Actueel

HomeActueelColumn inzake proefafsluiting Ambachtsweg

Column inzake proefafsluiting Ambachtsweg

Er zijn zowel negatieve als positieve reacties gekomen op onze vragen in de commissie Ruimte van 3 maart over de proefafsluiting van een jaar voor doorgaand verkeer over de Ambachtsweg. Een proefafsluiting die moet beginnen zodra de huidige werkzaamheden voorbij zijn, maar waarvan verder geen criteria bekend zijn waarop beoordeeld gaat worden of die afsluiting daarna wel of niet permanent kan worden. Laat duidelijk zijn dat ook CDA Westland ervan overtuigd is, dat uiteindelijk de weg alleen bestemd moet worden voor bestemmingsverkeer omdat die nu te druk en daardoor te gevaarlijk geworden was voor de aanliggende wijk. Dat is ook ons uitgesproken einddoel in de visie Wateringen! Maar kan dit dan nu al ook zomaar zonder het bestemmingsplan (zijnde de eisen waaraan o.a. wegen en huizen moeten voldoen) aan te passen voor de definitie van de Ambachtsweg? Zijn er ook niet nu al conclusies te trekken uit de huidige afsluiting vanaf november waarvan aan te nemen is dat dit dezelfde conclusies kunnen zijn als die opgehaald kunnen worden uit een geheel nieuwe proefperiode? En waarom dus NU AL, zonder eerst vervangende maatregelen te nemen? Het antwoord van de wethouder op deze laatste vraag luidde helaas dat er nog geen alternatieve maatregelen genomen zijn, maar dat er wel overleg gaande is met o.a. Den Haag.

In het bestemmingsplan voor de kern Wateringen is voor de Ambachtsweg vastgelegd dat het een gebiedsontsluitingsweg en erftoegangsweg is waarvan de gronden bestemd zijn voor een 2 x 1 doorgaande rijstrook. In onze optiek betekent “doorgaand” dat je de weg vanuit twee kanten in en uit kunt rijden. Dus “zomaar” afsluiten d.m.v. van het aanbrengen van een knip zou niet mogelijk kunnen zijn. Alle nieuwe woonwijken rond de Noordweg en Poeldijkseweg worden tenslotte ook allen (bijna) alleen ontsloten op die wegen, waardoor die definitie voor de Ambachtsweg ook een zeer logische is: het (auto)verkeer uit al die wijken moet immers op een normale en veilige wijze de eigen woning kunnen bereiken en verlaten. Wat dit betreft verwijs ik graag naar herhaalde vragen van zowel CDA als bewoners uit Juliahof om het grootste deel van Juliahof niet alleen te ontsluiten via rotonde Velo maar ook om één of meer knippen weg te halen om daarmee onnodig sluipverkeer te voorkomen, ofwel de kortste route uit de wijk te kunnen nemen. Het antwoord hiervoor luidde steeds dat dit gewoon niet mag volgens het bestemmingsplan. Het omgekeerde zou dan ons inziens ook niet het geval mogen zijn….

Met betrekking tot het al dan niet nu al conclusies kunnen trekken uit de huidige afsluiting is ons in ieder geval duidelijk geworden dat er elders vanaf de afsluiting grotere knelpunten zijn ontstaan dan voorheen. Wat wij zelf ervaren hebben en ook wat ons is aangedragen zijn de volgende punten: Kruispunt Barn47 is nog drukker geworden en in de spits moeilijk te passeren; De Poeldijkseweg richting Barn47 staat gedurende de spits in een langere file; De Harry Hoekstraat is bij breng- en haalmomenten van de scholen een stuk drukker geworden; De Wippolderlaan vanaf de A4 staat in de avondspits voor de Erasmusweg in een (veel) langere file vanwege het nu alleen kunnen bereiken van Wateringen via de te korte linksaf rijbaan met een kortere doorstroomtijd dan via de rechtsaf rijbaan en daarna de Ambachtsweg; Het kruispunt Noordweg – Laan van Wateringseveld is in de spits altijd een tijd rovend te nemen horde; Mensen gaan vanaf de Noordweg vanwege de genoemde knelpunten en de afsluiting van de Ambachtsweg nu veel eerder de sluiproute via de Dorpskade nemen naar de A4; Er moet 1.5 km omgereden worden met bijbehorende milieueffecten.  En zo zijn er misschien meer issues te bedenken naast het positieve effect dat de Ambachtsweg nu veel rustiger geworden is. Al met al is de visie van CDA Westland dat, als het totale positieve effect van de huidige afsluiting groter is dan alle nadelen elders, dat dan pas van een afsluiting sprake kan zijn. En dat hebben wij ook ingebracht bij de behandeling van de visie Wateringen. Maar is die conclusie nu al te trekken?

CDA Westland wil graag de blik op een echte toekomst richten. Dat wil in onze optiek zeggen dat er zo snel mogelijk een echte rondweg om de Ambachtsweg heen, strak tegen het bedrijventerrein aan, moet worden aangelegd, welke dan ook zal dienen als ontsluiting van de nieuw te bouwen woonwijk. Conform de oplossing Jan Barendselaan met de Voorstraat in Poeldijk. Deze weg zal dan verbeterd de functie van gebiedsontsluitingsweg voor Wateringen moeten overnemen van de Ambachtsweg waardoor ook één of meer buslijnen over die weg tussen Wateringen en Den Haag kunnen gaan rijden. Daarna kan de Ambachtsweg bestemd worden voor alleen bestemmingsverkeer. Tot die tijd, even de al dan niet positief te trekken conclusies uit de huidige afsluiting negerend, moet de weg als doorgaande verbinding maar in stand gehouden worden. Daar is onder mooie druk van WVA buurtgenoten gewerkt aan een renovatie voor een tijdelijke oplossing, voorafgaand aan een definitieve oplossing, die de weg tot die tijd een heel stuk veiliger moet maken. Als er dan toch geëvalueerd moet worden, dan lijkt het logisch dit te doen over deze renovatie met als doel of de nu verrichte aanpassingen na openstelling ook daadwerkelijk meer verkeersveiligheid heeft opgeleverd. Al zou een oproep aan iedereen ook kunnen helpen dat men zich gewoon gaat houden aan het 30 km regime!

Namens CDA Westland

Jan van Rossum

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Kern

Speerpunten Wateringen

Voor Wateringen. Voor elkaar: Ontwikkelingen in Wateringen met elkaar in samenhang aanpakken (parkeren, winkelgebied, doorstroming verkeer, Dorpskade, Hofboerderij, Gemeentekantoor) Nieuw verkeersplan met inspraak burgers Ark-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, gecombineerd met kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie aangevuld met gespikkeld wonen bij voorkeur door (particuliere) investeerders; wonen en zorg bij elkaar brengen Waterman openhouden door eventueel te combineren […]