Actueel

HomeActueelBijdrage begroting 12 november 2019

Bijdrage begroting 12 november 2019

Lang niet alles kan meer. Dat is de conclusie die we kunnen trekken uit de gepresenteerde cijfers. Als het college het voorzieningenniveau in stand wil houden, dan is het duidelijk dat hier iets tegenover moet staan. Het verzwaren van de lasten en het schrappen van verschillende zaken.

Lang niet alles kan!

Laat ik met de deur in huis vallen: niemand zit te wachten op een verhoging van de onroerend zaak belasting met 25% op niet-woningen. Zeker niet als je een schoenenzaak runt en steeds meer mensen bij jou schoenen komen passen om ze later op internet te bestellen. Of als je tomatentuinder bent en een gevreesd virus je kas is ingeslopen.

Toch vind onze fractie dit gerechtvaardigd gezien het enorme financiële tekort dat moet worden gedicht, zeker als we weten dat de OZB voor Westlandse ondernemers jarenlang ver onder het landelijk gemiddelde lag en de verhoging neerkomt op nog geen 20 euro per maand voor de meeste midden- en kleinbedrijven.

Er worden zaken geschrapt

We zien dat er verschillende zaken zijn geschrapt uit de voorjaarsnota. Zwembad De Hoge Bomen wordt niet automatisch nieuw gebouwd maar er wordt gekeken naar summiere herbouw waarbij een deel van de omgeving kostendrager kan zijn voor het nieuwe zwembad. Een prima idee.

Het schrappen van een extra aan te leggen hockeyveld is te rechtvaardigen omdat ook nieuwbouw en uitbreiding bij de sportcomplexen in De Lier en Monster Noord voorlopig niet doorgaan. Ik heb het al genoemd: lang niet alles kan. Alle sportvoorzieningen binnen Westland liggen er keurig bij , overigens vaak te danken aan de vrijwilligers die dagelijks op en rond de velden aan het werk zijn.

Het college zegt te willen investeren in nieuwe scholen, onze fractie vraagt zich af of dat nu een goede keuze is. De huidige schoolgebouwen zijn allen in nette staat. Gebouwen die 50 jaar geleden zijn neergezet mogen nieuw worden gebouwd. Onze fractie vind het verstandiger om de gebouwen pas te vervangen als ze hier echt aan toe zijn.

Zorgen om de zorg

Net als ieder weldenkend mens heeft onze fractie grote zorgen over de overschrijding in het budget voor de jeugdzorg, zeker nu we vorige maand hebben gehoord van een nieuw miljoenen tekort. We helpen steeds meer kinderen en gemeenten vergoeden vormen van jeugdzorg die vóór 2015 door niemand werden vergoed. Onze fractie vindt het belangrijk dat we als raad nog deze maand starten met een werkgroep waarbij we met behulp van ambtenaren en professionals in de jeugdzorg keuzes maken: wat komt voor rekening van de gemeente en wat voor ouders en opvoeders. Als gemeente zijn we net op weg naar de nieuwe aanbestedingen en horen nu van de minister dat de gespecialiseerde jeugdzorg in breder verband moet worden geregeld. Wij wensen de wethouder veel succes bij deze nieuwe hervorming waar veel nog onduidelijkheid heerst.

Ruimte voor ontmoeting

De zorg in Nederland is van hoog niveau, zo ook in Westland. Het bestrijden van eenzaamheid staat hoog op onze agenda. CDA Westland vraagt het college om nu haast te maken met plannen voor het huis van de buurt, met volop mogelijkheden voor ontmoeting in verschillende dorpen. Ook de vele vrijwilligers die werkzaam zijn bij Vitis en de bibliotheek verdienen duidelijkheid. Waar gaan we deze buurthuizen realiseren.

In ’s-Gravenzande stagneren de plannen met Vitis en de bibliotheek, onze fractie vraagt het college om samen met de ontwikkelaar en de bouwer een stap extra te zetten zodat het huis van de buurt nu snel van de grond komt. In Wateringen is nog veel onduidelijkheid. Monster schreeuwt om een impuls, er ligt een ontwerp voor De Noviteit dat in opdracht van de gemeente samen met het bestuur, Vitis en de bibliotheek is gemaakt. Inmiddels zijn gerenommeerde horecaondernemers geïnteresseerd in de exploitatie van een grand café annex eetgelegenheid. Wat zou het mooi zijn als we hier als raad nu achter gaan staan. Wethouder kunt u in de eerstvolgende commissievergadering de plannen presenteren?

Van de wethouder zorg wil onze fractie graag weten of er al meer bekend is over de verpleeghuisbedden op de Naaldhorst locatie. De demografische groei voor Westland staat geraamd op cumulatief 5,2 %. CDA Westland wil niet dat we in Westland achter de feiten aanlopen en vraagt de wethouder om intramurale zorg en bedden hoog op de agenda te houden zodat Westlanders in verschillende fasen van gezondheid de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats ontvangen.

Het gebruik van ICT binnen het sociaal domein moet sterk gestimuleerd worden. Niet voor alle vormen van hulp is menselijke ondersteuning nodig en E-health is een van de schakels die nodig zijn om de zorg betaalbaar en uitvoerbaar te houden.

Welke keuzes gaan we maken?

Dan de toekomst van de Naald. Kiezen we voor oplappen of fors uitpakken met nieuwbouw. En is de optie van een verhuizing van de WOS naar De Naald dan nog een optie? Onze fractie wil hier graag een keer uitgebreid over praten, zonder politieke lading, zodat we weten welk kostenplaatje bij welke keuze hoort.

Kleinschalige recreatie

CDA Westland vraagt voortdurend aandacht voor kleinschalige recreatie aan de landzijde van de duinen, ter compensatie van de voormalige camping op het Molenslag in Monster. Wij zien een mooie kans in het ontwikkelen van de maalkom naast de woonwijk Duingeest tot een bereikbare kleine haven. De glastuinbouwgebieden langs het duinpad in Monster zijn sterk verouderd en bieden weinig kans voor een geslaagde reconstructie. Een deel van dit gebied kan bijvoorbeeld worden aangewend voor recreatie of kleinschalige woningbouw.  Wij hebben prachtige plannen gezien voor tiny houses in een groen gebied tegen de duinen.

Westlandse oplossingen aangedragen door onze fractie

Het college zegt te willen investeren in nieuwe scholen, onze fractie vraagt zich af of dat nu een goede keuze is. De huidige schoolgebouwen zijn allen in nette staat. Gebouwen die 50 jaar geleden zijn neergezet mogen nieuw worden gebouwd. Onze fractie vind het verstandiger om de gebouwen pas te vervangen als ze hier echt aan toe zijn.

Over het opzetten van een compensatiefonds waarbij gestort wordt in een fonds dat weer geheel ten goede komt van de glastuinbouwsector, hebben wij steeds gehoord dat dit wettelijk niet mogelijk is. Onlangs heeft onze fractie een bezoek gebracht aan de Duin- en bollenstreek waar men nu ruim zeven jaar succesvol werkt met zo’n fonds. Wij vragen de wethouder om snel informatie in te winnen en met de raad te delen. Onze fractie is er van overtuigd dat ook in Westland een fonds kan worden ingezet om de broodnodige reconstructie een enorme boost te geven.

Wonen is belangrijk

CDA Westland maakt zich hard voor ouderenhuisvesting. Er zijn particuliere investeerders die graag willen starten met een project voor wonen en zorg, een Knarrenhof of kangoeroe woningen. We willen dat het college snel met deze initiatiefnemers in gesprek gaat en deze zo goed mogelijk faciliteert.

Het huisvesten van arbeidsmigranten verloopt verre van ideaal en er is veel weerstand vanuit de Westlandse bevolking. Onze fractie schaamt zich daar voor en was dan ook blij verrast door de ingezonden brief van de heer Aad Vellekoop afgelopen week in het AD. Hij pleit voor een opener blik naar onze arbeidsmigranten en vraagt om openheid en aandacht vóór – en een dialoog mét elkaar. Een oproep waar CDA Westland van harte achter staat.

Verschillende initiatiefnemers voor de bouw van al dan niet tijdelijke woonunits voor spoedzoekers staan te popelen om aan de slag te aan in onze gemeente. Onze fractie vraagt het college om een locatie aan te wijzen waar zijn hun plannen op kunnen boetseren, zodat we als raad de keuze hebben uit verschillende ontwerpen. Wij noemen bijvoorbeeld de Achtsprong in De Lier. Te meer omdat Westland meedoet aan een pilot flexwonen. Westland is de eerste gemeente die zich heeft aangemeld voor de zogenaamde ‘versnellingskamer’ waardoor trajecten korter worden.

Een gebrek aan haast

Sprekend over een kort traject: onze fractie begrijpt dat we te maken hebben met wettelijke termijnen, bezwaarprocedures en bestemmingsplannen en we weten dat zowel wethouders als ambtenaren hard werken maar soms lijkt het alsof men aan de Laan van de Glazen Stad een chronisch gebrek aan haast heeft. Het hotel voor arbeidsmigranten in Maasdijk, de plannen van Stichting Droom je thuis in Naaldwijk en Ons Buitenhuis in Maasdijk of de voetbalgoaltjes voor Luuk van der Laar. Wat duurt het allemaal ontzettend lang.

Right to challenge

In het kader van right to challenge kunne we constateren dat de vrijwilligers van De Waterman een keurige begroting en kostenraming voor de komende jaren hebben opgesteld. Een onderzoek voor de toekomst is ook in eigen beheer afgegeven aan de gemeente. Het wordt tijd dat dit nu ook beloond wordt door een definitief groen licht en voor 2021 de nodige reserveringen op te nemen.

Sinds lange tijd vragen belanghebbenden van het Prins Willem III-plein, beter bekend als het kerkplein van Ter Heijde om een andere, groenere inrichting. Wij vragen de wethouder om direct in gesprek te gaan met de initiatiefnemers en ook hier in het kader van right to challenge het beschikbare bedrag aan hen ter beschikking te stellen. Ik weet zeker dat zij hier gezamenlijk een goede invulling aan kunnen geven. Opnieuw zonde om hier de inzet van het ambtelijk apparaat voor te gebruiken.

Feesten voor onze jongeren

CDA Westland vraagt de burgemeester om de evenementennota nog een keer goed door te nemen. Door het schuiven van verschillende grote evenementen, bijvoorbeeld het Varend Corso, is er ruimte ontstaan voor nieuwe activiteiten op het evenemententerrein in de weken waar dit nu niet is toegestaan. Initiatiefnemers moeten wat onze fractie betreft de kans krijgen om iets te organiseren voor Westlandse jongeren op dit terrein.

Glastuinbouw

Dan nog een opmerking over het World Horti Center waar veel aandacht is voor kennis en innovatie. Wij vragen het college nogmaals om inspanningen te verrichten om de glastuinbouw georiënteerde opleidingen van InHolland in Delft naar Westland te halen. Een dergelijke opleiding hoort gewoon thuis in de grootste tuinbouwgemeente van Nederland. Er zijn Europese subsidies beschikbaar voor samenwerking op Europees en internationaal niveau en onze CDA gedeputeerde Adri Bom liet weten dat de provincie Zuid-Holland 2,5 miljoen euro beschikbaar stelt voor de doorontwikkeling van campussen in Zuid Holland. Nederland is toonaangevend in de wereldvoedselvoorziening. Nergens is de glastuinbouw zo efficiënt als bij ons in het Westland en we moeten er voor zorgen dat dit zo blijft.

Toekomstige ontwikkelingen

Verder moeten we nadenken over een ontwikkeling en bestemming per dorp. Hoe raar is het om Ter Heijde en Monster als kustdorpen te promoten met ruimte voor de eerder genoemde kleinschalige recreatie en een aantrekkelijk centrum met voldoende horeca gelegenheden en winkeltjes naast het bestaande aanbod. Als zoiets in Katwijk lukt, dan moet het bij ons toch ook kunnen.

Wij zijn erg benieuwd naar de resultaten van het participatieproces over het centrum van Poeldijk. Dan kunnen we knopen doorhakken. Het zou zonde zijn als initiatiefnemers met mooie plannen afhaken omdat er geen besluiten vallen. CDA Westland pleit voor het ontwikkelen van appartementen in het voormalige Dario Fo gebouw. Wij vragen het college om zich tot het uiterste in te spannen om ook op deze locatie een huis van de buurt met Vitis en de bibliotheek te ontwikkelen.

Het winkelcentrum van Wateringen is toe aan vernieuwing, de mobiliteit qua auto verkeer en openbaar vervoer is niet op orde. In het participatieproces over de visie voor Wateringen, in de plannen van de BIZ en vanuit onze fractie zijn goede plannen aangereikt. CDA Westland wil dan ook een aantal projecten opvoeren in de begroting voor 2021.

Onze fractie kijkt uit naar de plannen voor Heenweg die volgend kwartaal bekend zijn. Hoeveel en welke woningen gaan er gebouwd worden? Wat wordt het bewonersaantal? Kunnen we de brede buurtschool operationeel houden en is er nog financiële ruimte voor een beweegbox?

Respectvol samenwerken

Tot slot doe ik hier nog een oproep. We hebben nog veel te doen tot aan de komende verkiezingen in 2022 en ik proef bij alle fracties een enorme drive om dingen voor elkaar te boksen. Onze oproep is om dat dan ook zoveel mogelijk in gezamenlijkheid te doen. En persoonlijke aanvallen en kwetsende opmerkingen in de commissie- en raadsvergaderingen, maar ook daarbuiten in columns en op sociale media achterwege te laten. Het past een 100.000 plus gemeente om respectvol met elkaar om te gaan. Immers, samen kom je verder.

Lang niet alles kan in de komende periode, maar laten we dat wat wél kan, dan ook voortvarend met elkaar als college en gemeenteraad oppakken.

Graag dank ik alle medewerkers en het college voor het werk dat is verricht en wens hen van harte succes toe bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

 Jenny Vermeer

Comments

comments


Contactpersonen

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]

Onderwijs

Westland heeft een zeer breed aanbod van scholen. De ontwikkelingen staan echter niet stil. Eisen aan kwaliteit van de gebouwen nemen toe. Ook zijn er nieuwe scholen nodig om het groeiend aantal leerlingen in kernen een plek te bieden. Het onderwijsaanbod moet een goede voorbereiding bieden voor onze toekomstige weknemers. Daarom willen wij: Faciliteren nieuwbouw […]

Glastuinbouw

Westland is de meest toonaangevende glastuinbouwgemeente van Nederland. Glastuinbouw is de derde economische motor van ons land. CDA Westland geeft daarom prioriteit aan het toekomstbestendig houden van deze Greenport. Wij willen daarom: Verdere ontwikkeling GreenportHortiCampus/WorldHortiCenter als internationaal centrum van de glastuinbouw voor opleiding, kennis en innovatie Een bijzondere leerstoel tuinbouwinnovatie en duurzaamheid in World Horti […]

Vrijwilligers, Verenigingen en Sport

Talloze mensen in Westland zijn als vrijwilliger zeer actief in het verenigings- en sportleven. Die activiteiten zijn van groot belang voor gezondheid en saamhorigheid. Deze kracht in de Westlandse samenleving is uniek en daarom willen wij: Topsportbeleid in Westland is in gang gezet en verdient het om samen met verenigingen te worden uitgebreid Waterman openhouden […]

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]

Recreatie

Naast werken is er tijd voor ontspanning. Daarvoor zijn aantrekkelijke recreatiemogelijkheden nodig, in de dorpskernen, aan het strand, op de fiets en aan het water. Massaliteit willen we voorkomen. Daarom willen wij: Op het strand van Ter Heijde worden geen strandhuisjes geplaatst Recreatie landzijde van de duinen Monster stimuleren Versterking infrastructuur strand (opgangen, gratis parkeren, […]

Kern

Speerpunten ‘s-Gravenzande

Voor ‘s-Gravenzande. Voor elkaar: Een goede ontsluiting van nieuwbouwwijken, een veilige oversteek bij de Julianaweg Betaalbare woningen op het bedrijventerrein Kreeklaan – Zanddijk Een nieuwe school in wijk Dijckerwaal bij voorkeur nabij sportvelden Centrum aantrekkelijker maken met plantenbakken en hanging baskets Multifunctioneel centrum Maesemunde breder inzetten en dus beter gebruiken Lelijke plekken in centrum samen […]

Speerpunten De Lier

Voor De Lier. Voor Elkaar: Visie ontwikkelen op positie De Triangel, bij voorkeur combineren met langdurige zorg Vergroenen Oranjeplein Versterking beleving De Lee (wandelroute) Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg stimuleren Dorpscentrum aantrekkelijk maken door plantenbakken, hanging baskets. Historie tot leven brengen in borden op historische plekken Herbezien verkeersplan voor dorp, nadat Oostelijke Randweg gereed is Modernisering aula […]

Speerpunten Heenweg

Voor Heenweg. Voor elkaar: Woningbouw in combinatie met herstructurering glastuinbouw Aansluiten op glasvezelnetwerk Beweegbox (nieuwe vorm van gym/sportzaal) opzetten als alternatief voor gymzaal Brede school moet blijven Fun & Fit moet blijven Een moestuin als plek voor activiteit, ontmoeting en re-integratie Aanleg fitpark Laat dit veld leeg E-mail * Bedankt voor uw inschrijving! Controleer de […]

Speerpunten Maasdijk

Voor Maasdijk. Voor elkaar: Proef met doelgroepenvervoer als aanvulling op openbaar vervoer Ontsluiting Watertuinen verbeteren Betaalbare woningen voor jongeren en senioren Openen moestuin als plek voor activiteit, ontmoeting en re-integratie Centrum aantrekkelijker maken door horeca, plantenbakken en hanging baskets. Oplaadpunt OV bij supermarkt Geschiedenis tot leven brengen met borden op historische plekken Laat dit veld […]

Speerpunten Monster

Voor Monster. Voor elkaar: Parkeerproblemen in het centrum oplossen Noviteit aan centrum verbinden door route en voorzien van groen, spelen, parkeren Park en bouw luxe appartementen op locatie gemeentehuis met ondergronds parkeren Betaalbare koopwoningen voor jonge gezinnen Nieuwbouw Monster Noord betrekken op visies voor (uitbreiding) sportpark Polanen en scholen Locatie Aloysiusschool herbestemmen naar wonen gecombineerd […]

Speerpunten Naaldwijk

Voor Naaldwijk. Voor elkaar: Herontwikkeling gemeentehuislocatie in samenhang bezien met de plannen van De Naald, gecombineerd met veel groen en (ondergronds) parkeren Pijletuinenhof bestemmen voor gemengd wonen (verschillende generaties, met zorg voor elkaar) Voldoende bezetting op het politiebureau Naaldhorst-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, behandelcentrum, kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie Nieuw zwembad Hoge Bomen bij voorkeur gecombineerd met […]

Speerpunten Poeldijk

Voor Poeldijk. Voor elkaar: Verplichte vrachtwagenroute over de Rijsenburgerweg heroverwegen Fietssuggestiestroken aanleggen op de Kerklaan en Rijsenburgerweg Opknappen pleintje Voorstraat Appartementen in locatie Dario-Fo Voorstraat Multifunctioneel centrum in Bartholomeuskerk indien win-win situatie mogelijk is Nieuwe bestemming Wittebrug passend in totale gebiedsontwikkeling Meer parkeergelegenheid aan de Voorstraat Geschiedenis tot leven brengen met borden op historische plekken […]

Speerpunten Ter Heijde

Voor Ter Heijde. Voor elkaar: Geen strandhuisjes Parkeren verbeteren door onder andere gratis parkeren op Molenslag Horecapleintje stimuleren voor meer ontmoeting Respijthuis “Strandgoed” meer benutten als tijdelijke locatie voor acute revalidatie De Wielepet multifunctioneler maken Verbinding maken vanuit Ter Heijde naar parkeerplaats Molenslag (Onderzoek naar) doortrekken van topduinfietspad langs Ter Heijde Naast topduinfietspad ook een […]

Speerpunten Wateringen

Voor Wateringen. Voor elkaar: Ontwikkelingen in Wateringen met elkaar in samenhang aanpakken (parkeren, winkelgebied, doorstroming verkeer, Dorpskade, Hofboerderij, Gemeentekantoor) Nieuw verkeersplan met inspraak burgers Ark-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, gecombineerd met kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie aangevuld met gespikkeld wonen bij voorkeur door (particuliere) investeerders; wonen en zorg bij elkaar brengen Waterman openhouden door eventueel te combineren […]