huys gerealiseerd. De Terwebloem is een moderne woonzorgcentrum. Onze voorkeur is dat de voormalige Witte Brug ontwikkeld wordt met zorgwoningen, verpleegbedden en levensloop bestendige woningen. Het CDA zet in op diversiteit aan woningen in Poeldijk.

‘Bieb en Vitis in Huis van de Buurt’

Zorgen voor elkaar is belangrijk, zeker in deze onzekere tijd dat het coronavirus onze bewegingsvrijheid beperkt. Het CDA is voor een actief beleid tegen eenzaamheid. Wij zijn voorstander van het combineren van Bibliotheek en Vitis Welzijn tot Huis van de Buurt om elkaar te kunnen ontmoeten. Ook is er blijvende aandacht gewenst voor plek in de openbare ruimte voor alle leeftijden, o.a. voor sport en recreatie. We steunen dan ook het idee een haventje langs de Gantel te realiseren, wellicht met meer horeca. Glastuinbouw is een economische motor van het Westland. Zo ook voor Poeldijk. We willen het areaal aan duurzaam glas beschermen en zien dat het ABC-terrein wil uitbreiden. Een goede ontsluiting is daarbij van belang. Zeker in relatie tot het verkeer naar de school en sportpark Verburch. Ook zijn er diverse geothermieprojecten in en rond Poeldijk: goede initiatieven voor een duurzame toekomst.”

Marcel Zuidgeest & Judith van den Bos