Actueel

HomeActueelStremming Lange Broekweg voor Fietsers

Stremming Lange Broekweg voor Fietsers

Per 9 maart is het niet meer mogelijk om als fietser ongehinderd via de Lange Broekweg in Naaldwijk naar De Lier (vice versa) te gaan. In verband met de wegwerkzaamheden is er dan een omleidingsroute door de provincie bedacht waarbij fietsers extra oversteekbewegingen moeten maken, in een omgeving die zeer druk is. De aanleg van de fietstunnel zal zeker één jaar in beslag nemen, waardoor de omleidingsroute lang in stand zal blijven.

De Lange Broekweg behoort tot de bevoegdheid van de gemeente. De vraag dient zich aan in hoeverre deze omleidingsroute de veiligste en meest efficiënte oplossing is. Is het niet raadzamer een tijdelijke fietsbrug over de Verlengde Veilingroute te maken? (Zie: groene lijn in de bijlage).

Bovenstaande leidt tot de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college op de hoogte van deze omleidingsroute voor fietsers?
  2. Heeft de gemeente invloed uit kunnen oefenen op de provincie bij het bepalen van deze route?
  3. Heeft het college in beeld hoeveel fietsers van deze fietsverbinding gebruik maken en wat hun bestemming is? Zo nee, is het college bereid dit alsnog te onderzoeken, zodat er gefundeerd over de mogelijk hinder voor fietsers en alternatieven kan worden geoordeeld?
  4. Welk standpunt neemt het college in t.a.v. de suggestie om een tijdelijke fietsbrug te plaatsen?
  5. Is het college bereid door middel van een gerichte publiciteitscampagne via de scholen de Lierse jongeren die in Hoogeland te Naaldwijk naar school gaan, te wijzen op een alternatieve route via de Snelbinder en Hoge Bomen?

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Kern

Speerpunten De Lier

Voor De Lier. Voor Elkaar: Visie ontwikkelen op positie De Triangel, bij voorkeur combineren met langdurige zorg Vergroenen Oranjeplein Versterking beleving De Lee (wandelroute) Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg stimuleren Dorpscentrum aantrekkelijk maken door plantenbakken, hanging baskets. Historie tot leven brengen in borden op historische plekken Herbezien verkeersplan voor dorp, nadat Oostelijke Randweg gereed is Modernisering aula […]

Speerpunten Naaldwijk

Voor Naaldwijk. Voor elkaar: Herontwikkeling gemeentehuislocatie in samenhang bezien met de plannen van De Naald, gecombineerd met veel groen en (ondergronds) parkeren Pijletuinenhof bestemmen voor gemengd wonen (verschillende generaties, met zorg voor elkaar) Voldoende bezetting op het politiebureau Naaldhorst-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, behandelcentrum, kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie Nieuw zwembad Hoge Bomen bij voorkeur gecombineerd met […]