Actueel

HomeActueelNieuw afvalplan Westland

Nieuw afvalplan Westland

Op dit moment heeft een huishouden in Westland 229 kilo restafval per jaar! Het is wettelijk vastgesteld dat dit 100 kilo moet worden. Om dit te behalen heeft het college een plan voorgedragen dat wij hebben goedgekeurd.

In de raadsvergadering van 9 juli heeft de gemeenteraad met een ruime meerderheid een nieuw afvalplan voor Westland vastgesteld.

Dit nieuwe plan houdt in dat ook in Westland nog meer aan bronscheiding (scheiden van afval door huishoudens zelf) gedaan zal worden om daarmee meer afval te verzamelen wat dan ook weer grondstof kan zijn voor nieuwe producten. Vele huishoudens hadden al aparte afvalcontainers voor restafval, papier en GFT (Groente, Fruit en Tuinafval), en/of brachten al hun plastic afval al apart weg bij verzamelcontainers. Maar dat is nog lang geen gemeengoed! Met als gevolg dat de hoeveelheid restafval veel te groot is (229 kg / huishouden).

Restafval gaat in principe rechtstreeks naar de verbrandingsoven van onze afvalverwerker, ook al komen er steeds betere mogelijkheden om bij de afvalverwerker het afval te scheiden. Maar nog niet genoeg. Voor het verbranden moet de gemeente betalen. Minder aangeleverd restafval betekent dus ook minder kosten voor de gemeente en daarmee ook voor de burger.

Apart opgehaald GFT afval wordt weer gebruikt voor het maken van compost, en ook Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD) afval kan hergebruikt worden. Dat wordt circulaire economie genoemd. Waar hergebruik plaats kan vinden hoeft de gemeente dus ook niet te betalen voor het verbranden. Het Rijk dwingt nu de gemeenten om het niet herbruikbare restafval terug te brengen naar uiteindelijk 100 kg/huishouden.

In Westland gaan wij dit proberen te bereiken door de mensen toch beter te laten nadenken en dwingen om hun afval beter te scheiden. Daarvoor dient het vastgesteld afvalplan als basis. De nieuwe maatregel houdt vooral in dat naast plastic nu ook blik en drinkpakken gescheiden kunnen worden als PBD afval en dat daarvoor een PBD container aan huis, of grote verzamelzakken voor plastic beschikbaar gesteld kunnen worden welke dan eens in de twee weken aan huis opgehaald zal worden. Wil of kan men dit niet in/aan huis verzamelen dan kan het PBD ook weggebracht worden naar de huidige (om te bouwen naar PBD) en nieuwe grote verzamelcontainers.

Doordat er minder PBD in de restafvalbak zal zitten wordt deze in het vervolg eens in de drie weken opgehaald. Voor GFT en papier blijft alles hetzelfde, alleen wel met de verwachting dat dan ook de GFT afvalbak voller zal zijn door betere scheiding. Rond  appartementen en hoogbouw zullen de verzamelcontainers worden aangepast op deze nieuwe scheiding.

Het CDA heeft haar goedkeuring aan het plan met bijbehorende achtergrondgedachte gegeven, kenbaar gemaakt via de volgende raadsbijdrage:

Voorzitter,

Er zijn weinig plannen in het bestaan van de gemeente Westland die vooraf zo uitgebreid besproken zijn als dit afvalplan. Eerst in de  werkgroep, te beginnen nog in de vorige collegeperiode (al was dat toen nog een onderdeel van de werkgroep beheerplannen), vervolgens in commissie Ruimte, dan een Raadsvergadering, daarna opnieuw in de werkgroep met als input nu ook een gehouden enquête onder burgers in Westland, daarna weer  in de commissie Ruimte, om dan uiteindelijk vandaag de finale klap op het voorstel te kunnen geven, een voorstel dat volgt als resultaat van al die bijeenkomsten en raadplegingen.

Het is dan ook NIET zo maar voorstel geworden waar de Raad bij het kruisje mocht tekenen! Nee eerder het tegenovergestelde. Wij kunnen dus echt niet  zeggen dat er over de voor- en nadelen van de beslispunten niet of nauwelijks gesproken is.

Wij snappen daarom ook de gemaakte keuzes in het raadsvoorstel en gaan hiermee akkoord. Voor de CDA Westland wordt met dit voorstel een grote stap gezet om de doelstelling te kunnen halen voor het terugbrengen van de te grote hoeveelheid restafval,  en daarmee samenhangend om een beter, recyclebaar en geld opbrengend afvalproduct te kunnen aanbieden aan de afvalverwerker.

Wij vertrouwen erop dat ook het plan uit het voorstel voor goede communicatie goed wordt opgepakt. Dat de noodzaak ervan groot is blijkt wel uit de reacties op de sociale media. Vooral de consequenties van het voor vele mensen anders moeten handelen in het weggooien van het vuil is onderwerp van discussie.

Als burger, die voor het gemak gaat, zou ik ook alles liever in 1 grote afvalcontainer willen doen die eenmaal in de week wordt opgehaald. Maar als ik, ook als burger, alle achtergronden en doelstellingen zou kennen, dan zou ik zeker meer dan begrip hebben voor de keuzes die nu gemaakt worden m.b.t. bronscheiding van afval. Ik ga ervan uit dat dit ook voor anderen geldt en met een goede communicatie is dan ook veel goeds uit te leggen!

Wij leven nu eenmaal in een tijdperk waarin verspilling van alles wat met grondstof te maken heeft uit de tijd zou moeten raken.

Voor praktische zaken die ook opgemerkt worden vragen wij de wethouder om snel met praktische oplossingen te komen. De punten, zoals de luiermaterie, zijn bekend.

Wel willen wij de wethouder nog in overweging meegeven eens na te denken (of meer) hoe in het vervolg om te gaan met nieuwbouwwijken. Het blijkt steeds meer dat bij nieuwbouw de afvalcontainers in de voortuin worden neergezet. En dat kunnen er dus binnenkort vier zijn, als men tenminste al het af te voeren vuil aan huis wilt opslaan.

Daar wordt de openbare ruimte in principe niet mooier van! Centrale ondergrondse opslagcontainers zou dan een mooiere oplossing kunnen zijn. Nogmaals, dit lijkt ons een punt om mee te nemen bij de evaluatie van dit nieuwe afvalbeleid.

Voorzitter, afrondend:

Het zou mooi zijn dat wij over niet al te lange tijd kunnen constateren dat Westland m.b.t. bronscheiding  – en daarmee voor het milieu –  het beter doet dan het landelijk gemiddelde. Een gemiddelde waarop nu alle getallen gebaseerd zijn.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit via afvalcoaches en zeer goede communicatie te bereiken moet zijn.

Gezien de resultaten van de gehouden enquête en de positieve wil, die hier uit sprak om beter “aan de deur” afval te scheiden, geloven wij daar als CDA best in!

Jan van Rossum

CDA Westland

Comments

comments

Post Tags - ,