Actueel

HomeStandpuntenInfrastructuur en Verkeer

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij:

 • Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur
 • Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute)
 • Veilige fietsverbinding tussen De Gouw en centrum Kwintsheul, school en Quintus
 • Voldoende ontsluiting (nieuwe) woonwijken
 • Vrachtverkeer weren uit dorpskernen
 • Hoogwaardig openbaar vervoer langs vitale routes; lightrail langs Nieuweweg N211/213 voorbereiden met gepaste aandacht voor ongewenste verstedelijking
 • Alternatief vervoer zoals Plusbus, Regiotaxi waar OV niet meer rendabel is, m.n. Maasdijk
 • Alert zijn op overlast geluid van wegen en tijdig geluidwerende maatregelen nemen
 • Busverbinding naar TU Delft verbeteren o.a. Den Haag-zuid door Wateringen
 • Blankenburgtunnel: ja!
 • Stimuleren ontwikkeling Zevenmanshaven Vlaardingen i.v.m. kortere aanvoerroute versproducten naar en uit Westland
 • Groene stroken nabij wegen en rotondes volplanten met groen, onderhoudsarm
 • Fietsverkeer stimuleren door betere en veiliger fietspaden; fietsenstallingen bij bushaltes; fietssnelwegen, oplaadplekken elektrische fietsen
 • Integraal plan Wateringen ontwikkelen (parkeren, winkelgebied, doorstroming verkeer, herontwikkeling Dorpskade)
 • Goede ontsluiting en uitbreiding ABC-terrein
 • Verbetering doorstroming van en naar A4 zoals bij het Harnasch-knooppunt; A4-A20 Corridor voorbereiden
 • Bereikbaarheid Greenport Horti Campus en WHC verbeteren, inclusief frequenter openbaar vervoer

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Raadslid

Bestuurslid

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]

Ondernemen

De economische crisis is gelukkig voorbij. Ondernemen loont steeds meer en dat is goed voor onze werkgelegenheid en welvaart. CDA Westland blijft het ondernemerschap stimuleren en faciliteren. Wij willen daarom: Verduurzamen bedrijventerreinen in nauw overleg met ondernemers Geen detailhandel op bedrijfsterreinen, maar in winkelcentra Verbetering ontsluiting bedrijfsterreinen Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg De Lier stimuleren Bedrijventerrein Zanddijk-Kreeklaan […]

Kwaliteit buitenruimte en water

Het oog wil ook wat. Mensen houden van een prettig aanzien van hun omgeving. Er is veel groen in de kas, maar groen in de buitenruimte verdient meer aandacht. Door veranderingen in het klimaat wordt de opvang van regenwater een steeds grotere opgave. Schoon water is van groot belang voor tuinbouw en het leven in […]

Recente artikelen

Maasdijk weer rechtstreeks verbonden met Westland

Het lijkt ondertussen zo gewoon, maar 10 jaar geleden zat Westland nog helemaal vast rond de uitvalswegen richting Rotterdam via de burgemeester Elzenweg en Westerlee. Ondertussen is er een ontsluitingsweg met een nieuw verkeersknooppunt naar Hoek van Holland langs Maasdijk, is er een Verlengde Veilingroute, heeft Flora Holland een verbeterde toegang naar de Veilingroute  (nu […]

CDA steunt toekomstige ondergrondse afvalinzameling

Bij toekomstig te realiseren woonwijken moet de gemeente bij het wijkontwerp rekening houden met de inzameling van afval met ondergrondse containers. Dat is de strekking van de motie die CDA Westland steunde in de raadsvergadering van 21 september. De inzameling van het afval houdt de gemoederen flink bezig in Westland. De fractie begrijpt dat de […]

Gevaarlijke verkeerssituaties

Deze week hebben wij een melding gekregen dat er op de Noordweg in Wateringen (met vervolg in Den Haag en Rijswijk) regelmatig veel te hard gereden wordt. Dat leidde ook vaak tot gevaarlijke verkeerssituaties , ook al vanwege nieuwe aansluitingen op deze weg (zowel in Wateringen als Den Haag) uit nieuwe woonwijken. Wij zijn ter […]

Busje komt zo!

Fijn dat men bij de busmaatschappij en de Metropoolregio ingezien hebben dat het een beetje van de gekke zou zijn als we lijn 32 alleen maar over de provinciale weg zouden laten rijden. –POLIERTIEK eind maart 2021. Alhoewel, mocht het ooit toch gaan gebeuren, we heel blij zijn met de oplossing van onze plaatsgenoot. Überhaupt […]

Voorgenomen routewijziging buslijn 32 in De Lier

In het vorige artikel van buslijn 32 in De Lier is er sprake geweest van een opheffing. De lijnen moeten efficiënter, minder en misschien ook sneller. Zie het vorige artikel. Reizigersvereniging Rover heeft een brief naar ons gestuurd over de dreigende routewijziging van buslijn 32 in De Lier met zeer negatieve gevolgen. Ook zij willen […]

Opheffen bushaltes in De Lier

Onze fractie werd op 4 maart 2021 in een bijeenkomst over de MRDH geïnformeerd dat er gesproken wordt om diverse buslijnen anders te laten rijden. Dit is verklaard vanuit de kennis en aanpassingen rondom het COVID-19 virus. De lijnen moeten efficiënter, minder en misschien ook sneller. Lijn 32 de lijn die van Naaldwijk via De […]

Wij blijven bereikbaar op Koffieochtenden zodra het weer kan!

Beste Maasdijker, Door alle maatregelen rondom Corona hebben wij besloten om de CDA-koffieochtend in Maasdijk (gepland op 12-12) niet door te laten gaan. We vinden het belangrijk om contact te houden met u over wat er leeft in het dorp en staat te gebeuren in 2021. Investeren In plaats van bezuinigen Ondanks onzekere tijden kiest […]

Klachten over Ambachtsweg

De Ambachtsweg is nog steeds afgesloten, officieel voor een proefperiode van een jaar. Zie afbeelding. De Ambachtsweg vooral voor Wateringers belangrijk. Het is voornamelijk belangrijk om weer een goede OV verbinding tussen Wateringen en Den Haag Zuid/West (en Haga ziekenhuis) te krijgen. Die OV verbinding is er nu niet meer. De Raad van de gemeente […]

Aandacht voor een veiliger Duingeest

In het vorige artikel over de wijk Duingeest in Monster bepleitte Jaco Eeltink namens CDA Westland voor een kindvriendelijke verkeersontsluiting. Het college stelde dat bestuurders bekend zijn met de aanwezige speeltuin en “verwacht mag worden dat zij hun rijgedrag aanpassen”. Het college deelde onze mening dat de basis voor veiligheid wordt gelegd met een goede […]

30 km regime in de bebouwde kom moet de standaard worden

Gisteren, 27 oktober 2020, heeft de Tweede Kamer een motie van GL en SGP aangenomen om te komen tot veiliger snelheden rond scholen en schoolroutes in de bebouwde kom. Als hoofdreden heeft daarbij gegolden dat het aantal fietsongevallen schrikbarend hoog is. In de afbeelding hieronder wordt de motie afgebeeld. Deze motie roept op om in […]