AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij (Page 6)

Ontwikkelingen in Wateringen en Kwintsheul

Wateringen / Kwintsheul: Het maken van een toekomstvisie op Wateringen is in volle gang. Ook wij hebben gezien dat er heel uiteenlopende, vaak niet te combineren, plannen naar voren gebracht zijn waar bewoners, BIZ en bedrijven/instellingen een mening over konden geven. Binnenkort zal er een eerste uitwerking van alle ingediende ideeën worden voorgelegd aan eerst de gemeenteraad en vervolgens weer aan de bevolking om daar een reactie/zienswijze op te geven. Tot nu toe is dus nog geen enkel (onderdeel uit) een scenario een realiteit.

Uiteindelijk zal de visie worden vastgesteld en zal er een uitvoeringsprogramma met bijbehorend financieel budget worden opgesteld om die visie ook daadwerkelijk te verwezenlijken. Maar dat laatste zal nog niet voor 2020 zijn waardoor er voor 2020 dan ook nog geen geld vrijgemaakt is. In die visie wordt ook plek ingeruimd voor de Waterman, maar het is in ieder geval geruststellend dat het college heeft aangegeven dat er geen voorziening zal sluiten ondanks de moeilijke financiële positie van de gemeente. Voor 2020 is dan ook weer geld vrijgemaakt om de Waterman open te kunnen houden. 

Voor Kwintsheul worden er goede en mooie stappen gezet om het gebied van de Driesprong een mooie woonomgeving te maken. Maar ook dit kost tijd. Binnenkort zullen de eerste plannen officieel gepresenteerd worden waarna de bekende ruimtelijke ordeningsprocedures zullen volgen om ook daadwerkelijk de nieuwe woonwijk te kunnen bouwen. Voor de nieuwe Heulse wijk De Ranken ziet het ernaar uit dat er nu toch snel een veilige fietsverbinding tot stand kan worden gebracht via de Gouwlaan met een brug over de Gantel! Wij gaan ervan uit dat daarmee de weg vrijgemaakt wordt ook meer kinderen naar de Andreasschool en Quintus te krijgen.

Motie ingevolge aanpak ondermijning

In de commissievergadering van 10 oktober 2019, diende Janice de Jong haar eerste motie in over de aanpak van ondermijning. Positief is dat de burgemeester al bezig is met de uitvoering van de motie. De andere zijde daarvan is dat de motie om die reden is aangehouden. Het heeft geen zin te stemmen over een motie als de uitvoering daarvan al aan de gang is. Dat betekent namelijk dat we onnodig het ambtelijk apparaat en het college bezighouden met wat papierwerk. We hopen dat de aanpak van de burgemeester zijn vruchten zal afwerpen.

Wat is ondermijning:
Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Door de invloed en druk die criminelen zo op onze samenleving kunnen uitoefenen raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit wordt ook wel ondermijning genoemd.
Bron: Rijksoverheid.nl

De motie:

Overwegende dat:

 1. Het wenselijk is dat bestuursorganen over de mogelijkheid beschikken om bepaalde subsidies of vergunningen te weigeren of in te trekken indien sprake is van gevaar dat strafbare feiten zullen worden gepleegd of van het vermoeden dat strafbare feiten zijn gepleegd, alsook om bepaalde overheidsopdrachten niet te gunnen of een overeenkomst terzake te ontbinden indien door bedrijven niet of niet meer wordt voldaan aan de vereisten inzake betrouwbaarheid, en dat
  bestuursorganen zich bij het nemen van die beslissingen daaromtrent kunnen laten adviseren;
 2. Het op dit moment verplicht is voor een horecagelegenheid om een vergunning aan te vragen voordat deze gestart kan worden, echter voor een heel aantal andere bedrijven deze verplichting niet geldt;

Constaterende dat:

 1. In de Algemene plaatselijke Verordening van Westland niets is opgenomen inzake de wet bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: wet BIBOB);
 2. In 2019 een bedrag van €520.000 is gereserveerd om ondermijning in Westland aan te pakken en jaarlijks structureel €40.000 wordt gereserveerd;
 3. Het BIBOB-instrumentarium als één van de belangrijke onderdelen is benoemd in de hoofdlijnen 2019-2022 in het Westlands veiligheidsbeleid;
 4. Zeer recent hier ook een uitgebreid artikel over is verschenen in het Parool:

Verzoekt het college:

De bedrijven en/of instellingen waarvoor een vergunningsplicht geldt nader te bekijken en een kader te ontwikkelen wanneer aanvullend BIBOB onderzoek gedaan moet worden en dit op te nemen in de nieuwe, nog vast te stellen Algemene Plaatselijke Verordening en daarvoor het gereserveerde bedrag in te zetten.

En gaat over tot de orde van de dag.

CDA Westland,
Janice de Jong

Status omgevallen muur Ter Heijde

De omgevallen muur op het Kerkplein in Ter Heijde is na een aantal weken nog steeds niet hersteld. Hierdoor ontstaan er vragen bij bewoners. Wordt er binnenkort actie ondernomen?

Geacht College,

Via het meldpunt leefomgeving werd enkele weken geleden gesignaleerd dat op het kerkplein in Ter Heijde een muur is omgevallen. Naar aanleiding van het uitblijven van (merkbare) acties rond de omgevallen muur, hierbij raadsvragen van de fractie van het CDA.

 1. Wat is ervoor nodig om daadwerkelijk de noodzakelijke actie in gang te krijgen?;
 2. Is het college van mening dat de melding via het meldpunt leefomgeving in dit soortzaken nog altijd de beste weg is om een knelpunt te signaleren?;
 3. Welke reactiesnelheid mag worden verwacht als een zaak de “spoedige aandacht” krijgt?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet. Namens de fractie van CDA Westland,

Jaco Eeltink

Een groen plein is fijn

Enige tijd geleden is het laatste stuk van de Graaf Willem II straat, aansluitend aan de Langestraat, gereed gekomen. Met de komst van enkele nieuwe winkels en Brownies & Downies hoopt onze fractie op meer levendigheid op dit nieuwe pleintje in ’s-Gravenzande.

De wethouder heeft toegezegd dat er wat groen in de vorm van een paar boompjes wordt geplaatst op het pleintje. Onze fractie zou graag zien dat de wethouder er voor zorgt dat hier enkele forse bomen, bijvoorbeeld Platanen of leibomen worden aangeplant, zodat hier vanaf komend voorjaar één of meer gezellige terrassen kunnen worden geplaatst. Want: een groen plein is fijn!

We hebben de wethouder gevraagd of deze bomen nog dit najaar kunnen worden geplaatst zodat deze komend voorjaar al zijn geworteld en aangeslagen. Verder hebben we gevraagd of in samenspraak met de bedrijfsvoering van Brownies & Downies en andere gebruikers van de panden aan deze straat kan worden bepaald welke bomen er precies worden geplant en waar deze het beste kunnen worden geplaatst, rekening houdend met de nieuwe terrassen.

Politie in Westland

De onderbezetting van de politie is niet alleen een probleem in Westland. Hoewel de nationale politie een landelijke aangelegenheid is, vinden wij het belangrijk om te blijven benoemen dat meer politie bijdraagt aan het veiligheidsgevoel van Westlanders.

Naar aanleiding van een memo van Burgemeester Arends over de personele bezetting van de politie, stellen wij niet alleen vragen, we dragen ook ideeën aan om de politie op de juiste sterkte te krijgen en te behouden voor een 100.000+ gemeente als het Westland. 

 • Bijvoorbeeld  de meerjarige onderwijsprogramma’s uit theorie en praktijklessen laten bestaan en zo ervaring opdoen in de praktijk en er altijd iemand beschikbaar is voor het opnemen van aangiftes.
 • De huidige bezetting van politie niet belasten met ook nog andere taken voor andere eenheden. Maak bijvoorbeeld gebruik van reservisten of particuliere beveiligingsbedrijven voor specifieke bewaking- en beveiligingstaken.

Op die manier blijft de huidige capaciteit van de politie voor het Westland beschikbaar voor inzet op kerntaken.

Onze vragen:

Betreft: Rondvraag voor de raadscommissie Bestuur van 10 oktober 2019 inzake memo van de burgemeester d.d. 03-10-2019 inzake personele bezetting politie. 

Maasdijk, 7 oktober 2019 

Vraag 1 

 1. In de memo wordt aangegeven dat de instroom van nieuwe studenten onvoldoende is om de uitstroom als gevolg van een vergrijzend korps te compenseren. De belangrijkste structurele maatregel is dat extra studenten worden aangenomen.  Hoe kunnen extra studenten worden aangenomen, als instroom van nieuwe studenten achterblijft? 
 2. De minister heeft voor de korte termijn extra geld beschikbaar gesteld. Waarbij wordt ingezet op uitbetaling van uren in plaats van vrije tijd. Deze maatregel heeft een risico in zich dat langdurige inzet op termijn kan leiden tot overbelasting en toename van ziekteverzuim. Bezetting blijft hiermee onder druk staan. Wat zijn de ontwikkelingen op de langere termijn en aan welke maatregelen wordt gedacht? 
 3. In hoeverre is het mogelijk om het onderwijsprogramma dusdanig aan te passen dat studenten kunnen worden ingezet bijvoorbeeld om praktijkervaring op te doen in het opnemen van aangiftes? Zodat zoals laatst bij een ingrijpend incident burgers meteen de volgende dag aangifte kunnen doen en niet 3 dagen later?
 4. Als het gaat om inzet voor bewaken en beveiligen waarom wordt hiervoor geen gebruik gemaakt van bijvoorbeeld reservisten? Zij worden ook opgeleid in beveiligen en bewaken of inzet van particuliere beveiligingsbedrijven? Dit kan worden bekostigd vanuit het extra landelijk beschikbaar gesteld budget. Met deze maatregel blijft de huidige capaciteit binnen de districten beschikbaar voor inzet op de ‘kerntaken’. 

Namens de fractie van CDA Westland 

Petra Scheffers-van der Lelij

Een motor zonder brandstof

Al jaren geldt het Westland als één van de economische motoren van de BV Nederland. Samen met de Rotterdamse haven, Schiphol en de regio Amsterdam, is het Westland een zeer belangrijke regio in de Randstad. Het zorgt voor export, werkgelegenheid, innovatie en duurzaamheid. Deze economische motor draait niet zomaar, hier moet hard aan gewerkt worden door heel veel mensen. Ondernemers, werknemers, onderwijs en overheid hebben allemaal een taak. Wat schets mijn verbazing in de begroting van 2020 van de gemeente Westland: er is slechts een beperkt bedrag aangewezen voor de economie. In percentage maar één procent van de totale begroting. Voor deze belangrijke regio is dit echt peanuts. Als Westland volwaardig mee wil blijven draaien als economische motor van Nederland is er meer brandstof dus geld nodig! Gemeente Westland zal moeten blijven inzetten op economische ontwikkeling en bereikbaarheid om een rol te blijven spelen als motor. Met een sterke economie wordt veel geld verdiend dat kan worden ingezet voor andere mooie doeleinden. Met andere woorden blijven investeren voor een bloeiende toekomst dat kan niet zonder brandstof voor de motor. Meer geld naar de economie is echt een must!

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Op de koffie bij minister Hugo de Jonge

Afgelopen week waren wij, Anja, Conny en Jenny op uitnodiging van minister Hugo de Jonge aanwezig op het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur om samen met andere raadsleden uit het land te spreken over de problemen binnen de jeugdzorg. Immers, niet alleen worden kinderen die hulp nodig hebben niet of niet of tijd geholpen, ook de enorme overschrijdingen van het beschikbare budget zorgen ervoor dat andere taken en zaken blijven liggen of niet kunnen worden uitgevoerd.

Dit landelijke probleem moet deels worden opgelost door een fors hogere bijdrage voor het gemeentefonds, de gelden die gemeenten ontvangen van de rijksoverheid om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd moeten we de discussie gaan voeren waar we als (lokale) overheid wel en niet van zijn. Aan ons de taak om nog kritischer te kijken wat ten grondslag ligt aan de hulpvraag van de jeugd. Mogelijk kunnen een deel van de hulpvragen ondervangen worden door preventieve begeleiding in de opvoeding en het bieden van handvatten aan ouders zodat zij hun kind meer stabiliteit kunnen bieden.  Daarnaast moeten aanbieders en instellingen beter samenwerken zodat er sneller en efficiënter wordt gewerkt. Want uiteindelijk gaat het om één ding: welk kind heeft het hardste zorg nodig en wordt het eerst geholpen.

Anja van der Eijk, Conny Huisman en Jenny Vermeer

Gevolgen voor vrijwilligers na sluiting Westlandse Druif

Op 1 januari 2020 sluit de Westlandse Druif haar deuren, heel jammer dat zo’n mooi initiatief niet meer verder kan. Er zijn gevolgen voor de ruim 160 vrijwilligers, veelal mensen op leeftijd die een groot deel van hun dagelijkse leven te vinden zijn in de Druiventuin. Zij zijn meerdere keren per week of soms wel dagelijks op de locatie in Monster te vinden. Nu de Westlandse Druif dicht gaat, valt voor deze grote groep mensen een invulling van hun dag weg. Zij zullen een andere invulling voor hun dagelijkse leven moeten zoeken en dat zal voor sommige wellicht niet meevallen, Vereenzaming en andere problemen liggen voor deze grote groep op de loer. Aandacht voor deze eventuele problemen zijn hiervoor op zijn plaats. 

Vraag: Zou het College willen onderzoeken om de Westlandse Druif ook na 1 januari open te houden, de bestemming van de druiventuin meer als zorg en ouderbesteding in te vullen. Mogelijk onder de vlag van de Vitis.

Schoonmaakactie Prinsenbos

Afgelopen zaterdag heeft CDA Westland tijdens World Cleanup Day het Prinsenbos in Naaldwijk opgeruimd. Onder andere Jaco Eeltink, Janice de Jong, Cor van der Mark, Jan van Rossum, Marcel Zuidgeest en Jenny Vermeer de Smit waren hierbij aanwezig. Wij zijn trots dat wij met elkaar werken aan een schone aarde. 

Burgers informeren via LED-borden

Het lijkt ons een goed idee om de burger van Westland te informeren via borden op belangrijke kruispunten. Daarom stellen wij hier vragen over aan het college.

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde inzake gebruik maken LED borden/schermen bij invalswegen Westland 

Datum: 18 september 2019 

Geacht college, 

In de laatste tijd hebben we kunnen constateren dat er een toenemend aantal LED-schermen of borden komen in Westland. Over deze borden wordt verschillend gedacht. Men kan ze niet mooi vinden maar het tegenovergestelde komt ook voor. 

In gesprekken, die wij hadden met een eigenaar van zo’n bord, kwam een extra gebruik van een LED- bord aan de orde. 

Namelijk; ontwikkel een manier om bij een calamiteit of andere zaak “in te breken” in de reclameboodschap van het scherm. En hier, bijvoorbeeld, een AMBER ALERT op te tonen. 

We zouden kunnen beginnen met de borden die bij de invalswegen van het Westland staan of op prominente kruispunten. 

Als CDA Westland willen wij er naar streven om, bij bijzondere gebeurtenissen, zo snel als mogelijk onze burgers te informeren. 

Dit leidt tot de volgende vragen: 

1. Kan het college bezien welke technische zaken nodig zijn om dit te doen 

2. Kan het college in gesprek gaan met de eigenaren van bovengenoemde schermen. In ieder van de schermen die op ‘specifieke ’plekken staan? 

3. Kunt U navragen bij gemeenten waar dit op deze manier gebeurt en daar lering uit trekken? 

4. Kunt U ons de resultaten van bovenstaande laten weten, binnen de daarvoor bestemde tijd? 

Namens de fractie van CDA Westland, 

Cor van der Mark