Actueel

HomeActueelIs de 25% regeling voor sportaccommodaties uit te breiden?

Is de 25% regeling voor sportaccommodaties uit te breiden?

In de raadsvergadering van december is de fractie van CDA Westland mede opsteller en indiener geweest van de D66 motie om de wethouder te kunnen laten onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om de regeling voor de gemeentelijke bijdrage voor sportverenigingen van 25% in de kosten bij accommodatievernieuwing ook toepasbaar is voor andere verenigingen. De motie is unaniem aangenomen.

In de commissie MO bleek dat nagenoeg alle fracties bereid waren om de wethouder te verzoeken om een onderzoek te starten naar de mogelijkheid om via de bestaande 25% regeling voor sportclubs de scouting te kunnen helpen bij haar plannen voor verhuizing naar het Prinsenbos.

Deze voorliggende motie heeft dat verzoek iets nader gespecificeerd naar een onderzoek of die regeling ook is toe te passen voor alle verenigingen, waaronder de scouting, met een eigen accommodatie en die een maatschappelijk nut vertegenwoordigen.

Daarbij al dan niet gebruik makend van de financiële ruimte die kan ontstaan, en in het verleden ook is ontstaan, vanwege het niet volledig gebruiken van het budget dat hiervoor per jaar wordt vrijgemaakt.

Om ook volgend jaar al desgewenst de scouting tegemoet te kunnen komen met een nog voor 2019 beschikbaar budget voor de 25% regeling en die regeling na onderzoek iets uitgebreid zou kunnen worden, is het noodzakelijk om het nu beschikbare overschot uit 2019 te behouden in de bestaande regeling.

Zoals de motie ook geformuleerd is, blijft de budget dus beschikbaar voor het huidig doel, dus voor sport. Pas als na onderzoek blijkt dat de regeling kan worden opgerekt en er een nieuwe regeling is vastgesteld, dan zou dat overblijvend budget ook voor de scouting bijvoorbeeld al in 2020 te beschikking kunnen komen

Wat CDA Westland betreft dus een prima motie om het onderzoek op deze wijze uit te voeren, maar wel met de vrijheid voor de wethouder om met welke andere oplossing dan ook te komen ook. En dit geldt ook voor de wijze waarop het budget kan worden vrijgemaakt uit het bijvoorbeeld overblijvend budget voor de huidige 25% regeling.

Jan van Rossum,

Raadslid CDA Westland

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Vrijwilligers, Verenigingen en Sport

Talloze mensen in Westland zijn als vrijwilliger zeer actief in het verenigings- en sportleven. Die activiteiten zijn van groot belang voor gezondheid en saamhorigheid. Deze kracht in de Westlandse samenleving is uniek en daarom willen wij: Topsportbeleid in Westland is in gang gezet en verdient het om samen met verenigingen te worden uitgebreid Waterman openhouden […]

Kern

Speerpunten ‘s-Gravenzande

Voor ‘s-Gravenzande. Voor elkaar: Een goede ontsluiting van nieuwbouwwijken, een veilige oversteek bij de Julianaweg Betaalbare woningen op het bedrijventerrein Kreeklaan – Zanddijk Een nieuwe school in wijk Dijckerwaal bij voorkeur nabij sportvelden Centrum aantrekkelijker maken met plantenbakken en hanging baskets Multifunctioneel centrum Maesemunde breder inzetten en dus beter gebruiken Lelijke plekken in centrum samen […]

Speerpunten Naaldwijk

Voor Naaldwijk. Voor elkaar: Herontwikkeling gemeentehuislocatie in samenhang bezien met de plannen van De Naald, gecombineerd met veel groen en (ondergronds) parkeren Pijletuinenhof bestemmen voor gemengd wonen (verschillende generaties, met zorg voor elkaar) Voldoende bezetting op het politiebureau Naaldhorst-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, behandelcentrum, kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie Nieuw zwembad Hoge Bomen bij voorkeur gecombineerd met […]