Actueel

HomeActueelVoorjaarsnota bijdrage CDA Westland

Voorjaarsnota bijdrage CDA Westland

Voorzitter,

Voor ons ligt de voorjaarsnota die de hoofdlijnen uitzet voor het beleid voor de komende periode. Het is geen rooskleurig plaatje: ontwikkelingen in het Westland vragen om goede oplossingen, landelijke wetgeving, om goede maatregelen en onze wensenlijst op het gebied van zorg, wonen, levendige dorpen, bereikbaarheid en economie is bijna eindeloos. Zoals vorige week gezegd, zullen we plannen moeten schrappen of doorschuiven en moeten we kijken waar we gaan schaven. Met andere woorden: waar kan het met iets minder toe? en: waar moeten we ons geld juist wel aan uitgeven?

De zorg binnen onze gemeente is van een hoog niveau en door de opgebouwde reserves kunnen we doen wat gedaan moet worden. Maar wat wordt de bijdrage vanuit het gemeentefonds en hoe hoog zijn de extra gelden die we voor wettelijke taken als jeugdzorg en WMO zullen ontvangen. Hoe gaan we de discussie voeren waar we als gemeente en overheid verantwoordelijk voor zijn, want duidelijk is dat we niet alles wat nu wordt gefaciliteerd in stand kunnen houden. Zeker nu de reserve binnen het sociaal domein uitgeput raakt. We moeten samen op weg om de juiste zorg dichtbij te organiseren. Ik herhaal hier de wens om professionals en kerken, Vitis, de Zonnebloem en andere organisaties beter te laten samenwerken. Het waardig ouder worden programma is hier een belangrijk onderdeel van.

Vorig jaar zijn er bijna 850 woningen gerealiseerd. Voor komend jaar willen we niet alleen méér, maar ook divers bouwen: de vraag naar de verschillende woonvormen zal alleen maar toenemen. We willen zorg en wonen uitbreiden, het gebied rond de Hoge Bomen is hier misschien geschikt voor. We willen meer flexwoningen voor spoedzoekers en arbeidsmigranten, het terrein van de Horticampus kan hier gedeeltelijk voor worden gebruikt en we zullen daar zoals het college ook voorstelt niet ontkomen aan hoogbouw. We moeten met elkaar het gesprek voeren of we een prominente glastuinbouwgemeente blijven of een woningbouwlocatie worden voor de uitbreiding voor Den Haag en Rotterdam. Het zal niemand verbazen dat onze fractie een sterke voorkeur heeft voor de eerste optie. Volgens de prognose groeit Westland naar bijna 140.000 inwoners, hoe gaan we bouwen voor studenten en jongeren hier al wonen of terug willen naar de kust.

Sprekend over die kust kijken we uit naar de discussie over jaarrond horeca op het strand. Ondernemers staan te popelen om te investeren, laten we hen niet te lang laten wachten. En wat te denken over een door collega Van Rossum zo gewenste camping in Monster, kunnen we niet samen met het Westerhonk een kleine camping realiseren waar ook campers een plek kunnen krijgen.

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn van belang voor een bedrijvige gemeente als Westland en staan dan ook hoog op de agenda. Westland geeft dan ook van alle gemeenten in Nederland het meeste geld uit aan wegen. We kunnen niet anders dan het bedrijfsleven laten meebetalen aan deze bereikbaarheid. Om een voorbeeld te geven: het stuk weg tussen bedrijventerrein Teylingen en de rotonde op de Naaldwijkseweg heeft 11 miljoen euro gekost. Dit bedrag is geheel opgehoest door de gemeente, en iedereen kan op zijn vingers natellen dat zulke uitgaven in de toekomst alleen samen met het bedrijfsleven kunnen worden bekostigd. Eenzelfde oplossing is bijvoorbeeld bedacht voor de hellingbaan die bij Molenslag in Monster wordt aangelegd, ook daar gaan ondernemers meebetalen aan de kosten.

Er moeten belangrijke OV lijnen bijkomen, de lightrail over de centrale as in Westland vanaf Maassluis en langs Maasdijk naar Den Haag wordt steeds meer een vast gegeven in de toekomstplannen. Het OV in Wateringen moet verder aangesloten worden op de stadslijnen van Den Haag en het terrein van het Horticenter tegenover het Carlton Hotel wordt een belangrijk OV punt waar voldoende ruimte voor fietsen en auto’s moet worden gereserveerd.

Dan een heikel punt, het verhogen van de onroerend zaak belasting. We ontvingen daar een schijven over van het MKB, het is logisch dat men opkomt voor de achterban. Is CDA Westland blij met deze lastenverzwaring: nee. Maar gezien de tekorten is een verhoging die nog flink onder het landelijk gemiddelde uitkomt wel gerechtvaardigd. Als wij de OZB met 30% laten stijgen zoals het college voorstelt, dan betekent dit voor de kleine ondernemer een verhoging van ruim 20 euro per maand. Collega Cor van der Mark heeft het met zijn bakker uitgerekend: een cent op iedere eierkoek die de winkel uitgaat.

De kosten voor het ophalen en verwerken van ons afval stijgen jaarlijks per huishouden met 70 euro per jaar. Voor gezinnen die het al niet breed hebben is dit een heel bedrag, maar onontkoombaar omdat het uitgangspunt is dat de totale bijdrage kosten dekkend is. De verwerkingskosten zijn gestegen, maar in het afvalplan zijn maatregelen genomen waardoor de verhoging van de bijdrage binnen de perken is gehouden.

Onze fractie spreekt verkennend met eigenaren van bedrijfslocaties in de kernen die zich mogelijk lenen als locaties voor nieuwe woningen en signaleren bereidheid tot beweging. CDA pleit ervoor het college te laten onderzoeken of initiatieven kunnen worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door de gebiedsmakelaar op pad te sturen die zich nu richt op het vitaliseren van de winkelkernen. Braakliggende stukken grond die in het bezit zijn van Vestia moeten we in kaart brengen en ontwikkelen. De verkoop van De Noviteit is voor ons bespreekbaar mits een nieuwe eigenaar de functie voor ontmoeting en horeca ontwikkelt en uitvoert. Liefst samen met de bieb en Vitis. Hetzelfde geldt voor de Hofboerderij. Als het college niet op korte termijn een langlopend contract met de kinderopvang tekent waardoor de nodige aanpassingen van het gebouw kunnen worden bekostigd, dan moeten we ook hier denken aan het verkopen van dit gebouw waarbij ontmoeting met een horecafunctie gewaarborgd wordt. Uiteraard met behoud van de monumentale status.

In elk dorp moet een fysieke plek zijn voor ontmoeting, daar hebben we het huis van de buurt voor bedacht. Als we hier serieus werk van willen maken dan moeten we nu wel spijkers met koppen slaan en de beschikbare locaties in Honselersdijk, Wateringen en ’s-Gravenzande ontwikkelen. Daarbij moet goed gekeken worden of bestaande locaties die nu leeg staan kunnen worden benut.

De plannen van de WOS voor De Veiling, De Leuningjes, zien er goed uit maar ook hier plaats ik kanttekeningen bij de hoge kosten die er mee gemoeid zijn. Belangrijk is om te weten of deze investering nu voor 10 jaar geldt of dat dat onze toekomstvisie toch wordt dat de Veiling langer blijft bestaan. Moeten we hier opnieuw denken aan het afstoten van dit complex, zodat investeerders de nodige aanpassingen aanbrengen en de voorzieningen behouden blijven voor Poeldijk?

Kunnen we bezien of de plannen voor De Naald toch naar voren kunnen worden gehaald waardoor de tijdelijke renovatie niet nodig is? Ik weet dat we voorzichtig moeten zijn met geld uitgeven, maar een tijdelijke oplossing van ruim een half miljoen euro is ook niet wenselijk.

De economische agenda willen wij in stand houden. Naast de lastenverzwaring vanuit de OZB verdient de glastuinbouw een degelijke ondersteuning om onze positie als tweede economische sector landelijk te behouden. Net als in elk dossier moeten we hier goed kijken waar we als gemeente verantwoordelijk voor zijn en wat de taken zijn van de sector.

Right to challenge is niet altijd makkelijk te realiseren. Toch biedt het kansen om initiatiefnemers en inwoners een project zelf te laten bedenken en uitvoeren. De gemeente hoeft niet altijd de regie te hebben en plannen kunnen vaak sneller en goedkoper worden gerealiseerd. We zijn benieuwd of het nieuwe fenomeen de initiatieftafel enige verlichting van regels geeft.

Dan nog een oproep aan het college: kunt u het zomerreces gebruiken om met een stofkam door uw dossiers te gaan en zo nog wat zaken nader te bezien? Graag horen we van u hoe u denkt over het schrappen of doorschuiven van plannen. Wij doen bijvoorbeeld de suggestie om te plannen voor een nieuw oorlogsmonument in De Lier te schrappen. Het leeft niet het Westland, ook niet in De Lier en dit levert zomaar een besparing van meer dan een ton op. Het zou fijn zijn als we nog meer van deze kleinere bedragen kunnen vinden waardoor de lasten voor bedrijven en huishoudens niet verder hoeven te stijgen en het tekort in de begroting kan worden aangepakt. Bij het hanteren van de stofkam vragen we u nadrukkelijk om te kijken naar de stip op de horizon: waar willen we naartoe als gemeente.

Voorzitter, dit worden geen rustige maanden. We moeten vol aan de bak om met elkaar de juiste keuzes te maken. Ik heb er het volste vertrouwen in dat het college komend najaar met goede voorstellen richting de begroting zal komen.

Jenny Vermeer

Fractievoorzitter CDA Westland

Comments

comments


Contactpersonen

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]

Horeca

In je vrije tijd lekker wat drinken op een terras, vrienden en bekenden ontmoeten, ’s avonds gezellig uitgaan. Wie wil dat niet? Daarom willen wij: Muziek op terrassen horecapleinen op luisterniveau mogelijk maken Sluitingstijden terrassen op horecapleinen in Naaldwijk en ’s-Gravenzande in goed overleg met politie en omgeving op vrijdag en zaterdag uitbreiden naar 24.00 […]