AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij (Page 5)

Inspiratie voor het nieuwe politieke seizoen

Het zomerreces is ten einde. Het college en de gemeenteraad hebben zich weer op kunnen laden voor het volgende politieke jaar. Inspiratie en nieuwe inzichten op kunnen doen tijdens de vele dorpsfeesten. Genietend van de gemeenschapszin, die deze feestweken mogelijk maken en waar we best trots op kunnen zijn. Zou het niet geweldig zijn als we die trots en gemeenschapszin vast kunnen houden en als echte Westlanders de schouders eronder willen zetten. Of ben ik soms de enige, die zich ergert aan al die mensen, die telkens aan de noodrem gaan hangen, als noodzakelijke besluiten te dichtbij komen. Die direct gaan schreeuwen op social media dat iets zo niet kan, zonder het ook maar enige kans te geven. Er is een cultuur ontstaan waarin eenieder precies weet te duiden wat men niet wil, maar niet aan kan geven wat dan wel. Zo niet Westlands. 

Juist van politieke partijen mag je toch verwachten, dat zij het algemeen belang dienen? In de Westlandse gemeenteraad is voor sommigen echter nog steeds niet duidelijk, dat belangenbehartiging niet hetzelfde is als politiek verantwoordelijk handelen. Want ook oppositiepartijen moeten de afweging durven maken tussen individuele belangen en het algemeen belang. Als je een weg aan wil leggen, kom je altijd wel iemand tegen die daar nadeel van heeft. Maar moet die weg er dan maar niet komen? Van verstandige politici verwacht je dan niet dat ze de barricade op gaan en de noodzakelijke besluitvorming frustreren. Ik hoop oprecht dat de gemeenteraad eens een meer positieve houding en eenheid uitstraalt. Juist nu er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden en er offers gevraagd worden aan burgers en bedrijven. Met een breed draagvlak ben ik ervan overtuigd dat we met die sterke gemeenschapszin alle belangrijke zaken gerealiseerd kunnen worden. Het doel zou toch voor iedereen gelijk moeten zijn. Een mooier Westland met een sterke economie en een fijne leefomgeving waar het goed toeven is voor jong en oud. Een Westland waar we trots op kunnen zijn en die we door kunnen geven aan de volgende generatie. 

Frits Zwinkels 
Voorzitter CDA Westland

Vakantie (bijna) voorbij!!

Nu de vakanties bijna voorbij zijn, is het goed om even vooruit te kijken naar de periode die voor ons ligt. Zo ook in de Westlandse politiek, het College en de Gemeenteraad zijn deze bestuursperiode alweer 1,5 jaar aan het stuur, bijna op de helft van de termijn en er liggen grote uitdagingen op het pad! Ook voor CDA Westland ligt er een uitdagende periode voor ons. Wat mag u van ons verwachten? Naast de dagelijkse zaken, die zich soms (plotseling) voordoen en onze aandacht verdienen, willen wij ons ook nadrukkelijk richten op strategische doelen voor het Westland. Belangrijke doelen voor ons als CDA zijn o.a het behoud van onze tuinbouw en het tuinbouwcluster die zo belangrijk voor onze streek en waarop wij heel trots zijn; gezonde Westlandse financiën met andere woorden een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven en het voorkomen van extreme lastenverzwaring voor burgers en bedrijven. Goede zorg voor ouderen, zieken en minderbedeelde mensen; goed onderwijs voor iedereen. Kortom een sterk en sociaal Westland!!

Het is belangrijk om deze strategische doelen vast te houden en ons niet alleen te laten leiden door de waan van de dag. Koers houden in warrige tijden dat is wat het Westland nodig heeft. Op het CDA mag u de komende periode rekenen!

Heeft u vragen of dringende zaken dan staan wij voor u klaar.

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Adopteren Namenmonument slachtoffers holocaust

Enkele weken terug werd bekend dat het Namenmonument voor slachtoffers van de Holocaust er definitief ging komen. In Amsterdam zal een monument verrijzen met de namen van de Nederlandse Holocaustslachtoffers die geen graf hebben. Alle namen van Joden, Sinti en Roma die vanuit Nederland zijn vervolgd en gedeporteerd, alsmede gedeporteerde Nederlandse Joden woonachtig in andere landen, die in naziconcentratie- en vernietigingskampen zijn vermoord, alsook zij die zijn omgekomen door honger of uitputting tijdens transporten en dodenmarsen en waar geen graf van bekend is. 

Een aantal gemeenten draagt bij aan de bouw van het monument door namen van mensen die afkomstig zijn uit hun gemeente en wier namen op het Namenmonument zullen verschijnen, te adopteren. Adopteren van namen is mogelijk door een bedrag van 50 euro per naam bij te dragen. De database van het Namenmonument bevat 51 slachtoffers die geboren zijn in Westland (Wateringen 8, Naaldwijk 19, Monster 16 en ‘s-Gravenzande 8). 

D66 Westland en CDA Westland vinden het belangrijk dat er continu aandacht blijft voor de geschiedenis van Nederland, Westland en de Tweede Wereldoorlog. Wij vinden dat na het plaatsen van Stolpersteine in 2016, Westland de verantwoordelijkheid moet nemen om de omgekomen Westlanders blijvend te herdenken door een bijdrage te leveren aan het Namenmonument in Amsterdam. 

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen: 

1. Is het college bekend met de mogelijkheden om namen te adopteren voor het namenmonument? 

2. Is het college bereid om de verantwoordelijkheid te nemen voor het blijvend herdenken van de tijdens de Holocaust omgekomen Westlanders door hun namen te adopteren? 

Wij verzoeken u deze vragen binnen de geldende termijn schriftelijk te beantwoorden. 

Benjamin Hofland en Cor van der Mark 

D66 Westland en CDA Westland

CDA pleit voor behoud rechten kringloopwinkels

Wij willen graag dat kringloopwinkels hun afval gratis mogen blijven brengen naar de gemeentewerf. Wat ons betreft een win-win situatie omdat veel “afval” nog een tweede leven krijgt via de tweedehandswinkels. Hierdoor is er minder afval. De opbrengsten van deze verkopen gaan veelal naar goede doelen en voor de burger is het vaak makkelijker om naar de kringloop te gaan dan naar de gemeentewerf. Als er dan uiteindelijk toch nog afval overblijft, dan moet dit wat ons betreft gewoon gratis bij de gemeentewerf gebracht kunnen worden door de kringloopwinkels.

Wateringen, 7 augustus 2019

Geacht College,

Vandaag hebben wij vernomen dat per heden alle kringloopwinkels in Westland een verbod hebben gekregen om te storten op de gemeentewerf.

Naast betrokkenen heeft dit ook onze fractie zeer verbaasd, tenminste als deze maatregel ook de kringloopwinkels betreft die in stichtingsvorm -zonder winstoogmerk- voor het goede doel opereren. 

Bij het onlangs vastgestelde afvalplan Westland en de werkgroep vergaderingen in het kader van alle beheerplannen is de materie met betrekking tot de gemeentewerf niet anders langsgekomen dan een eventueel uit te werken optie om voor Westlandse inwoners te gaan werken met  een pasjessysteem. Dit om daarmee niet de poort open te houden voor het gratis wegbrengen van vuilstort vanuit een andere gemeente, waar men voor die service wel moet betalen. De verbodsmaatregel verrast ons dus mede om deze reden.

Daarmee stellen wij vast dat er nog steeds gratis door onze Westlandse burgers afval weggebracht kan worden naar de gemeentewerf. Nu zien wij de stichtingsvorm van de kringloopwinkels ook als “tussenpersoon” tussen burger, die van groot afval af wil, en de gemeentewerf. Met dien verstande dat bruikbaar “afval” door de stichting wordt opgeslagen voor verkoop in de winkel of het magazijn. Niet bruikbaar afval wordt dan voor die burger (alleen niet uit naam van die burger) naar de gemeentewerf gebracht. Hiermee bespaart de gemeente in de afvalverwerkingskosten en levert het bruikbare “afval” na verkoop geld op dat weer naar goed doelen gaat.

Met andere woorden, de fractie van CDA Westland stelt dat het verbod op het brengen van afval naar de gemeentewerf snel moet worden opgeheven.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

  1. Klopt het dat alle kringloopwinkels in Westland geen gratis afval meer mogen brengen naar de gemeentewerf?
  2. Bent u het eens met onze redenering dat de kringloopwinkels in stichtingsvorm dit gewoon gratis moeten kunnen blijven doen?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland, 

Jan van Rossum

Voorjaarsnota bijdrage CDA Westland

Voorzitter,

Voor ons ligt de voorjaarsnota die de hoofdlijnen uitzet voor het beleid voor de komende periode. Het is geen rooskleurig plaatje: ontwikkelingen in het Westland vragen om goede oplossingen, landelijke wetgeving, om goede maatregelen en onze wensenlijst op het gebied van zorg, wonen, levendige dorpen, bereikbaarheid en economie is bijna eindeloos. Zoals vorige week gezegd, zullen we plannen moeten schrappen of doorschuiven en moeten we kijken waar we gaan schaven. Met andere woorden: waar kan het met iets minder toe? en: waar moeten we ons geld juist wel aan uitgeven?

De zorg binnen onze gemeente is van een hoog niveau en door de opgebouwde reserves kunnen we doen wat gedaan moet worden. Maar wat wordt de bijdrage vanuit het gemeentefonds en hoe hoog zijn de extra gelden die we voor wettelijke taken als jeugdzorg en WMO zullen ontvangen. Hoe gaan we de discussie voeren waar we als gemeente en overheid verantwoordelijk voor zijn, want duidelijk is dat we niet alles wat nu wordt gefaciliteerd in stand kunnen houden. Zeker nu de reserve binnen het sociaal domein uitgeput raakt. We moeten samen op weg om de juiste zorg dichtbij te organiseren. Ik herhaal hier de wens om professionals en kerken, Vitis, de Zonnebloem en andere organisaties beter te laten samenwerken. Het waardig ouder worden programma is hier een belangrijk onderdeel van.

Vorig jaar zijn er bijna 850 woningen gerealiseerd. Voor komend jaar willen we niet alleen méér, maar ook divers bouwen: de vraag naar de verschillende woonvormen zal alleen maar toenemen. We willen zorg en wonen uitbreiden, het gebied rond de Hoge Bomen is hier misschien geschikt voor. We willen meer flexwoningen voor spoedzoekers en arbeidsmigranten, het terrein van de Horticampus kan hier gedeeltelijk voor worden gebruikt en we zullen daar zoals het college ook voorstelt niet ontkomen aan hoogbouw. We moeten met elkaar het gesprek voeren of we een prominente glastuinbouwgemeente blijven of een woningbouwlocatie worden voor de uitbreiding voor Den Haag en Rotterdam. Het zal niemand verbazen dat onze fractie een sterke voorkeur heeft voor de eerste optie. Volgens de prognose groeit Westland naar bijna 140.000 inwoners, hoe gaan we bouwen voor studenten en jongeren hier al wonen of terug willen naar de kust.

Sprekend over die kust kijken we uit naar de discussie over jaarrond horeca op het strand. Ondernemers staan te popelen om te investeren, laten we hen niet te lang laten wachten. En wat te denken over een door collega Van Rossum zo gewenste camping in Monster, kunnen we niet samen met het Westerhonk een kleine camping realiseren waar ook campers een plek kunnen krijgen.

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn van belang voor een bedrijvige gemeente als Westland en staan dan ook hoog op de agenda. Westland geeft dan ook van alle gemeenten in Nederland het meeste geld uit aan wegen. We kunnen niet anders dan het bedrijfsleven laten meebetalen aan deze bereikbaarheid. Om een voorbeeld te geven: het stuk weg tussen bedrijventerrein Teylingen en de rotonde op de Naaldwijkseweg heeft 11 miljoen euro gekost. Dit bedrag is geheel opgehoest door de gemeente, en iedereen kan op zijn vingers natellen dat zulke uitgaven in de toekomst alleen samen met het bedrijfsleven kunnen worden bekostigd. Eenzelfde oplossing is bijvoorbeeld bedacht voor de hellingbaan die bij Molenslag in Monster wordt aangelegd, ook daar gaan ondernemers meebetalen aan de kosten.

Er moeten belangrijke OV lijnen bijkomen, de lightrail over de centrale as in Westland vanaf Maassluis en langs Maasdijk naar Den Haag wordt steeds meer een vast gegeven in de toekomstplannen. Het OV in Wateringen moet verder aangesloten worden op de stadslijnen van Den Haag en het terrein van het Horticenter tegenover het Carlton Hotel wordt een belangrijk OV punt waar voldoende ruimte voor fietsen en auto’s moet worden gereserveerd.

Dan een heikel punt, het verhogen van de onroerend zaak belasting. We ontvingen daar een schijven over van het MKB, het is logisch dat men opkomt voor de achterban. Is CDA Westland blij met deze lastenverzwaring: nee. Maar gezien de tekorten is een verhoging die nog flink onder het landelijk gemiddelde uitkomt wel gerechtvaardigd. Als wij de OZB met 30% laten stijgen zoals het college voorstelt, dan betekent dit voor de kleine ondernemer een verhoging van ruim 20 euro per maand. Collega Cor van der Mark heeft het met zijn bakker uitgerekend: een cent op iedere eierkoek die de winkel uitgaat.

De kosten voor het ophalen en verwerken van ons afval stijgen jaarlijks per huishouden met 70 euro per jaar. Voor gezinnen die het al niet breed hebben is dit een heel bedrag, maar onontkoombaar omdat het uitgangspunt is dat de totale bijdrage kosten dekkend is. De verwerkingskosten zijn gestegen, maar in het afvalplan zijn maatregelen genomen waardoor de verhoging van de bijdrage binnen de perken is gehouden.

Onze fractie spreekt verkennend met eigenaren van bedrijfslocaties in de kernen die zich mogelijk lenen als locaties voor nieuwe woningen en signaleren bereidheid tot beweging. CDA pleit ervoor het college te laten onderzoeken of initiatieven kunnen worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door de gebiedsmakelaar op pad te sturen die zich nu richt op het vitaliseren van de winkelkernen. Braakliggende stukken grond die in het bezit zijn van Vestia moeten we in kaart brengen en ontwikkelen. De verkoop van De Noviteit is voor ons bespreekbaar mits een nieuwe eigenaar de functie voor ontmoeting en horeca ontwikkelt en uitvoert. Liefst samen met de bieb en Vitis. Hetzelfde geldt voor de Hofboerderij. Als het college niet op korte termijn een langlopend contract met de kinderopvang tekent waardoor de nodige aanpassingen van het gebouw kunnen worden bekostigd, dan moeten we ook hier denken aan het verkopen van dit gebouw waarbij ontmoeting met een horecafunctie gewaarborgd wordt. Uiteraard met behoud van de monumentale status.

In elk dorp moet een fysieke plek zijn voor ontmoeting, daar hebben we het huis van de buurt voor bedacht. Als we hier serieus werk van willen maken dan moeten we nu wel spijkers met koppen slaan en de beschikbare locaties in Honselersdijk, Wateringen en ’s-Gravenzande ontwikkelen. Daarbij moet goed gekeken worden of bestaande locaties die nu leeg staan kunnen worden benut.

De plannen van de WOS voor De Veiling, De Leuningjes, zien er goed uit maar ook hier plaats ik kanttekeningen bij de hoge kosten die er mee gemoeid zijn. Belangrijk is om te weten of deze investering nu voor 10 jaar geldt of dat dat onze toekomstvisie toch wordt dat de Veiling langer blijft bestaan. Moeten we hier opnieuw denken aan het afstoten van dit complex, zodat investeerders de nodige aanpassingen aanbrengen en de voorzieningen behouden blijven voor Poeldijk?

Kunnen we bezien of de plannen voor De Naald toch naar voren kunnen worden gehaald waardoor de tijdelijke renovatie niet nodig is? Ik weet dat we voorzichtig moeten zijn met geld uitgeven, maar een tijdelijke oplossing van ruim een half miljoen euro is ook niet wenselijk.

De economische agenda willen wij in stand houden. Naast de lastenverzwaring vanuit de OZB verdient de glastuinbouw een degelijke ondersteuning om onze positie als tweede economische sector landelijk te behouden. Net als in elk dossier moeten we hier goed kijken waar we als gemeente verantwoordelijk voor zijn en wat de taken zijn van de sector.

Right to challenge is niet altijd makkelijk te realiseren. Toch biedt het kansen om initiatiefnemers en inwoners een project zelf te laten bedenken en uitvoeren. De gemeente hoeft niet altijd de regie te hebben en plannen kunnen vaak sneller en goedkoper worden gerealiseerd. We zijn benieuwd of het nieuwe fenomeen de initiatieftafel enige verlichting van regels geeft.

Dan nog een oproep aan het college: kunt u het zomerreces gebruiken om met een stofkam door uw dossiers te gaan en zo nog wat zaken nader te bezien? Graag horen we van u hoe u denkt over het schrappen of doorschuiven van plannen. Wij doen bijvoorbeeld de suggestie om te plannen voor een nieuw oorlogsmonument in De Lier te schrappen. Het leeft niet het Westland, ook niet in De Lier en dit levert zomaar een besparing van meer dan een ton op. Het zou fijn zijn als we nog meer van deze kleinere bedragen kunnen vinden waardoor de lasten voor bedrijven en huishoudens niet verder hoeven te stijgen en het tekort in de begroting kan worden aangepakt. Bij het hanteren van de stofkam vragen we u nadrukkelijk om te kijken naar de stip op de horizon: waar willen we naartoe als gemeente.

Voorzitter, dit worden geen rustige maanden. We moeten vol aan de bak om met elkaar de juiste keuzes te maken. Ik heb er het volste vertrouwen in dat het college komend najaar met goede voorstellen richting de begroting zal komen.

Jenny Vermeer

Fractievoorzitter CDA Westland

Islamitische basisschool

Vrijheid van godsdienst en ook vrijheid van onderwijs zijn de basiswaarden in Nederland die er voor zorgen dat we vreedzaam met en naast elkaar leven.

We vullen met z’n allen de clublid van de ‘vereniging Nederland’ en als je een school wilt stichten dan mag je een beroep doen op de beschikbare middelen. En of dat dat een reformatorische school in ‘s-Gravenzande, een Montessorischool in Monster of een islamitische school in Naaldwijk, dat maakt dan natuurlijk niet uit. Want in de wet staat nu eenmaal dat er ruimte is voor bijzonder onderwijs naast openbaar onderwijs. 

Als een schoolbestuur niet of disfunctioneert dan is dat uiteraard een reden om een school te sluiten. Maar minderheden beknotten in hun mogelijkheden leidt uiteindelijk tot een samenleving waar de macht van de sterkste geldt. En dat hoort niet bij de democratie waar wij in leven.

Binnen deze democratie past het ons ook niet om een besluit van de hoge raad of van de minister te dwarsbomen. Dat is laf en misleidend. Door tegen het scholenplan te stemmen en door een beroep in te stellen tegen het besluit van de minister lijkt het of lokale politici invloed hebben op de kwestie, maar dat hebben ze niet. Het enige dat zij hiermee bereiken is veel gedoe en negatieve publiciteit. En dat vindt mijn fractie bijzonder spijtig.

Jenny Vermeer

Fractievoorzitter CDA Westland

Het begrotingstekort van Gemeente Westland in perspectief

Zoals u wellicht al vernomen heeft via de media, stevent Gemeente Westland af op een tekort van € 14 mln. in de komende jaren. Het gat in de begroting zal gedicht moeten worden. Dit zal betekenen dat er lastenverzwaringen aan zullen komen. Voor velen van u geen prettig nieuws. Maar wat betekent dit tekort nu vanuit ander perspectief?

U zou het bericht ook zo kunnen lezen: de rol van de Gemeente Westland zal de komende jaren verder in de Westland worden uitgebreid, immers zal er meer geld richting de Gemeente vloeien. De Gemeente zal al dit geld ook weer onder de burgers herverdelen. Dit doet zij door extra taken op zich te nemen of taken te intensiveren.

De rol van de gemeente wordt in het leven van de burger steeds belangrijker. De vraag is, is deze beweging wenselijk? Willen wij als burgers van Westland een hele sterke en betrokken, maar ook dure overheid? Om een voorbeeld te geven, de gemeente Westland ziet de vereenzaming als groot probleem en wil dit aanpakken. Hiervoor zal zij ambtenaren aanstellen en regels maken, kortom: een bureaucratische organisatie neerzetten om het probleem te lijf te gaan.

Echter, zouden wij dit als burgers onderling ook kunnen regelen? Zonder geld, regels en bureaucratie van de gemeente. Gewoon prettig met elkaar samenleven en naar elkaar omzien. Oog voor elkaar hebben, daar hebben we de gemeente toch niet voor nodig!! Ik zou zelf graag zien dat mensen dit onderling oppakken, bijvoorbeeld via kerkgenootschappen, sport- en/of buurtverenigingen. Vereenzaming decentraal, onderling oplossen geniet voor mij de voorkeur. Zo houden we het leven leuk, betrokken en uiteindelijk beter betaalbaar!

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

POLIERTIEK juli 2019

DOEK OVER DE PARKIETEN KOOI??

Velen zullen het zich nog wel herinneren. Iemand had een kooi met leuke kwetterende parkieten in huis staan. Gezellig, kleurrijk, levendig. Maar soms, als die ‘krengen’ een beetje veel kabaal maakten kwam de theedoek uit de keuken en ging die eroverheen.

Ik beloof dat niet voor de komende twee maanden, als de Westlandse politiek met reces is. Dan even geen vergaderingen, dus doek erover. Helaas zit er altijd wel ergens een krengerig vogeltje wat onder de doek uit piept en gaat zitten kwetteren. Gewoon proberen niet te luisteren is ons advies.

Laten we hopen dat de onverkwikkelijke discussies van de laatste weken snel over mogen waaien. Vroeger waren bij mij thuis toch wel altijd de regels die Pa en Ma ons oplegden, die waar we ons aan hielden. Dat was dan toch alleen nog maar thuis, laat staan als ze van de landelijke overheid kwamen. Een vanzelfsprekendheid.

Wat zouden we nu zeggen als de lokale partijen, bij ons, zouden zeggen; “dat rechts rijden vinden wij maar helemaal niks, want dan hebben die anderen altijd voorrang. Nee, wij gaan links rijden”?.

En dan proberen, met veel verbaal kabaal, dit vol te houden. Dit betekent voor iedereen goed opletten bij ‘t Woudt, Wateringseveld, Coldenhove enz. Als je er even goed over nadenkt is het echt van de gekke. Maar dit is ook Westland. Doek erover?

Beste Lierenaars, gelukkig geen doek over onze Bradelier week. Heerlijk om naar uit te kijken. Geniet ervan: van de spelen en van elkaar. Gelukkig gaat de Korte Baan gewoon door. Bradelier Comité en alle anderen veel succes!

Over een poosje gaan we weer koffie drinken, maar eerst even vakantie.

Anja van der Eijk-Groeneveld en Cor van der Mark, raadsleden voor het CDA Westland

Nieuw afvalplan Westland

Op dit moment heeft een huishouden in Westland 229 kilo restafval per jaar! Het is wettelijk vastgesteld dat dit 100 kilo moet worden. Om dit te behalen heeft het college een plan voorgedragen dat wij hebben goedgekeurd.

In de raadsvergadering van 9 juli heeft de gemeenteraad met een ruime meerderheid een nieuw afvalplan voor Westland vastgesteld.

Dit nieuwe plan houdt in dat ook in Westland nog meer aan bronscheiding (scheiden van afval door huishoudens zelf) gedaan zal worden om daarmee meer afval te verzamelen wat dan ook weer grondstof kan zijn voor nieuwe producten. Vele huishoudens hadden al aparte afvalcontainers voor restafval, papier en GFT (Groente, Fruit en Tuinafval), en/of brachten al hun plastic afval al apart weg bij verzamelcontainers. Maar dat is nog lang geen gemeengoed! Met als gevolg dat de hoeveelheid restafval veel te groot is (229 kg / huishouden).

Restafval gaat in principe rechtstreeks naar de verbrandingsoven van onze afvalverwerker, ook al komen er steeds betere mogelijkheden om bij de afvalverwerker het afval te scheiden. Maar nog niet genoeg. Voor het verbranden moet de gemeente betalen. Minder aangeleverd restafval betekent dus ook minder kosten voor de gemeente en daarmee ook voor de burger.

Apart opgehaald GFT afval wordt weer gebruikt voor het maken van compost, en ook Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD) afval kan hergebruikt worden. Dat wordt circulaire economie genoemd. Waar hergebruik plaats kan vinden hoeft de gemeente dus ook niet te betalen voor het verbranden. Het Rijk dwingt nu de gemeenten om het niet herbruikbare restafval terug te brengen naar uiteindelijk 100 kg/huishouden.

In Westland gaan wij dit proberen te bereiken door de mensen toch beter te laten nadenken en dwingen om hun afval beter te scheiden. Daarvoor dient het vastgesteld afvalplan als basis. De nieuwe maatregel houdt vooral in dat naast plastic nu ook blik en drinkpakken gescheiden kunnen worden als PBD afval en dat daarvoor een PBD container aan huis, of grote verzamelzakken voor plastic beschikbaar gesteld kunnen worden welke dan eens in de twee weken aan huis opgehaald zal worden. Wil of kan men dit niet in/aan huis verzamelen dan kan het PBD ook weggebracht worden naar de huidige (om te bouwen naar PBD) en nieuwe grote verzamelcontainers.

Doordat er minder PBD in de restafvalbak zal zitten wordt deze in het vervolg eens in de drie weken opgehaald. Voor GFT en papier blijft alles hetzelfde, alleen wel met de verwachting dat dan ook de GFT afvalbak voller zal zijn door betere scheiding. Rond  appartementen en hoogbouw zullen de verzamelcontainers worden aangepast op deze nieuwe scheiding.

Het CDA heeft haar goedkeuring aan het plan met bijbehorende achtergrondgedachte gegeven, kenbaar gemaakt via de volgende raadsbijdrage:

Voorzitter,

Er zijn weinig plannen in het bestaan van de gemeente Westland die vooraf zo uitgebreid besproken zijn als dit afvalplan. Eerst in de  werkgroep, te beginnen nog in de vorige collegeperiode (al was dat toen nog een onderdeel van de werkgroep beheerplannen), vervolgens in commissie Ruimte, dan een Raadsvergadering, daarna opnieuw in de werkgroep met als input nu ook een gehouden enquête onder burgers in Westland, daarna weer  in de commissie Ruimte, om dan uiteindelijk vandaag de finale klap op het voorstel te kunnen geven, een voorstel dat volgt als resultaat van al die bijeenkomsten en raadplegingen.

Het is dan ook NIET zo maar voorstel geworden waar de Raad bij het kruisje mocht tekenen! Nee eerder het tegenovergestelde. Wij kunnen dus echt niet  zeggen dat er over de voor- en nadelen van de beslispunten niet of nauwelijks gesproken is.

Wij snappen daarom ook de gemaakte keuzes in het raadsvoorstel en gaan hiermee akkoord. Voor de CDA Westland wordt met dit voorstel een grote stap gezet om de doelstelling te kunnen halen voor het terugbrengen van de te grote hoeveelheid restafval,  en daarmee samenhangend om een beter, recyclebaar en geld opbrengend afvalproduct te kunnen aanbieden aan de afvalverwerker.

Wij vertrouwen erop dat ook het plan uit het voorstel voor goede communicatie goed wordt opgepakt. Dat de noodzaak ervan groot is blijkt wel uit de reacties op de sociale media. Vooral de consequenties van het voor vele mensen anders moeten handelen in het weggooien van het vuil is onderwerp van discussie.

Als burger, die voor het gemak gaat, zou ik ook alles liever in 1 grote afvalcontainer willen doen die eenmaal in de week wordt opgehaald. Maar als ik, ook als burger, alle achtergronden en doelstellingen zou kennen, dan zou ik zeker meer dan begrip hebben voor de keuzes die nu gemaakt worden m.b.t. bronscheiding van afval. Ik ga ervan uit dat dit ook voor anderen geldt en met een goede communicatie is dan ook veel goeds uit te leggen!

Wij leven nu eenmaal in een tijdperk waarin verspilling van alles wat met grondstof te maken heeft uit de tijd zou moeten raken.

Voor praktische zaken die ook opgemerkt worden vragen wij de wethouder om snel met praktische oplossingen te komen. De punten, zoals de luiermaterie, zijn bekend.

Wel willen wij de wethouder nog in overweging meegeven eens na te denken (of meer) hoe in het vervolg om te gaan met nieuwbouwwijken. Het blijkt steeds meer dat bij nieuwbouw de afvalcontainers in de voortuin worden neergezet. En dat kunnen er dus binnenkort vier zijn, als men tenminste al het af te voeren vuil aan huis wilt opslaan.

Daar wordt de openbare ruimte in principe niet mooier van! Centrale ondergrondse opslagcontainers zou dan een mooiere oplossing kunnen zijn. Nogmaals, dit lijkt ons een punt om mee te nemen bij de evaluatie van dit nieuwe afvalbeleid.

Voorzitter, afrondend:

Het zou mooi zijn dat wij over niet al te lange tijd kunnen constateren dat Westland m.b.t. bronscheiding  – en daarmee voor het milieu –  het beter doet dan het landelijk gemiddelde. Een gemiddelde waarop nu alle getallen gebaseerd zijn.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit via afvalcoaches en zeer goede communicatie te bereiken moet zijn.

Gezien de resultaten van de gehouden enquête en de positieve wil, die hier uit sprak om beter “aan de deur” afval te scheiden, geloven wij daar als CDA best in!

Jan van Rossum

CDA Westland

De Van Innvelthof in Maasdijk krijgt voetbaldoeltjes

Op dinsdag 7 mei jl. stelde de fractie van CDA Westland bij de rondvraag van de commissie Ruimte vragen over een aanvraag voor twee voetbalgoaltjes bij de Van Innvelthof in Maasdijk, zie artikel: https://bit.ly/2XzvYVF.

De rondvraag ontstond na het burgerinitiatief van de 11-jarige Luuk van der Laar, wie met een boek vol steunbetuigingen uit de buurt, de durf en het doorzettingsvermogen had om de gemeenteraad toe te spreken. Het pleidooi van Luuk kreeg destijds veel sympathie, zo ook bij de politieke partijen. 

Na veel druk vanuit CDA en GBW, meldt wethouder Leen Snijder dan ook dat de doeltjes zijn besteld. Binnenkort kunnen jongelui, zowel jongens als meisjes, eindelijk het gewenste potje voetbal spelen aan de Maasdijk. Wanneer de doeltjes geplaatst zullen worden is nog onduidelijk. Wij zijn blij met dit resultaat en houden u op de hoogte! 

Heeft u ook een idee voor uw woonomgeving? Neem eens contact met ons op. Wie weet komen we samen tot een oplossing.