Actueel

HomeActueelVerwarring nieuwbouw Hoogeland

Verwarring nieuwbouw Hoogeland

In nieuwbouwwijk Hoogeland in Naaldwijk heeft jarenlang een bord met de tekst “Vrij wonen bij het parkje” gestaan op een grasveldje aan de Strigastraat. De indruk bij veel mensen werd daarbij gewekt dat op die locatie ook “het parkje” zou komen, en dat dit “vrij wonen” de nieuwe woningen betroffen die naast dit grasveldje liggen. Om die reden hebben een aantal mensen dan ook een nieuwbouwwoning gekocht in deze aanliggende wijk.

Deze mensen hebben daarom verbaasd, en zelfs verontwaardigd, gereageerd dat er nu op dit grasveldje twee grote appartementsgebouwen van 4 hoog gebouwd worden.  Dit was in ieder geval niet wat men voorgeschoteld gekregen heeft of voor ogen had toen men de woning kocht.

Voor de duidelijkheid: de appartementsgebouwen worden geheel gebouwd conform het bestemmingsplan, maar blijkbaar wordt deze niet door alle mensen erop nagekeken c.q. niet goed begrepen, en gaat men meer of geheel af op aangeboden reclames. Op zijn minst zou men kunnen concluderen dat hier toch een zekere mate van verwarring heeft plaats gevonden. Wij vragen ons af in hoeverre hier toch nog meer een taak voor de gemeente ligt om borden en/of verkoopbrochures op inhoud en mogelijk verwarring of zelfs misleiding (beter) te controleren.

CDA Westland wil kopers van nieuwbouwwoningen een zekerheid geven wat er in de omgeving nog meer gebouwd of aangelegd gaat worden (zoals speeltuin, park, water, huizen, en/of appartement). Daarvoor zou in basis bij de koop van een nieuwbouwwoning in een nieuwbouwwijk het bestemmingsplan een grote mate van zekerheid moeten geven, en daaruit voortvloeiende ook eerlijke aanprijzingen van de plannen.

Dit is ook een reden dat er door CDA op 29 januari 2018 ophelderende vragen aan de afdeling (de zogenaamde “technische vragen”) gesteld (maar nog niet beantwoord) zijn n.a.v. het door het college vrijgeven van het voorontwerpbestemmingsplan “Duingeest, 1e herziening” voor wettelijk vooroverleg. Onze vragen betroffen met name een aanpassing van een bouwplan (o.a. verhoging van een appartement met één extra woonlaag) waar bewoners die vlak daarvoor een nieuwe woning in dezelfde nieuwbouwwijk gekocht en/of betrokken hebben nu onverwachts mee geconfronteerd worden. Ook Westland Verstandig had hier op 28 februari vragen over gesteld. Zelfs een recent vastgesteld bestemmingsplan kan dus blijkbaar al geen zekerheid meer geven over wat er nog meer in de directe omgeving gebouwd gaat worden.

Wij hebben hierom de volgende vragen gesteld aan het college:

1. Is het college op de hoogte van de twee geschetste situaties, waarbij kopers van een nieuwbouwwoning in een nieuwbouwwijk uiteindelijk geconfronteerd worden/werden met een andere dan hun voorgespiegelde werkelijkheid in de omgeving?

2. Hoe beoordeelt het college verwarrende c.q. misleidende uitingen zoals het plaatsen van het reclamebord in Hoogeland (zie afbeelding 1) en het vervolgens op die plek realiseren van twee appartementsgebouwen van 4 hoog?

3. Hoe beoordeelt het college aanpassingen in het bestemmingsplan in een nog verder te ontwikkelen nieuwbouwwijk in relatie met zojuist opgeleverde woningen in dezelfde wijk (zoals wordt voorgesteld in het eerste herzieningsplan voor Duingeest) als die aanpassingen een negatief effect hebben op deze al opgeleverde woningen?

4. Is het college het met ons eens dat projectontwikkelaars altijd een zuivere voorstelling van zaken moeten geven in hun promotiemateriaal, eventueel aangevuld met voldoende voorbehouden?

5. Is het college het met ons eens dat de gemeente niet alleen de bouwplannen dient te controleren, maar tevens de hieruit voortvloeiende promotie, waardoor omwonenden en potentiële kopers tevoren weten wat er gerealiseerd gaat worden en zij beter de mogelijkheid van bezwaar maken hebben c.q. een betere aankoopbeslissing kunnen nemen?

6. Ziet de gemeente voor zichzelf een rol om bij het publiceren van bouwaanvragen in gewone mensentaal toe te lichten welke bouwhoogten mogelijk zijn, waardoor belanghebbenden een realistisch beeld krijgen?

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]

Kern

Speerpunten Naaldwijk

Voor Naaldwijk. Voor elkaar: Herontwikkeling gemeentehuislocatie in samenhang bezien met de plannen van De Naald, gecombineerd met veel groen en (ondergronds) parkeren Pijletuinenhof bestemmen voor gemengd wonen (verschillende generaties, met zorg voor elkaar) Voldoende bezetting op het politiebureau Naaldhorst-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, behandelcentrum, kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie Nieuw zwembad Hoge Bomen bij voorkeur gecombineerd met […]