Actueel

Onderwijs

Westland heeft een zeer breed aanbod van scholen. De ontwikkelingen staan echter niet stil. Eisen aan kwaliteit van de gebouwen nemen toe. Ook zijn er nieuwe scholen nodig om het groeiend aantal leerlingen in kernen een plek te bieden. Het onderwijsaanbod moet een goede voorbereiding bieden voor onze toekomstige weknemers. Daarom willen wij:

 • Faciliteren nieuwbouw expertisecentrum passend onderwijs (bundeling SBO De Diamant, SO De Strandwacht en ondersteunende voorzieningen passend onderwijs) indien de wens daartoe wordt uitgesproken door de besturen
 • Voldoende scholen in of bij nieuwbouwwijken
 • Scholen van verschillende richtingen die willen gaan samenwerken worden daarin gesteund. Vrijheid van onderwijs (keuzevrijheid van ouders) blijft uitgangspunt.
 • Op basis van huidige wetgeving werken wij niet mee aan de komst van een islamitische basisschool*
 • Brede school Heenweg (inclusief Fun&Fit) in leven houden, desnoods door een financiële bijdrage voor materiële en personele uitgaven.
 • Een nieuwe school in Dijckerwaal bij voorkeur nabij sportvelden
 • Investeren in kwaliteit schoolgebouwen (onderwijskundige aanpassingen modern onderwijs, binnenklimaat, frisse scholen)
 • Intensivering samenwerking kinderopvang, onderwijs, Westlands Natuur en Milieu-educatie (WNME), Wetenschap en Techniekweb (WNT) , Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven (SOB) met eigen huisvesting in WHC
 • HBO en WO in WorldHortiCenter door bijvoorbeeld bijzondere leerstoel of lectoraat; promotieonderzoek door universiteiten zoals Wageningen stimuleren
 • Wensen van Dalton en/of Montessori voortgezet onderwijs in Westland welwillend benaderen
 • Beweegboxen (nieuwe vorm van gym/sportzaal) als alternatief voor en/of aanvulling op gymzalen, in directe nabijheid van scholen, zoals in Maasdijk en Heenweg; breed in te zetten voor verschillende doelgroepen
 • Gymzaal in de nabijheid van Montessorischool en De Blinkerd in Monster

*Nadere duiding Islamitische Basisschool

Bij het vaststellen van het verkiezingsprogramma begin december 2017 is de volgende tekst opgenomen: “Op basis van de huidige wetgeving werken wij niet mee aan de komst van een islamitische basisschool”. Reden hiervoor is dat de Staatssecretaris van onderwijs de aanvraag van Yunus Emre niet vond voldoen aan de kaders van de wet doordat Maastricht is gebruikt als vergelijkingsgemeente voor Westland. De zorgen over deze vergelijking hebben wij geuit bij het raadsdebat over de islamitische school in juli 2016.

Sinds 7 februari 2018 is de situatie rond de interpretatie van wet- en regelgeving gewijzigd door een uitspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft die dag namelijk een uitspraak gedaan over het beroep dat Yunus Emre had ingesteld tegen het besluit van de staatssecretaris. De nieuwe minister, Arie Slob, moet nu opnieuw een besluit nemen op de aanvraag van Yunus Emre.

Deze uitspraak van de RvS voegt een nieuw element toe, namelijk dat ook het absolute aantal (het totaal aantal basisschoolleerlingen) moet worden meegewogen. Als het (vergelijkbaar) belangstellingspercentage voor een nieuwe school het aantal leerlingen oplevert dat boven de stichtingsnorm (257) uitkomt, dan voldoet de aanvraag aan de regels.

Om die reden moet punt 94 van ons verkiezingsprogramma worden toegelicht. Als de minister binnenkort besluit de aanvraag van Yunus Emre goed te keuren op basis van deze recente uitspraak van de Raad van State, dan voldoet die aanvraag op dat moment wél aan de regelgeving. Dan zal het college van B&W opnieuw het oorspronkelijke voorstel om medewerking te verlenen aan de gemeenteraad dienen voor te leggen. De gemeenteraad is dan alleen nog maar voor de vorm aan zet. Het standpunt van CDA Westland zal in dat geval dan ook onveranderd blijven ten opzichte van onze keuze in juli 2016.

Comments

comments


Contactpersonen

Wethouder

Gerelateerd standpunt

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]

Recente artikelen

Werkbezoek Hoogvlieger Naaldwijk

Samen met Olga en Jan ben ik (Anja) vanmiddag op werkbezoek geweest bij de hoogvlieger in Naaldwijk. In 2023 zal de oplevering zijn van het definitieve gebouw. Wat zich bevindt in de kindvriendelijke wijk “Hoogeland”. U kunt ze vinden in een veilige omgeving die lopend, op de fiets en met de auto goed te bereiken […]

Column Poeldijker

Vorige maand heb ik (Judith van den Bos-Scholtes) na 6 jaar afscheid genomen als voorzitter van de Oudercommissie bij Smallsteps. Vanaf 3 maanden schoof ik de maxicosi van mijn oudste dochter naar binnen voor twee dagen per week. Ze noemde leidster Jeanette mama en ik liet haar met een gerust hart achter bij de kinderopvang. […]

‘Zij aan zij maken wij ons sterk voor het Westland’.

Vorige week publiceerde het CDA een discussiestuk getiteld ‘Zij aan zij’. Een titel die wat mij betreft recht doet aan het gevoel van velen dat we dit zijn kwijtgeraakt en het node missen. Individualisering, populisme en polarisering zijn termen die deze tijd het beste omschrijven. Maar het besef dat dit nergens toe leidt begint ook […]

Bijdrage begroting 12 november 2019

Lang niet alles kan meer. Dat is de conclusie die we kunnen trekken uit de gepresenteerde cijfers. Als het college het voorzieningenniveau in stand wil houden, dan is het duidelijk dat hier iets tegenover moet staan. Het verzwaren van de lasten en het schrappen van verschillende zaken. Lang niet alles kan! Laat ik met de […]

Gelijke kansen in het onderwijs voor alle Westlandse kinderen

Door wijzigingen in het landelijke onderwijsbeleid krijgt Westland waarschijnlijk meer te besteden om onderwijsachterstanden bij kinderen (2,5 t/m 12 jaar) aan te pakken. Wij krijgen signalen dat er met toenemende mate kinderen met een onderwijsachterstand aanwezig zijn op de Westlandse basisscholen. Samen met GroenLinks hebben wij daarom vragen gesteld zodat er aandacht is voor een […]

Bezoek Tweede Kamerlid aan AH Vrij

Vrijdag 1 december 2017 bracht CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg een werkbezoek aan het Westlandse bedrijf AH Vrij Groen, Grond en Infra. De branchevereniging Cumela was hier ook vertegenwoordigd. De Westlandse CDA raadsleden Jan van Rossum en Karin Zwinkels hebben met hen gewisseld over wetgeving aangaande MKB, arbeid, aanbesteding, energie en infrastructuur. Laat […]

Passend onderwijs: Knellend onderwijs?

Sinds 2014 is de wet passend onderwijs van kracht. Deze wet beoogt dat zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere basisonderwijs een passende plek vinden. Dit lukt echter niet in alle gevallen. In Nieuwsuur van 5 februari jl. sprak Hugo de Jonge, wethouder onderwijs van Rotterdam van ‘knellend onderwijs’ in plaats van ‘passend onderwijs’. Marc Dullaert, […]

Behoud Kinderboerderijen in Westland

Vanuit de media verneemt CDA Westland berichten over kinderboerderijen die in financiële problemen dreigen te raken. De fractie van CDA Westland vindt dit verontrustend. De boerderijen zijn niet alleen een geliefde ontmoetingsplaats, maar hebben ook een sterk educatief karakter. Wij zijn van mening dat financiën geen bedreiging moeten zijn voor het voortbestaan van de Westlandse […]

Haagsche concurrentie voor de Greenport Horticampus?

In het AD van 12 maart jl. hebben we kunnen lezen dat de gemeente Den Haag nieuwe opleidingen wil binnenhalen. Daarbij wordt m.n. gesproken over opleidingen van de Universiteit van Wageningen (WUR) wegens de onderzoeken die hier gedaan worden op het gebie d van Urban Farming (stadslandbouw) en voedselveiligheid. Wat opvalt is dat de ontwikkeling […]

Raadsbrede steun voor motie om groen onderwijs te behouden

Tijdens de raadvergadering van 26 januari 2016 heeft het college een CDA-motie overgenomen, ondersteund door alle fracties, om het belang van groen onderwijs te blijven benadrukken en om bij het Kabinet en de Tweede Kamer een dringende oproep te doen om de bezuinigingen op Groen onderwijs terug te draaien. De CDA-fractie is blij om te […]