Actueel

HomeActueelNieuwe gebiedsgerichte plannen voor gemeente Westland

Nieuwe gebiedsgerichte plannen voor gemeente Westland

In de raadsvergadering van 21 mei heeft de gemeenteraad van Westland de nieuwe beheerplannen, tegenwoordig gebiedsgericht plannen (GGP) genoemd, voor de Gemeente Westland vastgesteld voor de jaren 2019 – 2022. In deze plannen stelt de gemeente vast hoe hoog het onderhoudsniveau moet zijn van de verschillende gebieden in Westland, zoals in winkelcentrum, woonwijk, industrieterrein en recreatiegebieden.
Voor elk gebied is er een eigen  onderhoudsniveau, zoals bijvoorbeeld is vastgesteld dat het onderhoudsniveau voor een winkelgebied gewoon goed moet zijn. Via controles, zowel door ambtenaren als inwoners via een wijkschouw, worden die niveaus dan ook gecontroleerd of het onderhoud ook echt conform vaststelling geweest is. Laat duidelijk zijn dat als het onderhoudsniveau voor elk gebied echt goed moet zijn, dat dit de gemeente en burgers veel extra geld zal kosten. Niettemin is alles nu vastgesteld op minimaal onderhoudsniveau “voldoende”. CDA Westland is tevreden over deze plannen die nu verder als basis moet gelden voor uitvoeringsbeleid. Zie bijgaand onze bijdrage, uitgesproken door Jan van Rossum, in de raadsvergadering.
Ik mocht het nog als raadslid meemaken dat er regelmatig vragen gesteld werden dat werkzaamheden in de openbare ruimte achter elkaar en elk voor zich uitgevoerd werden. “Kan die werkzaamheid in het vervolg niet tegelijkertijd met andere werkzaamheden plaats vinden en op elkaar afgestemd worden?” was dan zo ongeveer die vraag.
Vandaag mag ik het meemaken dat er nu inderdaad beleid vastgesteld gaat worden op al die terecht gestelde vragen. CDA Westland is het helemaal eens met die benadering!  Ofwel dat er nu een programmatische en gebiedsgerichte aanpak gaat komen voor de ruimtelijke opgave waar de gemeente voor verantwoordelijk is.
Dit vast te stellen gebiedsgerichte plan biedt daarvoor een strategisch kader dat richting geeft aan de ontwikkeling, inrichting, beheer en onderhoud, vergunningverlening, toezicht en handhaving van de openbare ruimte en het vastgoed van de gemeente Westland.

Zoals beaamd door de wethouder in de commissie Ruimte zal dit document worden opgevat als een nulmeting, ofwel de situatie zoals die nu is en zoals wij die nu schetsen voor de toekomst en in ieder geval voor rest van het jaar 2019. Vooral vanwege die toekomst hebben wij dan nog één vraag voor de wethouder:

“Hoe worden nieuwe visies en van invloed zijnde beleidsbeslissingen verwerkt in dit gebiedsgerichte plan?  Wordt dit plan dan jaarlijks of continu hierop aangepast en zo ja, krijgt de Raad dan nog een bevoegdheid in deze, of wordt dit dan een “ter kennis name van? ”.  Dit GGP is namelijk de basis voor de jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma’s en als zodanig moet het GGP dan ook wel actueel zijn.

Op die vraag heeft wethouder Snijders geantwoord dat er in ieder geval een raadsinformatieavond gehouden zal worden om de gemeenraad in het proces van vaststellen vroegtijdig te betrekken.

Het heeft de ambtelijke organisatie veel tijd en denkkracht gekost om dit gebiedsgerichte plan in samenwerking met de Raad vorm te geven. Ik wil dan ook de huidige en vorige wethouder van openbare ruimte, de heren Snijders en Meijer, en betreffende ambtenaren danken dat zij de Raad via de werkgroep gebiedsgericht plannen steeds plezierig en optimaal hebben meegenomen in de keuzes die gemaakt konden worden.
Vermeldingswaardig wat mij betreft is ook de introductie van de automatiseringstool waarmee men eenvoudig kan inzien wat het financiële gevolg kan zijn als er wat geschoven gaat worden aan de knoppen van het onderhoudsniveau van een specifieke onderhoudstaak in de openbare ruimte.
Het lijkt zo eenvoudig om te zeggen:   “bij mij in de straat wordt de waterkant te weinig of te veel gemaaid, dat moet anders!”. Door deze tool konden wij gelijk zien dat het opvolgen van zo’n uitspraak wel degelijk een grote, soms zelfs heel grote (lees “veel te grote”), consequentie kan hebben op de gemeentelijke financiën, en dat geen verbeter-wens voor niets is!

Afsluitend, CDA Westland gaat onder dankzegging van een constructieve samenwerking akkoord met dit raadsvoorstel en wij zullen verwachtingsvol de uitwerkingsplannen hieruit tegemoet zien.

Jan van Rossum

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]

Kwaliteit buitenruimte en water

Het oog wil ook wat. Mensen houden van een prettig aanzien van hun omgeving. Er is veel groen in de kas, maar groen in de buitenruimte verdient meer aandacht. Door veranderingen in het klimaat wordt de opvang van regenwater een steeds grotere opgave. Schoon water is van groot belang voor tuinbouw en het leven in […]