Actueel

HomeActueelProef afsluiting Ambachtsweg te Wateringen

Proef afsluiting Ambachtsweg te Wateringen

Datum: 1 maart 2020
Betreft: Proef afsluiting Ambachtsweg te Wateringen

Geacht college,

Met verbazing heeft de fractie van CDA Westland kennis genomen van het voornemen van het college om de Ambachtsweg te Wateringen NU AL voor een jaar als proef voor doorgaand verkeer af te willen sluiten. Zoals geschreven “nu al”, want onze fractie is het eens dat de Ambachtsweg, die al meer dan een eeuw dient als belangrijke toegangs- en verbindingsweg tussen Wateringen en Den Haag Zuid/West, steeds minder geschikt wordt voor het alsmaar toenemende verkeer en de wens voor openbaar vervoer van/naar Den Haag Zuid/West. Om die afsluiting te kunnen uitvoeren moeten er ons inziens namelijk eerst vervangende maatregelen genomen worden waarbij tevens het bestemmingsplan voor de kern Wateringen aangepast zou moeten zijn. Beide zijn ons niet bekend.

In het bestemmingsplan voor de kern Wateringen is onder de noemer “Verkeer” onder andere het volgende vastgelegd:

“Ten behoeve van de gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen met een verzamelfunctie (Ambachtsweg-Kerklaan, Poeldijkseweg-Noordweg, Heulweg-Herenstraat en Dorpskade) is de bestemming ‘Verkeer’ opgenomen”. Vervolgens is deze bestemming nog nader gespecificeerd in de regels:  “De voor ‘Verkeer‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor: a) wegen met ten hoogste 2 x 1 doorgaande rijstrook, alsmede opstelstroken, busstroken, voet- en fietspaden”. 

De Ambachtsweg “zomaar tussendoor” afsluiten voor doorgaand verkeer is hierdoor al niet meer mogelijk en de bestemming zou dan ook nog gewijzigd moeten zijn in de bestemming “Verkeer – verblijfsgebied”. Ofwel, de Ambachtsweg nu al afsluiten voor doorgaand verkeer zou vanwege de vastgelegde bestemming niet mogelijk kunnen zijn.

Als bestemmingsplangegeven willen wij u verder nog meegeven dat de Ambachtsweg bij afsluiting alleen nog maar kan ontsluiten in de richting Den Haag via de nu al overbezette gebiedsontsluitingsweg Poeldijkseweg – Noordweg met dan nog alleen een moeilijk en gevaarlijke vervolgontsluiting via de kruisingen Poeldijkseweg – Erasmusweg en Laan van Wateringseveld. Op deze gebiedsontsluitingsweg komen vervolgens ook nog als enige mogelijkheid uit de nieuwbouwwijken De Ranken/Leeuwenhoek, Juliahof, Prins Clausstraat (wijk naast Velo) en alle Haagse wijken tussen Noordweg en Erasmusweg. Met als gevolg dat de problemen bij afsluiting van de Ambachtsweg worden verlegd en in totaliteit zelfs worden vergroot naar andere weggebruikers en andere inwoners uit genoemde wijken. Iets waar ook in visie Wateringen voor wordt gewaarschuwd dat dit juist voorkomen moet worden!

Bovendien is ons tot nu toe niet anders bekend dat de Ambachtsweg – na overleg met de contactpersonen uit de wijk en communicatie naar de Gemeenteraad – in tweeën zal worden gerenoveerd/aangepast. Allereerst zouden tijdelijke maatregelen genomen worden om de verkeersveiligheid van de doorgaande weg te verbeteren met onder andere het weghalen van de sluizen en het beter aangeven van de voor fietsers bestemde gedeelten van de weg. Die renovatie nadert nu het einde. Vervolgens zouden andere maatregelen in Wateringen genomen worden die de functie van de Ambachtsweg zouden over moeten nemen en verder aanvullen (lees geschikt maken voor openbaar vervoer), waarna als slotmaatregel de Ambachtsweg alleen bestemd zou gaan worden voor bestemmingsverkeer. Het mag ondertussen bekend zijn dat onze fractie daarbij maar één echte oplossing ziet, namelijk een rondweg door het nieuw te ontwikkelen woongebied Wateringen Noord om de Ambachtsweg heen met een begin en eindpunt die op (bij huidige kruising Erasmusweg) of zeer dichtbij (rotonde “Rusthoek”) de Ambachtsweg ligt.

Als er dan toch geëvalueerd moet worden over de gevolgen van een afsluiting, dan zou dat ook al kunnen over de afgelopen periode tot aan het moment dat de weg weer opengesteld gaat worden. Wij verwijzen u naar onze bijdragen bij de behandeling van de visie Wateringen met betrekking tot knelpunten die, indien die worden weggewerkt, ook tot het reduceren van het probleem bij de Ambachtsweg kunnen leiden.

Onze vragen:

  1. Bent u het mee ons eens dat het “zomaar” afsluiten van de Ambachtsweg voor doorgaand verkeer volgens het huidig bestemmingsplan niet mogelijk is?
  2. Waarom wijkt u af van de plannen om eerst de tijdelijke renovatie van de Ambachtsweg – alleen gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid op de doorgaande weg- uit te voeren en te laten functioneren, om daarna pas aan de oplossingen voor een afsluiting te werken?
  3. Als er dan toch geëvalueerd moet worden, is het dan mogelijk om dat te doen over de periode die de huidige afsluiting omsluit?
  4. Zijn er al oplossingen uitgewerkt die gerelateerd kunnen worden aan de problemen van de Ambachtsweg?
  5. Kunt u aangeven welk percentage van de genoemde autobewegingen van 5000 op de Ambachtsweg het gevolg zijn van het bereiken van de eigen woning rond de Ambachtsweg en de in de inleiding genoemde wijken die ook afhankelijk zijn van gebiedsontsluitingsweg Poeldijkseweg – Noordweg en daarmee deels van de Ambachtsweg?

Jan van Rossum

Raadslid CDA Westland

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Kern

Speerpunten Wateringen

Voor Wateringen. Voor elkaar: Ontwikkelingen in Wateringen met elkaar in samenhang aanpakken (parkeren, winkelgebied, doorstroming verkeer, Dorpskade, Hofboerderij, Gemeentekantoor) Nieuw verkeersplan met inspraak burgers Ark-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, gecombineerd met kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie aangevuld met gespikkeld wonen bij voorkeur door (particuliere) investeerders; wonen en zorg bij elkaar brengen Waterman openhouden door eventueel te combineren […]