Actueel

HomeActueelDen Haag verwacht Westlandse problemen op te lossen

Den Haag verwacht Westlandse problemen op te lossen

CDA-raadslid Jan van Rossum vindt dat de gemeente Westland buurgemeente Den Haag niet moet opzadelen met de gevolgen van kwesties die hier spelen. Hij heeft hierover vragen ingediend bij het college van B en W m.b.t. verantwoordelijkheden afschuiven op buurgemeente.

In de commissie Ruimte vergadering van 16 juni heeft onze fractie bij de behandeling van het concept omgevingsvisie Westland de andere fracties gevraagd in hoeverre men terug kan vallen op aanwezige parken, die rechtstreeks aan onze grens liggen (Uithofpark bijvoorbeeld), om een deel daarvan af te trekken van onze doelstelling om meer groen in of nabij onze dorpen toe te voegen. De ontvangen reacties waren negatief.

De vraag van dinsdag kwam voort uit een actiepunt van ruim een maand geleden als reactie op onze inbreng bij de meeleessessie voor de omgevingsvisie. De afgelopen twee weken zijn ons vervolgens nog twee gevallen bekend geworden waar juist wel de hulp van onze buur Den Haag verwacht wordt om Westlandse problemen op te lossen. De vraag roept zich op of dit dan nu wel terecht is.

Bij de omzetting van de grote basketbalkooi aan de van Nassaustraat te Wateringen blijkt dan toch een omgevingsvergunning te moeten worden afgegeven. Zie de aanvraag omgevingsvergunning Van Nassaustraat naast 15 te Wateringen met bijbehorende documenten op www.Ruimtelijkeplannen.nl

Er zijn meer grote vraagtekens te zetten in deze omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit om een bestaande grote basketbalkooi met bestemmingsdefinitie “groen” om te zetten naar een kleine kooi welke alleen bestemd is voor voetbal en jeugd t/m 12 jaar, maar ik zal mij nu beperken (met moeite) tot het onderwerp.

Er wordt ook beschreven waarom de bestemming nu alleen voor de jeugdgroepen t/m 12 jaar moet gaan gelden. Er wordt nu namelijk “enige” overlast van oudere jeugd voor omwoners ervaren, komend ook van buiten de wijk Vliettuinen (lees: Den Haag). Ondanks een perfecte samenvatting van het in 2009 vastgestelde speel beleidsplan “Geef ze de ruimte” met een goede conclusie “Het is dan ook de taak van de gemeente om aan hen de ruimte te geven die ze nodig hebben”, wordt vervolgens de nieuwe en veel kleinere kooi met ook minder sport mogelijkheden verboden voor de oudere jeugd (doelgroep III).

Als alternatief wordt het volgende voorgesteld:

“Doelgroep III kan ook gebruik maken van de voetbalkooi aan de Vigelandstraat (Den Haag), hemelsbreed zo’n 500 meter van de locatie aan de Nassaustraat.” In werkelijkheid overigens op 850 meter loopafstand.

Samenvattend: jeugd van buiten de wijk (ook Den Haag) mag niet in Vliettuinen sporten en verblijven op daar aanwezige speelplekken, maar jeugd uit Vliettuinen (Westland) moet zich dan maar wel gaan ophouden en sporten op speelplek in Den Haag. Ook de bestaande speeltuin met een pannaveldje in Juliahof – welke wel degelijk hard bestemd is voor alle jeugdgroepen – is blijkbaar “ergens tussendoor” van bestemming veranderd. Ofwel, er is na omzetting van de basketbalkooi blijkbaar helemaal geen speel-/verzamelplek meer over voor de oudere eigen jeugd in Vliettuinen zelf. En tevens minder plek voor de jongere jeugd met ook minder sportmogelijkheden vanwege het kleiner maken van de speelplek. Dat tekort moet Den Haag dan blijkbaar maar voor ons oplossen. Onacceptabel!

Wateringen speeltuin Juliahof kooi.

Het tweede geval betreft de voorgenomen proefafsluiting van de Ambachtsweg, van oorsprong de standaard verbinding tussen Wateringen en Den Haag. Ook hier zijn vele redenen aanwezig om deze afsluiting NIET NU, maar pas na realisatie van de gemeente Westland van een alternatief (rondweg om de Ambachtsweg in de Erasmuszone) te verwezenlijken. En ook hier zal ik mij nu verder beperken tot het onderwerp.

Er worden op dit moment (dus ook in “coronatijd”) veel extra klachten geuit en gemeld over met name twee kruispunten op Haags grondgebied (Poeldijkseweg/Erasmusweg en Noordweg/Laan van Wateringseveld) vanwege de door de afsluiting noodzakelijke omrijdroute. In een antwoord naar een burger op vragen aan de gemeente of deze knelpunten zijn meegenomen in de afweging voor de afsluiting, is daar bevestigend op geantwoord. Maar ook hier worden de problemen op ons grondgebied afgewenteld op Den Haag daar deze de genoemde knelpunten in eigendom heeft.

Het gegeven antwoord: (zie ook afbeelding)

“De verkeersdoorstroming op de genoemde kruispunten wordt in de gaten gehouden om te bepalen of er later voor die kruispunten mogelijke maatregelen zijn. De gemeente Den Haag heeft recent de mogelijkheid onderzocht om het kruispunt Poeldijkseweg/Erasmusweg te voorzien van verkeerslichten of een rotonde”. Ofwel ook hier moet Den Haag het maar oplossen.

Gedeelte uit het antwoord op vragen van een burger.

Op art. 42 vragen van CDA bleek echter twee jaar geleden al dat die oplossing niet gelijk door Den Haag gerealiseerd zal worden, maar dat wil men wachten op de aanleg van de ongelijkvloerse kruising Wippolderlaan/Erasmusweg, ofwel na 2025. Westland heeft hier geen stem of oplossing in, behalve door de Ambachtsweg in tact te laten als twee maal eenbaans doorgaande weg. Overigens nu wel met een verbeterde verkeersveiligheid, want de Ambachtsweg is ondertussen in samenspraak met omwoners gerenoveerd.

De conclusie is dezelfde als bij de speelplek: Westland neemt een maatregel op voorstel van een aantal bevlogen en aanliggende bewoners (via participatie) waardoor later blijkt dat er voor veel andere inwoners onnodig grotere knelpunten ontstaan, die vervolgens ook nog door onze buur Den Haag maar opgelost moeten worden.

Wij hebben hierom de volgende vragen:

  1. Herkent u zich in beide constateringen dat Den Haag onze zelf veroorzaakte problemen al dan niet deels moet oplossen? Vindt u dit vervolgens ook terecht?
  2. Hoe gaan wij in beide genoemde gevallen nu wel onze eigen verantwoordelijkheden verwezenlijken en nakomen, en ook nog conform bestaand vastgesteld beleid?
  3. Het ontbreekt in Westland nog steeds aan een participatieverordening waarin geregeld is hoe men om moet gaan met participatie en daarmee de mate van beslissingsbevoegdheid van de participanten met een bijbehorende afweging van individueel belang versus algemeen belang. Kunt u aangeven wanneer wij die tegemoet kunnen zien?

Het antwoord zie ik graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Jan van Rossum

Comments

comments