Actueel

HomeActueelKlachten over Ambachtsweg

Klachten over Ambachtsweg

De Ambachtsweg is nog steeds afgesloten, officieel voor een proefperiode van een jaar. Zie afbeelding. De Ambachtsweg vooral voor Wateringers belangrijk. Het is voornamelijk belangrijk om weer een goede OV verbinding tussen Wateringen en Den Haag Zuid/West (en Haga ziekenhuis) te krijgen. Die OV verbinding is er nu niet meer.

De Raad van de gemeente Westland, in vergadering bijeen op 10 november 2020

Dat die motie werd ingediend kwam omdat de rondweg er in de plannen van het college niet kwam. En dan zou voor eens en altijd een goede rechtstreekse verbinding uitgesloten worden, anders dan via omwegen. 

Betreft de motie rondweg Ambachtsweg:

Constaterende dat:

 • De Ambachtsweg te Wateringen van oudsher een belangrijke verbindingsweg tussen Wateringen en Den Haag Zuid/West is, en als zodanig ook gedefinieerd is in bestemmingsplannen,
 • Die functie steeds moeilijker te handhaven valt vanwege de vooroorlogse woonwijk waar de Ambachtsweg doorheen loopt en waardoor omwonenden steeds meer overlast zijn gaan ervaren en ook de verkeersveiligheid onder druk is komen te staan,
 • Het openbaar vervoer om die reden al een aantal jaren, met uitzondering van een nachtbus in het weekeinde, niet meer door deze straat rijdt, waardoor er nu een rechtstreekse OV verbinding tussen Wateringen en Den Haag Zuid/West ontbreekt,
 • De straat voor doorgaand verkeer t.b.v. een reconstructie van de straat al vele maanden afgesloten is geweest en er op dit moment nog een proefafsluiting actueel is,
 • Deze afsluiting nu al heeft geleerd dat daardoor op vele andere wegen in Wateringen en omgeving extra overlast ontstaat,
 • Dat ook duidelijk geworden is dat maatregelen voor een betere doorstroming van het verkeer van en naar Wateringen die op het grondgebied van Den Haag liggen nog vele jaren op zich laat wachten, als Westland daar vanwege eigen verantwoordelijkheid al op moet gaan wachten,

Overwegende dat:

 • Een rondweg om de Ambachtswijk het probleem rond de Ambachtsweg als doorgaande weg toekomstgericht en blijvend zou kunnen oplossen, zowel voor Wateringen als voor de nieuwe wijk zelf, en een kans is ontstaan die eens en verder nooit meer zal voorkomen,
 • Naast de Ambachtswijk een geheel nieuwe woonwijk ontwikkeld gaat worden,
 • In de college besluiten van week 45 te lezen valt dat er samenwerkingsvorm voor het transformatiegebied Wateringen-Noord is opgericht om een woonwijk met 680 woningen incl. voorzieningen te ontwikkelen, maar dat de oplossing van de rondweg niet genoemd wordt,
 • De vrees bestaat dat de rondweg vanwege kostenoverwegingen niet wordt meegenomen in de plannen en dat de plannen zich (weer) alleen richting op de ontsluiting van de wijk zelf,
 • Een nieuwe rondweg zodanig ingericht kan worden dat daarmee ook gelijk een goede, korte en noodzakelijke OV verbinding met Den Haag Zuid/West gaat ontstaan,

Verzoekt het college:

In de plannen voor de nieuwe woonwijk Wateringen Noord hoe dan ook nu al plannen op te nemen voor een rondweg om de Ambachtsweg welke begint op de Ambachtsweg nabij het kruispunt bij de Erasmusweg, langs het bedrijventerrein zal lopen, en die gaat aansluiten op de Poeldijkseweg zo dicht mogelijk nabij de rotonde “Rusthoek”.

CDA Westland,

Jan van Rossum

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Kern

Speerpunten Wateringen

Voor Wateringen. Voor elkaar: Ontwikkelingen in Wateringen met elkaar in samenhang aanpakken (parkeren, winkelgebied, doorstroming verkeer, Dorpskade, Hofboerderij, Gemeentekantoor) Nieuw verkeersplan met inspraak burgers Ark-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, gecombineerd met kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie aangevuld met gespikkeld wonen bij voorkeur door (particuliere) investeerders; wonen en zorg bij elkaar brengen Waterman openhouden door eventueel te combineren […]