AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij (Page 6)

Aandacht Staelduinse Bos

Al geruime tijd wordt er van meerdere kanten aandacht gevraagd voor de onooglijke toestand tegenover de ingang van het Staelduinse Bos.

Al meerdere jaren geleden vertrok het toen opererende tuincentrum en daarna is in de hoek van de Van Rijckevorsellaan en de Staelduinlaan een rimboe ontstaan.

Iedere bezoeker aan ons Staelduinse Bos ergert zich eraan. Zeker nu er meer en meer bezoekers komen nadat er een mooie parkeerplaats is aangelegd.

We weten dat het stuk grond niet van de gemeente is, maar toch zijn onze vragen aan het college:

 • Kent U de situatie? ( bijna onnodig te vragen)
 • Is er in het verleden al eens een poging gedaan om dit op te lossen, wat was toen het resultaat?
 • Kunt U nogmaals onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om eea te verbeteren?

Namens de fractie van CDA Westland,

Cor van der Mark

Jaarwisseling over 10 jaar compleet anders

Het zware illegale vuurwerk en het (wan)gedrag van bepaalde groepen mensen op locaties in het land zorgen ervoor dat steeds meer mensen de jaarwisseling niet meer als een feest beschouwen. Niet alleen burgers laten zich horen, ook landelijk gaan stemmen op voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Ook in Westland sprak de burgemeester zich hierover uit en diende de politiek een motie in.

Voor Marcel Koene, een van de grootste vuurwerkimporteurs van Nederland reden om CDA Westland uit te nodigen om te laten zien welke vergaande investeringen hij heeft gedaan om te voldoen aan de regels en te vertellen wat de financiële gevolgen zijn voor de branche bij een algeheel verbod.

Door Covid-19 werd het bezoek uitgesteld en in juni ging een delegatie van CDA Westland een kijkje nemen bij de vuurwerkopslag. We werden gastvrij ontvangen met koffie en enthousiaste verhalen.

Marcel vertelt dat hij 25 jaar dat actief is in de vuurwerkverkoop. Hoewel er in de begin jaren zeker regels waren, heeft de vuurwerkramp in Enschede gezorgd voor strengere wet- en regelgeving ten aanzien van opslag en ook de controle hierop. Samen met 7 andere vuurwerkimporteurs in Nederland stelt Marcel een landelijk beleid op.

Westland kent 12 vuurwerkverkooppunten waarvan Marcel (De Carlton Vuurwerk) er 3 inneemt en hoofdzakelijk de opslag van vuurwerk aan de Naaldwijkseweg heeft. Letterlijk achter de bloemen en planten zie je een andere wereld die laat zien hoe de vuurwerkopslagplaatsen geregeld zijn. Alles is ingericht om ten tijde van vuurwerkverkoop een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor zowel medewerkers als klanten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds belangrijker voor de branche. Het preventief informeren van jongeren is een maatregel om veilig en verantwoord vuurwerk afsteken te bevorderen. Zo geeft Marcel sinds enkele jaren voorlichting aan de leerlingen van groep 7 en 8 waarin niet alleen duidelijk wordt gemaakt wat veilig en onveilig vuurwerk afsteken is en ook over waarden en normen.

Marcel onderschrijft het probleem van het illegale vuurwerk dat zorgt voor buitensporige schades. Hij pleit dan ook voor strenger handhaven en de daarbij behorende straffen. Binnen de vuurwerkbranche is er begrip voor het landelijk verbod dat is ingesteld op zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen. Het vuurwerk wordt al meer dan een jaar van tevoren ingekocht en de aanwezige voorraad wordt binnenkort opgehaald om te worden vernietigd.

Zowel Marcel als CDA Westland is ervan overtuigd dat de jaarwisseling er over 10 jaar anders gaat uitzien. Een centrale vuurwerk afsteekplaats lijkt vooralsnog niet de gewenste oplossing. Dit leidt weer tot andere risico’s (toename verkeersbewegingen, gebruik van alcohol en verkeer etc.).

Het bezoek wordt afgesloten met het motto ‘De jaarwisseling hoort weer een feest te worden voor iedereen en bij een feest hoort vuurwerk’. De branche zal meewerken aan verbeteringen om dat te realiseren.

Petra Scheffers- van der Lely,

Fractieraadslid CDA Westland

Vakantie in De Lier na Coronatijd

Werken in het oudste ziekenhuis van Nederland (het Delftse Gasthuis van de 13e eeuw was de verre voorganger van het Reinier) en dan de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment bieden. Daar ben ik trots op en voegt voor mij elke dag waarde toe aan het ‘’zorgen voor mensen”.

De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van Corona. Wij hebben in het oudste ziekenhuis van Nederland de schouders er met elkaar onder gezet om de zieke Corona patiënten zo optimaal mogelijk op te vangen. Er waren dagen waarop elk moment iemand zei; “dit is de stilte voor de storm”. En even later dacht je, dit is de storm, of nee toch niet? En kort daarop dit is de stilte, storm of toch weer stilte? Het was een wirwar, een rollercoaster achtbaan, een trein die steeds sneller ging.

Het is ons gelukt! We zijn erin geslaagd en zijn in het ziekenhuis in ‘control’ gebleven. Dat ging niet zomaar. Het bracht zeker in het begin veel onzekerheid met zich mee. Het vroeg 24/7 alertheid, inzet, en kracht. Niet alleen van mij, maar van vele collega’s. Het bracht ook verdriet en onzekerheid. We hebben ‘patiënten’ mensen van dichtbij verloren… Dat wil je niet, daar wordt je stil van en nam een stukje veiligheid bij mij weg (zo voelde het).

Nu tijd voor vakantie, afstand nemen, rust, 1,5 meter afstand houden, beetje op elkaar letten en even een ander ritme aannemen. Niets moet en niksen mag!

Veel zomervakanties vertrok ik naar het buitenland met het gevoel dat je daar beter op kon laden als in Nederland. Een sterk gevoel wat bij mij jaren heeft geklonken, maar dit jaar niet. Dit jaar blijf ik in Nederland, in De Lier. Corona gaat namelijk niet met vakantie en ik heb teveel gezien en ervaren.

Een boodschap van mij: “Neem deze vakantie Corona serieus, houd afstand ook al is dit misschien niet wat je wil, maar volg de richtlijnen. Laten we een volgende golf voorkomen!“.

Blijf gezond.

Anja van der Eijk-Groeneveld,

Fractieraadslid CDA westland

Bezoek CDA Westland Brandweer Maasdijk

Begin juli hebben acht Brandweermannen uit De Lier een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Bouke Arends. Afgelopen week konden wij op bezoek bij de Brandweermannen in Maasdijk!

Ook de vier Brandweermannen uit Maasdijk hebben vorige week een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Arends. Voor ons was dit weer een reden om langs te gaan met een CDA cake.

We werden hartelijk ontvangen met koffie en hebben hebben met elkaar bijgepraat. Korps Maasdijk bestaat uit 19 man/vrouw, allen vrijwilligers. Ook aan nieuwe aanwinst was geen gebrek zo werd verteld en gestart met de opleiding.

Gedecoreerden:

 • John Noordam
 • Hans Zeeman
 • Robert van Holsteijn
 • Mark Vellekoop

Fractielid CDA Westland,

Petra Scheffers- van der Lely

CDA Westland bepleit kindvriendelijke verkeerontsluiting Duingeest

Nu de nieuwbouwwijk Duingeest in Monster de voltooiing nadert, blijft de verkeerontsluiting een bron van zorg voor de gemeenteraadsfractie van CDA Westland. Bij het ontwerp van de wijk waren er al bedenkingen over de bundeling van verkeersstromen langs de kinderspeelplaats. Raadslid Jaco Eeltink vestigt hierop de aandacht en stelde het college van burgemeester en wethouders de vraag of de tijdelijke bouwontsluiting een permanent karakter kan krijgen.

In het verleden is tot de huidige verkeersrouting gekozen om het aantal aansluitingen op de hoofdweg te beperken. Gevolg is dat de wijken “Duingeest” en “Grote Geest” hun entree delen bij de rotonde ’s-Gravenzandseweg-Emmastraat. CDA Westland stelt dat de bouwontsluiting zich inmiddels heeft bewezen. Door de ligging nabij de grootste bewoningsconcentratie, als gevolg van de naastgelegen appartementencomplexen, zou een permanent karakter voor velen tot een aanzienlijke verkorting van de rijroute leiden. “Met als bijkomend pluspunt een flinke reductie van het aantal voertuigen dat zich dagelijks langs spelende kinderen moet worstelen”, aldus raadslid Eeltink.

Betreft: Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde inzake meer kindvriendelijke ontsluiting Duingeest Monster

Geacht College,

De nieuwe woonwijk Duingeest in Monster nadert de voltooiing. Een fraaie woonomgeving aan de rand van de duinen en een kindvriendelijk opgezette wijk met onder meer een mooie speeltuin en skateboardkuil. Eerder is aandacht gevraagd voor de verkeersontsluiting omdat destijds is besloten de verkeersstroom naar de rotonde Emmastraat – ’s-Gravenzandseweg te leiden, met als gevolg dat alle voertuigen zich langs de speeltuin van de kinderen verplaatsen. Op spitstijden waarneembaar niet altijd de meest veilige oplossing!

huidige verkeersstromen met rode pijlen weergegeven, groene pijlen tweede alternatief?

In het verleden is geopperd een extra ontsluiting te realiseren op de ’s-Gravenzandseweg bij de huidige aansluiting voor bouwverkeer, echter dat zou vanwege de verkeersveiligheid niet wenselijk zijn. Echter intussen heeft deze “bouwontsluiting” zich wel bewezen!

Hoewel officieel niet toegelaten, wordt hij al lange tijd door velen gebruikt, niet alleen door bestuurders van betonmolens. Dat is ook niet vreemd gezien de concentratie van bewoning aan deze zijde van de wijk als gevolg van de hoogbouw. De intensievere bebouwing laat wellicht ook een ander beeld zien dan verwacht op basis van de destijds uitgevoerde verkeersonderzoeken.

Het is wat onze fractie betreft voorstelbaar dat deze tijdelijke ontsluiting een permanent karakter krijgt en bijdraagt aan de afwikkeling van een deel van de verkeersdruk. Mogelijk in de vorm van een beperkte oplossing, waarbij verkeer vanuit Monster de wijk in kan en naar ’s-Gravenzande uit. Niet alleen met het oog op de veiligste afwikkeling van verkeersstromen maar vanuit het oogpunt van het milieu ook ter beperking van nodeloze “omrijkilometers”. Zie een vergelijkbare weginrichting aan de Kruisbroekweg in Naaldwijk:

Vanuit onze fractie brengt dat de volgende vragen met zich mee:

 1. Deelt het college onze mening dat het niet ideaal is dat bij een wijk van deze omvang alle verkeersstromen zich langs een speelvoorziening moeten bewegen?
 2. Is het college het met ons eens dat, primair in het belang van de veiligheid van kinderen, beschikbare alternatieven voor ontsluiting van de wijk serieus (her) beoordeeld moeten worden?
 3. Is uw college bekend met thans inmiddels langdurig benutte ontsluiting voor bouwverkeer en is bekend en kunt u aangeven hoeveel ongevallen zich ter plaatse gedurende de openstellingstermijn hebben voorgedaan?
 4. Is uw college bereid te bezien of deze tweede ontsluiting een permanent karakter kan krijgen, wat daarvoor aan acties noodzakelijk is en de raad daarover te informeren cq. een voorstel te doen?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet. Namens de fractie van CDA Westland,

Jaco Eeltink

Trots! Koninklijke onderscheiding Brandweer De Lier

Acht Brandweermannen uit De Lier hebben vorige week een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Bouke Arends. Voor ons reden om langs te gaan met een CDA taartje.

De ridders, zoals ze nu genoemd worden, namen de tijd om op de foto te gaan met Cor en Anja, kort daarna begon de wekelijkse oefenavond.
Het was fijn dat we als ‘rasechte’ Lierenaars getuige konden zijn van een professionele organisatie van uitsluitend vrijwilligers. 

Alle brandweermannen van het korps zijn woonachtig in De Lier en aan ‘nieuwe’ brandweermannen geen gebrek wisten ze ons te vertellen, want onlangs zijn er nog jonge jongens toegetreden tot het korps.
Een professionele vrijwillige organisatie waar we als CDA Westland trots op kunnen zijn.

Fractieleden CDA Westland,,

Cor van der Mark & Anja van der Eijk-Groeneveld

Ruimte voor de sport!

CDA Westland steunt de oproep van de Lierse sportverenigingen VALTO, ODIS en t LOO.

Kort geleden hebben de drie genoemde sportverenigingen een volledig uitgewerkt plan bij de gemeente ingediend. Dit is een veel omvattend plan en zeker de moeite waard om naar de details te kijken. Als politiek zijnde moet je naar details kijken, maar zeker ook naar het totaal plaatje.

Al in 2017 heeft de fractie van CDA Westland aandacht gevraagd voor de situatie bij alle sportactiviteiten langs de Veilingweg. Tot nu toe is het bereikte resultaat een uitbreiding van de parkeerplaatsen, maar op een parkeerplaats kan je niet sporten. We hebben voor onze huidige en toekomstige bewoners sportruimte nodig.

We bouwen in De Lier heel snel en heel veel. Alleen al in ‘Molensloot’ staan zometeen ruim 800 woningen. De Lier is een bijzonder aantrekkelijk dorp om in te wonen blijkt wel. Ons culturele leven, onze middenstand en onze sportfaciliteiten. Dit alles wordt in hoge mate gewaardeerd. Houden zo, zeggen wij. Dus geef aandacht aan de verenigingen. Denk aan het Oranje comité en allen rondom de activiteiten in het dorp

Geef ruimte aan onze middenstand (juist zij zijn de sponsoren van de sportclubs), en help de sportverenigingen om hun plannen te realiseren. CDA Westland juicht ook het grote eigen initiatief van de verenigingen toe. Men houdt niet alleen het handje op bij de gemeente. Men investeert zelf ook in een gezonde toekomst voor de bevolking en de verenigingen. Dat is, wat ons betreft, ook weer getuigend van de daad- en veerkracht van de Lierse gemeenschap. We gaan ervoor!

Fractieleden CDA Westland,

Cor van der Mark en Anja Van Der Eijk- Groeneveld

Den Haag verwacht Westlandse problemen op te lossen

CDA-raadslid Jan van Rossum vindt dat de gemeente Westland buurgemeente Den Haag niet moet opzadelen met de gevolgen van kwesties die hier spelen. Hij heeft hierover vragen ingediend bij het college van B en W m.b.t. verantwoordelijkheden afschuiven op buurgemeente.

In de commissie Ruimte vergadering van 16 juni heeft onze fractie bij de behandeling van het concept omgevingsvisie Westland de andere fracties gevraagd in hoeverre men terug kan vallen op aanwezige parken, die rechtstreeks aan onze grens liggen (Uithofpark bijvoorbeeld), om een deel daarvan af te trekken van onze doelstelling om meer groen in of nabij onze dorpen toe te voegen. De ontvangen reacties waren negatief.

De vraag van dinsdag kwam voort uit een actiepunt van ruim een maand geleden als reactie op onze inbreng bij de meeleessessie voor de omgevingsvisie. De afgelopen twee weken zijn ons vervolgens nog twee gevallen bekend geworden waar juist wel de hulp van onze buur Den Haag verwacht wordt om Westlandse problemen op te lossen. De vraag roept zich op of dit dan nu wel terecht is.

Bij de omzetting van de grote basketbalkooi aan de van Nassaustraat te Wateringen blijkt dan toch een omgevingsvergunning te moeten worden afgegeven. Zie de aanvraag omgevingsvergunning Van Nassaustraat naast 15 te Wateringen met bijbehorende documenten op www.Ruimtelijkeplannen.nl

Er zijn meer grote vraagtekens te zetten in deze omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit om een bestaande grote basketbalkooi met bestemmingsdefinitie “groen” om te zetten naar een kleine kooi welke alleen bestemd is voor voetbal en jeugd t/m 12 jaar, maar ik zal mij nu beperken (met moeite) tot het onderwerp.

Er wordt ook beschreven waarom de bestemming nu alleen voor de jeugdgroepen t/m 12 jaar moet gaan gelden. Er wordt nu namelijk “enige” overlast van oudere jeugd voor omwoners ervaren, komend ook van buiten de wijk Vliettuinen (lees: Den Haag). Ondanks een perfecte samenvatting van het in 2009 vastgestelde speel beleidsplan “Geef ze de ruimte” met een goede conclusie “Het is dan ook de taak van de gemeente om aan hen de ruimte te geven die ze nodig hebben”, wordt vervolgens de nieuwe en veel kleinere kooi met ook minder sport mogelijkheden verboden voor de oudere jeugd (doelgroep III).

Als alternatief wordt het volgende voorgesteld:

“Doelgroep III kan ook gebruik maken van de voetbalkooi aan de Vigelandstraat (Den Haag), hemelsbreed zo’n 500 meter van de locatie aan de Nassaustraat.” In werkelijkheid overigens op 850 meter loopafstand.

Samenvattend: jeugd van buiten de wijk (ook Den Haag) mag niet in Vliettuinen sporten en verblijven op daar aanwezige speelplekken, maar jeugd uit Vliettuinen (Westland) moet zich dan maar wel gaan ophouden en sporten op speelplek in Den Haag. Ook de bestaande speeltuin met een pannaveldje in Juliahof – welke wel degelijk hard bestemd is voor alle jeugdgroepen – is blijkbaar “ergens tussendoor” van bestemming veranderd. Ofwel, er is na omzetting van de basketbalkooi blijkbaar helemaal geen speel-/verzamelplek meer over voor de oudere eigen jeugd in Vliettuinen zelf. En tevens minder plek voor de jongere jeugd met ook minder sportmogelijkheden vanwege het kleiner maken van de speelplek. Dat tekort moet Den Haag dan blijkbaar maar voor ons oplossen. Onacceptabel!

Wateringen speeltuin Juliahof kooi.

Het tweede geval betreft de voorgenomen proefafsluiting van de Ambachtsweg, van oorsprong de standaard verbinding tussen Wateringen en Den Haag. Ook hier zijn vele redenen aanwezig om deze afsluiting NIET NU, maar pas na realisatie van de gemeente Westland van een alternatief (rondweg om de Ambachtsweg in de Erasmuszone) te verwezenlijken. En ook hier zal ik mij nu verder beperken tot het onderwerp.

Er worden op dit moment (dus ook in “coronatijd”) veel extra klachten geuit en gemeld over met name twee kruispunten op Haags grondgebied (Poeldijkseweg/Erasmusweg en Noordweg/Laan van Wateringseveld) vanwege de door de afsluiting noodzakelijke omrijdroute. In een antwoord naar een burger op vragen aan de gemeente of deze knelpunten zijn meegenomen in de afweging voor de afsluiting, is daar bevestigend op geantwoord. Maar ook hier worden de problemen op ons grondgebied afgewenteld op Den Haag daar deze de genoemde knelpunten in eigendom heeft.

Het gegeven antwoord: (zie ook afbeelding)

“De verkeersdoorstroming op de genoemde kruispunten wordt in de gaten gehouden om te bepalen of er later voor die kruispunten mogelijke maatregelen zijn. De gemeente Den Haag heeft recent de mogelijkheid onderzocht om het kruispunt Poeldijkseweg/Erasmusweg te voorzien van verkeerslichten of een rotonde”. Ofwel ook hier moet Den Haag het maar oplossen.

Gedeelte uit het antwoord op vragen van een burger.

Op art. 42 vragen van CDA bleek echter twee jaar geleden al dat die oplossing niet gelijk door Den Haag gerealiseerd zal worden, maar dat wil men wachten op de aanleg van de ongelijkvloerse kruising Wippolderlaan/Erasmusweg, ofwel na 2025. Westland heeft hier geen stem of oplossing in, behalve door de Ambachtsweg in tact te laten als twee maal eenbaans doorgaande weg. Overigens nu wel met een verbeterde verkeersveiligheid, want de Ambachtsweg is ondertussen in samenspraak met omwoners gerenoveerd.

De conclusie is dezelfde als bij de speelplek: Westland neemt een maatregel op voorstel van een aantal bevlogen en aanliggende bewoners (via participatie) waardoor later blijkt dat er voor veel andere inwoners onnodig grotere knelpunten ontstaan, die vervolgens ook nog door onze buur Den Haag maar opgelost moeten worden.

Wij hebben hierom de volgende vragen:

 1. Herkent u zich in beide constateringen dat Den Haag onze zelf veroorzaakte problemen al dan niet deels moet oplossen? Vindt u dit vervolgens ook terecht?
 2. Hoe gaan wij in beide genoemde gevallen nu wel onze eigen verantwoordelijkheden verwezenlijken en nakomen, en ook nog conform bestaand vastgesteld beleid?
 3. Het ontbreekt in Westland nog steeds aan een participatieverordening waarin geregeld is hoe men om moet gaan met participatie en daarmee de mate van beslissingsbevoegdheid van de participanten met een bijbehorende afweging van individueel belang versus algemeen belang. Kunt u aangeven wanneer wij die tegemoet kunnen zien?

Het antwoord zie ik graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Jan van Rossum

Burger of Consument

Wij, Nederlanders zijn over het algemeen heel betrokken wereldburgers. We zijn ons bewust van de omgeving, de wereld en voelen ons verantwoordelijk voor het wel en wee in de natuur en het dierenrijk. Als CDA-er doet het mij erg goed om te merken dat de Nederlander het rentmeesterschap, waar het CDA zich altijd voor heeft ingezet, serieus neemt.

Ook staat de gemiddelde Nederlander bekend als zeer prijsbewuste consument. Eigenlijk een prima verantwoordelijke eigenschap. Is de uitdrukking niet: “Zuinigheid en vlijt bouwt huizen als kastelen!”. Supermarkten spelen hier goed op in om ons als consument te verleiden met hamsterweken, bonusaanbiedingen ect. Maar toch gaat hier de schoen wringen! Er volgt een spanningsveld tussen de burger en de consument.

Want hoe is het mogelijk goedkoop voedsel aan te bieden, wat wij als consument graag willen. Maar ditzelfde voedsel willen wij als burger graag op een verantwoordelijke en milieubewuste wijze geproduceerd hebben. Dit kan niet, deze bovengenoemde uitgangspunten zijn strijdig!

Deze genoemde strijdigheid zorgt voor boze en teleurgestelde boeren en tuinders. Zij zijn namelijk de dupe van deze strijdigheid. Van hen wordt namelijk gevraagd om goed en eerlijk voedsel te produceren, maar er wordt voor deze inspanningen geen eerlijke prijs betaald. Zij werken vaak nog met verkoopprijzen die al jaren, voor hen, niet gestegen zijn.

Helaas is een oplossing voor dit probleem niet snel te vinden, er is veel gezocht in innovatie en schaalvergroting bij de boeren. Maar juist deze schaalvergroting heeft, zeker in de veeteelt, negatieve invloeden op onze natuur. De juiste modus is nog ver weg, de markt laat zich niet makkelijk reguleren.

Als u op journaal en in de krant leest van de boze boeren, denk dan aan even terug aan dit artikel, wellicht leidt dit tot uw begrip voor onze agrariërs!

Pieter Immerzeel,

Raadslid CDA Westland

Buitensporten bij sportscholen de hele zomer mogelijk dankzij vragen CDA

Doordat wij vragen hebben gesteld over het buiten bij sportscholen mogen sportscholen hun tenten laten staan tot 1 september.
Nadat bekend werd dat sportscholen weer open mochten op 1 juli moesten de sportscholen de voorzieningen om buiten te sporten weer opruimen. Wat ons betreft onredelijk en daarom hebben wij verzocht de toestemming om buiten te sporten te verlengen tot 1 september.

Waarom mag horeca hun terras wel uitbreiden tot 1 september en sportscholen niet?

Veel sportscholen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om sinds 28 mei nabij hun accommodatie tijdelijk een open tent neer te zetten. Na mededeling door de Gemeente Westland op 2 juli moeten deze tenten binnen een week opgeruimd zijn, te weten voor maandag 6 juli. Dit heeft tot verbazing geleid bij ondernemers met een sportschool, vooral omdat zij veel opbrengsten hebben moeten missen en dit tot kosten leidt om de tenten dit weekend te moeten verwijderen.

Sommige sportscholen hebben juist recent deze tenten pas neergezet om alle abonnementhouders te kunnen voorzien van een mogelijkheid om te kunnen blijven sporten vanwege de beperkte ruimte binnen.

De horeca heeft echter vrijstelling gekregen tot het einde van dit seizoen om hun terrassen uit te breiden. De horecazaken mochten op 1 juni hun gasten weer verwelkomen, daar de sportscholen dit pas 1 juli ’20 binnen weer mochten. Aangezien sportscholen vanwege de afstand die tot elkaar bewaard moet worden minder mensen binnen kwijt kunnen dan voorheen en dit voorlopig nog de gehele zomer geldt hebben wij de volgende vragen

· Is het mogelijk de sportscholen, net als de terrassen in Westland, vrijstelling te geven tot in ieder geval 1 september om de tijdelijke sportvoorzieningen te behouden om te kunnen sporten, of deze nu op eigen terrein staan of niet?

· Wilt u in gesprek gaan met de sportschoolhouders om te kijken hoe na die tijd alle mensen kunnen blijven sporten?

Janice de Jong,
Raadslid CDA Westland

Wij hebben hierop een positieve reactie ontvangen.

Als gevolg van de maatregelen tegen verspreiding van COVID-19 zijn de sportscholen tot 1 juli jl. gesloten geweest. In de aanloop naar een heropening is door de gemeente medewerking verleend aan initiatieven van sportscholen om buiten en aansluitend op het gebouw van de sportschool voorzieningen te treffen die het mogelijk maken in de buitenlucht te sporten. Nu het sporten in de sportschool weer is toegestaan, met inachtneming van de maatregelen om verspreiding van CO-VID-19 tegen te gaan conform de aanwijzingen van de Minister van VWS van 26 juni 2020 en de noodverordening per 1 juli 2020, is de noodzaak om dergelijke voorzieningen te laten voortduren niet langer aanwezig.

Bij nader inzien is de datum 6 juli wellicht te vroeg om verwijdering van tenten te vragen. Dit wordt dan ook bijgesteld in de zin dat tenten op de openbare weg uiterlijk op 1 augustus dienen te zijn verwijderd en tenten op het eigen terrein uiterlijk op 1 september. Tenten welke na genoemde data nog aanwezig zijn worden aangemerkt als bouwwerken en zijn vanaf dan vergunningsplichtig.