Actueel

HomeActueelBehoud Kinderboerderijen in Westland

Behoud Kinderboerderijen in Westland

KinderboerderijVanuit de media verneemt CDA Westland berichten over kinderboerderijen die in financiële problemen dreigen te raken. De fractie van CDA Westland vindt dit verontrustend. De boerderijen zijn niet alleen een geliefde ontmoetingsplaats, maar hebben ook een sterk educatief karakter.

Wij zijn van mening dat financiën geen bedreiging moeten zijn voor het voortbestaan van de Westlandse kinderboerderijen. Het is ons niet duidelijk hoe deze boerderijen vanuit de gemeente worden gefinancierd of anderszins ondersteund.

In het programma Westlandse Natuur- en Milieu Educatie (WNME) waar Gemeente Westland, scholen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken aan voorlichting aan kinderen over natuur, milieu, voeding, glastuinbouw en leefomgeving wordt alleen de Kreekboerderij in ’s-Gravenzande genoemd.

 

Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Klopt het dat de Westlandse kinderboerderijen vrezen voor hun voortbestaan om financiële redenen?

2. Kan het college verduidelijken hoe de boerderijen vanuit Gemeente Westland (financieel of anderszins) worden ondersteund?

3. Kunnen de kinderboerderijen een meer educatief karakter krijgen en zich aansluiten bij het programma van de WNME?

4. Zo ja, is het college bereid om te onderzoeken in hoeverre de relaties tussen de kinderboerderijen, de WNME, het basisonderwijs en overige partijen kunnen worden uitgebreid waardoor een verdere, Westlandbrede samenwerking kan worden bereikt.

 

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Namens de fractie van CDA Westland,

Comments

comments


Contactpersonen

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Onderwijs

Westland heeft een zeer breed aanbod van scholen. De ontwikkelingen staan echter niet stil. Eisen aan kwaliteit van de gebouwen nemen toe. Ook zijn er nieuwe scholen nodig om het groeiend aantal leerlingen in kernen een plek te bieden. Het onderwijsaanbod moet een goede voorbereiding bieden voor onze toekomstige weknemers. Daarom willen wij: Faciliteren nieuwbouw […]

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]