Actueel

HomeActueelVerbeteringen Bovendijk en van Luyklaanbij Kwintsheul nodig

Verbeteringen Bovendijk en van Luyklaanbij Kwintsheul nodig

Allerwegen wordt er waardering uitgesproken over de nieuwe ontsluitingsweg vanuit Kwintheul naar de Veilingroute (Van Luyklaan). Ook kunnen de complimenten gegeven worden voor de aanpassingen aan de Middenzwet om deze verkeersveilig te maken, nadat de eerder bestaande ontsluiting van het gebied naar de Veilingroute ontkoppeld moest worden en nu moest gaan ontsluiten via deze Van Luyklaan.

Na de eerste ervaringen echter komen nu ook wat opmerkingen over verbeterpunten en ervaren onveilige situaties. Het betreffen het weggedeelte langs het bedrijventerrein (De Bovendijk) en de aansluiting van de Middenzwet op de Van Luyklaan.

De Bovendijk wordt nu met het toegenomen verkeersaanbod als veel te onveilig voor fietsers ervaren. Het is een combinatie van al het verkeer dat zonder een vorm van wegmarkering over het zelfde weggedeelte moet rijden en van werkzaamheden op het bedrijventerrein zelf dat de fietsers in het gedrang [kunnen] komen. Daarnaast is het rijgedeelte veel te hobbelig, zodanig hobbelig zelfs dat tuinders nauwelijks meer over dit weggedeelte willen rijden om hun producten ongeschonden af te kunnen voeren.

De ervaring leert dat de snelheid op de Van Luyklaan te vaak hoger is dan de toegestane 60 km. Dat geldt ook voor de locatie waar de Middenzwet hierop aansluit met als consequentie dat het vanuit de Middenzwet overstekend fietsverkeer in de problemen gebracht kan worden. De huidige situatie, mede veroorzaakt doordat het geluidscherm het uitzicht beperkt,  wordt in ieder geval als te gevaarlijk beschouwd.

Onze vragen:

1) Kan de Bovendijk langs het bedrijventerrein zodanig aangepast worden dat deze zowel veiliger wordt voor fietsers als dat het wegprofiel verbeterd wordt? Zo ja wanneer?

2) Kunnen er bij de aansluiting van de Middenzwet op de Van Luyklaan nog aanpassingen gedaan worden waardoor de veiligheid daar verbeterd kan worden?

3) Na eerder vragen van CDA was toegestemd dat het fietspad langs de Van Luyklaan een aparte verlichting zou krijgen. Wat is de stand van zaken?

Namens de fractie van CDA Westland,

Jan van Rossum

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Veiligheid

Gevaarlijke situaties, overlast en criminaliteit moeten streng aangepakt worden, omdat iedereen recht heeft op een prettige en veilige woonomgeving. Zo blijft Westland aantrekkelijk om te wonen. Daarom willen wij: Een goed functionerend politiebureau in Westland is noodzakelijk Geen coffeeshop in Westland Vuurwerkvrije zones nabij zorginstellingen, winkelcentra en kinderboerderijen; zeer streng optreden tegen illegaal vuurwerk Vergroting […]

Kern

Speerpunten Kwintsheul

Voor Kwintsheul. Voor elkaar: Snel woningen bouwen voor Heulenaars, jong en oud Woningbouw op locaties Wittebrug, Verkade en De Driesprong Afronding centrum met opening supermarkt Breed aanbod en kwalitatief goed onderwijs op brede school Andreashof Optimaliseren gebruik sporthal Quintus Snelle aanleg van veilige fietsverbindingen tussen De Gouw/Uithof en centrum, school en Quintus Bedrijventerrein Bovendijk herinrichten […]