Actueel

HomeActueelMotie ingevolge aanpak ondermijning

Motie ingevolge aanpak ondermijning

In de commissievergadering van 10 oktober 2019, diende Janice de Jong haar eerste motie in over de aanpak van ondermijning. Positief is dat de burgemeester al bezig is met de uitvoering van de motie. De andere zijde daarvan is dat de motie om die reden is aangehouden. Het heeft geen zin te stemmen over een motie als de uitvoering daarvan al aan de gang is. Dat betekent namelijk dat we onnodig het ambtelijk apparaat en het college bezighouden met wat papierwerk. We hopen dat de aanpak van de burgemeester zijn vruchten zal afwerpen.

Wat is ondermijning:
Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Door de invloed en druk die criminelen zo op onze samenleving kunnen uitoefenen raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit wordt ook wel ondermijning genoemd.
Bron: Rijksoverheid.nl

De motie:

Overwegende dat:

  1. Het wenselijk is dat bestuursorganen over de mogelijkheid beschikken om bepaalde subsidies of vergunningen te weigeren of in te trekken indien sprake is van gevaar dat strafbare feiten zullen worden gepleegd of van het vermoeden dat strafbare feiten zijn gepleegd, alsook om bepaalde overheidsopdrachten niet te gunnen of een overeenkomst terzake te ontbinden indien door bedrijven niet of niet meer wordt voldaan aan de vereisten inzake betrouwbaarheid, en dat
    bestuursorganen zich bij het nemen van die beslissingen daaromtrent kunnen laten adviseren;
  2. Het op dit moment verplicht is voor een horecagelegenheid om een vergunning aan te vragen voordat deze gestart kan worden, echter voor een heel aantal andere bedrijven deze verplichting niet geldt;

Constaterende dat:

  1. In de Algemene plaatselijke Verordening van Westland niets is opgenomen inzake de wet bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: wet BIBOB);
  2. In 2019 een bedrag van €520.000 is gereserveerd om ondermijning in Westland aan te pakken en jaarlijks structureel €40.000 wordt gereserveerd;
  3. Het BIBOB-instrumentarium als één van de belangrijke onderdelen is benoemd in de hoofdlijnen 2019-2022 in het Westlands veiligheidsbeleid;
  4. Zeer recent hier ook een uitgebreid artikel over is verschenen in het Parool:

Verzoekt het college:

De bedrijven en/of instellingen waarvoor een vergunningsplicht geldt nader te bekijken en een kader te ontwikkelen wanneer aanvullend BIBOB onderzoek gedaan moet worden en dit op te nemen in de nieuwe, nog vast te stellen Algemene Plaatselijke Verordening en daarvoor het gereserveerde bedrag in te zetten.

En gaat over tot de orde van de dag.

CDA Westland,
Janice de Jong

Comments

comments

Post Tags - , ,

Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Horeca

In je vrije tijd lekker wat drinken op een terras, vrienden en bekenden ontmoeten, ’s avonds gezellig uitgaan. Wie wil dat niet? Daarom willen wij: Muziek op terrassen horecapleinen op luisterniveau mogelijk maken Sluitingstijden terrassen op horecapleinen in Naaldwijk en ’s-Gravenzande in goed overleg met politie en omgeving op vrijdag en zaterdag uitbreiden naar 24.00 […]