AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij (Page 5)

CDA Werkbezoek WUR Glastuinbouw

Deze week bracht CDA Westland een bezoek aan Wageningen University and Resarch (WUR).

Burgemeester Arends aanwezig tijdens dit bezoek. Bij zijn aanstelling heeft de burgemeester aan elke fractie gevraagd een activiteit te organiseren om zo het Westland te leren kennen. Na bijna een jaar kent de burgemeester inmiddels het Westland en wordt het tijd om de horizon te verbreden.

In het onderzoekscentrum in Bleiswijk werden we rondgeleid en bijgepraat over de toepassingsgerichte onderzoeken en innovatietrajecten die er plaatsvinden. Trajecten zoals kasklimaat & energie, gewasbescherming en nieuwe verdienmodellen (bijvoorbeeld vanilleteelt). Ook bezochten we de recent gebouwde KAS2030 waar fossielvrij wordt geteeld. Het doel van dit onderzoek is om uiteindelijk in de glastuinbouwsector het aardgasverbruik tot nul terug te brengen.

Veel onderzoeken worden gefinancierd vanuit publiek-private samenwerking. Zo is er een zogenaamde ‘Club van 100’. Dit is een netwerk van toeleveranciers in de glastuinbouw die bijdragen aan de financiering van toegepast-strategisch onderzoek. Gemeente Westland maakt ook deel uit van dit netwerk. En afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar groenbeheer en plaagbeheersing in de bermen en de poelzone van het Westland. In 2020 gaat dit een vervolg krijgen.

Onderzoek is van wezenlijk belang voor innovatie van de sector. CDA Westland heeft gevraagd of WUR-Glastuinbouw meer betrokken wil zijn bij onderzoeken in het World Horticenter.

Petra Scheffers- van der Lely

‘Zij aan zij maken wij ons sterk voor het Westland’.

Vorige week publiceerde het CDA een discussiestuk getiteld ‘Zij aan zij’. Een titel die wat mij betreft recht doet aan het gevoel van velen dat we dit zijn kwijtgeraakt en het node missen. Individualisering, populisme en polarisering zijn termen die deze tijd het beste omschrijven. Maar het besef dat dit nergens toe leidt begint ook door te dringen, met name bij de nieuwe generatie en dat geeft mij hoop.

Initiatief nemen voor de zorg

De problemen rondom de toenemende vraag in de zorgsector hebben een grote invloed op ons Westland. Na het al in de voorjaarsnota aangekondigde tekort van 7 miljoen euro op dit dossier zijn de tekorten nog verder opgelopen met nog eens ruim 6 miljoen vanuit de jeugdzorg. Tijdens de behandeling van de begroting werd pijnlijk duidelijk welke gevolgen dat heeft. Niet alles kan meer en er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden, zoals onze fractievoorzitter aangaf in haar bijdrage.

Niemand zit te wachten op een verhoging van de gemeentelijke lasten en ook niemand vind het leuk dat gewenste investeringen in sportvelden en zwembaden uitgesteld moeten worden. Zij aan zij met alle partijen in de gemeenteraad zullen we keuzes moeten maken waar we de schaarse middelen in willen zetten. Als iedereen zich daarvan bewust is moet dat lukken. We zullen door deze zure appel heen moeten, de pijn met elkaar dragen en waar mogelijk vanuit de samenleving initiatieven nemen. Ik heb vertrouwen in de Westlandse gemeenschapszin om toch bepaalde wensen gerealiseerd te krijgen en het CDA zal dat zeker omarmen. Tegelijkertijd moeten we er alles aan doen om aan de stijgende lasten voor de gemeenten een einde te maken en dat besef is er bij minister De Jonge ook.

Uitgangspunt van het CDA is en blijft, dat de kwetsbare medemens die echt hulp nodig heeft die ook moet krijgen. Oneigenlijk gebruik en fraude moeten de kop in gedrukt worden en de regelingen moeten kritisch tegen het licht gehouden worden. Het kost echter tijd om aanpassingen in het beleid door te voeren en dat hebben we niet, de lekkende kraan moet dicht. We doen een dringend beroep op de landelijke politiek de gemeenten te compenseren en de hand te reiken bij de uitvoering van deze belangrijke taak.

Afweging individueel of algemeen belang

De huisvesting van arbeidsmigranten heeft afgelopen vrijdag eindelijk een stap voorwaarts gemaakt met de eerste paal van project Elzenbos. Op andere voorgestelde locaties is continue sprake van emotioneel verzet en worden allerlei argumenten uit de kast getrokken waarom het niet dáár kan. Ik kan mij daar echt kwaad over maken en schaam mij soms voor mijn streekgenoten. Een hele groep hardwerkende mensen wordt niet zelden neergezet als criminelen en dronkaards, volledig buiten de waarheid, om eigen argumenten kracht bij te zetten.

Feit is dat de Westlandse economie afhankelijk is van de inzet van arbeidsmigranten. Daarmee is het een verantwoordelijkheid van ons allen om hen van een goed onderkomen te kunnen voorzien. Ook hier moet de gemeenteraad zij aan zij optrekken en past het niet dat een partij als Westland Verstandig elk initiatief afschiet en mensen openlijk oproept tot verzet. Ook als oppositiepartij heb je de verantwoordelijkheid een afweging te maken tussen het belang van individuele burgers en het algemeen belang. Als we met elkaar constateren dat er een krapte op de woningmarkt is en uitzendbureaus woningen daaraan onttrekken, moeten we hen alternatieve mogelijkheden bieden.

In het land zien we tal van werkbare voorbeelden om tijdelijke arbeidskrachten een menswaardige woonomgeving te bieden, niet weggestopt, maar verbonden met de samenleving. Ik doe een dringend beroep op alle betrokkenen om realisatie hiervan mogelijk te maken.

Goedkeuring belastingplan

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer het nieuwe belastingplan voor 2020 goedgekeurd. Hierin zit een verhoging van 177% op de O.D.E. (opslag duurzame energie) in de elektriciteitstarieven. Deze heffing betaald iedereen gestaffeld als onderdeel van de energiebelasting, gek genoeg ook op duurzaam opgewekte elektriciteit. Van dit geld vult de overheid de subsidiepot voor verduurzaming. Echter deze verhoging pakt desastreus uit voor de glastuinbouwsector. Individuele bedrijven zien zich geconfronteerd met een lasten verhoging van tienduizenden euro’s en voor grotere bedrijven loopt dit zelfs in de tonnen.

In totaal praten we voor de sector over een verhoging van €40 miljoen. Glastuinbouw Nederland heeft de Kamerleden meermaals gewezen op deze feiten en ook op het effect. Voor de tuinbouwsector geeft dit een averechtse, perverse prikkel om niet te verduurzamen, omdat het aanzet tot juist een hoger gasverbruik en vernietiging van warmte. Toch heeft men geen aanpassingen in het plan gemaakt en het integraal goedgekeurd.

De komende maanden moeten we bij de landelijke politiek en het ministerie nogmaals onder de aandacht brengen welke impact deze plannen hebben. Want als dit niet aangepast wordt kan dit tot faillissementen leiden door bewust beleid en dat is niet uit te leggen. CDA Westland zal middels een motie via het gemeentebestuur dit signaal af gaan geven.

Zij aan zij voor de toekomst!

Terug naar het landelijke en het rapport ‘Zij aan zij’. In dit discussiestuk, dat een opmaat kan zijn naar het volgende verkiezingsprogramma staan alle thema’s benoemd waar we een antwoord op moeten hebben. Breed uitgemeten werd de passage aangaande de landbouw. In het stuk wordt heel duidelijk de vraag opgeworpen of wij het ons kunnen permitteren het tweede exportland ter wereld te zijn van landbouwproducten, terwijl dat een grote wissel trekt op leefbaarheid, milieu en natuur.

In het kader van ons rentmeesterschap een terechte vraag en de discussie moeten we aan durven gaan. Het vraagstuk rond de stikstofproblematiek heeft daar alles mee van doen. En natuurlijk gaan we geen hele sector halveren, die uitspraak laten we bij D66 en Groen Links. Maar deze discussie moeten we gebruiken om de landbouwsector kansen te bieden voor herinrichting en verdere modernisering en een warme sanering te bieden aan niet levensvatbare bedrijven.

Tevens moet het voor de samenleving nu voor eens en altijd duidelijk worden dat duurzaamheid een prijs heeft. Die zullen we de boer moeten bieden door eerlijke prijzen voor zijn producten te betalen. Andere onderwerpen in het rapport, waar over nagedacht moet worden zijn de woningmarkt, de oplopende kosten in de zorg, de oudedagvoorziening en klimaatbeleid. We willen met de verschillende generaties naar oplossingen zoeken voor de uitdagingen naar de toekomst toe.

Jongeren van nu hebben, ik denk terecht, een kritisch beeld over deze onderwerpen. Zij zullen geconfronteerd worden met de gevolgen van klimaatverandering, die voortkomt uit onze welvaartsgroei. Zij ervaren grote moeite een betaalbare woning te vinden door te weinig bouwen en speculatie op de huizenmarkt. En ze zetten vraagtekens bij de betaalbaarheid van de zorg en oudedagvoorziening door de veranderende verhouding tussen werkenden en niet-werkenden

Zij aan zij, gedreven vanuit onze kernwaarden verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap een open discussie voeren. Ik kijk er naar uit en hoop daar de volgende ALV mee aan de slag te gaan.

Frits Zwinkels

Voorzitter CDA Westland

CDA Westland luidt de noodklok over extreme tariefverhoging stroom.

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft afgelopen donderdag 14 november ingestemd met tariefverhoging voor de Opslag Duurzame Energie (ODE).

Dit betekent dat glastuinbouwbedrijven die tussen 50.000 en 10 miljoen kilowattuur aan netstroom verbruiken een tariefverhoging van 177% mogen verwachten vanaf 2020. Bij tuinbouwbedrijven die veel gas verbruiken kunnen de extra lasten oplopen tot vele honderd duizenden euro’s per jaar. Veel kwekers komen hierdoor in ernstige financiële problemen. Deze maatregel is ook funest voor aardwarmte projecten omdat er geen geld meer is voor deze initiatieven.

CDA Westland heeft dit zorgelijke signaal opgepakt en heeft een motie opgesteld voor de raadsvergadering van december. CDA Westland hoopt op steun van de andere raadspartijen in Westland. In ieder geval zijn gemeenteraad fracties in de andere landelijke tuinbouwgebieden ingeschakeld om eenzelfde protest te laten horen.

Met vriendelijke groeten,

Jenny Vermeer

CDA Westland: “In een winkel kun je wonen”

“De uitspraak ligt natuurlijk iets genuanceerder als dit, maar in een winkel kun je zeker wonen” legt Jaco Eeltink (raadslid) uit. In de afgelopen maanden hebben fractieleden van CDA Westland diverse eigenaren van bedrijfslocaties bezocht. Bij het peilen van de bereidheid tot een bestemmingswijziging naar wonen, gaat menig deur minstens op een kier. Als een snelle omzetting niet de voorkeur heeft, is zo’n stap in de nabije toekomst vaak wel bespreekbaar.

Daarom stelde CDA Westland voor om vanuit gemeente Westland voor een proactieve benadering te kiezen om snel nieuwe woonmogelijkheden te creëren. De motie kon rekenen op steun uit de hele raad.

Alle raadsleden delen onze opvatting dat we elke kans op realisatie van nieuwe woonstekken serieus moeten onderzoeken. Gezamenlijk de schouders eronder. Zo Westlands!

De eerste reactie vanuit het college op de motie was een ouderwetse; elke binnenkomende aanvraag zal serieus worden bekeken. Logisch, maar dat mag actiever. Draai het om en verleidt bij wijze van spreken eigenaren tot een bestemmingswijziging. Uitnodigen, enthousiasmeren en ontzorgen worden zijn wat CDA Westland betreft de nieuwe codewoorden. En waarom zouden we niet alvast de bestemming wijzigen onder het bedrijfspand van de eigenaar die aangeeft dat vandaag te snel is, maar bijvoorbeeld over een paar jaar acceptabel?

Jaco: “Ooit kreeg ik de vraag of “college van B & W” staat voor “Bouwen en Wonen”? De taak van burgemeester en wethouders blijkt echter breder te zijn. De letters B en de W lieten mij niet los. Hoe mooi zou zijn als die de komende jaren maximale aandacht gaan krijgen? In dat geval staat de B voor de vele percelen met een bedrijfsbestemming die zich nog binnen de woonkernen bevinden. Niet de gronden op de bedrijfsterreinen, maar die versnipperend gelegen locaties die her en der rondom klem liggen tussen woningen en voor bedrijvigheid vaak genoeg niet meer optimaal bruikbaar zijn. De W staat dan voor Wonen; het onderwerp waar wat mij betreft nog veel meer energie en creativiteit in mag worden gestoken.”

Op de koffie bij Petra en Conny

Wij willen graag weten wat er speelt in Maasdijk. Daarom nodigen wij u op zaterdag 7 december graag uit voor een kopje koffie! Onze raadsleden Petra Scheffers en Conny Huisman zijn aanwezig en komen graag met u in gesprek over Maasdijkse en Westlandse zaken. Van 09.30 tot 11.30 bent u van harte welkom in de Prinsenhof in Maasdijk. Komt u ook?

Bezoek CDA congres

Op 9 november is een aantal raadsleden en leden van CDA Westland afgereisd naar Utrecht voor het Landelijk CDA Congres. Het congres met de naam Appèl XL vond plaats in De Fabrique.

Bij binnenkomst ontvingen we een plattegrond met timetable. Zo kon de Algemene Ledenvergadering worden bijgewoond en kon een potje voetbal gespeeld worden waar beide goals stonden voor het innemen van ‘voor’ of ‘tegen’ een stelling. Hier werd vervolgens over gediscussieerd. Later was er pubquiz van het CDJA waar onze bestuursvoorzitter van CDA Westland samen met de jongeren aan deelnam. Aan het einde was er een meet & greet met ministers en Tweede Kamerleden en vonden er diverse debatten plaats ten behoeve van de partijkoers richting 2030.

In de algemene zaal werden in de middag ook belangrijke speeches gehouden door onder andere partijvoorzitter Rutger Ploum. De nieuwe campagne en slogan van CDA werd gepresenteerd, waarbij het uitgangspunt een maatschappij is waarbij iedereen mee kan doen. Niet wij en zij, maar zij aan zij. Vandaar ook de naam Appèl XL van het CDA congres, waarbij iedereen wordt opgeroepen bij te dragen aan een maatschappij waarin iedereen mee kan doen. Ook de positieve dingen benadrukken, in een tijd waarin het alleen maar kommer en kwel lijkt te zijn als je sociale media in de gaten houdt, blijft uitgangspunt bij het CDA.

Minister Ferd Grapperhaus vertelde iets over ondermijning en ging in gesprek met een boswachter die toonde wat hij de afgelopen week had aangetroffen bij zijn dagelijkse werkzaamheden. We moeten niet wegkijken en denken dat ondermijning bij ons in de buurt niet plaatsvindt, was de oproep.

Ook werd officieel afscheid genomen van Sybrand Buma als fractievoorzitter, die het stokje over gaf aan Pieter Heerma. Tijdens de borrel is een aantal van ons in gesprek gegaan met Tweede Kamerleden en Ministers. Het was een mooie dag waar we energie van kregen om verder te werken aan het mooier maken van een inclusief Nederland waar iedereen mee kan doen.

Janice de Jong

Bijdrage begroting 12 november 2019

Lang niet alles kan meer. Dat is de conclusie die we kunnen trekken uit de gepresenteerde cijfers. Als het college het voorzieningenniveau in stand wil houden, dan is het duidelijk dat hier iets tegenover moet staan. Het verzwaren van de lasten en het schrappen van verschillende zaken.

Lang niet alles kan!

Laat ik met de deur in huis vallen: niemand zit te wachten op een verhoging van de onroerend zaak belasting met 25% op niet-woningen. Zeker niet als je een schoenenzaak runt en steeds meer mensen bij jou schoenen komen passen om ze later op internet te bestellen. Of als je tomatentuinder bent en een gevreesd virus je kas is ingeslopen.

Toch vind onze fractie dit gerechtvaardigd gezien het enorme financiële tekort dat moet worden gedicht, zeker als we weten dat de OZB voor Westlandse ondernemers jarenlang ver onder het landelijk gemiddelde lag en de verhoging neerkomt op nog geen 20 euro per maand voor de meeste midden- en kleinbedrijven.

Er worden zaken geschrapt

We zien dat er verschillende zaken zijn geschrapt uit de voorjaarsnota. Zwembad De Hoge Bomen wordt niet automatisch nieuw gebouwd maar er wordt gekeken naar summiere herbouw waarbij een deel van de omgeving kostendrager kan zijn voor het nieuwe zwembad. Een prima idee.

Het schrappen van een extra aan te leggen hockeyveld is te rechtvaardigen omdat ook nieuwbouw en uitbreiding bij de sportcomplexen in De Lier en Monster Noord voorlopig niet doorgaan. Ik heb het al genoemd: lang niet alles kan. Alle sportvoorzieningen binnen Westland liggen er keurig bij , overigens vaak te danken aan de vrijwilligers die dagelijks op en rond de velden aan het werk zijn.

Het college zegt te willen investeren in nieuwe scholen, onze fractie vraagt zich af of dat nu een goede keuze is. De huidige schoolgebouwen zijn allen in nette staat. Gebouwen die 50 jaar geleden zijn neergezet mogen nieuw worden gebouwd. Onze fractie vind het verstandiger om de gebouwen pas te vervangen als ze hier echt aan toe zijn.

Zorgen om de zorg

Net als ieder weldenkend mens heeft onze fractie grote zorgen over de overschrijding in het budget voor de jeugdzorg, zeker nu we vorige maand hebben gehoord van een nieuw miljoenen tekort. We helpen steeds meer kinderen en gemeenten vergoeden vormen van jeugdzorg die vóór 2015 door niemand werden vergoed. Onze fractie vindt het belangrijk dat we als raad nog deze maand starten met een werkgroep waarbij we met behulp van ambtenaren en professionals in de jeugdzorg keuzes maken: wat komt voor rekening van de gemeente en wat voor ouders en opvoeders. Als gemeente zijn we net op weg naar de nieuwe aanbestedingen en horen nu van de minister dat de gespecialiseerde jeugdzorg in breder verband moet worden geregeld. Wij wensen de wethouder veel succes bij deze nieuwe hervorming waar veel nog onduidelijkheid heerst.

Ruimte voor ontmoeting

De zorg in Nederland is van hoog niveau, zo ook in Westland. Het bestrijden van eenzaamheid staat hoog op onze agenda. CDA Westland vraagt het college om nu haast te maken met plannen voor het huis van de buurt, met volop mogelijkheden voor ontmoeting in verschillende dorpen. Ook de vele vrijwilligers die werkzaam zijn bij Vitis en de bibliotheek verdienen duidelijkheid. Waar gaan we deze buurthuizen realiseren.

In ’s-Gravenzande stagneren de plannen met Vitis en de bibliotheek, onze fractie vraagt het college om samen met de ontwikkelaar en de bouwer een stap extra te zetten zodat het huis van de buurt nu snel van de grond komt. In Wateringen is nog veel onduidelijkheid. Monster schreeuwt om een impuls, er ligt een ontwerp voor De Noviteit dat in opdracht van de gemeente samen met het bestuur, Vitis en de bibliotheek is gemaakt. Inmiddels zijn gerenommeerde horecaondernemers geïnteresseerd in de exploitatie van een grand café annex eetgelegenheid. Wat zou het mooi zijn als we hier als raad nu achter gaan staan. Wethouder kunt u in de eerstvolgende commissievergadering de plannen presenteren?

Van de wethouder zorg wil onze fractie graag weten of er al meer bekend is over de verpleeghuisbedden op de Naaldhorst locatie. De demografische groei voor Westland staat geraamd op cumulatief 5,2 %. CDA Westland wil niet dat we in Westland achter de feiten aanlopen en vraagt de wethouder om intramurale zorg en bedden hoog op de agenda te houden zodat Westlanders in verschillende fasen van gezondheid de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats ontvangen.

Het gebruik van ICT binnen het sociaal domein moet sterk gestimuleerd worden. Niet voor alle vormen van hulp is menselijke ondersteuning nodig en E-health is een van de schakels die nodig zijn om de zorg betaalbaar en uitvoerbaar te houden.

Welke keuzes gaan we maken?

Dan de toekomst van de Naald. Kiezen we voor oplappen of fors uitpakken met nieuwbouw. En is de optie van een verhuizing van de WOS naar De Naald dan nog een optie? Onze fractie wil hier graag een keer uitgebreid over praten, zonder politieke lading, zodat we weten welk kostenplaatje bij welke keuze hoort.

Kleinschalige recreatie

CDA Westland vraagt voortdurend aandacht voor kleinschalige recreatie aan de landzijde van de duinen, ter compensatie van de voormalige camping op het Molenslag in Monster. Wij zien een mooie kans in het ontwikkelen van de maalkom naast de woonwijk Duingeest tot een bereikbare kleine haven. De glastuinbouwgebieden langs het duinpad in Monster zijn sterk verouderd en bieden weinig kans voor een geslaagde reconstructie. Een deel van dit gebied kan bijvoorbeeld worden aangewend voor recreatie of kleinschalige woningbouw.  Wij hebben prachtige plannen gezien voor tiny houses in een groen gebied tegen de duinen.

Westlandse oplossingen aangedragen door onze fractie

Het college zegt te willen investeren in nieuwe scholen, onze fractie vraagt zich af of dat nu een goede keuze is. De huidige schoolgebouwen zijn allen in nette staat. Gebouwen die 50 jaar geleden zijn neergezet mogen nieuw worden gebouwd. Onze fractie vind het verstandiger om de gebouwen pas te vervangen als ze hier echt aan toe zijn.

Over het opzetten van een compensatiefonds waarbij gestort wordt in een fonds dat weer geheel ten goede komt van de glastuinbouwsector, hebben wij steeds gehoord dat dit wettelijk niet mogelijk is. Onlangs heeft onze fractie een bezoek gebracht aan de Duin- en bollenstreek waar men nu ruim zeven jaar succesvol werkt met zo’n fonds. Wij vragen de wethouder om snel informatie in te winnen en met de raad te delen. Onze fractie is er van overtuigd dat ook in Westland een fonds kan worden ingezet om de broodnodige reconstructie een enorme boost te geven.

Wonen is belangrijk

CDA Westland maakt zich hard voor ouderenhuisvesting. Er zijn particuliere investeerders die graag willen starten met een project voor wonen en zorg, een Knarrenhof of kangoeroe woningen. We willen dat het college snel met deze initiatiefnemers in gesprek gaat en deze zo goed mogelijk faciliteert.

Het huisvesten van arbeidsmigranten verloopt verre van ideaal en er is veel weerstand vanuit de Westlandse bevolking. Onze fractie schaamt zich daar voor en was dan ook blij verrast door de ingezonden brief van de heer Aad Vellekoop afgelopen week in het AD. Hij pleit voor een opener blik naar onze arbeidsmigranten en vraagt om openheid en aandacht vóór – en een dialoog mét elkaar. Een oproep waar CDA Westland van harte achter staat.

Verschillende initiatiefnemers voor de bouw van al dan niet tijdelijke woonunits voor spoedzoekers staan te popelen om aan de slag te aan in onze gemeente. Onze fractie vraagt het college om een locatie aan te wijzen waar zijn hun plannen op kunnen boetseren, zodat we als raad de keuze hebben uit verschillende ontwerpen. Wij noemen bijvoorbeeld de Achtsprong in De Lier. Te meer omdat Westland meedoet aan een pilot flexwonen. Westland is de eerste gemeente die zich heeft aangemeld voor de zogenaamde ‘versnellingskamer’ waardoor trajecten korter worden.

Een gebrek aan haast

Sprekend over een kort traject: onze fractie begrijpt dat we te maken hebben met wettelijke termijnen, bezwaarprocedures en bestemmingsplannen en we weten dat zowel wethouders als ambtenaren hard werken maar soms lijkt het alsof men aan de Laan van de Glazen Stad een chronisch gebrek aan haast heeft. Het hotel voor arbeidsmigranten in Maasdijk, de plannen van Stichting Droom je thuis in Naaldwijk en Ons Buitenhuis in Maasdijk of de voetbalgoaltjes voor Luuk van der Laar. Wat duurt het allemaal ontzettend lang.

Right to challenge

In het kader van right to challenge kunne we constateren dat de vrijwilligers van De Waterman een keurige begroting en kostenraming voor de komende jaren hebben opgesteld. Een onderzoek voor de toekomst is ook in eigen beheer afgegeven aan de gemeente. Het wordt tijd dat dit nu ook beloond wordt door een definitief groen licht en voor 2021 de nodige reserveringen op te nemen.

Sinds lange tijd vragen belanghebbenden van het Prins Willem III-plein, beter bekend als het kerkplein van Ter Heijde om een andere, groenere inrichting. Wij vragen de wethouder om direct in gesprek te gaan met de initiatiefnemers en ook hier in het kader van right to challenge het beschikbare bedrag aan hen ter beschikking te stellen. Ik weet zeker dat zij hier gezamenlijk een goede invulling aan kunnen geven. Opnieuw zonde om hier de inzet van het ambtelijk apparaat voor te gebruiken.

Feesten voor onze jongeren

CDA Westland vraagt de burgemeester om de evenementennota nog een keer goed door te nemen. Door het schuiven van verschillende grote evenementen, bijvoorbeeld het Varend Corso, is er ruimte ontstaan voor nieuwe activiteiten op het evenemententerrein in de weken waar dit nu niet is toegestaan. Initiatiefnemers moeten wat onze fractie betreft de kans krijgen om iets te organiseren voor Westlandse jongeren op dit terrein.

Glastuinbouw

Dan nog een opmerking over het World Horti Center waar veel aandacht is voor kennis en innovatie. Wij vragen het college nogmaals om inspanningen te verrichten om de glastuinbouw georiënteerde opleidingen van InHolland in Delft naar Westland te halen. Een dergelijke opleiding hoort gewoon thuis in de grootste tuinbouwgemeente van Nederland. Er zijn Europese subsidies beschikbaar voor samenwerking op Europees en internationaal niveau en onze CDA gedeputeerde Adri Bom liet weten dat de provincie Zuid-Holland 2,5 miljoen euro beschikbaar stelt voor de doorontwikkeling van campussen in Zuid Holland. Nederland is toonaangevend in de wereldvoedselvoorziening. Nergens is de glastuinbouw zo efficiënt als bij ons in het Westland en we moeten er voor zorgen dat dit zo blijft.

Toekomstige ontwikkelingen

Verder moeten we nadenken over een ontwikkeling en bestemming per dorp. Hoe raar is het om Ter Heijde en Monster als kustdorpen te promoten met ruimte voor de eerder genoemde kleinschalige recreatie en een aantrekkelijk centrum met voldoende horeca gelegenheden en winkeltjes naast het bestaande aanbod. Als zoiets in Katwijk lukt, dan moet het bij ons toch ook kunnen.

Wij zijn erg benieuwd naar de resultaten van het participatieproces over het centrum van Poeldijk. Dan kunnen we knopen doorhakken. Het zou zonde zijn als initiatiefnemers met mooie plannen afhaken omdat er geen besluiten vallen. CDA Westland pleit voor het ontwikkelen van appartementen in het voormalige Dario Fo gebouw. Wij vragen het college om zich tot het uiterste in te spannen om ook op deze locatie een huis van de buurt met Vitis en de bibliotheek te ontwikkelen.

Het winkelcentrum van Wateringen is toe aan vernieuwing, de mobiliteit qua auto verkeer en openbaar vervoer is niet op orde. In het participatieproces over de visie voor Wateringen, in de plannen van de BIZ en vanuit onze fractie zijn goede plannen aangereikt. CDA Westland wil dan ook een aantal projecten opvoeren in de begroting voor 2021.

Onze fractie kijkt uit naar de plannen voor Heenweg die volgend kwartaal bekend zijn. Hoeveel en welke woningen gaan er gebouwd worden? Wat wordt het bewonersaantal? Kunnen we de brede buurtschool operationeel houden en is er nog financiële ruimte voor een beweegbox?

Respectvol samenwerken

Tot slot doe ik hier nog een oproep. We hebben nog veel te doen tot aan de komende verkiezingen in 2022 en ik proef bij alle fracties een enorme drive om dingen voor elkaar te boksen. Onze oproep is om dat dan ook zoveel mogelijk in gezamenlijkheid te doen. En persoonlijke aanvallen en kwetsende opmerkingen in de commissie- en raadsvergaderingen, maar ook daarbuiten in columns en op sociale media achterwege te laten. Het past een 100.000 plus gemeente om respectvol met elkaar om te gaan. Immers, samen kom je verder.

Lang niet alles kan in de komende periode, maar laten we dat wat wél kan, dan ook voortvarend met elkaar als college en gemeenteraad oppakken.

Graag dank ik alle medewerkers en het college voor het werk dat is verricht en wens hen van harte succes toe bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

 Jenny Vermeer

Aan de slag in “Monster-West”!

CDA Westland pleit al langer voor verblijfsmogelijkheden voor recreanten en toeristen in de kustzone bij Monster. Het gebied tussen de woonwijken Grote Geest / Duingeest en duinen kan hiervoor geschikt worden gemaakt. Tot nu toe komt er weinig terecht van een betere ruimtelijke ordening in dat gebied door de minder gunstige verkaveling en moeilijke bereikbaarheid. De fractie ziet goede kansen voor onder meer recreatie en groen. Reden voor het CDA om de discussies over de toekomst van dit gebied nieuw leven in de blazen.

Kleinschalige recreatieve bebouwing aan het water rond een nieuw jachthaventje, een theehuis aan het fietspad en eilanden voor Tiny Houses zijn enkele mogelijke elementen waaraan wordt gedacht. Een eerste schets laat zien dat de lang gewenste terugkeer van een (compacte) camping, inclusief camperplaatsen, niet wordt uitgesloten. De raadsleden Anja van der Eijk-Groeneveld, Cor van der Mark en Jaco Eeltink verkenden vrijdag de locatie vanaf het water.

Fotografie: Jan van Rossum

Nederland heeft een lerarentekort?

Pieter Immerzeel:Nederland kampt met een lerarentekort hoor je bijna wekelijks op het nieuws, eerlijk gezegd geloof ik daar helemaal niets van.

In Nederland hebben we volgens mij veel te veel leraren, helaas staat het leeuwendeel van hen niet voor de klas! Ik denk dat deze stelling enige uitleg verlangt.

Onlangs was ik op bezoek bij een goede vriend, een man op leeftijd. De krant lag voor hem op tafel en ik vroeg naar zijn welzijn. Zijn antwoord was als volgt: Ik ben gezond, heb genoeg te eten, heb familie en vrienden om mij heen kortom eigenlijk gaat alles goed, echter gelukkig ben ik niet. Als ik de krant opsla of de televisie aanzet hoor ik alleen maar narigheid. CO2 uitstoot, stikstofproblematiek, gasloos verwarmen, plasticsoep het houdt niet op. Hoe harder ik mijn best doet netjes met mijn omgeving om te gaan, des te harder lijkt de media te roepen dat alles verkeerd gaat.

In kranten en informatieprogramma’s verdringen deskundigen (leraren) om mij/ons te vertellen hoe alles anders en beter moet, vaak met opgeheven vinger. Deze “leraren” ontnemen mij het plezier dat ik heb in mijn leven. Het deed pijn in mijn hart zijn woorden zo te horen. Natuurlijk ben ik helemaal voor om op een verantwoorde manier met deze aarde om te gaan, maar laten we dit op een ontspannen en positieve manier doen. Laten we niet zo verkrampt en betweterig elkaar de les lezen alsof wij/zij de waarheid in pacht hebben.

Het leven is te kort om de hele dag zorgen te maken. Zei niet eens een wijs man: Geen zorgen voor de dag van morgen, want elke dag heeft genoeg aan z’n eigen last! We mogen van de aarde en natuur genieten en laten we dit ook doen, zonder je dag te laten verknoeien door een leger van deskundigen (leraren). Van mij mag een groot deel van dit leger volgende week voor de klas, dan zijn meerdere problemen in één keer opgelost.

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

UITNODIGING ALV – CDA Westland

Het bestuur van CDA Westland nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op 19 november a.s. in ’t Centrum in De Lier met als thema: Ruimtelijke invulling van het Westland, uitdagingen en kansen.

De agendapunten;
1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Mededelingen en vaststelling van de agenda
3. Notulen ledenvergadering d.d. 14 mei 2019
4. Financiële begroting
5. Verkiezingen
6. Het bestuur draagt Dhr Joost Janszen voor in de functie van secretaris
7. Afscheid van Janet van der Wel als bestuurslid
8. Mededelingen uit de fractie van CDA Westland
9. Rondvraag

Korte pauze en om 20.30 uur start openbare gedeelte

10. Thema Ruimtelijke invulling van het Westland. Dhr Peter Verbon,
medewerker van de provincie Zuid-Holland zal een beeld schetsen van
de ontwikkelingen en keuzes, die er liggen naar de toekomst toe.
11. Discussie
12. Sluiting
Graag ontmoeten wij u deze avond!
Bestuur CDA Westland