Actueel

HomeStandpuntenKwaliteit buitenruimte en water

Kwaliteit buitenruimte en water

Het oog wil ook wat. Mensen houden van een prettig aanzien van hun omgeving. Er is veel groen in de kas, maar groen in de buitenruimte verdient meer aandacht. Door veranderingen in het klimaat wordt de opvang van regenwater een steeds grotere opgave. Schoon water is van groot belang voor tuinbouw en het leven in de sloot. Daarom willen wij:

 • Stimulering innovatieve waterberging, steun aan initiatieven zoals Operatie Steenbreek (tegel eruit, plant erin), groene parkeerplaatsen, open straatwerk (afwatering regenval in grond in plaats van in riool, bufferfuncties creëren, afkoppelen van hemelwater) in nauw overleg met het hoogheemraadschap
 • Extra innovatieve waterbergingscapaciteit waar nodig
 • In een duurzaam Westland horen geen vervuilde sloten. Illegaal lozen moet streng worden gecontroleerd.
 • Stimuleren van collectieve waterzuivering in tuinbouw
 • Alles op alles zetten om blauwalg uit te bannen
 • De invloed van medicijnresten en ganzenpoep op waterkwaliteit onderzoeken en eventueel maatregelen nemen
 • Grotere verantwoordelijkheid voor opruimen paardenpoep in een bepaalde straal bij maneges door de maneges zelf (eerst op basis van vrijwillige overeenstemming)
 • Geef inwoners invloed op en taak in (groen)beheer wijken
 • Stimuleren aantrekkelijker uiterlijk tuinbouwbedrijven, groenstroken, bloemperken, in overleg met ondernemers en LTO
 • De entrees van Westland vergroenen en aantrekkelijker maken
 • Meer echt beleefbaar groen in bestemmingsplannen (ophoging norm)
 • Vergroening schoolpleinen stimuleren
 • Erasmusstrook Wateringen verantwoord transformeren (groen, wonen)
 • Voortzetting gemeentelijke herplantplicht na kappen bomen (2 voor 1) met aandacht voor bodemverbetering, groenmanagement en weerbaarheid bomen
 • Dorpscentra aantrekkelijk maken door plantenbakken, hanging baskets. Flowering the world begint in de eigen dorpen!
 • Zaadmengsels voor kleurrijke vlinder/bijenbloemen beschikbaar stellen voor particulieren,
 • Inzaaien gemeentelijke groenstroken met zaadmengsels (Heel Westland zoemt!) voor beter bijenbeheer; graslandschappen omtoveren naar kleurrijke velden (Honeybee Highway) zonder de glastuinbouw te schaden door ziektendruk
 • Toegankelijkheid trottoirs voor minder-validen goed in de gaten houden

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Glastuinbouw

Westland is de meest toonaangevende glastuinbouwgemeente van Nederland. Glastuinbouw is de derde economische motor van ons land. CDA Westland geeft daarom prioriteit aan het toekomstbestendig houden van deze Greenport. Wij willen daarom: Verdere ontwikkeling GreenportHortiCampus/WorldHortiCenter als internationaal centrum van de glastuinbouw voor opleiding, kennis en innovatie Een bijzondere leerstoel tuinbouwinnovatie en duurzaamheid in World Horti […]

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Duurzaamheid

Er ligt een enorme opgave om deze wereld duurzaam te maken. Westlandse producten moeten aan de hoogste eisen van duurzaamheid voldoen. Fossiele energie moet daarom uit ons woordenboek worden geschrapt. Dan kan als we innovatieve middelen inzetten. Daarom willen wij: Lobby voortzetten om slimme geïntegreerde systemen van warmte, elektriciteit, gas en CO2 mogelijk te maken […]

Recreatie

Naast werken is er tijd voor ontspanning. Daarvoor zijn aantrekkelijke recreatiemogelijkheden nodig, in de dorpskernen, aan het strand, op de fiets en aan het water. Massaliteit willen we voorkomen. Daarom willen wij: Op het strand van Ter Heijde worden geen strandhuisjes geplaatst Recreatie landzijde van de duinen Monster stimuleren Versterking infrastructuur strand (opgangen, gratis parkeren, […]

Recente artikelen

Groenbeheer in Westland

Er zijn veel meningen over het groenbeheer in Gemeente Westland. Er komen van alle kanten vragen, klachten, suggesties en oplossingen. Ons voorstel is om hier een werkgroep voor samen te stellen. Deze werkgroep krijgt de volgende doelen:– Beter groenbeheer.– Begrip en acceptatie voor de de keuzes die zijn gemaakt rondom het groenbeheer door hier transparant […]

Samen werken aan structureel meer groen

Afgelopen raadsvergadering werd gedebatteerd over de besteding van het restantbedrag uit het project Leefomgevingsfonds (LOF). Sinds 2016 heeft de gemeenteraad 3,75 miljoen euro vrijgemaakt voor dit project. Bedoeld om Westland meer leefbaar en groener te maken. Met het schrappen van eerder vastgestelde plannen als ‘Fitnessplek Hofpark’ en een volwaardige sportvoorziening in de wijk Vliettuinen was […]

Groenzones

Zondag 21 februari zijn er vragen ingediend aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland. Betreft de invulling groenzones in bestemmingsplan De Gouw fasen 2 en 3a. Bij de vaststelling van bestemmingsplan De Gouw fasen 2 en 3A op 2 februari 2016 is uiteindelijk een extra stuk ecologisch aan te leggen groen […]

Een groen plein is fijn

Enige tijd geleden is het laatste stuk van de Graaf Willem II straat, aansluitend aan de Langestraat, gereed gekomen. Met de komst van enkele nieuwe winkels en Brownies & Downies hoopt onze fractie op meer levendigheid op dit nieuwe pleintje in ’s-Gravenzande. De wethouder heeft toegezegd dat er wat groen in de vorm van een […]

Onkruid verdelgen in Westland

Na het lezen van een interssant artikel over elektrisch onkruid verdelgen vraagt onze fractie af of dit ook een goede oplossing is voor Westland. Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde inzake andere wijze van groenbeheer  Datum: […]

Nieuwe gebiedsgerichte plannen voor gemeente Westland

In de raadsvergadering van 21 mei heeft de gemeenteraad van Westland de nieuwe beheerplannen, tegenwoordig gebiedsgericht plannen (GGP) genoemd, voor de Gemeente Westland vastgesteld voor de jaren 2019 – 2022. In deze plannen stelt de gemeente vast hoe hoog het onderhoudsniveau moet zijn van de verschillende gebieden in Westland, zoals in winkelcentrum, woonwijk, industrieterrein en […]

Vervuild water in de Wollebrand

Er is vervuild water aangetroffen in de Wollebrand. Dat is iets wat niemand wil. We moeten zoeken naar een oplossing en daarbij kijken we natuurlijk eerst naar de oorzaak. Hoe is het water ooit vervuild geraakt? Kloppen de huidige aannames wel? Wij willen zeker weten dat de informatie klopt en stellen hier vragen over. Laat […]

Ooievaarspaal in Kwintsheul

De fractie van het CDA heeft enige tijd geleden aan wethouder Snijders gevraagd of er een ooievaarspaal geplaatst kon worden in het mooie, kleine stukje natuur tussen de Lange Watering en de Van Luyklaan in Kwintsheul. De wethouder gaf een negatief antwoord, voornamelijk omdat het gebied binnen  de 13 km beschermingszone voor vogelaanvaringen van Rotterdam The Hague […]