Actueel

HomeActueelRegels bij de uitwerking van de openbare ruimte in nieuwbouwwijken

Regels bij de uitwerking van de openbare ruimte in nieuwbouwwijken

Betreft (het ontbreken van) regels bij de uitwerking van de openbare ruimte in nieuwbouwwijken.

Wateringen, 30 juni 2019

Geacht College,

Als speerpunt van beleid hanteert de gemeente de stelling dat het goed toeven moet zijn in Westland. In de meeste gevallen is dat ook het geval. Wij hebben het bij goed vertoeven met name over het geheel aan afstemmingen tussen woningbouw, groen, speelplek, zitplekken voor zowel ouderen als jongeren, en inrichting van de openbare weg met bijbehorende ontsluitingsmogelijkheden van de wijk. In o.a. nieuwbouwwijk Juliahof te Wateringen constateert onze fractie de laatste tijd steeds meer dat deze onderlinge afstemming in de uitwerking na vaststelling van het bestemmingsplan niet goed verlopen is. Althans zo wordt dat ervaren. Als fractie hebben wij het idee dat de oorzaak hiervan is dat er te weinig of geen echte uitwerkingsregels bestaan om wat bedoeld is bij een bestemmingsplan ook in afstemming met elkaar te realiseren. Helaas wordt meestal de overlast of overdadige hinder pas ervaren na het betrekken van de woning en na de realisatie van alle onderdelen uit het totale bouwproject.

Jammer, want (met Juliahof als voorbeeld) er zijn (zeer) mooie huizen met bijbehorende tuin gebouwd en de speelplekken zijn ook volgens het bestemmingsplan aangelegd en conform de gedefinieerde leeftijdsgroepen. Zoals het in het kader is vastgelegd dus.

Over het gemis aan voldoende wijkontsluitingen heeft onze fractie al herhaaldelijk aandacht gevraagd, ook m.b.t. Juliahof. Zo is er nog steeds geen oplossing van een rechtstreekse verbinding met Bakkershof, en ontbreken ook nog steeds de bruggen die vanuit de wijk een snelle fiets en loopverbinding naar de tram en ander OV op de Laan van Wateringse veld mogelijk zullen maken. Ook wordt nu steeds meer van het gemis van extra auto-ontsluitingen vernomen, waardoor men met de auto onnodige grote omwegen moet maken en o.a. de nauwe toegang in de van Aremberglaan eigenlijk overbelast is. Ook dit heeft invloed op de (inrichting van de) openbare ruimte met o.a. de te stellen vraag of er dan ook genoeg ruimte den veiligheid overblijft op trottoirs voor wandelaars en (spelende) kinderen.

Rechtstreekse aanleiding van deze vragen is de onrust die ontstaan is bij de speelplekken aan de van Nassaustraat en in Juliahof. Speelplekken die beide uitstekend voldoen aan de sport- en spelbehoeften van de jeugd, ook voldoen aan het speelruimtebeleidsplan, maar waarvan nu vooraf niet gedachte overlast ervaren wordt door omwoners. Enerzijds is dat contactgeluid van het spel (in huis zelfs) dat gespeeld wordt (zoals stuiteren van de bal op een betonnen ondergrond en schieten tegen de kooi), anderzijds speelgeluid zoals het praten, juichen, schreeuwen, te harde muziek, al dan niet op een te laat tijdstip. De overlast wordt echt groot als dan ook nog imponerend gedrag vertoond wordt door de overlastgevers bij de speelplek waardoor ruzie ontstaat; maar dat hoeft niet specifiek gerelateerd te zijn aan de afstand woning – speelplek, anders dan dit een aanleiding kan geven.

Als wij zelf een conclusie mogen geven, dan constateren wij dat bij alle speelplekken de huizen wel heel erg dichtbij staan (zie onderstaande foto’s van alle speelplekken in de nieuwbouwwijk) en dat er in dat geval tussenin ook een geluid- en zichtscherm ontbreekt. En specifiek m.b.t. de basketbalkooi, dat in 2016 niet gelijk de ondergrond met kunstgras is voorzien, zoals in het afsprakenpakket was overeengekomen bij de inrichting van de speelplek van Juliahof, voordat er nieuwe bewoners in de nieuwe wijk kwamen wonen. Al had daar, met de kennis van nu, helemaal niet deze afspraak aan ten grondslag moeten liggen; om goed te kunnen vertoeven had dat een vanzelfsprekend automatisme vanuit de projectontwikkelaar moeten zijn om nieuwe bewoners te beschermen tegen standaard hinder van een voor alle leeftijdsgroepen al aanwezige en te behouden speelplek! Dit geldt ook voor afscherming van geluid en zicht op de speelplek in Juliahof, daar beplanting toch te weinig (geluid)bescherming lijkt te geven. Deze constatering c.q. afstemming tussen onderdelen in een totaal bouwtraject ontbreekt ook in ons speelruimtebeleidsplan “Geef ze de ruimte!”.

Zomaar een speelplek opofferen ten gunste van omwoners is in de optiek van onze fractie geen oplossing, of er moet binnen de wijk een ander alternatief gevonden en ingericht worden met bijbehorende aanpassing van het bestemmingsplan. Zonder alternatief voldoet de wijk dan ook niet meer aan de eisen en wensen van ons speelruimtebeleidsplan, ervan uitgaande dat dit via het bestemmingplan wel goed geregeld is. Onze fractie wil dan ook niet tornen aan deze minimaal vastgelegde normen waarbij dus ook de oudere jeugd op één of meerdere plekken in de wijk geoorloofd zich moet kunnen ophouden. En in het “geval Juliahof / Vliettuinen”: waar moet de jeugd dan heen in de openbare ruimte binnen de eigen wijk als hun toegang wordt ontzegd voor de nu wel voor hen bestemde locaties? Op trottoirs, verspreid binnen de wijk, die daar ook al niet altijd op ingericht zijn? Zie ook de foto’s in de bijlage waarin geconstateerd wordt dat in Juliahof sommigen trottoirs ook wel heel erg smal zijn, en nauwelijks te gebruiken zijn voor mensen in een rolstoel of met een kinderwagen. Laat staan dat groepen burgers daar ruimte hebben om gewoon te verblijven zonder te hinderen. Zijn daar ook geen regels voor m.b.t. inrichting van de openbare ruimte?

Wij hebben daarom de volgende vragen:

1. Herkend u onze constateringen voor de speelplek-woning relatie, de te smalle breedte van sommige trottoirs in Juliahof en de wijkontsluitingen? Zo nee, hoe denkt uw college hier dan over, zo ja, ziet u nog aanvullende constateringen?

2. Zijn er in het vervolg uitvoeringsregels conform bestemmingsplan en/of regels binnen het bestemmingsplan op en vast te stellen om de uitvoering van de verschillende onderdelen van het goed toeven in de aan te leggen woonwijk vooraf beter en in relatie met elkaar af te stemmen? Zoals regels voor minimale afstand tussen woningen en speelplek, tegen contactgeluid en voor afscherming van overdadig speelgeluid.

3. Ongetwijfeld zullen de beleidscriteria uit ons speelruimtebeleidsplan “Geef ze de ruimte!” worden uitgevoerd (ontmantelen van de kooi kan dan ook geen oplossing zijn), maar – gezien de ontstane ervaringsproblemen – kan dit beleidsplan aangevuld worden met oplossingen voor genoemde problemen zowel m.b.t. het fysieke aspect als regels voor gebruik?

4. Wat zijn de regels voor de aanleg van trottoirs? Als die regels nu ontbreken of daar niet op gecontroleerd wordt, wilt u die dan opstellen of aanscherpen? Zijn de op de foto’s 8, 9 en 10 getoonde smalle trottoirs ook daadwerkelijk te smal en eigenlijk niet te gebruiken voor normaal gebruik in de openbare ruimte?

5. Hoe kijkt u nu evaluerend en principieel aan tegen ontsluitingen van de openbare ruimte in woonwijken, daarbij Juliahof als voorbeeld nemend en meenemend dat de “knip” in Waelpark er nu uiteindelijk uitgehaald is? Nu de klimaatdoelen ook steeds hogere eisen gaan stellen, is het dan nog wel verantwoord en logisch om (soms) grote omrijdroutes voor vooral auto’s in ere te houden om daarmee mogelijk doorgaand verkeer te vermijden?

6. Wanneer worden nu de wandel- en fietsverbindingen naar Bakkershof en richting Laan van Wateringse Veld aangelegd?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Jan van Rossum

Foto 1: Basketbalkooi aan de van Nassaustraat. Linker woning uit de oude wijk heeft een afscheiding via een garagemuur. Daarmee schijnt men geen of weinig overlast van spelende /voetballende kinderen te hebben. Een geluidafscherming ontbreekt aan de kant van de nieuw gebouwde wijk.
Foto 2: Grote speeltuin Juliahof. Met ook de voor de oudere jeugd bedoelde betonnen zitplekken ver verwijderd van “de schommels”.
Foto 8: Voorbeeld van de nieuwe ontsluitingsverbinding voor fietsers en wandelaars waarvan een deel ook geschikt voor auto’s is tussen Juliahof en de Herenstraat (tussen de kerk en het kerkhof door) met wel heel weinig voorzieningen voor wandelaars.
Foto 9: Openbaar wandelpad langs het water (3,5 tegel)
Foto 10: En de Meissenstraat in Juliahof (auto’s steken vaak verder door)

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]