Actueel

HomeActueelParkeren in Monster centrum

Parkeren in Monster centrum

Er is nog steeds geen oplossing voor de parkeerproblematiek in Monster. Al eerder stelde Jan van Rossum hier vragen over. Nogmaals stellen wij vragen over dit onderwerp samen met Westland Verstandig en GWB.

 

Betreft:  Rondvraag aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland voor de commissie ruimte van 8 januari 2019 m.b.t. parkeren nabij Hervormde kerk in Monster.

 

Wateringen, 6 januari 2019

 

Geacht college,

 

Onlangs hebben de fracties van Gemeente Belang Westland, Westland Verstandig en CDA Westland gezamenlijk met een betrokken burger uit Monster een wandeling gemaakt in het centrum van Monster om na te gaan of er een oplossing te bedenken valt voor het grote parkeerprobleem in het centrum.

De fracties zijn ervan op de hoogte dat een definitieve oplossing op korte termijn nog niet mogelijk is vanwege binnenkort te verwachten planvorming rond het voormalige gemeentekantoor en daarmee samenhangend het centrum. Echter ziet eenieder nog steeds de oplossing zitten om het particuliere en nu deels afgesloten parkeerterrein van de Hervormde Kerk breder in gebruik te nemen. Met name zou dat kunnen voor de doelgroep medewerkers van in het centrum gevestigde (winkel)bedrijven waardoor bijvoorbeeld ook met een pasjessysteem gewerkt zou kunnen worden. Vrijkomende plaatsen op overige locaties in het centrum kunnen dan worden gebruikt door bezoekers en omwoners van het (winkel)centrum.

Vorig jaar is dezelfde vraag ook al eens gesteld (zie als bijlage de volgende pagina’s) en daarop werd vervolgens medegedeeld dat er hierover al overleg plaats vindt met de kerk.

 

Daarom de volgende vragen:

 

  1. Wat kan als resultaat van het overleg met de Hervormde Kerk gemeld worden?
  2. Is het mogelijk om genoemde oplossing voor ingebruikname van alle in eigendom van de Hervormde Kerk zijnde parkeermogelijkheden alsnog, al dan niet tijdelijk, in gebruik te gaan nemen?

 

Namens de fracties van GBW, WV en CDA,

 

Joep van Veen, Peter Duijsens en Jan van Rossum

 

 

 

Betreft:         Rondvraag aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland voor de commissie ruimte van 6 februari 2018 m.b.t. parkeren nabij Hervormde kerk in Monster.

Wateringen, 2 februari 2018

 

Geacht college,

 

Zowel in een aparte werkgroep parkeren als bij het opstellen van een centrumplan is als oplossing voor het grote parkeerprobleem in het centrum van Monster aangedragen om een oplossing te zoeken op (parkeer)terreinen die eigendom zijn van de Hervormde kerk.

Ondertussen hebben wij wel begrepen dat het parkeerterrein het meest dicht bij de kerk nu  gehuurd wordt door Ons Personeel B.V. om personeelsbusjes te kunnen stallen (zie blauwe omkadering in onderstaande afbeelding met nog de situatie van voor nieuwbouw De Haven).

Binnen het gebied met de rode omkadering op de afbeelding zijn ongeveer 30 parkeerplaatsen aanwezig. Tijdens de werkzaamheden aan de Havenstraat was dit terrein geopend voor parkeren. Wij hebben begrepen dat o.a. mensen die in het centrum van Monster werken hier graag gebruik van maakten. Hierdoor werd ook meer parkeergelegenheid voor het winkelend publiek geschapen op de grote parkeerplaats aan de Molenbrink. Nu die werkzaamheden zijn afgesloten is het terrein echter weer door het kerkbestuur met een hek afgesloten. De fractie van CDA Westland zou graag zien dat deze parkeerplaats permanent, al dan niet voor alleen personeel dat werkt in het centrum, opengesteld kan worden.

 

Daarom de volgende vragen:

  1. Waarom lukte het wel om tijdelijk bedoeld parkeerterrein open te stellen voor publiek en kan dit nu niet meer?
  2. Wat is er (nog) voor nodig om dit parkeerterrein permanent open te stellen?

Namens de fractie van CDA Westland,

Jan van Rossum

 

Comments

comments

Post Tags - ,

Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Kern

Speerpunten Monster

Voor Monster. Voor elkaar: Parkeerproblemen in het centrum oplossen Noviteit aan centrum verbinden door route en voorzien van groen, spelen, parkeren Park en bouw luxe appartementen op locatie gemeentehuis met ondergronds parkeren Betaalbare koopwoningen voor jonge gezinnen Nieuwbouw Monster Noord betrekken op visies voor (uitbreiding) sportpark Polanen en scholen Locatie Aloysiusschool herbestemmen naar wonen gecombineerd […]