AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij (Page 4)

2019: recordaantal gestelde raadsvragen, is dit wel nodig?

Er zijn talloze burgers die de weg naar de Westlandse politici inmiddels goed kennen. Via hen komen er talloze raadsvragen op tafel. Wij denken dat veel van deze vragen prima via het Meldpunt Leefomgeving afgehandeld kunnen worden om o.a. kosten te besparen. 2019 sloten wij dan ook af met deze slotvraag aan het college.

Geacht College,
Aan het einde van een kalenderjaar maken we vaak de balans op. Naar onze inschatting gaat 2019 onder meer de boeken in als het jaar waarin het record aan gestelde raadsvragen is gebroken. Tussen de honderden aan uw college gestelde vragen nemen wij een groot aantal namens “talloze burgers” voorgelegde onderwerpen waar, die zeer eenvoudig oplosbaar lijken met een melding via het “meldpunt leefomgeving”. Op straat, maar ook via de social media, roept dat in toenemende mate de reactie op of we als burgers niet wat vaker zaken zelf kunnen oplossen, in plaats van de gemeente erop aan te spreken. Of dat nu gaat om op straat gevallen appeltjes, de scheefliggende stoeptegel of zoals recent het rechtop zetten van een omgevallen bouwhek. De weg, die vanuit veel raadsleden samen met burgers succesvol wordt genomen, richting meldpunt is blijkbaar niet voor iedereen gesneden koek.

In een aantal gevallen wordt gesteld dat het meldpunt niet adequaat zou reageren. Het is moeilijk te oordelen over de zin van gestelde vragen. Met het risico dat deze vraag mogelijk als zinloos zal worden weggezet, neemt onze fractie toch de vrijheid u op de valreep de “slotvraag 2019” aan te reiken. Die overigens een gesloten karakter heeft en dus met een simpel “ja” of “nee” vlot en met beperkte kosten kan worden afgehandeld.

1. Is uw college bereid, zie het als goed voornemen voor 2020, zsm na te gaan wat ervoor nodig is om de “talloze burgers”, die nu bij herhaling aanzetten tot het indienen van raadsvragen, ertoe te bewegen zich te melden bij het meldpunt leefomgeving, dan wel in voorkomende gevallen nadrukkelijker te stimuleren zelf de handen uit de mouwen te steken en na te gaan of de klacht terecht is als wordt gesteld dat het meldpunt niet adequaat zou reageren?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Jaco Eeltink

Nieuwe wethouder CDA Westland!

Na een zorgvuldig proces kunnen we vandaag de nieuwe wethouder voor CDA Westland presenteren.

De fractie en het bestuur van CDA Westland dragen de heer Albert Abee voor als nieuwe wethouder van Gemeente Westland. Hij vult de vacature op die is ontstaan door het vertrek van mevrouw Karin Zwinkels – de Jong.

De portefeuilleverdeling binnen het college blijft ongewijzigd waardoor de heer Abee verantwoordelijk zal zijn voor onder andere economische zaken, greenport, kennis & innovatie, kust & recreatie en arbeidsmigratie. Het dossier huisvesting arbeidsmigranten behoort daarmee tot zijn portefeuille.

Albert Abee is een ervaren bestuurder. Hij is momenteel wethouder in de gemeente Lansingerland met onder andere glastuinbouw, greenport en duurzaamheid in zijn portefeuille en zal in zeer korte termijn worden beëdigd als wethouder in Westland. Wij wensen hem veel succes met deze nieuwe uitdaging en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.

Namens de fractie en bestuur,

Jenny Vermeer en Frits Zwinkels

Even voorstellen- Albert Abee

Mijn naam is Albert Abee en ben 64 jaar geleden in Rotterdam geboren.  Ik ben getrouwd met  Lucie en we hebben drie getrouwde kinderen en tien kleinkinderen.  Na het vervullen van mijn militaire dienstplicht ben ik in het middelbaar onderwijs werkzaam geweest in zowel Gorinchem als Dordrecht.  In 1993 werd ik voor het CDA wethouder in de gemeente Zwijndrecht. Van 1994 tot 2006 was ik tevens locoburgemeester en een periode waarnemend burgemeester. Vanaf 2006 werkte ik vanuit een eigen bedrijf voor diverse private en publieke opdrachtgevers.  Het zwaartepunt van mijn activiteiten lag op het terrein van bouw en ( gebieds) ontwikkeling, in veel gevallen op het snijvlak van overheid  en bedrijfsleven.

Ik heb m.n. het wethouderschap als bijzonder waardevol en inspirerend ervaren. Vooral  ook de maatschappelijke relevantie van het wethouderschap, het belang van mensen staat centraal, sprak mij aan. Dit was ook de belangrijkste reden voor mijn terugkeer in de politiek in 2014. In Lansingerland, een prachtige (glastuinbouw) gemeente met grote opgaven op tal van terreinen, werk/werkte ik met veel plezier. De vraag vanuit het CDA of ik beschikbaar was voor de gemeente Westland zag ik dan ook niet aan komen en ervaar ik als zeer eervol.

Ik hoop mijn ervaring, in zowel het publieke alsook private domein, in te kunnen zetten voor de gemeente Westland. Vanzelf moet ik mij nog flink inlezen in de verschillende dossiers en opgaven die tot concrete besluitvorming moet leiden. Goede samenwerking in het college, goede contacten met de raad en CDA-fractie zijn daarvoor belangrijk. Samen met de fractie hoop ik de CDA waarden en normen en programmapunten namens u in de praktijk te brengen en uit te voeren. Degelijkheid, betrouwbaarheid , aanspreekbaarheid en transparantie,  zijn daarbij voor mij belangrijke uitgangspunten.

Naast het werk moet er ook tijd zijn voor ontspanning. Ik lees en sport graag, hardlopen heeft daarbij mijn voorkeur.  Bij mooi weer maken mijn vrouw en ik ook tochten op de (race)fiets. Heerlijk om zo het hoofd “leeg” te kunnen maken en inspannend te ontspannen.

Ik zie er naar uit om u te ontmoeten.

Albert Abee

Uitnodiging- Nieuwjaarsreceptie

Beste leden en geïnteresseerden,

Hierbij nodigen we u uit voor de nieuwjaarsreceptie van CDA Westland. Deze vindt plaats op;

zaterdagochtend 11 januari van 10.30 u tot 12.30 u in Partycentrum De Binnenhof, Van der Hoevenstraat 17 in Naaldwijk.

Daar ontmoeten we u graag om even terug te kijken op 2019 en de blik vooruit te werpen op het nieuwe jaar. Onder het genot van een drankje en een heerlijke kop soep kunt u het bestuur, de fractie en elkaar ontmoeten en uw kijk op de politieke en maatschappelijke agenda delen. U bent van harte welkom.

Fijne feestdagen!

Het einde van het jaar nadert alweer, de donkere dagen voor Kerst zegt men vaak. Deze beeldspraak beschrijft heel treffend de fase waarin CDA Westland zich bevindt: het afscheid van Karin Zwinkels als wethouder laat zijn sporen na. In een politiek proces kan niet altijd alles worden gedeeld, vandaar dat wij terughoudend zijn met informatie rondom haar afscheid. Wij zijn haar dankbaar voor alles wat ze voor onze partij en voor Westland heeft betekend. 

CDA Westland is en blijft de partij die oog heeft voor jong en oud. Onze jongeren moeten hier veilig kunnen opgroeien en een betaalbare woning vinden. Datzelfde geldt voor senioren en spoedzoekers die evenals de arbeidsmigranten die hier komen werken, recht hebben op een goede huisvesting. Een hele opgave als we kijken naar de bredere opgave om alles in het dichtbevolkte Westland in evenwicht te houden. Waar is ruimte voor kleinschalige recreatie en waar behouden we voldoende groen om een leefbaar klimaat te houden? En is er nog ruimte om innovatieve bedrijven te laten uitbreiden of zich hier te vestigen, zowel binnen als buiten het glastuinbouwcluster? 

En hoe houden we zorg voor kwetsbare mensen op een hoog peil? Het voorzieningenniveau binnen onze gemeente is prima en we moeten hoog inzetten om dit te behouden in samenhang met de nog steeds stijgende kosten van jeugdzorg. Een landelijk probleem waar ook wij mee te maken hebben. 

Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief is de zoektocht naar een nieuwe wethouder in de afrondende fase. Op korte termijn kunnen wij een naam presenteren. Hij of zij zal de opdracht hebben voortvarend onder andere aan de slag te gaan met deze dossiers. 

Over een week gaan we een nieuw decennium in, waarin we blijven werken aan een mooier en beter Westland, waar het goed toeven en werken is. Ook dat is en blijft ons doel. We hopen, dat we op uw vertrouwen kunnen blijven rekenen en reik ons vooral uw inzicht en gedachten aan. Bestuur en raadsleden zijn er voor u. 

Op zaterdagochtend 11 januari houden wij van 10.30 u tot 12.30 u onze nieuwjaarsreceptie in De Binnenhof in Naaldwijk waar we jou, u graag ontmoeten. Een aparte uitnodiging volgt nog. 

Rest ons om jou, u een gezegend Kerstfeest te wensen en een gezond en voorspoedig 2020. 

Namens het bestuur en de fractie van CDA Westland, 

Jenny Vermeer 

Frits Zwinkels

Is de 25% regeling voor sportaccommodaties uit te breiden?

In de raadsvergadering van december is de fractie van CDA Westland mede opsteller en indiener geweest van de D66 motie om de wethouder te kunnen laten onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om de regeling voor de gemeentelijke bijdrage voor sportverenigingen van 25% in de kosten bij accommodatievernieuwing ook toepasbaar is voor andere verenigingen. De motie is unaniem aangenomen.

In de commissie MO bleek dat nagenoeg alle fracties bereid waren om de wethouder te verzoeken om een onderzoek te starten naar de mogelijkheid om via de bestaande 25% regeling voor sportclubs de scouting te kunnen helpen bij haar plannen voor verhuizing naar het Prinsenbos.

Deze voorliggende motie heeft dat verzoek iets nader gespecificeerd naar een onderzoek of die regeling ook is toe te passen voor alle verenigingen, waaronder de scouting, met een eigen accommodatie en die een maatschappelijk nut vertegenwoordigen.

Daarbij al dan niet gebruik makend van de financiële ruimte die kan ontstaan, en in het verleden ook is ontstaan, vanwege het niet volledig gebruiken van het budget dat hiervoor per jaar wordt vrijgemaakt.

Om ook volgend jaar al desgewenst de scouting tegemoet te kunnen komen met een nog voor 2019 beschikbaar budget voor de 25% regeling en die regeling na onderzoek iets uitgebreid zou kunnen worden, is het noodzakelijk om het nu beschikbare overschot uit 2019 te behouden in de bestaande regeling.

Zoals de motie ook geformuleerd is, blijft de budget dus beschikbaar voor het huidig doel, dus voor sport. Pas als na onderzoek blijkt dat de regeling kan worden opgerekt en er een nieuwe regeling is vastgesteld, dan zou dat overblijvend budget ook voor de scouting bijvoorbeeld al in 2020 te beschikking kunnen komen

Wat CDA Westland betreft dus een prima motie om het onderzoek op deze wijze uit te voeren, maar wel met de vrijheid voor de wethouder om met welke andere oplossing dan ook te komen ook. En dit geldt ook voor de wijze waarop het budget kan worden vrijgemaakt uit het bijvoorbeeld overblijvend budget voor de huidige 25% regeling.

Jan van Rossum,

Raadslid CDA Westland

Mobiliteitsvisie Westland 2040 vastgesteld

In de raadsvergadering van december heeft de Gemeenteraad van Westland unaniem de mobiliteitsvisie Westland voor het jaar 2040 vastgesteld. De fractie van CDA Westland wilde bij de behandeling van de vaststelling daarvan in ieder geval een tweetal punten stevig markeren, te weten de goede ontwikkeling m.b.t. e-bikes in relatie met goede fietspaden en een zo snel mogelijke aanleg van een Lightrail door Westland. En tevens kenbaar maken dat het heden niet vergeten mag worden om huidige knelpunten toch ook snel op te lossen.

Voorzitter,

Als er iets aan verandering onderhevig is dan is dit wel de mobiliteit. Voor vaststelling ligt vandaag de mobiliteitsvisie 2040 voor, een visie dus hoe wij op dit moment aan zouden kunnen kijken tegen de mobiliteit in zowel 2030 als 2040. Een 10 en 20 jaar verder dus.

Dat dit heel moeilijk is, is ook te vertalen naar het verleden. Een ruime 20 jaar geleden waren er bijvoorbeeld nog geen Wippolderlaan en Westlandroute en ging al het verkeer vanaf de A4 via Voorburg en/of Plaspoelpolder naar Westland dwars door het centrum van Wateringen. Hadden wij toen al kunnen bedenken dat de Wippolderlaan zo druk zou gaan worden dat er nu hoogstnodig al weer een verbreding moet gaan komen en dat de afslagen ongelijkvloers zullen worden om de doorstroming op peil te kunnen houden? Ik denk dat niet!

En wat te denken van het bestaan van e-bikes een 20 jaar geleden waardoor tegenwoordig een heel nieuw potentieel fietsgebruikers wordt aangeroerd. Een reden waardoor nu volop plannen uitgewerkt en gerealiseerd worden voor metropolitane fietspaden. Een goede ontwikkeling om daarmee ook veel mensen uit de auto te halen en bijvoorbeeld tevens een mooie stap te zetten in de te behalen klimaatdoelen! En wie weet wat de toekomst nog meer aan verrassingen te brengen heeft?!

Dan is het goed dat er nu een uitgebreide visie voorligt met een beschrijving van de huidige stand van zaken en dat er met de huidige toekomstverwachtingen naar een beeld gezocht wordt om een juiste afstemming te krijgen tussen wonen, economie, leefbaarheid en mobiliteit!

Voorzitter, onze fractie vindt dat deze mobiliteitsvisie aan die opzet goed voldoet. Nog geen echt concrete plannen voor de verre toekomst, maar wel uit te werken richtingen die worden aangegeven waaraan wij moeten gaan denken en waarvoor als vervolg uitvoeringsplannen zullen worden opgesteld.

Wij leven echter niet alleen in de toekomst. Ook nu zijn er knelpunten die snel opgelost moeten worden, al dan niet nog opgesomd in het oude Westlands Verkeer en Vervoersplan. Wij kijken dan ook uit naar het Wegcategoriseringsplan in 2020, waarin volgens de beantwoording in de commissie Ruimte dit soort problemen op kortere termijn zullen worden opgepakt.

In de laatste MRDH vergadering van de adviescommissie van de vervoersautoriteit werd ook een presentatie gegeven over het gebruik van Openbaar vervoer in de gehele metropool Rotterdam – Den Haag. Wat daarbij in het bijzonder opviel is dat het metrogebruik in Rotterdam beduidend groter is dan al het andere openbaar vervoer van tram en bus in Den Haag en Rotterdam bij elkaar opgeteld.

Wat ik ermee wil zeggen is dat een heel vroege investering in goed en snel railvervoer (en dat was gebeurd in Rotterdam en vele andere grote Europese steden) dit heel veel andere mobiliteit van de weg haalt.

U snapt dat ik hiermee ook doel op een zo snel mogelijk vaart maken met plannen voor een Lightrail door Westland over onze centrale as, een mobiliteitsoplossing waardoor bijvoorbeeld ook andere mogelijke oplossingsrichtingen uit de visie voor 2040 wel eens niet meer nodig zouden kunnen blijken te zijn.

Afsluitend, CDA Westland stelt deze mobiliteitsvisie tevreden vast en hoopt snel wat uitvoeringsplannen tegemoet te kunnen zien.

Jan van Rossum,

Raadslid CDA Westland

Raadsleden Westland op bezoek bij Eerste Kamer

Op 10 december bezochten Remmert Keizer en Cor van der Mark de Eerste Kamer. Dit deden zij om te zien hoe men om zou gaan met de aandacht die door de voltallige gemeenteraad van Westland gevraagd is rondom het ODE debat.

ODE staat voor Opslag Duurzame Energie en duidt op een belastingmaatregel. Deze maatregel dreigt de tuinbouwbedrijven met belichting (stroomgebruik) onevenredig zwaar te belasten.

Nagenoeg ondoenbaar voor de individuele bedrijven. De gemeenteraad heeft een brief geschreven naar de Kamercommissie en gevraagd om alle aandacht voor dit dossier. Deze brief is bijzonder goed gevallen. Dit bleek uit de gesprekken. Bijna alle fracties hebben gepleit voor opschorting van deze maatregel. Nu is het afwachten hoe het kabinet reageert. Op 17 december is de stemming. Heel spannende tijden voor de tuinders. Remmert en Cor zijn 17 december weer aanwezig en houden ons hier verder van op de hoogte.

Cor van der Mark,

Raadslid CDA Westland

Open brief aan landelijk CDA

Open brief aan onze partijgenoten in het kabinet en de coalitie in de Tweede Kamer

’s-Gravenzande, 6 december 2019

Geachte leden van het kabinet en Tweede Kamer der Staten-Generaal,

In de Huisvestingswet 2014 (art. 14 lid 2) is geregeld dat de gemeenteraad kan bepalen dat bij de verlening van huisvestingsvergunningen voor ten hoogste 50 procent van een of meer daarbij aangewezen categorieën woonruimte, voorrang wordt gegeven aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan de woningmarktregio. Voor ten hoogste de helft van dat percentage (25 procent) mag bij de verlening van huisvestingsvergunningen voorrang worden gegeven aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan een tot de gemeente behorende kern.

Dit artikel in de Huisvestingswet heeft tot gevolg dat gemeenten bij het realiseren van sociale woningbouw er rekening mee moeten houden dat per 100 woningen er slechts 25 ten deel vallen aan de eigen inwoners. Reserveringen voor sociale woningbouw in woningbouwprogramma’s zijn echter weinig populair onder inwoners en maken woningbouwplannen minder lucratief of zelfs onrendabel voor gemeenten.

Toch zijn juist deze woningen op dit moment zeer urgent. Daarbij is een tweetal ontwikkelingen relevant. Enerzijds zijn sociale woningen tegenwoordig niet alleen de aangewezen woonsituatie voor minderbedeelde groepen, maar juist ook voor starters en middeninkomens. Concreter: de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning is € 38.035 (2019), terwijl het CPB (2019) € 36.000 euro bruto heeft berekend als Jan Modaal.1 Anderzijds en tegelijkertijd zijn veel grote steden (zoals bijv. Rotterdam) bezig met de sloop van sociale huurwoningen om in plaats daarvan nieuwe en gerenoveerde woningen te bouwen.

De consequentie hiervan is dat de druk op andere gemeenten binnen de woningmarktregio’s om sociale woningbouw te realiseren, toeneemt. En dat terwijl deze – veelal dorpse gemeenten – al kampen met een enorme wachtrij van inwoners die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Tot slot nog een relevant feit. Met de overheveling van zorgtaken van Rijk naar gemeenten in 2015 werd zelfredzaamheid het sleutelwoord. Het beroep op zelfredzaamheid komt er in de praktijk op neer dat de onderlinge betrekkingen van mensen worden aangesproken en veel mensen zijn mantelzorger geworden. Ook hebben het kabinet, de gemeenten en een reeks maatschappelijke partijen de wens ouderen zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig te laten wonen.

De druk op mantelzorgers is al onverminderd hoog en door de vergrijzing neemt in de toekomst de vraag naar mantelzorgers alleen maar verder toe. Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd, is het extra van belang dat mensen dichtbij hun vertrouwde sociale netwerk en familie kunnen wonen, juist als zij starter zijn of een middeninkomen hebben. Starters en mensen met een middeninkomen kunnen helpen de bestaande druk op mantelzorgers te verlagen.

Wij doen daarom middels deze brief de oproep om de Huisvestingswet 2014 te herzien en het percentage woningen dat bij de verlening van huisvestingsvergunningen met voorrang mag worden gegund aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan een tot de gemeente behorende kern te verhogen. Wij willen niet dat mensen hun vertrouwde (sociale) omgeving, dichtbij de eigen familie jaren moeten wachten op een sociale huurwoning of gedwongen moeten verhuizen van een stedelijke naar een dorpse gemeente of andersom.

Wij vragen u, onze partijgenoten in het kabinet en de coalitie de handschoen op te pakken om onze inwoners te helpen.

Met vriendelijke groeten,

Jenny Vermeer – de Smit, 

Fractievoorzitter CDA Westland

Is december voor iedereen zo gezellig?

December klopt alweer op de deur, de laatste maand van het jaar. Voor velen van ons een heel gezellige maand, vol van samenzijn, cadeaus en warmte.

Pieter Immerzeel, Raadslid CDA Westland

Maar zoals u weet is er een groep van mensen onder ons waarvoor de maand december niet snel genoeg voorbij kan gaan. Zij hopen dat het gauw januari wordt, terug naar normaal! Voor deze groep zijn de avonden lang en stil en zij worden telkens weer geconfronteerd met de tegenstelling tussen de gezelligheid buiten en de stilte binnen.

Graag zou ik aandacht willen vragen voor deze groep mensen en hierbij alle Westlanders oproepen om zich heen te kijken en oog te hebben voor deze groep. Door hen te verblijden met een bezoekje of met welgemeende aandacht te schenken aan onze medemens.

“Kan de gemeente dan niets doen?”, is de logische vraag. Zoals u weet staat eenzaamheidbestrijding hoog op de agenda van gemeente Westland, maar helaas zijn de financiële middelen niet erg ruim. Sommigen onder ons roepen: “Als er geen geld is voor eenzaamheidbestrijding is dit armoe troef!”, maar ik durf te stellen ”Als wij eenzaamheid kunnen oplossen zonder geld is dit pure rijkdom”!

Laten wij ons in het Westland solidair opstellen naar elkaar en niemand aan zijn of haar lot overlaten. Dan wordt de maand december voor iedereen een mooie maand, waarin we mogen leven naar het licht van Kerst!

Het afgelopen jaar 2019 was voor de gemeente Westland een jaar van financiële verliezen maar in een samenleving die met elkaar meeleeft en er voor elkaar is, slaat het verlies om in een jaar van pure winst.

Ik wens ieder hele fijne feestdagen toe.

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Vertrek van Karin Zwinkels

Zaterdag 30 november hebben wij kennis genomen van het besluit van onze wethouder Karin Zwinkels om haar functie per direct neer te leggen.

De reden van haar vertrek is een, ook door het bestuur onderkend, verschil van inzicht met de fractie t.a.v. de koers van het te voeren beleid. Het moeilijke dossier op gebeid van arbeidsmigrantenhuisvesting valt daarbij het meest in het oog. 

Wij betreuren dat ten zeerste, maar respecteren de politieke afweging die zij daarin heeft gemaakt. Wij zijn Karin veel dank verschuldigd voor haar tomeloze inzet voor CDA Westland als raadslid en lijsttrekker.  En natuurlijk ook voor haar inzet voor het Westland en de glastuinbouwcluster in het bijzonder.

Zij was sinds mei 2018 wethouder economische zaken & Greenport, externe positionering, MRDH – Economisch vestigingsklimaat, kennis & innovatie, duurzaamheid, kust, toerisme & recreatie en arbeidsmigratie.

Wij wensen haar veel kracht toe in deze moeilijke tijd en zullen haar steunen in haar verdere ambities.

Frits Zwinkels,

Voorzitter CDA Westland

WIE ZOET IS KRIJGT LEKKERS!

Was het altijd maar zo, dan hadden we het allemaal naar onze zin. We willen allemaal wel, maar toch lukt het niet.

Er zijn allerlei redenen voor aan te geven. We kunnen wijzen naar het Rijk (Jeugdzorg) Provincie (stikstof) en heel dichtbij (gemeente). Bij al het wijzen staan we zelf ook aan de lat. Wij zijn het Rijk, de Provincie, de Gemeente. We zijn gedwongen om met elkaar de pot te verdelen. Ieder een stukje, maar ook ieder een stukje verantwoording.

Binnen de gemeente Westland hebben we in november de begroting vastgesteld voor 2020. Wat krijgen we binnen en wat geven we uit? Het zoeken naar het evenwicht is een heel lastige opgave. Niet alles kan en bijna alles is nodig.

Elk individueel gemeenteraadslid worstelt met het zoeken naar de balans. Kan ik het nog verkopen? Begrijpen we het met elkaar? Maken we de juiste keuzes? Hoeveel zorg kan je geven? Moet je iets bij het onderwijs weghalen? Moet dan die brug of weg maar niet doorgaan? Dan dat beeld maar even laten liggen op de gemeentewerf? En ook de vraag hoe blijven we onze dorpen leefbaar en gezellig houden. Zorg tegenover een groen grasveldje. Soms duivelse dilemma’s. Wild geraas helpt dan niet… We staan echt allemaal aan de lat.

We gaan de rustige dagen van Kerst in. Voor velen een mooie tijd, met veel gezelligheid. En toch moeten we ook in ons dorp aandacht hebben voor hen die niet uitkijken naar deze periode. Ze hebben geen gezelligheid, ze zijn eenzaam, ze verlangen naar een beetje aandacht. Laten we wat extra om ons heen kijken. Hoe mooi was het niet vorige week vrijdag op de begraafplaats. We stonden even stil bij hen die niet meer bij ons zijn, maar belangrijker nog we stonden even stil bij elkaar.

In dit kader is het initiatief van VALTO helemaal geweldig. Men nodigt ouderen uit om eens een wedstrijd mee te maken van de top teams. Begin 2020 gaat dit van start. Zo doet sport waar het voor bedoelt is; “verbinden”.

Kom even op de koffie bij ons a.s. zaterdag 7 december in De Bongaard. Vanaf 9.30 uur zijn wij aanwezig. Daar kunnen we even de wereld en het dorp doorspreken. Tot dan!

Anja van der Eijk-Groeneveld, Cor van der Mark

Raadsleden Gemeente Westland CDA