Actueel

HomeActueelRaadsbrede steun voor motie om groen onderwijs te behouden

Raadsbrede steun voor motie om groen onderwijs te behouden

Tijdens de raadvergadering van 26 januari 2016 heeft het college een CDA-motie overgenomen, ondersteund door alle fracties, om het belang van groen onderwijs te blijven benadrukken en om bij het Kabinet en de Tweede Kamer een dringende oproep te doen om de bezuinigingen op Groen onderwijs terug te draaien. De CDA-fractie is blij om te zien dat de voltallige gemeenteraad en het college het belang van Groen onderwijs willen benadrukken.

De motie zoals deze door alle fracties is ingediend:

Constaterende dat:

1. door de bezuinigingen op het Groen MBO (AOC) per 1 januari 2016 de studenten MBO Groen met gemiddeld € 1000 per student minder worden bekostigd dan de MBO studenten die hun opleiding volgen op het ROC.

Overwegende dat:

1. de Glastuinbouwsector van groot belang is voor de Nederlandse economie, met volop mogelijkheden en kansen op zowel nationaal als internationaal niveau; niet voor niets is deze sector benoemd tot Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen door de landelijke overheid;

2. het Groen Onderwijs nog valt onder het Ministerie van EZ (Economische Zaken) juist om sterk in te zetten op de verbinding met het bedrijfsleven;

3. er bij verschillende bijeenkomsten van bedrijvenorganisaties zoals Westland Event, MKB Westland, VNO-NCW Westland Delfland, Bedrijvenclub Monster-Poeldijk door sprekers gepleit wordt voor investeren in onderwijs en competenties van studenten in samenwerking mét het bedrijfsleven en dat dit meer prioriteit moet krijgen;

4. investeren in Groen Onderwijs van economisch belang is voor de sector en voor de mensen die,als ondernemer of werknemer, in deze sector gaan werken;

5. in Westland de kick-off heeft plaatsgevonden voor de Greenport Horti Campus waarbij 50 topbedrijven uit het Westland mee willen investeren in dit initiatief. Inclusief gemeente Westland, MBO Westland, Flora Holland, de Demokwekerij en de GreenportXperience (Food en Flower Experience);

6. in de Uitvoeringsagenda 2016-2019 van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen op pagina 15 wordt gesteld dat er een verdubbeling van de instroom in het Groene Onderwijs, op alle niveaus, nodig is om aan de vraag naar arbeidskrachten in de toekomst te kunnen voldoen. Minimaal 3000 studenten per jaar in het (V)MBO en 1500 per jaar in het HBO/WO;

7. men in deze Uitvoeringsagenda tevens stelt dat een sterkere samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs/onderzoek mét een stevige support van de overheid onderzocht dient te worden en in het Pact Life Food and Planet (2014) wordt beschreven hoe dit gerealiseerd kan worden.

8. de bezuinigingen op het Groen Onderwijs de ontwikkelingen voor de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen niet ten goede zullen komen;

9. de voorgenomen bezuinigingen op het Groen Onderwijs in strijd zijn met het ingezette beleid op kennis, innovatie en duurzaamheid in deze sector, die hierin juist voorop loopt;

10. er met elkaar geconcludeerd is dat er ingezet moet worden op een nieuwe generatie ondernemers en werknemers die met een adequate basis en de juiste kennis, competenties en vaardigheden aan de slag kunnen in deze kansrijke, veelzijdige internationale sector.

Verzoekt het College:

1. bij het Kabinet en de Tweede Kamer een dringende oproep te doen om de voorgenomen bezuinigingen op het Groen Onderwijs in te trekken;

2. het belang van kwalitatief goed Groen Onderwijs voor de toekomst van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen in verbinding en samenwerking met het bedrijfsleven nogmaals te benadrukken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Comments

comments


Contactpersonen

Gerelateerd standpunt

Onderwijs

Westland heeft een zeer breed aanbod van scholen. De ontwikkelingen staan echter niet stil. Eisen aan kwaliteit van de gebouwen nemen toe. Ook zijn er nieuwe scholen nodig om het groeiend aantal leerlingen in kernen een plek te bieden. Het onderwijsaanbod moet een goede voorbereiding bieden voor onze toekomstige weknemers. Daarom willen wij: Faciliteren nieuwbouw […]

Glastuinbouw

Westland is de meest toonaangevende glastuinbouwgemeente van Nederland. Glastuinbouw is de derde economische motor van ons land. CDA Westland geeft daarom prioriteit aan het toekomstbestendig houden van deze Greenport. Wij willen daarom: Verdere ontwikkeling GreenportHortiCampus/WorldHortiCenter als internationaal centrum van de glastuinbouw voor opleiding, kennis en innovatie Een bijzondere leerstoel tuinbouwinnovatie en duurzaamheid in World Horti […]