Actueel

HomeActueelLeuningjes: Versterk het Centrum van Poeldijk!

Leuningjes: Versterk het Centrum van Poeldijk!

Het college heeft de gemeenteraad gevraagd om ons uit te spreken over de gepresenteerde scenario’s ten aanzien van de toekomst van de sociaal-maatschappelijke voorzieningen in Poeldijk. Tijdens de raadsvergadering van 10 oktober 2017 heet Piet Vreugdenhil zijn visie gegeven omtrent de Leuningjes en het Centrumplan Poeldijk:

Sinds juni 2014 zijn er tien moties aan de orde geweest over dit onderwerp. Een onderwerp dat de gemoederen dus nogal bezighoudt. Medio 2014 werd door LPF en WV aandacht gevraagd voor de benarde financiële positie van de Leuningjes. Zonder steun van de gemeente zou de exploitatie in groot gevaar komen. De meerjarenonderhoudsvoorziening was ontoereikend. De noodzakelijke onderhoudsuitgaven konden niet op eigen kracht worden gedaan. De inkomsten schoten tekort om een rendabele exploitatie mogelijk te maken.

De vondst van asbest en de daaropvolgende sluiting van de zalen betekenden een nieuwe klap voor de Leuningjes.

Hierop volgde begin 2015 een door het Initiatief van Poeldijk georganiseerd gesprek met verenigingen en gebruikers over de toekomst. Dat gesprek mondde later uit in een nieuw initiatief, nl. Hart van Poeldijk. Hart van Poeldijk is vervolgens in gesprek met de bevolking gegaan, waarna bureau Hosper gevraagd is een stedenbouwkundige visie te schetsen. De gemeente faciliteerde dit traject.

In diezelfde tijd presenteerde het parochiebestuur zijn plannen rond het herinrichten van de kerk tot een multifunctionele accommodatie. De kerk brengt de liturgische functie terug tot het deel rond het altaar. Het schip van de kerk wordt grotendeels onttrokken aan de kerkelijke functie en met de pastorie op een fraaie manier geschikt gemaakt voor instellingen, culturele verenigingen en bijeenkomsten.

Voor CDA Westland is steeds het uitgangspunt geweest hoe de Poeldijkers zélf hun toekomst zagen. Wij zien nu in de uitgewerkte plannen van Hart van Poeldijk en van het parochiebestuur de vertaling van wat een heel groot deel van de Poeldijkers voor ogen staat. De kern daarvan is het versterken van het centrum, het creëren van een hart in Poeldijk, in de richting van de kerk en directe omgeving.

Het college citeert in zijn brief het parochiebestuur dat heeft gezegd zonder bijdrage van de gemeente binnen zo’n vijf maanden de genoemde herinrichting te kunnen

realiseren. Hierdoor kunnen de verenigingen die niet meer in de Leuningjes terecht konden, een nieuwe plek vinden voor hun activiteiten. In de verschillende brieven zien we die intenties terug. Het parochiebestuur is bereid om de eigen middelen, opgebracht in de vorm van dubbeltjes, guldens en legaten door vele generaties Poeldijkers, aan te wenden, uiteraard met zoveel mogelijk particuliere fondsen. Dat verdient onze grote waardering!

Als wij hiernaast de verschillende kostenramingen leggen voor het revitaliseren van de Leuningjes, dan slaat, ook vanuit dát perspectief, de balans door in het voordeel van het kerkelijk initiatief.

Dat brengt mijn fractie tot de volgende opvattingen die ik puntsgewijs noem:

  1. Wij steunen het scenario waarbij het centrum van Poeldijk versterkt wordt.
  2. Wij waarderen het initiatief tot herinrichting van de kerk.
  3. Wij zien Voorstraat 88 (Dario Fo) graag veranderen in een aantrekkelijk appartementencomplex met een passende gevel.
  4. De locatie Leuningjes kan worden opgezet naar een beknopt woonprogramma met een mooi park.
  5. Het verwerven van De Vrienden om beschikbaar te zijn voor verenigingen of latere herinrichtingsplannen Voorstraat is zeker bespreekbaar.
  6. Het opstellen van een visie op de herontwikkeling van de locatie Witte Brug in de komende jaren is prima. Hierbij dient dan de nieuwe werkelijkheid het uitgangspunt te zijn.

Na vanavond is het college finaal aan zet om te komen tot een visie op het centrum van Poeldijk en het al of niet tijdelijk gebruik van de Leuningjes. Wij adviseren het college met klem te onderzoeken in hoeverre het bestuur van de Leuningjes bereid is en in staat zal zijn de verantwoordelijkheid te dragen voor het weer op gang brengen van een gezonde exploitatie. Verschillende fracties hebben hierover eerder hun zorgen geuit. Ook het college erkent dit in feite door te suggereren dat hiervoor een professionele partij nodig zal zijn.

Mijn fractie wenst het college veel wijsheid toe bij het afwegen van de verschillende belangen en inzichten. In december zien we met grote belangstelling het resultaat.

Comments

comments


Contactpersonen

Wethouder

Gerelateerd standpunt

Vrijwilligers, Verenigingen en Sport

Talloze mensen in Westland zijn als vrijwilliger zeer actief in het verenigings- en sportleven. Die activiteiten zijn van groot belang voor gezondheid en saamhorigheid. Deze kracht in de Westlandse samenleving is uniek en daarom willen wij: Topsportbeleid in Westland is in gang gezet en verdient het om samen met verenigingen te worden uitgebreid Waterman openhouden […]

Cultuur en Historisch Erfgoed

Dorpen laten zich ook kennen door hun historisch erfgoed. Een breed cultureel aanbod maakt Westland aantrekkelijk voor de Westlanders, maar ook voor toeristen. Daarom willen wij: Religieus erfgoed, óók een verantwoordelijkheid voor gemeente Medewerking aan plannen multifunctioneel centrum in Bartholomeuskerk Poeldijk t.a.v. inrichting buitenruimte indien daar een win-win te realiseren is Nieuwe bestemming Wittebrug Poeldijk […]

Kern

Speerpunten Poeldijk

Voor Poeldijk. Voor elkaar: Verplichte vrachtwagenroute over de Rijsenburgerweg heroverwegen Fietssuggestiestroken aanleggen op de Kerklaan en Rijsenburgerweg Opknappen pleintje Voorstraat Appartementen in locatie Dario-Fo Voorstraat Multifunctioneel centrum in Bartholomeuskerk indien win-win situatie mogelijk is Nieuwe bestemming Wittebrug passend in totale gebiedsontwikkeling Meer parkeergelegenheid aan de Voorstraat Geschiedenis tot leven brengen met borden op historische plekken […]